Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(10)
Author
Brzeziński Bogumił
(1)
Etel Leonard
(1)
Kowalski Radosław
(1)
Litwińczuk Hanna
(1)
Presnarowicz Sławomir
(1)
Ratajczak Dorota
(1)
Rogalska Beata
(1)
Walińska Ewa
(1)
Wojtasik Przemysław
(1)
Wolański Robert
(1)
Wyrzykowski Wojciech
(1)
Łukaszewicz Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Podatek
(7)
Podatek od towarów i usług
(3)
Podatek dochodowy
(2)
Akcyza
(1)
Bilans księgowy
(1)
Daniny publiczne
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Księgowość
(1)
Nieruchomości
(1)
Opłaty
(1)
Podatek -- rachunkowość -- podręcznik
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek dochodowy odroczony -- rachunkowość -- prawo -- Polska -- stan na 2003 r.
(1)
Podatek leśny
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek rolny
(1)
Polska
(1)
Reklama
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Wierzytelność
(1)
Zakład pracy chronionej
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89385-27-9
Pojęcie reklamy i reprezentacji: Definicja reklamy; Reklama publiczna czy niepubliczna; Reklama a inne działań; Pojęcie reklamy w innych akatach prawnych; Pojęcie reprezentacji. Wyadtki na reklamę i reprezentację a koszty uzyskania przychodów: Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów; Limit wydatków na reklamę niepubliczną i reprezentację; Zagadnienia szczegółowe. Reklama i reprezentacja a podatek od towarów i usług: Świadczenie usług; Przekazanie towarów; Zużycie towarów; Odliczenie lub zwolnienie; Podstawa opodatkowania Moment powstania obowiązku podatkowego; Obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej; Zagadnienia szczegółowe. Dokumnetowanie i ewidencjonowaie wydatków na reklamę i reprezentację: Obowiązki dokumentacyjne; Ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów; Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podatkowe Komentarze Praktyczne)
ISBN: 83-7387-060-1
Cz.I A. Tekst ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podat kach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr9, poz.31 ze zm); b. Komentarz do ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokanych (Dz.U.Nr9, poz.31 ze zm. Cz.II A. Tekst ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.Nr52, poz.268); B. Komentarz do ustawy z dn.15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.Nr52, poz.268) Cz.III a. Tekst ustawy z dn. 30 października 2002 r. o podatku lesnym (Dz.U.Nr200, poz.1682 ze zm.); B. Komentarz do ustawy z dn. 30 października 2002 r. o podatku lesnym (Dz.U.Nr200, poz.1682, ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości - gospodarowanie przestrzenią / przewod.rady Andrzej Hopfer)
ISBN: 83-88904-31-0
1. Podstawowe wiadomości o podatkach i opłatach, 2. Czynności cywilnoprawne związane z obrotem nieruchomościami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradniki Podatkowe)
ISBN: 83-7284-940-4
Postępowanie podatkowe: R.1 Podstawowe pojęcia dotyczą ce postępowania podatkowego; R.2 Czynności sprawdzające oraz kontrola podatkowa; R.3 Wszczęcie i prowadze nie postępowania podatkowego; R.4 Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych. Koszty postępowa nia oraz tajemnica skarbowa; R.5 Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe. Wzory pism. Przepisy prawne: -Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa; -Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.24 grudnia 2002 w sprawie właściwości organów podatkowych; -Rozoporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczeń, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej; -Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachun kach; -Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz centalnego Rejestru Zastawów Skarbowych; -Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 sierpnia 2003 r
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowa dzenia kontroli podatkowej; -Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia półatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-340-6
1. Ch-ka podatku od towarów i usług; 2. Przesłanki powstania obowiązku podatkowego; 3. Powstanie obowią zku podatkowego w przypadku likwidacji działalności gospodarczej; 4. Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku "małych podatników"; 5. Wybrane przepisy: z ustawy z dn.8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr11, poz.50; ost zm. Dz.U.z 2002r. Nr213,poz.1803); Z rozporządzenia Ministra Finansów z dn.22 czerwca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr27, poz.268; ost. zm Dz.U.z 2002r. Nr216,poz.1828)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo podatkowe przedsiębiorców / Hanna Litwińczuk. - Wyd.4 zaktual. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2003. - 626 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7284-908-0
1.Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego, 2.Opodatkowanie przychodu, 3.Opodatkowanie dochodu osób fizycznych, 4.Opodatkowanie dochodu osób prawnych, 5.Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu, 6.Wybrane zagadnienia opodatkowania podatkami dochodowymi, 7.Opodatkowanie majatku, 8.Opodatkowanie obrotu, 9.Opodatkowanie przy zbyciu przedsiębiorstwa oraz przekształceniach, fuzjach i podziałach przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88596-07-1
Cz.1 Podatek dochodowy jako katgoria prawa podatkowego i prawa bilansowego, Cz.2 Pomiar i prezentacja podatku dochodowego odroczonego, cz.3 Zasady ewidencji i dokumentacji księgowej na potrzeby podatku dochodowego odroczonego, cz.4 Kompleksowe przykąłdy z rozwiązaniami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
System bilansowy, podatkowy i ubezpieczeń społecznych w Zakładach Pracy Chronionej / Paweł Łukaszewicz. - Stan prawny 1 luty 2003. - Warszawa : Difin, 2003. - 222 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-349-X
R.1 Warunki uzyskania statusu Zakładu Pracy Chronionej R.2 Rachunkowość w Zakładach Pracy Chronionej; R.3 System ubezpieczeń społecznych w Zakładach Pracy Chronionej; R.4 System podatkowy w Zakładach Pracy Chronionej; R.5 Podatek odroczony w księgach rachunkowych; R.6 System bilansowy oraz aspekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów w Zakładach Pracy Chronionej (schemat księgowań); R.7 Skutki finansowe rezygnacji ze statusu ZPCh; R.8 Ryczałty samochodowe w Zakładach Pracy Chronionej; R.9 Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Interpretacje Ministerstwa Finansów w sprawie przychodów i kosztów podatkowych. Interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Interpretacje Ministerstwa Finansów i orzecznictwo NSA w zakresie podatku od nieruchomości. Interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie podatku VAT dla ZPCh.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-45-0
R.1 Istota podatku; R.2 Opodatkowanie dochodu w Polsce R.3 Podatki pośrednie w Polsce; R.4 Inne podatki i opłaty w Polsce; R.5 Zobowiązania i postępowanie podatkowe; R.6 Systemy podatkowe państw Unii Europejskiej, harmonizacja podatków oraz dostosowane polskich rozwiązań podatkowych do unormowań europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-343-0
R.1 Krótko o zobowiązaniach umownych; R.2 Ogólna ch-ka pozycji wierzyciela w polskim prawie; R.3 Zabezpieczenie należności; R.4 Obowiązek podatkowy a zapłata należności z faktury; R.5 Windykacja należności; R.6 Sprzedaż wierzytelności, faktoring; R.7 Wierzytelności nieściągalne i odpisy aktualizujące jako koszt uzyskania przychodu w podatkach dochodowych; R.8 Pozycja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i układowym; R.9 Konwersja wierzytelności na akcje lub udziały; R.10 Wierzytelności jako wkład do spółki; R.11 Wzory umów i dokumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp do nauki prawa podatkowego / Bogumił Brzeziński. - Wyd.2 popr. i uzupeł. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2003. - 257,[6] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-156-5
Cz.I Elementy nauki o podatkach : R.1 Pojęcie i historyczny rozwój danin publicznych, R.2 Podatek jako zjawisko ekonomiczne oraz instytucja prawna, R.3 Elementy konstrukcji podatku, R.4 Ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu podatkowego, R.5 Polityka podatkowa, R.6 Zjawisko oporu podatkowego, R.7 Inne zagadnienia opo datkowania, R.8 Administracja podatkowa, R.9 Podatki i prawo podatkowe jako przedmiot badań naukowych. CZ.II Elementy nauki o prawie podatkowym : R.10 Norma podatkoprawna i stosunek podatkoprawny, R.11 Ustrojowe podstwy prawa podatkowego, R.12 Legislacja podatkowa, R.13 Zakres i struktura polskiego prawa podatkowego, R.14 Jurysdykcja podatkowa i jej granice, R.15 Zasady ogólne prawa podatkowego, R.16 Wykładnia prawa podatkowego. Cz.III Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe : R.17 Zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego, R.18 Zarys prawa podatkowego Wspólnoty Europejskiej. CZ.IV Pomocincze dziedziny prawa : R.19 Prawo o egzekucji należności podatkowych, R.20 Kontrola skarbowa, R.21 Prawo karne podatkowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-5-1
1.Prawo bilansowe a prawo podatkowe w kreowaniu wyniku finansowego i podatkowego - podobieństwa i różnice, 2.Przychody i koszty jako zasadnicze elementy różnicujące wynik bilansowy i dochód podatkowy, 3.Istotne elementy kształtujące wynik finansowy i dochód podatkowy, 4.Ocena prkatycznych skutów różnic pomiędzy wynikiem finansowym a dochodem podatkowym, 5.Założenia i rezultaty w procesie harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again