Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(21)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(21)
Author
Antoszewski Andrzej
(2)
Bożyk Stanisław
(2)
Chmaj Marek
(2)
Kowalczyk Krzysztof
(2)
Migalski Marek
(2)
Sielski Jerzy
(2)
Wojtasik Waldemar
(2)
Bartoszewicz Michał
(1)
Czerwiński Marek
(1)
Glajcar Rafał
(1)
Godlewski Tadeusz
(1)
Grzesik-Robak Anetta
(1)
Kostka Wojciech
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Lis Tomasz
(1)
Mazur Marek
(1)
Muszyński Jerzy
(1)
Okrzesik Janusz
(1)
Olszewski Piotr
(1)
Paszkiewicz Krystyna A
(1)
Tomczak Łukasz
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Zbieranek Jarosław
(1)
Year
2000 - 2009
(23)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Partie polityczne
(23)
Polska
(7)
Polityka
(5)
Koalicja polityczna
(3)
Parlament
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Wybory
(3)
Demokracja
(2)
Konstytucja
(2)
Kontrola parlamentarna
(2)
Miasta
(2)
Państwo
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Sądownictwo
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Władza państwowa
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Integracja europejska
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kluby parlamentarne
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Korupcja
(1)
Kościół
(1)
Kościół a państwo
(1)
Lewica (polit.)
(1)
Mniejszości naroodowe
(1)
Opozycja parlamentarna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Prawica (polit.)
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przywództwo
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd województwa
(1)
Sejm
(1)
Senat
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Struktura społeczna
(1)
Sąd Okręgowy (Warszawa)
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(3)
23 results Filter
Book
In basket
Czeski i polski system partyjny : analiza porównawcza / Marek Migalski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. - 405, [1] s. : tab., wykresy ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7059-863-1
Cz.I Czeskie partie polityczne - wymiar prawny i programowy: R.1 Partie polityczne w przepisach prawa; R.2 Wpływ ordynacji wyborczych na system partyjny; R.3 Oblicza ideowe czeskich ugrupowań parlamentarnych; R.4 Polityka zagraniczna w programach i aktywności czeskich partii politycznych. Cz.II Polskie partie polityczne - wymiar prawny i programowy: R.1 Partie polityczne w przepisach prawa; R.2 Wpływ ordynacji wyborczych na system partyjny; R.3 Oblicza ideowe polskich ugrupowań parlamentarnych; R.4 Polityka zagraniczna w programach i aktywności czeskich partii politycznych. Cz.III Komparystyka czeskiego i polskiego systemu partyjnego: R.1 Podobieństwa; R.2 Różnice.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2368)
ISBN: 83-229-2249-3
Wstęp; Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku Ewolucja reżimu politycznego w Polsce po 1989 roku; Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu; Wybory parlamen tarne w latach 1989-2001; Wybory prezydenckie w Polsce w latach 1989-2000 i ich funkcje polityczne; Proces tworzenia gabinetów koalicyjnych w Polsce w latach 1989-2001; Ewolucja polskiego systemu partyjnego; Stosunki przemysłowe i partnerstwo społeczne w Polsce; Ewolucja modelu cywilnej kontroli nad armią w polskim systemie politycznym po 1989 roku; Rola Kościoła kato lickiego w systemie politycznym Rzeczypospolitej Pol skiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-769-3
1. Partie jako zjawisko polityczne, 2. Polski system partyjny, 3. Lokalne sceny polityczne, 4. Partie polityczne na lokalnych scenach politycznych na przełomie XX i XXI wieku, 5. Proces instytucjonalizacji partii politycznych w społecznościach lokalnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-796-2
Wstęp; R.1 Instytucjonalizacja prawna partii politycznych; R.2 Ograniczenia wolności tworzenia i działalności partii politycznych w wybranych konstytucjach europejskich; R.3 Ograniczenia wolności tworzenia i działalności partii politycznych w Polsce w latach 1990-1997; R.4 Kompetencje Sądu okręgowego w Warszawie wobec partii politycznych; R.5 Kontrola celów i działalności partii politycznych przez Trybunał Konstytucyjny; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 83-7059-705-X
1.Pojęcie, istota i zasadnicze modele opozycji parlamentarnej, 2.Konstytucyjne podstawy opozycji parlamentarnej w Polsce, 3.Przeobrażenia w systemie partyjnym oraz w prawie wyborczym RP a wzajemne relacje między większoscią parlamentarną i opozycją w Sejmie, 4.Formy organizowania się ugrupowań opozycyjnych w Sejmie, 5.Udział opozycji parlamentarnej w strukturach organizacyjnych oraz funkcjonowaniu Sejmu, 6.Wpływ opozycji na kształtowanie decyzji ustawodawczych parlamentu, 7.Opozycja parlamentarna a funkcja kontrola Sejmu RP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2635)
ISBN: 83-229-2493-3
Cz.I Partie polityczne: Alternatywa - Partia Pracy; Bezpartyjny Blok Wspierania Reform; Blok dla Polski; Chrześcijańska Demokracja - Stronnictwo Pracy; Chrze ścijańska Demokracja III Rzeczypospolitej; Demokratycz na Partia Lewicy; Forum Emerytów i Rencistów; Inicjaty wa dla Polski; Koalicja Konserwatywna; Komunistyczna Partia Polski; Konfederacja Polski Niepodległej; Konfe deracja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny; Konfe deracja Polski Niepodległej - Ojczyzna (Obóz Patriotyczny); Kongres Liberalno-Demokratyczny; Konserwatywno- Liberalna Partia "Unia Polityki Realnej"; Krajowa Partia Emerytów i Rencistów; Krajowe Pozorumienie Eme rytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej; Liga Polskich Rodzin; Partia Chrześcijańska Demokratów; Partia Konsrewatywna; Partia Ludowo-Demokratyczna; Partia Polityczna "Republikanie"; Partia "X" Patriotów Polskich; Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Pol skiej; Polska Partia Socjalistyczna; Polska Unia Gospodarcza; Polska Unia Socjaldemokratyczna; Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe; Polskie Stronnictwo Ludowe; Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe; Porozumienie Centrum; Porozumie nie Polskich Chrześcijańskich Demokratów; Porozumienie Polskie; Prawica Narodowa; Prawo i Sprawiedliwość; Przymierze Prawicy; Republikanie Rzeczypospolitej Polskiej; Ruch dla Rzeczypospolitej; Ruch dla Rzeczypo spolitej - Obóz Patriotyczny; Ruch Katolicko-Narodowy; Ruch Ludzi Pracy; Ruch Obrony Bezrobotnych; Ruch Odbudowy Polski; Ruch "Solidarni w Wyborach"; Ruch Społeczny (Akcji Wyborczej "Solidarność"); Ruch Stu; Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej; Samoobrona Rzeczypospo litej Polskiej; Socjaldemokracja Polska; Socjaldemokra cja Rzeczypospolitej Polskiej; Sojusz Lewicy Demokraty cznej; Stronnictwo Demokracji Polskiej; Stronnictwo Demokratyczne; Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe; Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe - Ruch Nowej Polski; Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie; Stronnictwo Narodo we; Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne; Stronnictwo Polityki Realnej; Unia Chrześcijańsko-Społeczna "Akcja Ekumeniczna"; Unia Demokratyczna; Unia Pracy; Unia Wolności; Zieloni 2004; Zjednoczenie Chrzescijańsko- Narodowe; Zjednoczenie Polski - Ruch dla Rzeczypospoli tej; Związek Komunistów Polskich "Proletariat". Cz.II Koalicje polityczne: Akcja Wyborcza "Solidarność Komisja Porozumiewawcza; Konwent św.Katarzyny; Obóz Patriotyczny; Porozumienie 11 Listopada; Przymierze dla Polski; Sekretariat Ugrupowań Centroprawicowych; Sojusz Lewicy Demokratycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-672-6
Model organizacyjny partii politycznych. Tendencje zmian w Europie Zachodniej a polska rzeczywistość partyjna; Kierunki ewolucji polskiego systemu wyborczego a interesy partii politycznych; Czynniki zmian polskiego systemu partyjnego po 1989 roku; Prawne podstawy finansowe partii politycznych w Polsce (stan aktualny i propozycje zmian); Lewica w polskim systemie partyjnym; Polska lewica w świetle wyników parlamentarnych, samorządowych i europejskich w latach 2001-2005; Polska "lewica" czy "centrolewica"? Problemy procesu konsolidacji; Kształtowanie się partii i ugrupowań prawicowych w Polsce po 1989 roku; Partie polskiej prawicy parlamentarnej - oferta programowa, stan i perspektywy; Wizje państwa w koncepcjach ideowo-programowych wybranych polskich ugrupowań nacjonalistycznych; Ugrupowania kontrakulturacyjne w polskim systemie partyjnym; Rola Partii Demokratycznej - demokratów.pl na polskiej scenie politycznej; Partia Demokratyczne - demokraci.pl w III RP; Partie polityczne w wyborach 2005 roku w Polsce; Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku na łamach tygodników opiniotwórczych. Analiza porównawcza; Wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce w 2005 roku w świetle współczesnych doktryn politycznych. Wybrane problemy i perspektywy; Wymiar sprawiedliwości w programach wyborczych partii politycznych; Młodzieżowe zaplecze partii. Analiza terminu "młodzieżówka" oraz działalności młodzieżówek partii politycznych w Polsce, które dostały się do parlamentu po wyborach w 2005 roku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-986-4
I. Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego i partyjnego: Typologia podmiotów polityki ze względu na zasięg wpływu; Przywództwo transformacyjne; Przywództwo polityczne a socjobiologia. Relacje i zależności; Technokracja i samoregulacja. O granicach przywództwa parlamentarnego; Socjalizacja polityczna a idealny kandydat na lidera partyjnego; Internet - "v władza". Nowoczesne metody kreowania polityków i partii politycznych; Oddziaływanie elit politycznych na środowisko społeczne. II. Przywódcy i partie polityczny w Polsce: Tworzenie się osobowości politycznej przywódcy na przykładzie Jarosława Kaczyńskiego; Przywództwo w polskich partiach politycznych w świetle analizy struktury i charakteru naczelnych władz partyjnych; Ograniczenia i możliwości przywództwa politycznego; Specjalna teoria przywództwa a elektorat partyjny w wyborach w 2005 r.; Profil kompetencyjny współczesnego lidera partii. Analiza kryteriów formalnych polskich liderów partyjnych w latach 2001-2007; Przywódca prawicowy w Polsce na przykładzie Lecha Wałęsy i Lecha Kaczyńskiego; Osobowość polityczna Jacka Kuronia; Rola i perspektywy funkcjonowania partii kobiet na polskiej scenie politycznej; Założenia i realizacja programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007; Partia i przywództwo partyjne w myśli politycznej Adama Skwarczyńskiego. III. Aleksander Łukaszenko- model przywództwa a kształt systemu partyjnego Republiki Białorusi; Wpływ osobowości politycznej Republiki Białorusi; Wpływ osobowości politycznej Olafa Palmego na ukształtowanie się nowoczesnego modelu przywództwa partyjnego w Szwecji; Formowanie się ugrupowań politycznych w państwach postjugosłowiańskich; Drogi transformacji partii postkomunistycznych w państwach byłej Jugosławii: zmiana oblicza programowanego, modelu przywództwa, struktury organizacyjnej i roli państwa w systemie politycznym; Przywódca partii w brytyjskim systemie politycznym; Liderzy partii politycznych w Szkocji. IV. Liderzy polityczni i partyjni na szczebli lokalnym: Rola partii politycznych na szczeblu lokalnym w świetle reformy systemu wyborczego na Ukrainie; Wyborcza funkcja partii politycznych na szczeblu lokalnym; Geneza i wizje programowe Łużyckiej Partii Ludowej; Teoretyczne i empiryczne determinanty przywództwa partyjnego na poziomie lokalnym; Lokalni liderzy w gminie Wolin
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Partie polityczne a Sejm RP / Stanisław Bożyk. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. - 180,[2] s. ; 20 cm.
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 978-83-7059-793-1
R.1 Status partii politycznych w świetle konstytucyjnych zasad ustrojowych RP; R.2 Partie polityczne a organizacja wyborów parlamentarnych; R.3 Wpływ zasad ustalania wyników wyborów na układ sił politycznych w Sejmie; R.4 Kluby i koła parlamentarne w Sejmie RP; R.5 Wpływ partii politycznych na organizację wewnętrzną Sejmu i procedury parlamentarne; R.6 Udział partii politycznych w pełnieniu przez Sejm RP funkcji ustawodawczej; R.7 Partie polityczne a formy realziacji przez Sejm RP kontroli parlamentarnej; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14845-4
R.1 Status prawny partii politycznych w Polsce; R.2 Polskie ugrupowania parlamentarne na tle diady lewica-prawica; R.3 Wpływ ordynacji wyborczych na kształtowanie się polskiego systemu partyjnego; R.4 Funkcje partii politycznych w Polsce po 1989 r.; R.5 Stosunek polskich ugrupowań parlamentarnych do integracji z Unią Europejską; R.6 Typologie systemów partyjnych - przypadek Polski; R.7 Wybory prezydenckie a kształtowanie się systemu partyjnego; R.8 Profesjonalizacja kampanii parlamentarnych w III Rzeczypospolitej; R.9 Gabinety koalicyjne w Polsce w latach 1989-2005; R.10 Polski system partyjny na tle wybranych koncepcji ewolucji politycznej i społecznej; R.11 Wielki wstrząs polskiej polityki?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-252-6
Część I: Demokracja " Kontraktowa" (1989 - 1991). 1. Porozumienie Okrągłego Stołu. 2. Dynamika zmian instytucjonalnych. 3. Od konsensu do fragmentaryzacji elit politycznych. 4. Partie polityczne. Część II: Demokracja proceduralna. 1. Wybory prezydenckie. 2. Wybory do Sejmu. 3. Wybory do Senatu. 4. Wybory samorządowe. 5. Wybory do Parlamentu Europejskiego. 6. Referenda. 7. Frekwencja wyborcza. Część III: Demokracja parlamentarna. 1. Sejm i Senat. 2. Koalicje gabinetowe. 3. Opozycja parlamentarna. 4. Od systemu prezydencko-parlamentarnego do zracjonalizowanego systemu parlamentarno-gabinetowego. Część IV: " Demokracja partyjna'? 1. Instytucjonalizacja partii politycznych. 2. Partie a związki zawodowe. 3. System wielopartyjny. Część V: Demokracja skonsolidowana? 1. Niepewności demokratycznej konsolidacji. 2. Demokratyczne państwo prawne. Sądy i trybunały. 3. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-832-2
1.Polski system partyjny, 2.Prawne podstawy działalno ści partii politycznych w Polsce po 1989 r., 3.Sojusz Lewicy Demokratycznej, 4.Unia pracy, 5.Polskie Stronni ctwo Ludowe, 6.Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, 7.Prawo i sprawiedliwość, 8.Liga Polskich Ro dzin, 9.Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Parti a Ludowo-Demokratyczna, 11.Stronnictwo Konserwatywno- Ludowe - Ruch Nowej Polski, 12.Polski Blok Ludowy, 13. Polska Racja Stanu, 14.Stronnictwo "Porozumienie Polsk ie", 15.Ruch Katolicko-Narodowy, 16.Ruch Odbudowy Pol ski, 17.Mniejszość niemiecka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60738-35-1
R. I. Miejsce Polski na arenie międzynarodowej a integracja europejska: 1. Integracja z UE kwestią bezalternatywną oraz instrumenty wzmacniające proces integracji europejskiej; 2. Alternatywne rozwiązania wobec integracji Polski ze strukturami wspólnotowymi; R. II. Partie polityczne a tożsamość narodowa i suwerenność państwowa w procesie integracji europejskiej: 1. Członkostwo w UE wzmocnieniem suwerenności i tożsamości; 2. Akceptacja człowieka w strukturach wspólnotowych warunkowana zachowaniem suwerenności i tożsamości; 3. Integracja ze strukturami wspólnotowymi zagrożeniem tożsamości i suwerenności; R. III. Partie polityczne wobec modelu Unii Europejskiej: 1. Model silnej UE i ścisłych powiązań między UE a państwami członkowskimi (federacja); 2. UE luźnym związkiem państw narodowych (Europa Ojczyzn); R. IV. Partie polityczne wobec Układu Stowarzyszeniowego: 1. Układ Stowarzyszeniowy drogą do rozwoju, postępu oraz pełnej integracji ze strukturami wspólnotowymi; 2. Od dystansu wobec ustaleń Układu Stowarzyszeniowego do poczucia zagrożenia dla rozwoju i bytu państwa polskiego; R. V. Stosunek do Niemiec w kontekście integracji europejskiej: 1. Niemcy partnerem Polski w staraniach o członkostwo w UE; 2. Warunkowane uznanie partnerstwa Niemiec w drodze do struktur unijnych; R. VI. Partie polityczne wobec negocjacji akcesyjnych: 1. Określenie warunków negocjacyjnych i akceptacja polskiej akcesji do unii Europejskiej; 2. Krytyczne stanowisko wobec ustaleń negocjacyjnych i polskiej akcesji do UE; R. VII. Ocena Traktatu Konstytucyjnego dla UE: 1. Traktat Konstytucyjny pożądanym instrumentem wzmacniania Unii Europejskiej i poczucia przynależności do struktur wspólnotowych; 2. Traktat Konstytucyjny zagrożeniem państwa narodowego i jego atrybutów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89706-26-1
1. Podstawy prawne zarządzania w organizacjach pozaekonomicznych (niekomercyjnych). 2. Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania partii politycznych. 3. Statutowe mechanizmy i procedury zarządzania wewnątrzorganizacyjnego (zasobami ludzkimi). 4. Zarządzanie majątkiem i finansami partii politycznych. 5. Partie w kampaniach wyborczych - podstawy udziału i procedury zarządzania. 6. Procedury zarządzania w procesie konstytuowania organów władzy, jej sprawowania oraz pozostawania w opozycji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-411-0
1. Teoretyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania rządów koalicyjnych 2. Powstawanie i funkcjonowanie rządu w III RP w aspekcie prawno-instytucjonalnym 3. Rząd Tadeusza Mazowieckiego (12.12.1989-14.12.1990) 4. Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego (12.01-5.12.1991) 5. Rząd Jana Olszewskiego (23.12.1991-5.06.1992) 6. Rząd Hanny Suchockiej (11.07.1993-26.10.1993) 7. Rząd Waldemara Pawlaka (26.10.1993-1.03.1995) 8. Rząd Józefa Oleksego (4.03.1995-26.01.1996) 9. Rząd Włodzimierza Cimoszewicza (7.02.1996-31.10.1997) 10. Rząd Jerzego Buzka (31.10.1997-18.10.2001) 11. Rząd Leszka Millera (19.10.2001-2.05.2004) 12. Rząd Marka Belki (2.05.2004-31.10.2005) 13. Rząd Kazimierza Marcinkiewicza (31.10.2005- )
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-762-4
1. Istota i tradycje samorządu terytorialnego w Polsce, 2. Koncepcje samorządu terytorialnego w latach osiemdziesiątych XX wieku, 3. Spory ugrupowań politycznych o kształt samorządu gminnego, 4. Samorząd powiatowy w koncepcjach głównych ugrupowań politycznych, 5. Kontrowersje i polemiki wokół samorządu wojewódzkiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-59-4
1. Subwencje budżetowe dla partii politycznych- kwoty i tendencje; 2. Status środków otrzymywanych przez partie polityczne z budżetu państwa z tytułu subwencji. Problematyka jawności; 3. Nadzór organów państwa nad finansowaniem partii politycznych; 4. Społeczna kontrola finansowania partii politycznych; 5. Funkcjonowanie systemu subwencji z budżetu państwa dla partii politycznych w praktyce. Wyniki badań; 6. Wnioski i rekomendacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-04-0
Część I: Polityczne aspekty procesu konsolidacji. 1. Trzy fazy przemian ustrojowych w Polsce: inicjacja - transformacja - konsolidacja. 2. Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej. 3. Polski system podziału władzy w rozwiązaniach konstytucyjno-prawnych i w praktyce ustrojowej. 4. Spectrum metod działania politycznego. 5. Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej. 6. Jakość administracji publicznej - kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia. 7. System partyjny III Rzeczypospolitej Polskiej - zalety i patologie. 8. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa państwa. 9. Rola mediów w kształtowaniu praktyki politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej. 11. Przyczynek do rozważań o procesach konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Część II: Ekonomiczne i społeczne warunki procesu konsolidacji. 1. Nowe wyzwania dla gospodarki w epoce rewolucji informatycznej, globalizacji i integracji europejskiej a proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Wpływ procesów globalizacyjnych na polski system gospodarczy. 3. Świadomościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. 4. Społeczne postrzeganie przemian ustrojowych w III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Etyczne oblicze elit politycznych. 6. Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. 8. Procesy na rynku pracy jako zagrożenia konsolidacji struktur społecznych. 9. Społeczne i polityczne koszty reformy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Część III: Ponadnarodowe uwarunkowania procesu konsolidacji. 1. Międzynarodowe warunki stabilizacji III Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zewnętrzne uwarunkowania i efekty konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Polska jako podmiot międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 4. Znaczenia traktatu konstytucyjnego dla konsolidacji sytemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Polityka strukturalna Unii Europejskiej a szanse wyrównywania poziomów między regionami w Polsce. 6. Turystyka w perspektywie globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-922148-4-6
1. System wyborczy w Polsce, 2. System partyjny i partie polityczne w modelu ustrojowym III RP, 3. Parlament w III RP, 4. Prezydent, 5. Rada Ministrów, 6. Samorząd terytorialny, 7. System sądownictwa w Polsce, 8. Trybunały, 9. Instytucje kontrolane i ochrony prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again