Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(10)
Author
Marszałek-Kawa Joanna
(2)
Świeca Jerzy
(2)
Bożyk Stanisław
(1)
Czajowski Jacek
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Kiełmański Zbigniew
(1)
Kugler Jerzy S
(1)
Olson David M
(1)
Szczerbiński Henryk
(1)
Szymanek Jarosław
(1)
Wiatr Jerzy J
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Parlamentaryzm
(10)
Państwo
(6)
Demokracja
(4)
Sejm
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Administracja
(1)
Europa
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Kontrola parlamentarna
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Opozycja parlamentarna
(1)
Parlament
(1)
Parlament -- Dania
(1)
Parlament -- Finlandia
(1)
Parlament -- Szwecja
(1)
Parlament -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Parlament Europejski
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Prawo parlamentarne -- historia -- Europa
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawodawstwo -- Europa
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wybory prezydenckie
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7059-337-2
R.1 Legislatywy we współczesnych demokracjach; R.2 Członkowie legislatyw: przedstawiciele i legislatorzy R.3 Partie polityczne: wewnętrzna organizacja parlamentu; R.4 Komisje: wewnętrzna organizacja parlamentu; R.5 Stosunki między legislatywą a egzekutywą; R.6 Elektorat, wybory i grupy interesów; R.7 Parlamenty na początku grogi; R.8 Legislatywy w życiu politycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-964-2
Naród jako suweren. Mechanizmy wpływu i kontroli w ujęciu konstytucyjnym i politycznym, Systemy wyborcze: mechanizmy, typologie i konsekwencje polityczne, Frekwencja w wyborach powszechnych w Polsce na tle porównawczym, Epistemologia odpowiedzialności politycznej, Rola instytucjonalizacji partii politycznych i systemów partyjnych: na przykładzie doświadczeń państw postkomunistycznych, Parlamentaryzm jako przedmiot badań konstytucyjnych i politologicznych, Druga izba parlamentu: porównawcze ujęcie politologiczne Jaka prezydentura? Ocena polityczno-prawnej pozycji amerykańskiej egzekutywy, Poszukiwanie formuły głowy państwa w systemach postautorytarnych: na przykładzie państw postjugosłowiańskich, Premier jako podmiot kreujący politykę państwa w systemie parlamentarnym, Konflikty w obrębie władzy wykonawczej: na tle doświadczeń państw Europy Środkowej i Wschodniej, Rozwiązywanie sporów politycznych między legislatywą a egzekutywą: na przykładzie wyborów przedterminowych, Rządy plebiscytarne. Idea i jej akomodacja w przestrzeni poradzieckiej, Aktywizm polityczny trzeciej władzy: na przykładzie Sądu Najwyższego USA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89886-14-6
1. Procesy integracyjne w Europie Zachodniej po II wojnie światowej, 2. Funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego V kadencji (1999-2004), 3. Parlamenty w państwach członkowskich Unii europejskiej, 4. Parlament Europejski a parlamenty narodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89226-37-2
R. I. Początki systemu przedstawicielskiego w okresie późnego średniowiecza: 1. Ziemie polskie w średniowieczu; 2. Zgromadzenia stanowe i przywileje szlacheckie; 3. Początki Sejmu polskiego; 4. Sejmy obozowe, konfederacje, sejmiki ziemskie; R. II. Kształt ustrojowy państwa na tle rozwoju gospodarczego i myśli politycznej odrodzenia: 1. Struktura społeczna, reformacja, myśl polityczna; 2. Konstytucja Nihil Novi, wybór posłów, obrady i postanowienia sejmowe; 3. Wspólny Sejm polsko-litewski; 4. Zwiększenie uprawnień Sejmu i "choroba sejmowa"; R. III. Sejm w okresie osłabienia Państwa polskiego w XVIII wieku: 1. Następstwa wojen drugiej połowy XVII wieku i wojny północnej- czasy saskie. Próby reform gospodarczych i ustrojowych; 2. Sejm Delegacyjny 1767-1768 i prawa kardynalne,\. Pierwszy rozbiór i Sejm Delegacyjny 1773-1775; Sejm Czteroletni i Konstytucja 3-go maja. Drugi i trzeci rozbiór Polski; R. IV. Parlamentaryzm w okresie zaborów: 1. Polityka zaborców wobec społeczeństwa polskiego. Początek zmian w strukturze gospodarczej i ludnościowej; 2. Sejm w strukturze politycznej Księstwa Warszawskiego; 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza ziem polskich po Kongresie Wiedeńskim; 4. Sejm w strukturze politycznej Królestwa Polskiego w latach 1815-1830; Zgromadzenie reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa, Sejm Wielki Księstwa Poznańskiego, Galicyjski Sejm Stanowy; Polacy w parlamentach zaborczych; R. V. Parlamentaryzm w drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939): Zniszczenia wojenne, odbudowa gospodarki, walka o granice, tworzenie administracji; układ sił politycznych, struktura narodowościowa państwa; 2. Sejm Ustawodawczy 1919-1922 i podstawy ustroju państwa według Konstytucji Marcowej z 1921 roku; Sytuacja polityczna i gospodarcza po wyborach do Sejmu i Senatu w 1922 roku; Zmiany gospodarcze i polityczne po zamachu majowym 1926 roku. Nowela sierpniowa; Uwarunkowania gospodarcze i polityczne działalności parlamentu w latach 1929-1934; Konstytucja kwietniowa 1935 roku i parlament w życiu politycznym w latach 1935-1939; R. VI. Instytucje przedstawicielskie w okresie II Wojny Światowej: 1. Podział administracyjny i polityka okupantów wobec ludności polskiej; Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej; Instytucje przedstawicielskie państwa podziemnego; R. VII. Rząd i instytucje przedstawicielskie w latach 1944-1953: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego Krajowa Rada Narodowa; Referendum w 1946 roku. Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku. Mała Konstytucja; R. VIII. Konstytucja z 1952 roku i pozycja ustrojowa Sejmu Rzeczypospolitej Ludowej: 1. Sytuacja polityczna i gospodarcza w latach 1950-1955. Kierunki rozwiązań konstytucyjnych; System wyborczy, struktura i funkcje Sejmu PRL; Zmiany polityczne i gospodarcze po 1956 roku- rządy Gomułki; Dekada Edwarda Gierka. Kierunki zmian. Powstanie nowych organizacji politycznych i związkowych w latach 1976-1981. Stan wojenny. Działalność Sejmu; Rozwój sytuacji politycznej w Polsce w latach 1976-1988 na tle sytuacji międzynarodowej. Funkcjonowanie Sejmu; R. IX. Transformacja gospodarcza i polityczno-ustrojowa w Polsce w latach 1983-1993. Nowy wymiar parlamentaryzmu: Reformy gospodarcze i polityczno-ustrojowe; Sejm X kadencji i Senat I kadencji; Sejm RP I kadencji i Senat RP II kadencji. Procedura ustawodawcza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-813-9
Cz. I Parlamenty jednoizbowe; 1.Eduskunta w nowej konstytucji Finlandii z 1999 r. (na tle ewolucji ustrojowej); 2. Pozycja ustrojowa i funkcje parlamentu w Chorwacji, 3. Pozycja ustrojowa i funkcje Zgromadzenia Republiki Macedonii, 4. Grecka Izba Deputowanych, 5. Zgromadzenie Krajowe- parlament Republiki Węgierskiej, 6. Rada Najwyższa jako parlament Ukrainy. Cz. II Parlamentaryzm wieloizbowy; 1. Dwuizbowa struktura parlamentu w państwie jednolitym, 2. Parlamentaryzm byłej Jugosławii oraz Serbii i Czarnogóry, 3. Parlament Federalny Rosji, 4. Rola Parlamentu Federalnego w ustroju konstytucyjnym Republiki Austrii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89620-13-8
R. I Istota i funkcje opozycji parlamentarnej; R. II Prawo do opozycji w świetle konstytucyjnych zasad ustroju RP; R. III Przemiany w systemie partyjnym oraz w prawie wyborczym RP a wzajemne relacje między większością parlamentarną i opozycją w Sejmie; R. IV Opozycja parlamentarna w strukturach organizacyjnych i funkcjonowaniu Sejmu; R. V Wpływ opozycji na kształtowanie decyzji ustawodawczych parlamentu; R. VI Opozycja parlamentarna a realizacja funkcji kontrolnej przez Sejm RP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesne problemy socjologii polityki / Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie ; 1)
ISBN: 8387739-53-7
1. Prezydent w systemie parlamentarnej demokracji, 2. Parlamentaryzm czy prezydencjalizm: stary spór i nowe doświadczenia państw posocjalistycznych, 3. Wybory prezydenckie w Polsce 1990-2000 w ujęciu porównawczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913713-0-1
I. Makroanaliza systemowa ustrojów demokratycznych, II Demokracja pluralistyczna. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych, III. Większościowe systemy wyborcze,
IV. Proporcjonalne systemy wyborcze. Na przykładzie narodowych systemów wyborczych w Holandii, Szwajcarii i Irlandii, V. Mieszane systemy wyborcze, VI. Praktyczno-ustrojowy wymiar demokracji konstytucyjnej. Rewi zja sądowa - badanie konstytucyjności ustaw - prawo precedensowe, VII. Federalizm jako teoria praktyka de centralizacji demokratycznej. Perspektywy rozwoju demokracji w Srodowisku zdecentralizowanym i w federalnej strukturze prawnej państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913713-1-X
I. Kwestia stabilności systemów demokratycznych a zało żenia metodologiczne polemologii, peace research oraz teorii procesu pokojowego, II. Metodologiczne oraz rea lno-ustrojowe ujęcie istoty demokracji politycznej, III. Parlamentaryzm w ujęciu analityczno-porównawczym na przykładzie skonsolidowanych demokracji krajów wyso ko rozwiniętych, IV. System prezydencki. Zagadnienia reżimu konstytucyjengo oraz realno-politycznego fun kcjonowania głowy państwa w Srodowisku ustrojowym sys temów politycznych Stanów Zjednoczonych AP, V. Demokra cje nieskonsolidowane na przykładzie makroanalizy sys temu ustrojowego Republiki Tureckiej, VI. Decentraliza cja jako podstawowy mechanizm demokracji obywatelskiej w systemach demoliberalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Authority data
Parlamentaryzm (hasło przedmiotowe)
Authority data
Parlamentaryzm - Europa (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Parlamentaryzm - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Parlamentaryzm - teoria (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again