Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Andrzejewski Mariusz
(1)
Drab Monika
(1)
Pyka Irena
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Papiery wartościowe
(2)
Bilans księgowy
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Kredyt
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Sekurytyzacja -- Polska
(1)
Spólki giełdowe
(1)
Spółki giełdowe
(1)
Wierzytelność
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
Środki trwałe
(1)
3 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-86543-04-3
Analiza natury prawnej i rachunkowej obligacji jako dłużnych papierów wartościowych; Analiza natury prawnej i rachunkowej weksli jako dłużnych papierów w wartościowych; Analiza natury prawnej i rachunkowej akcji jako udziałowych paierów wartościowych; Analiza natury prawnej i rachunkowej prawa do akcji; Analiza prawna i rachunkowa praw pochodnych; Certyfikaty inwestycyjne; Uwagi dotyczące rozchodu, inwentaryzacji wyceny papierów wartościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-265-8
1. Sekurytyzacja w procesie przemian międzynarodowych rynków finansowych, 2. Sekurytyzacja aktywów przedsiębiorstwa, 3. Sekurytyzacja aktywów i pasywów banku, 4. Wiarygodność kredytowa w procesie sekurytyzacji, 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17, 658.14./17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14./17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13758-4
1. Istota procesu ujawniania informacji przez spółki giełdowe: Ryzyko inwestorów a efektywność rynków; Przedmiot i zakres informacji niezbędnych w ogranicza niu ryzyka inwestorów; Źródła informacji ujawnianych przez spółki giełdowe; Obligatoryjne i dobrowolne uja wnianie informcji przez spółki giełdowe. 2. Ujawnianie informacji przez społki giełdowe w gospo darkach o anglosaskim kontynentalnym modelu rachunko wości: Przyczyny różnic między systemami rachunkowości w świecie; Informacje ujaniane przez spółki giełdowe w USA i Wielkiej Brytanii; Raporty roczne spółek gieł dowych z Francji i Niemiec; Podobieństwa i różnice w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w wybranych krajach. 3. Ch-ka polskiego rynku kapitałowego: Struktura insty tucjonalna polskiego rynku kapitałowego; Specyfika polskich spółek giełdowych na tle innych podmiotów gospodarczych; Podstawy prawne ujawniania informacji przez spółki notowane na GWP w Warszawie. 4. Obowiązki informacyjne spółek giełdowychw Polsce oraz problemy związane z ich wypełnianiem: Ujawnianie informacji przez spółki giełdowe w warunkach polskiego rynku kapitałowego; Analiza struktury sprawozdań finansowych ujawnianych przez polskie spółki giełdowe; Problemy i nieprawidłowości w ujawnianiu informacji przez polskie spółki giełdowe. 5. Próba wskazania kierunków modyfikacji wymagań w za kresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce: Przesłanki ewentualnych zmian dot. ujawnia nia inf. przez spółki giełdowe w Polsce; Próba modyfi kacji wymagań dot. inf. przez polskie spółki giełdowe; Wpływ proponowanych zmian na ostateczny kształt inf. ujawnianych przez spółki giełdowe. Wnisoki końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again