Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Andrzejewski Mariusz
(1)
Baliński Kazimierz
(1)
Breda Michael F
(1)
Drab Monika
(1)
Hendriksen Eldon A
(1)
Jankowska Kira
(1)
Pyka Irena
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Stankiewicz Janina
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Papiery wartościowe
(5)
Bilans księgowy
(2)
Kredyt
(2)
Rachunkowość
(2)
Banki
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Finanse
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Holdingi
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Koszty
(1)
Księgowość
(1)
Majątek trwały
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Sekurytyzacja -- Polska
(1)
Sprawozdania
(1)
Spólki giełdowe
(1)
Spółki giełdowe
(1)
Wierzytelność
(1)
Wynik finansowy
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
Środki trwałe
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-86543-04-3
Analiza natury prawnej i rachunkowej obligacji jako dłużnych papierów wartościowych; Analiza natury prawnej i rachunkowej weksli jako dłużnych papierów w wartościowych; Analiza natury prawnej i rachunkowej akcji jako udziałowych paierów wartościowych; Analiza natury prawnej i rachunkowej prawa do akcji; Analiza prawna i rachunkowa praw pochodnych; Certyfikaty inwestycyjne; Uwagi dotyczące rozchodu, inwentaryzacji wyceny papierów wartościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / pod red. Sławomir Sojak, Janina Stankiewicz. - Wyd.2 uaktual. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2004. - 614 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-123-9
CZ.I Teoretyczne podstawy rachunkowości : 1.System rachunkowości, 2.Bilans majątkowy, 3.Konto księgowe (I), 4.Konto księgowe (II), 5.Konto księgowe (III). Cz.II Wybrane problemy ewidencyjne : 6.Środki trwałe i wartości niematerilane i prawne, 7.Środki pieniężne i kredyty bankowe, 8.Rozrachunki i roszczenia, 9.Materiały, 10.Towary, 11.Długoterminowe aktywa finansowe, 12.Krótko terminowe aktywa finansowe, 13.Papiery wartościowe, 14.Klasyfikacja i ewidencja kosztów, 15.Kalkulacja kosztów jednostkowych, 16.Produkty gotowe i produkcja niezakończona, 17.Rezerwy, 18.Rozliczenia międzyokresowe przychodów, 19.Ustalanie i podział wyniku finansowego, 20.Kapitały własne, 21.Fundusze specjalne, 22.Księgi rachunkowe i dokumentacja operacji gospodarczych. Cz.III Sprawozdania finansowe : 23.Sprawozdania finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-265-8
1. Sekurytyzacja w procesie przemian międzynarodowych rynków finansowych, 2. Sekurytyzacja aktywów przedsiębiorstwa, 3. Sekurytyzacja aktywów i pasywów banku, 4. Wiarygodność kredytowa w procesie sekurytyzacji, 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17, 658.14./17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14./17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13758-4
1. Istota procesu ujawniania informacji przez spółki giełdowe: Ryzyko inwestorów a efektywność rynków; Przedmiot i zakres informacji niezbędnych w ogranicza niu ryzyka inwestorów; Źródła informacji ujawnianych przez spółki giełdowe; Obligatoryjne i dobrowolne uja wnianie informcji przez spółki giełdowe. 2. Ujawnianie informacji przez społki giełdowe w gospo darkach o anglosaskim kontynentalnym modelu rachunko wości: Przyczyny różnic między systemami rachunkowości w świecie; Informacje ujaniane przez spółki giełdowe w USA i Wielkiej Brytanii; Raporty roczne spółek gieł dowych z Francji i Niemiec; Podobieństwa i różnice w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w wybranych krajach. 3. Ch-ka polskiego rynku kapitałowego: Struktura insty tucjonalna polskiego rynku kapitałowego; Specyfika polskich spółek giełdowych na tle innych podmiotów gospodarczych; Podstawy prawne ujawniania informacji przez spółki notowane na GWP w Warszawie. 4. Obowiązki informacyjne spółek giełdowychw Polsce oraz problemy związane z ich wypełnianiem: Ujawnianie informacji przez spółki giełdowe w warunkach polskiego rynku kapitałowego; Analiza struktury sprawozdań finansowych ujawnianych przez polskie spółki giełdowe; Problemy i nieprawidłowości w ujawnianiu informacji przez polskie spółki giełdowe. 5. Próba wskazania kierunków modyfikacji wymagań w za kresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce: Przesłanki ewentualnych zmian dot. ujawnia nia inf. przez spółki giełdowe w Polsce; Próba modyfi kacji wymagań dot. inf. przez polskie spółki giełdowe; Wpływ proponowanych zmian na ostateczny kształt inf. ujawnianych przez spółki giełdowe. Wnisoki końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość bankowa : podręcznik / Kira Jankowska, Kazimierz Baliński. - Warszawa : Difin, 2003. - 255 s. : tabele, rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-369-4
R.1 Wiadomości ogólne: Bank przedsiębiorstwo szczególne; Zadania rachunkowości bankowej; Podstawy prawne rachunkowości bankowej; Zasady rachunkowości bankowej. R.2 Organizacja rachunkowości w bankach: Zasady ewidencji operacji bankowych; Istota planu kont; Wzorcowy Plan Kont Banków; Konta pozabilansowe i konta techniczne; Związek planu kont z prezentacją aktywów i pasywów banku. R.3 Rozliczenia pieniężne klientów i banku: Obrót gotówkowy w banku; Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banku; Rachunki bankowe banków i ich klientów; Rachunki terminowe - ewidencja depozytów pieniężnych; Rozrachunki wewnątrz sieci bankowej. R.4 Kredyty: Ogólne wiadomości o ewidencji kredytów; Kredyt w rachunku bieżącym; Kredyt w rachunku kredytowym; Kredyt dyskontowy; Należności pod presją; Należności zagrożone i rezerwy celowe. R.5 Papiery wartościowe: Klasyfikacja papierów wartościowych; Umiejscowienie operacji papierami wartościowymi w WPKB; Struktura i zasady funkcjonowania kont Zespołu4. Papiery wartościowe. R.6 Aktywa trwałe i fundusze własne: Aktywa trwałe; Fundusze własne. R.7 Ryzyka bankowe w rachunkowości: Instrumenty finansowe; Zmiany wartości składników bilansowych; Rachunkowość zabezpieczeń; Kształtowania poziomu współczynnika wypłacalności przez ryzyka bankowe. R.8 Przychody. Koszty. Wynik finansowy: Uwagi ogólne; Zasady grupowania kosztów i przychodów; Koszty i przy chody z operacji z podmiotami finansowymi, niefinansowymi i sektorem budżetowym; Przychody i koszty operacji papierami wartościowymi i niektórych operacji finansowych; Koszty działania banku i przychody uboczne; Koszty i przychody dot. tworzenia i rozwiązywania rezerw; Wynik finansowy i jego podział. R.9 Sprawozdawczość finansowa: Potrzeby informacyjne; Podstawy sprawozdawczości; Rodzaje sprawozdań finansowych; Wykorzystanie sprawozdawczości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Teoria rachunkowości / Eldon A. Hendriksen, Michael F. Breda. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 893, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13623-5
R.1 Wprowadzenie i metodologia rachunkowości.R.2 Czte ry tysiąclecia rachunkowości (historia rachunkowości). R.3 Era biegłego rewidenta. R.4 W poszukiwaniu zasad (deklaracje rachunkowości).R.5 Założenia koncepcyjne ( cele,cechy i podstawowe elementy rachunkowości). R.6 Ekonomiczne środowsko rachunkowości. R.7 Podejmowanie decyzji. R.8 Kształtowanie polityki rachunkowości. R.9 Pieniądz, kapitał i zysk. R.10 Koncepcje zysku w spra wozdawczości finansowej. R.11 Przychody i koszty, zy ski i straty. R.12 Przedstawienie skutków zmian w spra wozdaniach finansowych. R.13 Sprawozdanie z sytuacji finansowe-bilans. R.14 Aktywa i ich wycena. R.15 Amor tyzacja i odtwarzanie majątku. R.16 Majątek obrotowy. R.17 Rzeczowy majątek trwały:zakup i leasing. R.18 Wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje śre dnio- i długoterminowe. R.19 Uznawanie zobowiązań. R.20 Podatki odroczne. R.21 Fundusze emerytalne. R.22 Prawa własności. R.23 Zmiany w kapitale akcyjnym. R.24 Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-29-6
1. Formy organizacyjne wielopodmiotowych organizacji gospodarczych. 2. Ocena gospodarki finansowej. 3. Ocena wyników finansowych na podstawie rachunku zysków i strat. 4. Ocena bilansu majątkowego. 5. Ocena ważniejszych obszarów gospodarki finansowej. 6. Rachunek przepływów pieniężnych. 7. Studium przypadku - ocena gospodarki finansowej grupy kapitałowej globus. 8. Źródła pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwo. 9. Źródła pozyskiwania kapitałów na rynku kapitałowym. 10. Warunki pozyskiwania kredytów i pożyczek. 11. Zarządzanie kapitałem obrotowym. 12. Ceny transferowe jako narzędzia przepływu kapitałów. 13. Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności procesów gospodarczych. 14. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych. 15. Wycena papierów wartościowych. 16. Wycena wartości przedsiębiorstwa. 17. Instrumenty pochodne. 18. Planowanie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again