Źródło opisu
Książki
(15)
Forma i typ
Książki
(15)
Dostępność
tylko na miejscu
(10)
nieokreślona
(3)
dostępne
(2)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(13)
Autor
Anusz Jan
(1)
Dobrzyńska Ewa
(1)
Janus-Hibner Magdalena
(1)
Jaraczewska Anna
(1)
Kallus Jolanta
(1)
Kozek Tadeusz
(1)
Kołodziej Tomasz
(1)
Mrówka Barbara
(1)
Naruszewicz Stanisław
(1)
Perło Dorota
(1)
Rudnicki Maciej
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Schimanek Tomasz
(1)
Szaflarski Krzysztof
(1)
Wyciślok Józef
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(15)
Język
polski
(15)
Temat
PHARE
(14)
Unia Europejska
(8)
Programy pomocowe UE
(6)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Polityka regionalna UE
(4)
SAPARD
(4)
ISPA
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Gospodarka terenowa
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Administracja
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ekologia
(1)
Ekonometria
(1)
Energetyka
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze pożyczkowe
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Integracja europejska
(1)
Kadry -- polityka -- poradnik
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Odpady
(1)
PHARE -- zagadnienia -- Polska
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Polska
(1)
Powietrze
(1)
Prawo
(1)
Programy UE
(1)
Przedsiębiorstwo -- zatrudnienie -- organizacja
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rolnictwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Transport
(1)
UNIDO
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Współdziałanie
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Ścieki
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
15 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89793-97-3
20 lat funduszy ogólnych CPF w Polsce; Informacja o zrealizowanych projektach; Opis wybranych projektów; Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski; Fundacja Centrum Europejskie Natolin; Powiat Żagański; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"; Ministerstwo Gospodarki i Pracy; Gmina Miejska Pieszyce; Polska Izba Motoryzacji; Kopalnia Soli Wieliczka; Stowarzyszenie Samorządów Polskich Euroregionu Niemen; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem"; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego; Fundacja Instytut Studiów Wschodnich; Fundacja Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Fundacja Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Kurator Oświaty w Opolu, Dom Dziecka w Kędzierzynie Koźlu; Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy; Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy; Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Turystyki; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa; Uniwersytet Opolski; Urząd Zamówień Publicznych; Urząd Zamówień Publicznych; Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce; Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Ministerstwo Sprawiedliwości; Wiejskie Centrum Integracji Europejskiej; Kurator Oświaty w Wałbrzychu, Dom Dziecka im. ST. Starzyńskiego w Kłodzku; Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie; Wojewoda Nowosądecki, powiat limanowski; Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion "Sprewa-Nysa-Bór"; fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej; Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; FRDL Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego; Kurator Oświaty we Wrocławiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wrocławiu; Zamek Królewski w Warszawie; Tarnowska Fundacja Kultury; Miasto Nowa Sól, Publiczne Przedszkole Nr 9; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu; Uniwersytet Warszawski; Kopalnia Soli "Bochnia" Przedsiębiorstwo Państwowe; Iławska Izba Gospodarcza; Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych; Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Fundacja Promocji Innowacji; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji; Gmina Dubiecko; Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach; Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Gliwicach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339,9
Książka
W koszyku
ISBN: 83-60200-03-3
1. Zasady funkcjonowania wspólnot europejskich. 2. Zarys funkcjonowania polityki regionalnej Unii Europejskiej. 3. Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej. 4. Możliwości wykorzystania europejskiego funduszu społecznego na przykładzie Polski. 5. Europejski fundusz orientacji i gwarancji rolnej i jego rola we wspieraniu wspólnej polityki rolnej. 6. Założenia polityki regionalnej na lata 2007-2013.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-902008-1-3
1.Karty Programów, 2.Rodzaje, procedury i tryb pozyskiwania funduszy pomocowych, Załączniki
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kontrola środków UE / Józef Wyciślok. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XIV,300 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7387-531-X
Cz.I Procedury przetargowe w ramach funduszy przedakcesyjnych PHARE, ISPA i SAPARD: Wprowadzenie; Geneza funduszy przedakcesyjnych; Procedury przetargowe; Podsumowanie. Cz.II Kontrola skarbowa środków pochodzących z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności: Wprowadzenie; Geneza funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; Polityka strukturalna w latach 2000-2006; Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w Polsce; Kontrola skarbowa funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; Podsumowanie. Cz.II Akty prawne: Rozporządzenie Rady z 21.6.1999 r. Nr1260/1999/WE ustanawiające przepisy ogólne w sprawie Funduszy Strukturalnych; Rozporządzenie Komisji z 28.7.2000 r. Nr1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr1260/1999 w odniesieniu do warunków jakie muszą spełniać wydatki na działania wspólfinansowane z Funduszy Strukturalnych; Rozporządzenie Komisji z 2.3.2001 r. Nr438/2001ustanawiające szczegółowezasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr1260/1999 dot. zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych; Rozporządzenie Komisji z 2.3.2001 Nr448/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr1260/1999 w zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. PHARE w pierwszym okresie realizacji i inne programy komisji europejskiej; 2. PHARE- program nowej orientacji; 3. PHARE przedakcesyjny- system zarządzania EDIS; 4. PHARE rozwój instytucjonalny; 5. Projekty inwestycyjne realizowane w ramach programu PHARE; 6. Rola ewaluacji w zarządzaniu projektami programów PHARE i środki przejściowe; 7. Wpływ czynników zewnętrznych na realizację projektów; 8. Elementy oceny programu PHARE.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Brak okładki
Książka
W koszyku
Polska firma w Unii : pozyskiwanie funduszy pomostowych / red. prowadzący Jolanta Kallus. - Warszawa : C.H.Beck, 2003. - segregator kartowowymienny - paginacja w obrębie działów ; 20 cm.
ISBN: 83-7387-014-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7363-338-3
1. Prawnoustrojowe oraz ekonomiczno-finansowe uwarunkowania polskiej polityki ekologicznej. 2. Prawnofinansowe oraz ustrojowe aspekty prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej w zakresie zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia. 3. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. 4. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki odpadami. 5. Prawnofinansowe aspekty publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony powietrza związanych z gospodarką energetyczną. 6. Finanse publiczne jako źródło finansowania zadań publicznych j. s.t. związanych z ochroną środowiska. 7. Finansowane z funduszy Unii Europejskiej zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 8. Prawnofinansowe aspekty finansowania ze źródeł komercyjnych zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 9. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 10 Kwestie prawnopodatkowe dotyczące inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7204-051-6
1.Wstęp; 2. Program PHARE; 3. Programy i projekty finansowane przez innych darczyńców; 4. Organizacje międzynarodowe; 5. Pożyczki i linie kredytowe; 6. Fundusze polskich banków komercyjnych; Inne fundusze; Fundacje jako pozabankowe źródła finansowania rozwoju MSP.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89218-01-1
1.Zarządzanie programem Phare w świetle zasad Nowej Or ientacji. 2.Administracja publiczna, nauka i badania. 3.Transport. 4.Rolnictwo. 5.ochrona środowiska. 6.Wymi ar sprawiedliowści i sprawy wewnętrzne. 7.Rynek wew nętrzny
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. UKIE (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89218-01-1
1.Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2000. 2.Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001. 3.Phare Spój ność Społeczna i Gospodarcza 2002. 4.Programy współpra cy przygranicznej. 5.Inne programy regionalne Phare
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. UKIE (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87885-59-2
1. Programy pomocowe 2. Charakterystyka MSP w Polsce i Unii Europejskiej 3. Podział programów pomocowych 4. Programy pomocowe dla docelowych grup odbiorców 5. Programy dla dużych przedsiębiorstw 6. Fundusze strukturalne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 6)
1. Region świętokrzyski w procesie integracji z Unią Europejską: Dochody budżetowe gmin województwa świętokrzyskiego u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej; Przesłanki rozwoju regionalnego Polski - na przykładzie województwa świętokrzyskiego; Procesy społeczno - gospodarcze zachodzące w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2002; Świętokrzyskie w liczbach; Dochody własne samorządu terytorialnego na podstawie województwa świętokrzyskiego; Przedsiębiorczość obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej; Doświadczenia wspólnych projektów unijnych, realizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji i samorząd terytorialny; Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej w opisach studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach - nadzieje i dylematy; Program Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza jako instrument edukacyjny przy wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych przeznaczonych dla państw członkowskich Unii. Na przykładzie województwa świętokrzyskiego; Marka produktu jako narzędzie budowania wizerunku regionu świętokrzyskiego; Rola instrumentów rynku kapitałowego w finansowaniu inwestycji Miasta Kielc; Rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej. 2. Problemy Unii Europejskiej i państw kandydujących do Unii: Wyspy Alandzkie w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia małego regionu; Państwa Unii Europejskiej w świetle syntetycznych miar potęgi; Rozwój lokalnej energetyki odnawialnej w świetle przepisów Unii Europejskiej; Wspieranie konkurencyjności regionów w kontekście integracji europejskiej; Reformy podatkowe w krajach nadbałtyckich. Wnioski dla Polski; Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i w Polsce w świetle nowej gospodarki; Wpływ imigracji i ruchów ludności na procesy integracyjne w Europie. Praktyka i polityka imigracyjna Polski, Republiki Czeskiej i Węgier; Integracyjne programy europejskie w kontekście rozwoju środowisk regionalnych; Edukacja na odległość w przeddzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; Migrants in Kiyiv, with the eyes of Kiyiv citzen; Edukacja regionalna w procesie dialogu kultur. 3. Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju gospodarczego: Przedsiębiorczość i konkurencja w gospodarce regionalnej; Wykorzystanie Indeksu Wartości Reklamy dla prawidłowego wyboru nośników promocji; Analiza finansowa podstawową metodą informacji o przedsiębiorstwie w warunkach konkurencji i globalizacji - aspekt metodyczny; Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i modeli logitowch w klasyfikacji kredytobiorców; Problems of pricing transition economics of Ukraine.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88594-32-X
R.1 Bezzwrotna pomoc zagraniczna dla Polski po roku 1990. R.2 Koordynacja i mechanizmy świadczenia bezzwrotnej pomocy zagranicznej. R.3 Samorząd lokalny jako od biorca pomocy technicznej finansowanej ze środków pomocowych. R.4 Perspektywy, wnioski i rekomendacje dotyczące bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla Polski. R.5 Informacje o źródłach bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla Polski. R.6 Przykłady projektów adresowanych do samo rządów lokalnych, współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rola państwa w życiu gospodarczym wg merkantylistów oraz angielskiej i francuskiej ekonomii klasycznej; Zarządzanie czynnikiem ludzkim jako źródło konkurencyjnego sukcesu na przykładzie wybranych państw wysoko rozwiniętych; Przebieg kryzysów finansowych lat 90 - próba analizy ich przyczyn, charakteru i znaczenia dla świata; Podstawowe założenia reformy polityki regionalnej Unii Europejskiej po roku 1999; Ocena sytuacji gospodarczej i politycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej pod kątem kryteriów kopenhaskich; III etap Unii Gospodarczej i Walutowej- wprowadzenie wspólnej waluty Rola sektora rolnego we współczesnej gospodarce na przykładzie Hiszpanii; Program pomocy Unii Europejskiej Phare - Struder w promocji Górnego Śląska; Ewolucja form kooperacji przemysłowej Wschód-Zachód (lat 1970-97); Motywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przemysłu hutniczego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87981-07-9
1.Region i polityka regionalna, 2.Budżetowanie źródła finansowania rozwoju lokalnego, 3.Inne źródła finansowania regionu, 4.Wybrane metody badań regionalnych, 5.Model miękki finansowania rozwoju regionalnego, 6.Model miękki finansowania rozowju województwa podlaskiego
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej