Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(9)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(9)
Author
Bieda Małgorzata
(2)
Garlińska-Bielawska Joanna
(2)
Małecki Piotr
(2)
Mesjasz Lidia
(2)
Miklaszewski Stanisław
(2)
Molendowski Edward
(2)
Pera Jacek
(2)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(1)
Jarząbek Wanda
(1)
Kaczmarek Julian
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Szymborski Wojciech
(1)
Zięba Andrzej
(1)
Zięba Ryszard
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Organizacje międzynarodowe
(8)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Globalizacja
(2)
Gospodarka
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Integracja europejska
(2)
Integracja gospodarcza
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Unia Europejska
(2)
Emigracja
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Finanse
(1)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(1)
Konflikt
(1)
Liberalizm
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Międzynarodówka Socjalistyczna
(1)
Monopole
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Organizacje międzyparlamentarne
(1)
Partie polityczne
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Rada Europy
(1)
Socjaldemokratyzm
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
UNDP
(1)
Uchodźcy
(1)
Unia Demokratyczna
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Subject: time
1945-
(5)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7383-075-8
R.I Ewolucja pojmowania bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych : 1.Ogólne rozumienie bezpieczeństwa, 2.Typologie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, 3.Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa, 4.Czynniki ewolucji bezpieczeństwa państw i system ów międzynarodowych, 5.Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, 6.Postulaty badawcze. R.II Nowe wyzwania dla polityki bezpieczeństwa państw i instytucji europejskich : 1.Transformacja ładu politycznego w Europie i destabilizacja systemów politycznych byłych państw socjalistycznych, 2.Dysporoporacje ekonomiczne między państwami w warunkach przyspieszonej internacjonalizacji, 3.Migracje międzynarodowe, 4.Kon kluzje. R.III Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego
: 1.Nacjonalizm i konflikty etniczne, 2.Zagrozenia mi litarne, 3.Transnarodowa przestępczość zorganizowana, 4.Zagrozenia ekologiczne, 5.Konkluzje. R.IV Mechanizm Euroatlantycki : 1.Naow koncepcja bez pieczeństwa NATO, 2.Ewolucja struktury euroatlantyckie go mechanizmu bezpieczeństwa, 3.Funkcjonowanie euroatlantyckeigo mechanizmu bezpieczeństwa, 4.Konkluzje. R.V Mechanizm zachodnoieuropejski : 1.Ewolucja koncepc ji Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony, 2. Ewolucja struktury zachodnioeuropejskiego mechanizmu b ezpieczeństwa, 3.Funkcjonowanie zachodnioeuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa, 4.Konkluzje R.VI Mechanizm Wspólnoty Niepodległych Państw : 1.Konc epcja bezpieczeństwa WNP, 2.Struktura mechanizmu bezpieczeństwa WNP, 3.Funkcjonwanie mechanizmu bezpieczeńst wa WNP, 4.Konkluzje. R.VII Mechanizmy współpracy subregionalnej : 1.Koncep cja współpracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa.
2.Ugrupowania subregionalne, 3.Funkcjonowanie współ pracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa, 4.Kon kluzja. R.VIII Mechanizm paneuropejski : 1.Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa KBWE/OBWE, 2.Struktura procesu paneurop ejskiego (w ujęcie retrospektywnym), 3.Funkcjonowanie paneuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa, 4.Konkluzj e. R.IX Tendencje ogólne i dynamika instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego po zimnej wojnie : 1.Nowa koncepcja bezpieczeństwa europejskiego, 2.Budowanie sy stemu komplementarnych instytucji bezpieczeństwa, 3.U macnianie bezpieczeństwa w regionie europejskim, 4.No wa instytucjonalizcja bezpieczeństwa europejskiego ja ko proces o zminnej intensywności i dynamice System bezpieczeństwa europejskiego po 11 września 2001 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86137-96-7
Cz. wstępna Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej, jej pojęcie oraz historia: Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej; Pojęcie oraz modele i formy współczesnej międzynarodowej integracji gospodarczej; Zarys historii integracji europejskiej. CZ.I Integracja w ramach Unii Europejskiej: Historia powstania Unii Europejskiej; Podstawy prawne funkcjonowania; Kontrola i przestrzeganie prawa unijnego; Członkostwo i stosunki zewnętrzne; Polska a Unia Europejska Organy; Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach filaru pierwszego; Założenia i procesy integracyjne w ramach drugiego filaru; Założenia i procesy integracyjny w ramach trzeciego filaru; Fundusze; Finanse Unii Europejskiej; Przyszłość UE. Cz. II Integracja w ramach innych, niż Unia Europejska europejskich ugrupowań integracyjnych: Integracja krajów Beneluksu; Integracja krajów nordyckich; Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); Europejski Obszar Gospodarczy (EEA); Współ praca i integracja krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 1989r.; Próba utworzenia nowego ugrupowania integracyjnego w postaci Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) Cz. III Wybrane dokumenty dot. Unii Europejskiej: Traktat w sprawie utworzenia Unii Europejskiej; Traktat w sprawie utworzenia Wspólnoty Europejskiej; Traktat dot. przystąpienia 10 nowych państw do UE; Akt akcesyjny dot. warunków przystąpienia 10 nowych państw do UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-144-7
Cz.I Międzyanrodwe organizacje finansowe o wymiarze globalnym : 1.Pojęcie, geneza i funkcje międzyanrodowych organizacji finansowych, 2.Bank Rozrachunków Międzyanrodowych (BIS), 3.Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP), 4.Miedzynarodowy Fundzusz Walutowy (MFW), 5.Międzynarodwowy Bank Odbudowy i Rozwoju i jego afiliacje, 6.Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD). Cz.II Europejskie Organizacje finansowe po drugiej wojenie światowej, 2.Europejski System Walutowy, 3.Ewolucja europejskich organizacji finansowych po rozpoczęciu realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej, 4.Rozszerzenie Unii Gospodarczej i Walutowej, 5.Pozostałe europejskie organizacje finansowe. Cz.III Międzynarodowe finansowe instytucje regulacyjne i konsulatacyjne : 1.Międzynarodowe instytucje regulacyjne a normy i standardy dotyczące międzynarodwego systemu finansowego, 2.Miedzynarodwe ugrupowania finansowe o charkaterze niesformalizowanym. Cz.V Międzynarodowe organziacje finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki światowej : 1.Międzynarodowe organizacje finansowe a globalizacja i swiatowe kryzysy finansowe, 2.Międzyanrodowe organizacje finansowe a reforma międzyna i Klubu Londyńskiego rodowego systemu walutowego, 3.Rola Klubu Paryskiego i Klubu Londyńskiego w rozwiązywaniu kryzysu zadłużenia, 4.Inicjatywa na rzecz zmniejszania zadłużenia krajów najbiedniejszych, 5.Międzynarodwe organizacje finansowe a terroryzm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-385-6
R.1 Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki światowej; R.2 Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej R.3 Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych; R.4 Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych; R.5 Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej; R.6 Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie; R.7 Europejski organizacje i porozumienia gospodarcze; R.8 Państwa Europy Środkowowschodniej wobec wyzwań rozwojowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-675-8
R.1 Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki światowej; R.2 Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej R.3 Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych; R.4 Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych; R.5 Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej; R.6 Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie; R.7 Europejski organizacje i porozumienia gospodarcze; R.8 Państwa Europy Środkowowschodniej wobec wyzwań rozwojowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki polityczne / Wojciech Szymborski. - Wyd.2 uzupeł. i popr. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Wers, 2008. - 317 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-921685-8-5
1. Struktura współczesnego świata. Cz.I Przedmiot i zakres stosunków międzynarodowych: 2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, pojęcie, istota, 3. Wizje rzeczywistości międzynarodowej. Cz.II Uczestnicy stosunków międzynarodowych: 4. Pojęcie i podział uczestników stosunków międzynarodowych, 5. Państwo, 6. Organizacje międzynarodowe, 7. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, 8. Korporacje transnarodowe. Cz.III System międzynarodowy: 9. Ład międzynarodowy, 10. Pomiędzy wielobiegunowością a hegemonią, 11. Polityka Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie, 12. Współczesne mocarstwa w polityce światowej, 13. Prognozy na nowe stulecie, 14. Polityka zagraniczna, 15. Konflikty międzynarodowe, 16. Bezpieczeństwo międzynarodowe, 17. Integracja europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1930-8
1.Organizacje międzynarodowe partii politycznych jako przedmiot naukowej refleksji, 2.Międzyanrodówka Liberalna, 3.Międzynarodówka Socjalistyczna, 4.Międzynarodówka Partii Chrześcijańsko-Demokratycznych i Ludowych, 5.Międzyanrodowa Unia Demokratyczna (międzynarodówka konserwatywna)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2256)
ISBN: 83-226-1380-6
1. Charakterystyka zagadnienia, 2. Problematyka migracyjna i uchodźca na forum organizacji europejskich, 3. Nowe wyzwania dla Polski w związku z przystąpieniem do UE, 4. Wyjazd z kraju pochodzenia, 5. Pochodzenie lub przyjazd z tzw. kraju bezpiecznego, 6. Sytuacja na granicy, 7. Zatrzymanie, 8. Obowiązek opuszczenia kraju goszczącego lub wydalenie przed merytorycznym zbadaniem wniosku, 9. W procedurze, 10. Warunki recepcji, 11. Sytacja rodziny, dzieci, kobiet i osób o szczególnych potrzebach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-20-2
1. Narodziny i krystalizowanie sie koncepcji konfrontacji, 2. O kształt konferencji, 3. Prace nad modelem konferencji (1970-1972), 4. Wielostronne Rozmowy przygotowawcze, 5. Prace Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (lipiec 1973-1975)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Rada Europy / Julian Kaczmarek. - Wrocław : Atla2, 2002. - 152,[3] s. ; 20 cm.
ISBN: 83-88555-70-7
Wprowadzenie; R.1 Geneza: Powołanie Rady Europy; Rozwój Rady Europy w początkowej fazie. R.2 Struktury organizacyjne: Komitet Ministrów; Zgromadzenie Parlamentarne; Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych; Sekretariat Regionalny. R.3 Podstawowe zadania: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Europejska Karta Społeczna; Współpraca kulturalna; Demokracja lokalna i współpraca przygraniczna; Mniejszości narodowe; Potrze by językowego sprawnego porozumiewania się. R.4 Zasadnicze funkcje: Promotor demokracji; Promotor współpracy; Promotor bezpieczeństwa. R.5 Rada Europy a inne organizacje: Rada Europy a UE; Rada Europy a OBWE; Rada Europy a ONZ. R.6 Polska - członek Rady Europy. Zakończenie. Załączniki: Nr1.Statut Rady Europy; Nr2. Europejska konwencja praw człowieka i podstawowych wolności; Nr3.Europejska Karta Społeczna; Nr4.Ważniejsze daty; Nr5.Miasta, które do roku 1999 otrzymały Nagrodę Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again