Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Szreder Mirosław
(2)
Anuszewska Izabella
(1)
Dziuban Agata
(1)
Głowacka-Grajper Małgorzata
(1)
Konecki Krzysztof Tomasz
(1)
Kvale Steinar
(1)
Kwiatkowski Stanisław
(1)
Mynarski Stefan
(1)
Ostrowska Joanna
(1)
Silverman David
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Opinia publiczna
(7)
Nauki społeczne
(2)
Socjologia
(2)
Wywiad socjologiczny
(2)
Ankieta
(1)
Centrum Badania Opinii Społecznej
(1)
Jakość
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Marketing
(1)
Polska
(1)
Samopoznanie
(1)
Społeczeństwo
(1)
Świadomość społeczna
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15158-4
Cz.I Teoria i praktyka badań jakościowych: 1. Rozpoczynanie badań, 2. Czym są badania jakościowe? Cz.II Metody: 3. Etnografia i obserwacja, 4. Wywiady, 5. Teksty, 6. Rozmowa naturalna, 7. Obrazy wizualne. Cz.III Implikacje: 8. Wiarygodność badań jakościowych, 9. Sens i etyka badań jakościowych, 10. Możliwości badań jakościowych: podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1515-0
1. Cele i zakres badań opinii, 2. Proces projektowania badania opinii, 3. Charakterystyka technik wyboru próby, 4. Liczebność próby respondentów w badaniach opinii, 5. Metody obserwacji statystycznej, 6. Błędy w badaniach opinii, 7. Wybrane metody wnioskowania statystycznego o opiniach badanej populacji, 8. Przykłady projektowania i organizacji badań sondażowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Metody i techniki sondażowych badań opinii / Mirosław Szreder. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 254 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1843-7
1. Cele i zakres badań opinii, 2. Proces projektowania badania opinii, 3. Charakterystyka technik wyboru próby, 4. Liczebność próby respondentów w badaniach opinii, 5. Metody obserwacji statystycznej, 6. Błędy w badaniach opinii, 7. Wybrane metody wnioskowania statystycznego o opiniach badanej populacji, 8. Przykłady projektowania i organizacji badań sondażowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-88114-68-9
R.1 Proces i procedura badań; R.2 Dobór próby do badań; R.3 Określenie liczebności próby; R.4 Błędy losowe i nielosowe; R.5 Pomiar danych empirycznych; R.6 Analiza niezależności; R.7 Analiza zależności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Niezbędnik badacza)
ISBN: 978-83-01-16293-1
1. Wprowadzenie do badań z zastosowaniem techniki wywiadu; 2. Epistemologiczne problemy związane z prowadzeniem wywiadów; 3. Etyczne problemy związane z prowadzeniem wywiadów; 4. Planowanie badań z wykorzystaniem technik wywiadu; 5. Prowadzenie wywiadu; 6. Rodzaje wywiadów; 7. Jakość wywiadu; 8. Transkrypcja wywiadów; 10. Weryfikacja i uogólnienie wiedzy uzyskanej za pomocą wywiadów; 11. Przedstawianie wiedzy uzyskanej w badaniu; 12. Udoskonalanie jakości wywiadu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-128-9
Zawiera: Wstęp. Koncepcja wiedzy wspólnej teorią socjologiczną; Struktura książki; Novum podejścia Część I Rozdział 1. Intuicyjne i formalne definicje oraz właściwości wiedzy wspólnej: 1.1. Przykłady ilustrujące pojęcie wiedzy wspólnej; 1.2. Historia pojęcia i pierwsze systematyczne ujęcia; 1.3. Wiedza prywatna, powszechna i wspólna; 1.4. Podejście hierarchiczne. Możliwe stany świata. Wiedza podmiotu. Zbiór możliwości i prywatny system informacyjny; 1.5. Podejście Lewisa; 1.6. Podejście Aumanna; 1.7. Podejście Barwise’a; 1.8. Podejście Gilbert. Rozdział 2. Wiedza wspólna w teorii gier: 2.1. Najważniejsze pojęcia teorii gier. Rozwiązania w grach strategicznych. Rozwiązania w grach ekstensywnych; Rozwiązania w grach o sumie niezerowej; Równowaga Nasha; Wynik optymalny w sensie Pareto; 2.2. Zastosowanie pojęcia wiedzy wspólnej do teorii gier. Wiedza wspólna o racjonalności graczy. Eliminowanie strategii zdominowanych. Równowaga skorelowana. Wiedza graczy a równowaga Nasha. Przezwyciężanie dylematu więźnia. Indukcja wsteczna. Rozdział 3. Wiedza wspólna w sytuacjach interakcji społecznej: 3.1. Konwencje; 3.2. Komunikacja. Interakcjonizm symboliczny. Przykłady funkcji wiedzy wspólnej w komunikowaniu się. Zasady konwersacji naturalnej; 3.3. Problemy koordynacyjne. Ilustracje i klasyczne przykłady problemów koordynacyjnych. Kreowanie poczucia tożsamości grupowej; 3.4. Sposoby generowania wiedzy wspólnej. Poprzez osobistą komunikację. Dzięki sieciom komunikacyjnym. Za pośrednictwem mediów; 3.5. Czy wiedza wspólna jest konieczna w praktycznym procesie komunikacji; 3.6. Niejednoznaczne społeczne konsekwencje wiedzy wspólnej. Negocjacje. Konsekwencje psychologiczne i ekonomiczne. Część II Rozdział 4. Ewolucyjnie ukształtowane podstawy poznawcze wiedzy wspólnej: 4.1. System psychologii intuicyjnej. Pojęcia i schematy pojęciowe. Systemy skojarzeniowe. Człowiek w środowisku informacyjnym. Tworzenie koalicji; 4.2. Kumulatywna ewolucja kulturowa. Mechanizm zapadki kulturowej. Uczenie się przez naśladowanie oraz intencjonalne nauczanie. Socjogeneza; 4.3. Teoria podwójnego dziedziczenia. Ewolucyjna geneza zdolności kulturowych. Koewolucja kulturowo-genetyczna. Natura psychologicznych mechanizmów społecznego uczenia się; 4.4. Implikacje przyjmowania perspektywy innych. Rozumienie zasad obowiązujących w świecie. Tworzenie zasad funkcjonowania; 4.5. Wspólne kierowanie uwagi. Wspólne kierowanie uwagi w procesie komunikacji. Sceny wspólnej uwagi. Rozdział 5. Rytuał jako mechanizm generowania wiedzy wspólnej: 5.1. Definicje pojęcia. Potoczne rozumienie rytuały. Własności rytuałów i definicja przekrojowa. Społeczny charakter rytuałów i definicja funkcjonalna. Wspólne elementy w różnych definicjach rytuału; 5.2. Funkcje społeczne rytuału. Podejście Durkheima. Legitymizacja porządku społecznego. Wpływ społeczny. Goffmana koncepcja zachowanej twarzy. Uczestnictwo społeczeństwie; 5.3. Funkcje komunikacyjne rytuału. Podejście etologiczne. Osadzenie komunikatu w zastanym porządku społecznym. Komunikowanie natury relacji społecznych: hierarchii i zmiany. Komunikowanie ról społecznych. Stosunek do innych i autoprezentacja. Wystylizowanie rytuałów; 5.4. Rytuał a wiedza wspólna. Sterowanie uwagą. Sposób rytualnego generowania wiedzy wspólnej. Kreowanie wiedzy wspólnej przez rytualnych przywódców. Część III Rozdział 6. Funkcje i znaczenie opinii publicznej: 6.1. Opinia publiczna – sposoby ujmowania. Model agregatowy społeczeństwa. Model kolektywny. Definicje pojęć związanych z opinią publiczną. Definicje opinii publicznej; 6.2. Zarys historyczny pojęcia. Historia badań opinii publicznej w Ameryce. Historia badań opinii publicznej w Polsce. Badania opinii publicznej w Polsce po transformacji ustrojowej. Badania w świadomości Polaków. Relacja pomiędzy zjawiskiem opinii publicznej a jego badaniem; 6.3. Funkcje opinii publicznej. Znaczenie psychologiczne. Integracja społeczeństwa. Legitymizacja władzy. Kontrola społeczna. Społeczeństwo obywatelskie; 6.4. Teoria spirali milczenia. Lęk przed odrzuceniem. Twarde jądro. Czujność w obserwacji otoczenia. Konsekwencje spirali milczenia. Wybory z 1989 roku przez pryzmat spirali milczenia. Zjawisko last minute swing. Wybory z 2007 roku przez pryzmat spirali milczenia. Utrwalanie struktury społecznej. Rozdział 7. Sondaże elementem rytuału komunikacyjnego: 7.1. Sondaże społeczne domeną socjologii empirycznej. Przedmiot poznania socjologii empirycznej. Osoba badacza z perspektywy socjologii empirycznej. Obszary zastosowania badań. Założenia teoretyczne socjologii empirycznej. Rola socjologii empirycznej. 7.2. Rosnąca popularność sondaży. Rozwój branży badawczej. Nowi zleceniodawcy, nowi respondenci i nowe metody; 7.3. Rytualna forma komunikatów badawczych. Tworzenie relacji społecznych. Wyniki badań społecznych jako przedmiot komunikacji. Rola ekspertów badaczy. Rola publicystów. Rola specjalistów z badanych dziedzin. Akulturacja komunikatów badawczych. Rytualne cechy komunikatów badawczych; 7.4. Funkcje komunikatów badawczych. Tematy do stołu obrad. Kształtowanie klimatu opinii na tematy polityczne. Kształtowanie klimatu opinii w kwestiach komercyjnych. Kształtowanie klimatu opinii na temat mediów. Zadania komunikatów badawczych. Rozdział 8. Media masowe kanałem rozprzestrzeniania rytuałów komunikacyjnych generujących wiedzę wspólną: 8.1. Media i rytuały. Cykliczna zależność media – rytuały. Rytualna konstrukcja przekazów medialnych; 8.2. Media i wiedza wspólna. Współuczestniczenie w odbiorze informacji. Informacja o kwestiach społecznie ważnych. Akulturacja norm; 8.3. Rola badań i wskaźników medialnych. Wydatki reklamowe miarą popularności medium. Względna ważność twardych danych oraz wyników z badań medialnych na przykładzie prasy; 8.4. Podwójny klimat opinii. Media – źródłem oglądu świata. Następstwa podwójnego klimatu opinii; 8.5. Medialne życie komunikatów sondażowych. Kwestia bezstronności mediów w nakręcaniu spirali milczenia. Przykład nieefektywnej próby generowania wiedzy wspólnej; 8.6. Konsekwencje medialnego generowania wiedzy wspólnej. Pułapki wiedzy wspólnej – utrzymywanie się fałszywej samowiedzy. Parametry opisujące status wiedzy wspólnej. Zakończenie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87876-42-9
Część I 1982-1990. Część II 1982-1990. Rok 1983. Rok 1984. 1985 rok. 1986 rok. 1987 rok. 1988 rok. 1989 rok. 1990 rok.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Opinia publiczna - badanie - metody (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again