Form of Work
Książki
(45)
Status
only on-site
(38)
available
(27)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(38)
Author
Sierpowska Iwona
(7)
Maciejko Wojciech
(5)
Nitecki Stanisław
(4)
Zaborniak Paweł
(4)
Andrzejewski Marek
(2)
Knieć Grzegorz
(2)
Krajewski Radosław
(2)
Muszalski Wojciech
(2)
Nowak Magdalena
(2)
Nowakowska Weronika
(2)
Bielecka Elżbieta
(1)
Borkowski Łukasz
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Duniewska Zofia
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gołowkin-Hudała Magdalena
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Haak Henryk
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Iwaniec Dorota
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Jończyk Jan
(1)
Kowalewska-Borys Ewa
(1)
Kośmicki Eugeniusz
(1)
Majkowski Bogdan
(1)
Malarczyk Joanna
(1)
Markowska Hanna
(1)
Masny-Żelazowska Anna
(1)
Maćkowicz Jolanta
(1)
Mezglewski Artur
(1)
Mielczarek Andrzej
(1)
Moroz-Rutkowska Alicja
(1)
Noga Barbara
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Stopka Karolina
(1)
Stępień Jerzy
(1)
Szmagalski Jerzy
(1)
Szołno-Koguc Jolanta
(1)
Szymański Sylwester
(1)
Szypliński Mieczysław
(1)
Uścińska Gertruda
(1)
Wilk Aleksandra
(1)
Zalewska Hanna
(1)
Śmiarowska Marianna
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(31)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(45)
Subject
Opieka społeczna
(38)
Świadczenia społeczne
(16)
Pracownicy socjalni
(9)
Dziecko
(8)
Rodzina
(8)
Domy pomocy społecznej
(5)
Emerytura
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Prawo socjalne
(4)
Bezrobocie
(3)
Ludzie starzy
(3)
Małżeństwo
(3)
Polityka społeczna
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Prawo lokalowe
(3)
Prawo pracy
(3)
Prawo rodzinne
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Płaca
(3)
Renty
(3)
Rodzina zastępcza
(3)
Służba zdrowia
(3)
Świadczenia
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Bhp
(2)
Czas pracy
(2)
Domy dziecka
(2)
Ewidencja ludności
(2)
Kultura
(2)
Kuratela
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo wyznaniowe
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Władza rodzicielska
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Adopcja
(1)
Akta stanu cywilnego
(1)
Alimenty
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budownictwo
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Demografia
(1)
Dowody osobiste
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz alimentacyjny
(1)
Fundusze celowe
(1)
Geodezja
(1)
Godność ludzka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Muzealnictwo
(1)
Młodzież
(1)
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
(1)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieruchomości
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Praca
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Samotne matki
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Subsydiarność
(1)
System obronny państwa
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba wojskowa
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia od wypadków
(1)
Ubezpieczenia rodzinne
(1)
Ubóstwo
(1)
Uchodźcy
(1)
Ustalanie ojcostwa
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
65 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-931781-0-0
1. Zagadnienia ogólne; 2. Decyzje u.p.s. z k.p.a.; 3. Decyzja administracyjna i jej rodzaje: Określenie organu administracji publicznej; Oznaczenie daty; Podstawa prawna; Oznaczenie strony; Rozstrzygnięcie; Uzasadnienie decyzji; Pouczanie o środkach odwoławczych lub zaskarżenia; Podpis; Inne elementy decyzji; 4. Inne prawne formy załatwiania spraw; 5. Postanowienie jako forma rozstrzygnięcia w k.p.a.; 6. Zawiązanie organu wydaną decyzją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-604-0
Zagadnienia ogólne: Funkcje publiczne Kościoła w Polsce w perspektywie historycznej; Funkcje publiczne a osobowość publicznoprawna kościołów; Kościół a sprawy publiczne w demokratycznym państwie. Podstawy doktrynalne oraz zasady prawne współdziałania Kościoła i Państwa w sferze życia publicznego; Kwestia udziału wspólnot religijnych w wykonywaniu funkcji państwa. Stan debaty w USA; Udział związków wyznaniowych w kształtowaniu dotyczącego ich prawa. Doświadczenia włoskie. Pomoc społeczna: Prawne formy współdziałania państwa i Kościoła katolickiego w zakresie pomocy społecznej; Pomoc społeczna realizowana przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny; Kościół w życiu publicznym na przykładzie zaangażowania w pomoc społeczną i działalność charytatywną w archidiecezji przemyskiej; Darowizny jako sposób finansowania zadań publicznych związków wyznaniowych; Wpłaty 1% podatku jako sposób refinansowania pomocy społecznej. Działalność edukacyjno-wychowawcza i naukowa: Udział kościołów w procesie kształcenia i wychowania w ramach systemów oświaty; Edukacja katolicka w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Małżeństwo: Funkcje publiczne duchownego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego; Mediacja osoby duchownej w postępowaniu o rozwód i separację; Zawarcie małżeństwa konkordatowego w niebezpieczeństwie śmierci; Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce? Varia: Opinia Polskiej Rady Ekumenicznej na temat rządowego projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zmianie niektórych ustaw; Latynoamerykańskie Zr4zeszenie Wolności Religijnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2645-7
1.Teoretyczne aspekty racjonalności gospodarowania środkami publicznymi, 2. miejsce funduszy celowych w doktrynie finansowej, 3. Doświadczenia wybranych państw w zakresie gospodarki funduszowej, 4. EWolucja gospodarki funduszowej w Polsce, 5. Fundusz celowy w świetle aktualnej regulacji polskiego prawa finansowego, 6. Zakres i znaczenie gospodarki funduszowej w polskim systemie finansów publicznych przełomu XX i XXI wieku, 7.Fundusze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 8. Państwowe fundusze celowe o charakterze socjalnym, 9. Państwowe fundusze ekologiczne, 10. Fundusze celowe zarządzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 11. Samorządowe fundusze celowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. W piętnastą rocznicę ustanowienia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich; 2. Normatywność godności człowieka; 3. Ekonomiczne i socjalne prawa człowieka a dobro wspólne; 4. Pojmowanie godności ludzkiej w świetle praw ekonomicznych i socjalnych; 5. Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej; 6. Praca a godność człowieka; 7. Kontraktualizacja stosunków pracy i jej wpływ na ochronę pracowników; 8. Nowe emerytury- kres zabezpieczenia społecznego ludzi starych; 9. Prawo do mieszkania w świetle Konstytucji RP; 10. Konstytucja RP a prawo mieszkaniowe; 11. Prawo podatnika do stabilnego systemu podatkowego; 12. Struktura prawna Skarbu Państwa w świetle art. 218 Konstytucji RP; 13. Wymiar kary w aspekcie godności człowieka; 14. Konstytucyjne wolności i prawa osób uwięzionych i ich urzeczywistnienie; 15. Prawa socjalne w przyszłej Konstytucji Europejskiej. Zarys problematyki; 16. O godności, jej funkcji w obrocie prawnym i promocyjnej roli Rzecznika Praw Obywatelskich; 17. Godność studenta (na przykładzie studiów prawniczych).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-038-5
1. Zasady ogólne prawa pomocy społecznej; 2. Ryzyka udzielania świadczeń z pomocy społecznej; 3. Regulacje materialnoprawne usytuowane poza ustawą o pomocy społecznej; 4. Zakres działania organów pomocy społecznej; 5. Zasiłki; 6. Usługi publicznoprawne; 7. Zakłady administracyjne pomocy społecznej; 8. Zwrot należności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Co warto wiedzieć o postępowaniu karnym?; 2. Co warto wiedzieć o postępowaniu karnym wykonawczym?; 3. Co warto wiedzieć o przepisach prawa rodzinnego; 4. Co warto wiedzieć w sprawach mieszkaniowych; 5. Co warto wiedzieć o pomocy społecznej; 6. Jak pisać pisma do urzędów; 7. Co warto wiedzieć o biurach porad obywatelskich?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Kadr Socjalnych / Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV)
ISBN: 83-916625-8-6
1. Pozycja kierownika oraz pracownika jednostki, wynikająca z ustawy o pomocy społecznej, 2. Nawiązanie stosunku pracy, 3. Jak rozwiązać umowę o pracę?, 4. Obowiązki w zakresie BHP oraz ochrony zdrowia, 5. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, 6. Urlopy wychowawcze, 7. Obowiązki wobec pracownika będącego rodzicem, 8. Pozostałe obowiązki pracodawców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60179-55-7
Dział I: Przepisy ogólne. 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy (art. 1-14). 2. Zadania pomocy społecznej (art. 15-35). Dział II: Świadczenia z pomocy społecznej. 1. Zasiłki i usługi (art. 36-53). 2. Domy pomocy społecznej (art. 54-66). 3. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (art. 67-79). 4. Opieka nad rodziną i dzieckiem (art. 70-90). 5. Integracja uchodźców (art. 91-95). 6. Zasady odpłatności za świadczenia (art. 96-99). 7. Postępowanie w sprawach świadczeń z pomocy społecznej (art. 100-109). Dział III: Organizacja pomocy społecznej. 1. Struktura organizacyjna pomocy społecznej (art. 110-115). 2. Pracownicy socjalni (art. 116-123). 3. Rada Pomocy Społecznej (art. 124-125). 4. Nadzór i kontrola (art. 126-134). Dział IV: Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe. 1. Przepisy zmieniające (art. 135-143). 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 144-161).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komentarz do ustawy o pomocy społecznej / Stanisław Nitecki. - Stan prawny na 1.01.2013 r. - Wrocław : Gaskor Sp. z o.o. , 2013. - 1164 s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-933431-8-8
1. Przepisy ogólne: Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy; Zadania pomocy społecznej; 2. Świadczenia z pomocy społecznej: Zasiłki i usługi; Domy pomocy społecznej; Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; Pomoc dla osób usamodzielnianych; Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; Zasady odpłatności za świadczenia; Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej; 3. Organizacja pomocy społecznej: Struktura organizacyjna pomocy społecznej; pracownicy socjalni; Rada Pomocy Społecznej; Nadzór i kontrola; 4. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-264-8644-9
Część I. Pomoc społeczna: Rozdział I. Istota i zasady udzielania pomocy społecznej; Rozdział II. Przesłanki nabycia prawa do świadczeń; Rozdział III. Świadczenia pieniężne; Rozdział IV. Świadczenia niepieniężne; Rozdział V. Postępowanie w sprawie świadczeń. Kierowanie i odpłatność za pobyt w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; Rozdział VI. Weryfikacja decyzji i zwrot świadczeń; Rozdział VII. Zadania, organizacja i kadry pomocy społecznej. Część II. Świadczenia rodzinne: Rozdział VIII. Pojęcie świadczeń rodzinnych; Rozdział IX. Ogólne warunki nabycia prawa do świadczeń rodzinnych; Rozdział X. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego; Rozdział XI. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie uchwały rady gminy; Rozdział XII. Świadczenie rodzicielskie; Rozdział XIII. Świadczenia opiekuńcze; Rozdział XIV. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych (socjalnego wsparcia); Rozdział XV. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz weryfikacji decyzji ostatecznej; Rozdział XVI. Świadczenie nienależnie pobrane. Część III. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: Rozdział XVII. Pojęcie i cel świadczenia wychowawczego; Rozdział XVIII. Warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego; Rozdział XIX. Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka; Rozdział XX. Postępowanie w sprawach o świadczenia wychowawcze. Część IV. Fundusz alimentacyjny i działania wobec dłużników alimentacyjnych: Rozdział XXI. Istota i przesłanki nabycia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Rozdział XXII. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Rozdział XXIII. Świadczenie nienależnie pobrane oraz zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Rozdział XXIV. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Część V. Dodatki mieszkaniowe: Rozdział XXV. Przesłanki nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego; Rozdział XXVI. Wysokość dodatku; Rozdział XXVII. Proceduralne aspekty przyznania, wypłaty i zwrotu dodatków mieszkaniowych. Część VI. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza: Wprowadzenie; Rozdział XXVIII. Ochrona dziecka i rodziny - zagadnienia ogólne; Rozdział XXIX. Wspieranie rodziny; Rozdział XXX. Piecza zastępcza; Rozdział XXXI. Pomoc dla osób usamodzielnianych; Rozdział XXXII. Postępowanie adopcyjne; Rozdział XXXIII. Ustrój administracji; Rozdział XXXIV. Kontrola wojewody. Część VII. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: Rozdział XXXV. Zjawisko przemocy w rodzinie; Rozdział XXXVI. Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Rozdział XXXVII. Prawne i społeczne aspekty przeciwdziałania przemocy. Część VIII. Wybrane rodzaje wsparcia: Rozdział XXXVIII. Zasiłki dla opiekunów; Rozdział XXXIX. Pomoc osobom uzależnionym (alkoholizm i narkomania); Rozdział XL. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi; Rozdział XLI. Pomoc socjalna dla studentów; Rozdział XLII. Pomoc socjalna dla uczniów; Rozdział XLIII. Pomoc w postaci dożywiania; Rozdział XLIV. Pomoc kobietom w ciąży; Rozdział XLV. Wsparcie w ramach Karty Dużej Rodziny; Rozdział XLVI. Dodatek energetyczny; Rozdział XLVII. Nieodpłatna pomoc prawna | str. 1003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89871-46-2
Wstęp i założenia metodologiczne badań. Analiza wyników badań jakościowych: 1. Opinie i rola pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej. II. Rola sądu rodzinnego i opiekuńczego: 1. Sędziowie sądów rodzinnych i nieletnich o systemie instytucjonalnej opieki zastępczej. 2. Opinie i rola kuratorów sądowych. III. Rola instytucji samorządu powiatowego w instytucjonalnej opiece zastępczej nad dziećmi: 1. Opinie i rola kierowników powiatowego centrum pomocy rodzinie. 2.Rola i opinie pracowników socjalnych PCPR-u. IV. Rola placówki opiekuńczej w opiece zastępczej: 1. Opinie i rola dyrektorów domów dziecka. 2. Opinie i rola wychowawców dzieci w domach dziecka. V. Wnioski z analizy badań jakościowych. VI. Rekomendacje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-098-4
1. Przepisy prawa materialnego normujące opiekę i kuratelę. 2. Niektóre przepisy prawa procesowego związane z rozpoznawaniem spraw z zakresu opieki i kurateli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-732-1
Cz. I Teoretyczna R. 1 Starość w wymiarze historycznym, indywidualnym i społecznym: Pojęcie starości i jej periodyzacja; Starość dawniej i dziś. Stereotypy starości; Psychospołeczne teorie starzenia się; Pedagogika wobec osób starszych; Senior w środowisku rodzinnym; Relacje międzypokoleniowe; Wychowawcza rola dziadków; Potrzeby ludzi starszych. R. 2 Przemoc - jej źródła, manifestacje i ich rola w relacjach międzyludzkich: Ustalenia definicyjne; Przemoc wobec osób starszych w polskich badaniach; Zjawisko nadużyć wobec seniorów w innych krajach; Modele teoretyczne wyjaśniające przemoc wobec osób starszych; Czynniki ryzyka; Mechanizmy zachowań ofiary; Sprawcy przemocy; Procedura Niebieskiej Karty. Cz. II Empiryczna R. 3 Osoby starsze w sytuacji przemocy domowej - studium przypadku: Ch-ka badanych przypadków; Analiza trajektorii Fritza Schützego w doświadczeniach osób starszych doznających przemocy - ujecie podłużne; Przemoc z perspektywy ofiary - ujęcie poprzeczne; Wyjaśnienia teoretyczne badanych przypadków; R. 4 Przemoc domowa wobec osób starszych w świetle analizy dokumentów policyjnych - dualna perspektywa: Ch-ka próby; Skala zjawiska przemocy wobec osób starszych; Przejawy występowania przemocy wobec osób starszych; Cechy społeczno-demograficzne ofiar jako czynniki różnicujące występowanie przemocy; Cechy społeczno-demograficzne sprawców jako czynniki różnicujące występowanie przemocy; Statystyczny profil ofiary i sprawcy przemocy oraz typ relacji rodzinnych. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-241-3
1. Wprowadzenie do administracyjnego prawa materialnego, 2. Akta stanu cywilnego, 3. Obywatelstwo, 4. Ewidencja ludności, 5. Zmiana imion i nazwisk, 6. Dowód osobisty i paszport, 7. Oświata, 8. Szkolnictwo wyższe, 9. Powszechny obowiązek obrony, 10. Symbolika państwa, 11. Granice państwa, 12. Zgromadzenia, 13. Stowarzyszenia, 14. Związki wyznaniowe, 15. Kultura, 16. Ochrona środowiska, 17. Rozpowszechnianie informacji-prasa, radio, TV, 18. Działalność gospodarcza, 19. Geodezja, 20. Wywłaszczenia nieruchomości, 21. Prawo budowlane, 22. Prawo lokalowe, 23. Planowanie przestrzenne, 24. Drogi publiczne, 25. Ruch drogowy, 26. Poczta, 27. Ochrona zdrowia, 28. Pomoc społeczna, 29. Przeciwdziałanie bezrobociu, 30. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Wykaz aktów prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60179-30-1
Cz. I Zagadnienia ogólne; Cz. II Polskie prawo pomocy społecznej w ujęci historycznym: R.1 Początki opieki społecznej w Polsce; R.2 Regulacje ustawy o opiece społecznej z 1923 r.; R.3 Pomoc społeczna w latach 1945-1989; R.4 Pomoc społeczna w ujęciu ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. Cz. III Aktualny kształt polskiego prawa pomocy społecznej w świetle ustawy o pomocy społecznej z 2004 r.: R.1 Zagadnienia ogólne; R.2 Zadania i organizacja pomocy społecznej; R.2 Świadczenia z pomocy społecznej; R.4 Status zawodowy pracowników socjalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-929684-0-5
1. Podstawowe pojęcia i zakres przedmiotowy; 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego; 3. Podmioty postępowania administracyjnego ; 4.Postępowanie przed organem I instancji; 5. Postępowanie odwoławcze; 6. Weryfikacja decyzji administracyjnej; 7. Przepisy przejściowe; 8. Zaskarżenie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3961-2
1. Kształtowanie się socjalnej funkcji państwa w świetle ewolucji pomocy społecznej; 2. Istota administracji świadczącej; 3. Pomoc społeczna a zasady i cele administracji świadczącej; 4. Zadania i podmioty w pomocy społecznej a administracja świadcząca; 5. Prawne formy działania administracji świadczącej w pomocy społecznej; 6. Pozycja prawna adresata świadczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-923846-0-1
1. Wstęp; 2. Uprawnienia i obowiązki pracowników pomocy społecznej a prawa i wolności człowieka i obywatela; 3. Władza rodzicielska i alternatywne formy opieki nad dzieckiem: Prawa i obowiązki rodziców biologicznych wynikające z władzy rodzicielskiej; Rodzina zastępcza- wsparcie rodzicielstwa w kryzysie; Piecza nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Obowiązki i uprawnienia pracowników pomocy społecznej a prawa i wolności człowieka i obywatela; 3. Władza rodzicielska i alternatywne formy opieki nad dzieckiem: Prawa i obowiązki rodziców biologicznych wynikające z władzy rodzicielskiej; Rodzina zastępcza- wsparcie rodzicielstwa w kryzysie; Piecza nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again