Forma i typ
Książki
(12)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(12)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(12)
Autor
Bajan Konrad
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Brandstaetter Albert
(1)
Dzienisiuk Dorota
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Herrmann Peter
(1)
Jaroszewska Emilia
(1)
Kaliński Janusz
(1)
Karwacki Arkadiusz
(1)
Krzyszkowski Jerzy
(1)
Kwaśniewska Grażyna
(1)
Majer Ryszard
(1)
Markowska Hanna
(1)
Motow Irena
(1)
O'Connell Cathal
(1)
Piątek Krzysztof
(1)
Swadźba Stanisław
(1)
Uścińska Gertruda
(1)
Witkowska Maria
(1)
Zalewska Hanna
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(10)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(14)
Temat
Opieka społeczna
(11)
Polityka społeczna
(6)
Bezrobocie
(4)
Unia Europejska
(3)
Świadczenia społeczne
(3)
Polska
(2)
Praca
(2)
Rodzina
(2)
Usługi
(2)
Czas pracy
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Handel
(1)
Kadry
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Ludzie starzy
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł
(1)
Płaca
(1)
Płód
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Telepraca
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Temat: miejsce
Japonia
(1)
14 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-89163-25-7
Zawiera: 1. Dyskusje wokół państwa opiekuńczego: Czy Polska jest państwem opiekuńczym?; Portret polskiego neoliberała; Socjalnej Ameryki główne dylematy i kierunki rozwoju; Kultura socjalna jako wyznacznik demokratycznego społeczeństwa opiekuńczego. 2. Aktywna polityka społeczna wobec współczesnych problemów społecznych: Mobilizacja zasobów ludzkich – w kierunku aktywnego społeczeństwa i modelu workfare mix; Bezrobocie polskiej młodzieży w perspektywie Unii Europejskiej; Inkluzywne i ekskluzywne oblicza elastycznych forma zatrudnienia; Wykorzystanie instrumentów aktywizacji bezrobotnych na dolnośląskim rynku pracy; Eola samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów społecznych na szczeblu lokalnym; Aktywne społeczeństwo obywatelskie jako podmiot lokalnej polityki społecznej; Samorządowa polityka społeczna wobec lokalnych problemów społecznych; Lokalna polityka społeczna w Radomiu w świetle badań 2006; Rola organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym; Zasada pomocniczości w systemie opieki nad rodziną i dzieckiem – założenia a rzeczywistość; Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – bariery i wyzwania; Integracja jako cel polityki społecznej: szanse i pułapki; Kompleksowa polityka społeczna a rozwiązywanie kontrowersyjnych problemów moralnych i prawnych. 3. Socjalna Europa- doświadczenia i perspektywy: Przyszłość europejskiej przestrzeni socjalnej; Wspólne problemy, wspólne rozwiązania? Sport jako przestrzeń walki z wykluczeniem społecznym w Wielkiej Brytanii w kontekście wyzwań dla Polski; Miejsce Polski w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej; Bariery i perspektywy wdrażania projektów społecznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla europejskiej polityki społecznej – przykład Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; Reformy państwa socjalnego w Niemczech; Świadczenia rodzinne w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii – aspekt porównawczy; Wizja socjalnej Europy według Konferencji Kościołów Europejskich. 4. Praca socjalna wobec wymagań współczesności: Praca socjalna w Polsce. Znaki zapytania, dylematy kształcenia, perspektywy rozwoju zawodu. Głos w dyskusji; Pracownik socjalny: urzędnik, kasjer czy menadżer problemów?; Profesjonalizacja zawodu pracownika socjalnego w Polsce; Pracownik socjalny w szkole – wprowadzenie do dyskusji; Praca socjalna w więzieniu w kontekście duszpasterstwa więziennego; Sytuacja klientów pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w świetle przekazywanych świadczeń; Praca socjalna jako usługa świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców Chrzanowa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-902-1
1. Redystrybucja a opiekuńczość, 2. wielkość i struktura wydatków na zabezpieczenie społeczne w krajach Unii europejskiej - analiza empiryczna, 3. Główne obszary opiekuńczej działalności państwa w krajach Unii Europejskiej, 4. Próba klasyfikacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia opiekuńczości
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Współczesna polityka społeczna ; 6)
ISBN: 978-83-61121-28-2
1. Wciąż aktualne kwestie czy ostateczna zmiana programu?; 2. O usługach socjalnych; 3. Zmienne właściwości obywatelstwa w społeczeństwie ponowoczesnym; 4. Usługi socjalne zorientowane na osobę- w kierunku porozumienia; 5. Usługi socjalne jako instrument integracji- z perspektywy Unii Europejskiej; 6. Praca wysokiej jakości: najistotniejsze jest uznanie; 7. Standard dynamiki- dynamika standardów; 8. Dostępność usług socjalnych- kwestia oceny usług z perspektywy jakości społecznej; 9. Kształtowanie ram prawnych i przepisów dotyczących usług socjalnych i zdrowotnych w Europie. Analiza odpowiedzi rządów państw członkowskich na pytania Komitetu do spraw Ochrony Socjalnej (SPC- Social Protection Committee 2004); 10. Usługi socjalne jako element zabezpieczenia egzystencji: wybrane problemy na tle rozwoju prawa europejskiego; O (braku) możliwości postrzegania człowieczeństwa w kategoriach konkurencji: pytania o prawo europejskie; 11. "Who Cares?" (czyli kto sprawuje opiekę i kogo to obchodzi) Artykuł prezentujący stanowisko Europejskiego Lobby Kobiet w kwestiach opiekuńczych; 12. Ubóstwo i niepełnosprawność; 13. Usługi socjalne we Francji- perspektywa narodowa; 14. Krajowe forum wolontariackiej pracy socjalnej (Szwecja)- przyczynek do Europejskiego Modelu Socjalnego; 15. Celtycki tygrys- kwestia pożytku publicznego?; 16. Bezdomni obywatele. Świadczenie usług dla osób bezdomnych w Oldenburgu; 17. Wspólnota mieszkaniowa Carnerigasse dla kobiet w ciąży i matek w sytuacjach kryzysowych; 18. Przyszłość służb społecznych w Europie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88278-34-7
R.1 Proces integracji europejskiej: Od EWWiS do wspólnej waluty euro; Geneza integracji społecznej. R.2 Obowiązujące swobody jednolitego rynku: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przepływu usług; Swoboda przepływu kapitału; Swoboda przepływu osób; Swoboda przedsiębiorczości. R.3 Podmioty polityki społecznej w Unii Europejskiej: Podmioty ustawodawcze polityki społecznej; Podmioty wykonawcze polityki społecznej; Podmioty kontrolne polityki społecznej; Podmiot sądowniczy polityki społecznej; Zdecentralizowane agendy Unii Europejskiej; Pozapaństwowe podmioty polityki społecznej w Unii Europejskiej. R.4 Ustawodawstwo socjalne: Pierwotne akty prawne; Wtórne akty prawne. R.5 Programy socjalne: Socjalny program działania na lata 1975-80; Socjalny program działania na lata 1984- 89; Socjalny program działania na lata 1990-91; Socjalny program działania na lata 1992-93; Socjalny program działania na lata 1993-95; Socjalny program działania 1995-97; Socjalny program działania na lata 1998-2000; Socjalny program działania na lata 2000-2005. R.6 Fundusze strukturalne: Finansowanie funduszy strukturalnych; Formy pomocy; Europejski Fundusz Społeczny; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej; Finansowy Instrument ds. Orientacji w Dziedzinie Rybołówstwa; Fundusz Spójności. R.7 Wartości socjalne w europejskiej czasoprzestrzeni: Godność człowieka; Wolność; Równość; Solidarność; Sprawiedliwość. R.8 Ewolucja kwestii społecznych w Unii Europejskiej: Społeczna sytuacja w Starożytności; Społeczna sytuacja w Średniowieczu; Społeczna sytuacja w Renesansie; Społeczna sytuacja w Oświeceniu; Społeczna sytuacja w XIX w. Społeczna sytuacja okresu międzywojennego; Społeczna sytuacja okresu powojennego. R.9 Modele polityki społecznej w Unii Europejskiej: Przegląd teorii dot. modeli polityki społecznej. R.10 Demokratyzacja życia społeczno-gospodarczego UE: Systemy partyjne w UE; Układ polityczny w państwach członkowskich UE; Konstytucje państw członkowskich Unii Europejskiej; Układ sił politycznych w Parlamencie Europejskim. R.11 Rola organizacji międzynarodowych w kreowaniu europejskiej przestrzeni: Rola i działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych; Rola i działalność Międzynarodowej Organizacji Pracy; Rola i działalność Rady Europy. R.12 Proces globalizacji a tworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni socjalnej. R.13 Polska polityka społeczna a członkostwo w UE.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-227-2745-4
Część I: Postępowanie prewencyjne i wczesna interwencja w aspekcie medycznym. Zastosowanie kwasu foliowego w zapobieganiu wadom wrodzonym u dzieci jako element wczesnej profilaktyki dla przyszłych matek; Prewencja w opiece nad noworodkiem; Reakcje kobiet ciężarnych na informacje o wadach dziecka uzyskane podczas diagnostyki ultrasonograficznej. Część II: Wspomaganie rozwoju dziecka i psychopedagogiczna pomoc rodzinie. Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka - problemy adaptacji i funkcjonowania; Jak informować rodziców o stwierdzonych u dziecka nieprawidłowościach rozwojowych - psychologiczne konsekwencje niepomyślnej diagnozy; Wczesna interwencja psychologiczna w procesie uczenia się rodzicielstwa; Relacja rodzic-dziecko z perspektywy teorii przywiązania. część III: Idea wczesnej interwencji - skuteczność działań i kierunki rozwoju w opiece nad dzieckiem i jego rodziną; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w systemie współpracy resortowej i samorządowej; Model opieki nad dziećmi od urodzenia do 7 roku życia z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (OWI PSOUU); Tendencje dotyczące wczesnej interwencji wobec dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz jego rodziny w krajach Unii Europejskiej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89808-11-0
1. Rozwój gospodarczy polskie (ujęcie skrótowe). 2. Polityka Gospodarcza - zagadnienia ogólne. 3. Czynniki i narzędzia polityki gospodarczej. 4. Ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarczego. 5. Unia Europejska. 6. Zasady polityki gospodarczej Unii Europejskiej. 7. Przemysł w polityce gospodarczej. 8. Rolnictwo w polityce gospodarczej. 9. Usługi. 10. Biznes w polityce gospodarczej. 11. Polityka gospodarcza w zakresie handlu zagranicznego. 12. Polityka społeczna. 13. Opieka społeczna UE. 14. Dochody ludności. 15. Bezrobocie w polityce społecznej. 16. Niektóre zagadnienia ochrony zdrowia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87890-47-2
Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state); Wzrost zatrudnienia warunkiem optymalizacji sfery socjalnej; Elastyczność polskiego rynku pracy; Zatrudnienie Polaków na zachodzie Europy i jego perspektywy po wstąpieniu Polski do UE; Uczenie (się0 - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych); Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Polskie przedsiębiorstwa wobec społecznych wyzwań okresu transformacji i akcesji do Unii Europejskiej; Czas pracy w warunkach integracji; Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji; Wynagrodzenia w nowej gospodarce; Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych w Polsce; Wpływ integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi; Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE; Trójstronna komisja: dialog społeczny i legitymizacja; Ustrój społeczny zakładu pracy w świetle dokumentów partycypacyjnych Unii Europejskiej; Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami unijnymi; Odpowiednie zabezpieczenia emerytalne - warunki i możliwości realizacji; Świadczenia społeczne zakładów pracy: zanik czy nowe formy? Regulacje i procesy; Stare i nowe funkcje pomocy społecznej; Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej; Bezrobocie a rodzina; Uwarunkowania realizacji funkcji wychowawczej rodziny. Rodzina polska wobec nowych wyzwań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-916625-5-1
Cz. I - Praca socjalna z perspektywy nauk społecznych w Polsce: Wstęp; Działalność ośrodków pomocy społecznej w opiniach ich klientów; Publiczna i pozarządowa pomoc społeczna - w poszukiwaniu modelu relacji; Koncepcje, kierunki i perspektywy profesjonalnego kształcenia pracowników socjalnych w Europie; Miejsce ludzi ubogich w polskiej i angielskiej polityce społecznej - komparatystyka nieuprawniona?; Starość w cyklu życia; Problemy praktyki pracy socjalnej w Polsce; Czy renesans edukacji do metody środowiskowej? Międzynarodowy projekt edukacji w zakresie pracy socjalnej metodą środowiskową; Człowiek stary - teraźniejszość i przyszłość; Poczucie kontroli a poziom lęku u ludzi starszych; Wzory kulturowe profesjonalizmu w pracy socjalnej a etos zjednoczonej Europy; Europejskie standardy w polskich realiach. Z doświadczeń praktyków; Stary człowiek w domu pomocy społecznej, psychologiczne konsekwencje; Praca społeczna (socjalna) jako forma usług społecznych; Ludzie starzy w społeczności lokalnej. Zintegrowany system pomocy społecznej dla osób starszych. Cz II - Europejskie doświadczenia w zakresie pracy socjalnej: Zarządzanie społecznościami lokalnymi w Niemczech. Nowe podejście do pracy socjalnej w społecznościach lokalnych?; Kształcenie pracowników socjalnych w celach praktyki lokalnej i globalnej; Edukacja na rzecz pracy dla społeczności; Ciągłość, niejasność i wyzwania opieki społecznej w Europie ery globalizacji. Cz III - Z praktyki pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce: Małopolski System Pomocy Ofiarom i Sprawcom przemocy domowej - tworzenie lokalnych koalicji; Koncepcja programowo-organizacyjna Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera; Kwestia AIDS wyzwaniem dla pracowników socjalnych; Kreowanie lobbingu na rzecz pracowników socjalnych i znaczenia pracy socjalnej; Problem starości w województwie łódzkim a strategia rozwoju polityki społecznej województwa łódzkiego; Potrzeby człowieka starego w środowisku; ALIVE - Opieka bez Granic - przykład form współpracy Północnej Barbancji z Wielkopolską w zakresie budowy systemu wsparcia dla osób starszych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89808-19-6
1. Prawne kwestie opieki instytucjonalnej dla nieletnich w XIX i na początku XX wieku, 2. Międzynarodowa ochrona praw nieletnich, 3. Wybrane standardy opieki instytucjonalnej dla nieletnich, 4. Założenia i obszary działalności Unii Europejskiej w zakresie opieki instytucjonalnej dla nieletnich, 5. Opieka instytucjonalna dla nieletnich w zglobalizowanym świecie XXI wieku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Prace - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISSN 1642-6150 ; Z. 19.)
1. Unia Europejska: Relacje Unii Europejskiej z państwami ASEAN; Światowy kryzys finansowy a problemy małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wsparcie Unii Europejskiej; Współpraca Czerwonego Krzyża z Unią Europejską w zakresie działalności humanitarnej; Wspieranie inicjatyw klastrowych w Polsce w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 2. Finanse: Koszty techniczne wprowadzania euro; Argumenty za i przeciw szybkiemu dołączeniu Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej; Działalność kredytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego na tle kryzysów finansowych w wybranych państwach. Próba oceny; Zasady działania Europejskiego banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych; Kryzys finansowy i pułapka płynności w Japonii; Zależności przyczynowe między kursem dolar- jen a japońskimi cenami importowymi i eksportowymi w okresie styczeń 1973 rok - czerwiec 2008 rok; Efektywne zarządzanie zdywersyfikowanym portfelem wierzytelności banku; Uwarunkowania skutecznej polityki pieniężnej w strefie euro; 3. Innowacje i konkurencyjność: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Innowacyjność gospodarki a Unia Gospodarcza i walutowa; Znaczenie konkurencyjności w warunkach globalizacji. Miejsce Polski w rankingach międzynarodowej konkurencyjności; 4. Problemy społeczne: Zarys systemu pomocy społecznej w Polsce; Bezrobocie na rynku pracy województwa podkarpackiego w latach 1998-2007; Analiza sytuacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na rynku pracy w województwie podkarpackim; Systemy informatyczne w zarządzaniu świadczeniami zdrowotnymi finansowymi ze środków publicznych; Projekt nowelizacji ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli i jej wpływ na procedurę kontroli.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
E-book
W koszyku
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7251-478-X
I Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego; 1. Wstęp, 2. Podstawy prawne koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, 3. Podstawowe problemy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 4. Państwa objęte koordynacją, 5. Zakres podmiotowy koordynacji, 6. Zakres przedmiotowy koordynacji, 7. Zakres czasowy stosowania rozporządzeń nr 1408/71 I 574/72, 8. Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 9. Zasada równego traktowania a uprawnienia do świadczeń, 10. Zasada przynależności do jednego systemu, 11. Instytucje zabezpieczenia społecznego uczestniczące w koordynacji. II. Nabywanie prawa do świadczeń i wymiar świadczeń; 1. Zasada zachowania praw w trakcie nabywania, 2. Zaliczanie okresów, 3. Koordynacja innych niż długość okresów przesłanek nabycia prawa do świadczeń, 4. Ustanie wymiaru świadczeń, 5. Uwagi o uprawnieniach do poszczególnych rodzajów świadczeń. III. Ochrona praw nabytych; 1.Zasada zachowania praw nabytych, 2. Eksport poszczególnych rodzajów świadczeń. IV. Ochrona uprawnień osób przemieszczających się w koordynacji świadczeń zabezpieczenia społecznego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej