Form of Work
Książki
(20)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(17)
Author
Bagińska Ewa
(2)
Karpiesiuk Łukasz
(2)
Martini Jerzy
(2)
Parchomiuk Jerzy
(2)
Safjan Marek (1949- )
(2)
Artymiak Grażyna
(1)
Bosek Leszek
(1)
Cioch Paweł
(1)
Dzienis Paweł
(1)
Haczkowska Monika
(1)
Knade-Plaskacz Agnieszka
(1)
Kudej Marcin
(1)
Matuszyk Krzysztof J
(1)
Michór Andrzej
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Przesławski Tomasz
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Szczepaniak Rafał
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Wróblewski Bartłomiej P
(1)
Ćwiąkalski Zbigniew
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(13)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(20)
Odszkodowanie
(9)
Odpowiedzialność cywilna
(5)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(4)
Prawo cywilne
(4)
Nieruchomości
(2)
Odpowiedzialność prawna
(2)
Podatek
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Prawo porównawcze
(2)
Skarb państwa
(2)
Skarga (prawo)
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Ulgi podatkowe
(2)
Administracja
(1)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Adopcja
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Dumping
(1)
Franchising
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konkurencja
(1)
Konosament
(1)
Konstytucja
(1)
Konstytucja (1997 r.)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Medycyna
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność deliktowa
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Polska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo międzynarodowe procesowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Surowce
(1)
Sąd najwyższy
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Sędziowie
(1)
Służba więzienna
(1)
Transport morski
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Upadłość
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Weksle
(1)
Wierzytelność
(1)
Więźniowie
(1)
Władza państwowa
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
20 results Filter
Book
In basket
Bezprawie legislacyjne / Leszek Bosek. - Wyd. 2 Stan prawny na 15.07.2021 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2021. - 430, [2] s. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8246-299-9
1. Ewolucja odpowiedzialności za bezprawie legislacyjne w prawie polskim, 2. Artykuł 77 ust. 1 Konstytucji jako podstawa odpowiedzialności za bezprawie legislacyjne, 3. Wstępne ustalenia interpretacyjne (art. 417 k.c.), 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza jako skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza za zaniechanie legislacyjne, 6. Szkoda i związek przyczynowy, 7. Zagadnienia dodatkowe, Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0437-5
1. Kompensacyjna funkcja prawa karnego: W kierunku lepszej realizacji funkcji kompensacyjnej przez polskie prawo karne- propozycja zmian; Wybrane zagadnienia z problematyki funkcji kompensacyjnej prawa karnego; Roszczenie o naprawienie szkody w trybie art. 46 k.k. a proces adhezyjny jako formy inicjatywy pokrzywdzonego w zakresie dochodzenia kompensacji na gruncie prawa karnego- wybrane zagadnienia praktyki sądowej; Materialnoprawne i procesowe aspekty realizacji kompensacyjnej funkcji postępowania zabezpieczającego- zagadnienia wybrane; Kompensacja w prawie karnym skarbowym; Uprawnienie do uzyskania kompensacji za szkodę wyrządzoną przestępstwem z funduszy gwarancyjnych w świetle rozwiązań francuskiego kodeksu postępowania karnego; Charakter prawny obowiązku naprawienia szkody- uwagi krytyczne; 2. Karnomaterialny aspekt obowiązku naprawienia szkody: Charakter obowiązku naprawienia szkody w art. 46 k.k. a problemy praktyki orzeczniczej; Orzekania obowiązku naprawienia szkody za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; Obowiązek naprawienia szkody jako podstawa uchylenia albo złagodzenia karania za przestępstwa gospodarcze; Funkcje i znaczenia przepisu art. 295 1 k.k.; O obowiązku naprawienia szkody na tle jednego judykatur; Prawnomiędzynarodowe aspekty zobowiązania do naprawienia szkody przez sąd w postępowaniu karnym; Świadczenie pieniężne jako szczególna forma naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; 3. Procesowe aspekty obowiązku naprawienia szkody: Procesowe aspekty środka karnego obowiązku naprawienia szkody; Obowiązek naprawienia szkody a reguła onus probanci; Rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; Zarządzanie odszkodowania pieniężnego z urzędu- zagadnienia wybrane; Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przestępstwem w świetle regulacji międzynarodowych i krajowych- zagadnienia wybrane; Uzasadnienia orzeczenia w przedmiocie akcji cywilnej w procesie karnym- rozważania natury ogólnej; Karnoprocesowa kontrola rozstrzygnięcia w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; Funkcjonowanie zakazu reformations in peius chroniącego pozwanego w postępowaniu adhezyjnym; Dochodzenie roszczeń majątkowych a powaga rzeczy osądzonej; Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu w spawach nieletnich- uwagi na tle teoretycznym i praktycznych; 4. Zderzenie odpowiedzialności karnej z odpowiedzialnością cywilną za szkodę: Konsekwencje cywilnoprawnego charakteru obowiązku naprawienia szkody w świetle rozstrzygnięć prawa karnego materialnego (uwagi de lege ferenda); Uwagi na temat proponowanych zmian przepisów kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego; Pokrzywdzony w postępowaniu przeciwko niepoczytalnemu; Postępowanie adhezyjne w polskim i niemieckim procesie karnym- zarys problematyki na tle porównawczym; Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w przypadku śmierci pokrzywdzonego; Kontynuacja możliwości naprawienia szkody wobec podziału pokrzywdzonej spółki kapitałowej; Brak rozstrzygnięcia lub częściowe zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonego w procesie karnym a ich dochodzenie na drodze cywilnej; Obowiązek naprawienia szkody- wybrane zagadnienia; 5. Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody: Skarb Państwa jako źródło kompensacji dla pokrzywdzonego- uwagi na tle systemowym; Obowiązek odszkodowawczy państwa za czynności dokonane wobec obywatela w ramach współdziałania z obcym wymiarem sprawiedliwości; Zaliczenie okresu tymczasowego aresztowania na poczet kary a kompensacja szkody i krzywdy wynikającej z niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania; Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa realizowana przez sądy karne na podstawie tzw. ustawy lutowej z 1991 r.; Praktyczne aspekty stosowania ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw; "Odpowiednia suma pieniężna" przyznawana na skutek rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki; Karnoprocesowa legitymacja statio fisci Skarbu Państwa w zakresie dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem łowieckim; 6. Wykonanie obowiązku naprawienia szkody: Problematyka wykonania obowiązku naprawienia szkody; Szczególne aspekty wykonania probacyjnego obowiązku naprawienia szkody; Czynności funkcjonariuszy policji podejmowane w ramach śledztwa finansowego w związku z zabezpieczeniem mienia na poczet kar i środków karnych o charakterze majątkowym- wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-320-6
1. Problem administracyjnego chcarakteru odpowiedzialności adminsitracyjnej w obrocie instrumentami finansowymi, 2. Odpowiedzialność adminsitracyjna w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, 3. Odpowiedzialność adminsitracyjna w ustawie o ofercie publicznej, 4. Odpowiedzialność adminsitracyjna w ustawie o funduszach inwestycyjnych, 5. Weryfikacja decyzji w sprawie odpowiedzialności administracyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-971-4
1. Uwagi ogólne o odpowiedzialności cywilnej państwa, 2. Zasada odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadań publicznych w prawie innych państw i prawie wspólnotowym, 3. Przesłanki i zasady odpowiedzialności cywilnej, 4. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy sądowniczej, 5. Bezprawność normatywna. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy ustawodawczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy / Rafał Szczepaniak. - Stan prawny na 15 listopada 2017 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2018. - 548 s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-8124-155-7
Zawiera: Część I. Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy historycznej i komparatystycznej: Rozdział 1. Rys historyczny; Rozdział 2. Rys prawnoporównawczy; Rozdział 3. Wnioski płynące z analiz historycznych i prawnoporównawczych. Część II. Analiza obowiązującego modelu normatywnego: Rozdział 1. Konstytucjonalizacja odpowiedzialności władz publicznych (wykładnia prokonstytucyjna); Rozdział 2. Artykuły 417- 4172 k.c. jako normatywna całość; Rozdział 3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej władz publicznych; Rozdział 4. Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej; Rozdział 5. Periodyzacja zasad odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów publicznych; Rozdział 6. Zakres zastosowania art. 417 k.c.; Rozdział 7. Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej; Rozdział 8. Problematyka wskazania podmiotu ponoszącego odpowiedzialność; Rozdział 9. Problem odpowiedzialności za szkody wyrządzone aktami nadzoru nad samorządem terytorialnym; Rozdział 10. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wydaniem niezgodnych z prawem ostatecznych aktów administracyjnych; Rozdział 11. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewydanie decyzji administracyjnej; Rozdział 12. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego; Rozdział 13. Odpowiedzialność za zaniechanie prawodawcze; Rozdział 14. Odpowiedzialność deliktowa gmin na zasadzie słuszności; Część III. Odpowiedzialność deliktowa gmin na przykładzie wybranych sfer jej aktywności: Rozdział 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego; Rozdział 2. Odpowiedzialność za szkody powodziowe; Rozdział 3. Odpowiedzialność gminy za skutki nieuwzględnienia w planowaniu przestrzennym terenów zdegradowanych; Rozdział 4. Odpowiedzialność za stan drogi i organizację ruchu na drodze; Rozdział 5. Odpowiedzialność za szkody powstałe na terenach i obiektach publicznych; Rozdział 6. Inne przypadki odpowiedzialności deliktowej gmin w związku z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; Rozdział 7. Odpowiedzialność za szkoły i przedszkola prowadzone przez gminy; Rozdział 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza za przekazanie nierzetelnej informacji. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-827-3
1. Pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej, 2. Przesłanki odpowiedzialności państwa w Konstytucji RP, 3. Bezprawie legislacyjne jako źródło szkody w rozumieniu art. 77 ust.1 Konstytucji RP, 4. Podmioty zobowiązane do wynagrodzenia szkody za działania niezgodne z prawem, 5. Artykuł 77 ust. 1 konstytucji RP a zasada jej bezpośredniego stosowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Podatkowe)
ISBN: 978-83-255-3318-2
1. Instytucje i koncepcje odpowiedzialności odszkodowawczej państwa w wybranych porządkach prawnych do końca XVIII w.: Starożytna Grecja i Rzym; Średniowiecze; Pierwsze wieki nowożytne; 2. Kształtowanie się współczesnych systemów odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania władzy publicznej: Niemcy; Francja; Wielka Brytania; 3. Problem odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania władzy ustawodawczej; 7. Odpowiedzialność za działania ustawodawcy w doktrynie niemieckiej i prawie niemieckim; Uznanie odpowiedzialności za działania ustawodawcy w doktrynie francuskiej i prawie francuskim; Dogmat nieodpowiedzialności za działania ustawodawcy w doktrynie brytyjskiej i prawie brytyjskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk. - Stan prawny na 1.08.2010 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XX, 593 s. ; 24 cm.
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 12)
ISBN: 978-83-255-1586-7
R.1 Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa: Uwagi terminologiczne; Geneza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa - od czasów rzymskich do XX w.; Spory o charakter prawny roszczeń przeciwko państwu a miejsce regulacji; Przemiany w podstawach odpowiedzialności państwa w prawie polskim do 1997 r.; R.II Współczesne modele odpowiedzialności odszkodowawczej administracji i ich tendencje rozwojowe - uwagi porównawcze: Modele odpowiedzialności za działania bezprawne administracji; Tendencje rozwojowe; Tendencje rozwojowe w zakresie indemnizacji szkód legalnych; Rozwój instytucji odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa wspólnotowego - wzmianka; R.III Filozoficzne i aksjologiczne uzasadnienia obowiązki indemnizacyjnego administracji (państwa); Przegląd teorii uzasadniających obowiązek indemnizacyjny administracji; Sprawiedliwości wyrównawcza czy sprawiedliwość dystrybuowana; R.IV Konstytucjonalizacja prawa podmiotowego do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej: Geneza art. 777 Konstytucji RP; Treść i funkcje konstytucyjnego prawa od odszkodowania; Skutki konstytucjonalizacji prawa do odszkodowania z tytułu wykonywania władzy publicznej dla systemu prawa; Konstytucyjne prawo do odszkodowania a konstytucyjne prawo do sądu; Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód wyrządzonych zgodnym z prawem działaniem administracji publicznej; Publiczne prawo podmiotowe do odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych legalnym działaniem administracji publicznej; R.V Podstawy i zakres odpowiedzialności deliktowej administracji w świetle Kodeksu cywilnego: Zasada ryzyka jako podstawa ogólna odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej; Zasada słuszności jako podstawa odpowiedzialności za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej; Zagadnienia prawa międzyczasowego; Podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego o innych podmiotów publicznoprawnych za czynności niewładcze; R.VI Przesłanki odpowiedzialności deliktowej za niezgodne z prawem wykonywania władzy publicznej; Wykonywanie władzy publicznej - wybrane przypadki szczególne i graniczne; Bezprawność cywilna jako przesłanka odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej na podstawie art. 417 § 1 KC; Odpowiedzialność z tytułu bezprawia judykacyjnego; Odpowiedzialność z tytułu bezprawia normatywnego; Podstawy odpowiedzialności komornika sądowego; Zakres obowiązku naprawienia szkody; R.VII Przesłanki odpowiedzialności za działania legalne administracji: Zakres przedmiotowy - rodzaje uszczerbków objęte obowiązkiem odszkodowawczym; Ocena zdarzenia wywołującego szkodę; Rola związku przyczynowo-skutkowego; Rola związku przyczynowo-skutkowego; Zakres odszkodowania; R.VIII Realizacja roszczeń odszkodowawczych: Zakres podmiotowy odpowiedzialności; Forma rekompensaty; Droga dochodzenia roszczeń; Przedawnienie roszczeń; Znaczenie regresu dla funkcjonowania systemu odpowiedzialności administracji za wyrządzone szkody; Problemy reprezentacji Skarbu Państwa w procesie odszkodowawczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-181-8
1. Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej - od winy funkcjonariusza do bezprawności normatywnej, 2. Konstytucjonalizacja prawa do odszkodowania z tytułu nielegalnego działania władzy publicznej, 3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy publicznej - zasada ogólna, 4. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem akty normatywne, 5. Odpowiedzialność za niezgodność z prawem prawomocnych orzeczeń i ostatecznych decyzji, 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadach słuszności, 7. Przepisy szczególne, 8. Problemy intertemporalne, Uwagi końcowe, Załączniki: akty normatywne, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-373-3
1. Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej - od winy funkcjonariusza do bezprawności normatywnej, 2. Konstytucjonalizacja prawa do odszkodowania z tytułu nielegalnego działania władzy publicznej, 3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy publicznej - zasada ogólna, 4. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem akty normatywne, 5. Odpowiedzialność za niezgodność z prawem prawomocnych orzeczeń i ostatecznych decyzji, 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadach słuszności, 7. Przepisy szczególne, 8. Problemy intertemporalne, Uwagi końcowe, Załączniki: akty normatywne, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-735-4
1. Rys prawno-porównawczy: 1. Podstawy odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych, 2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone legalnym działaniem władzy publicznej we Francji, 3. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej za szkody wyrządzone działaniem legalnym w innych wybranych państwach, 4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone legalnym działalniem władzy publicznej w prawie wspólnotowym, 5. Podstawy odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych legalnym działaniem władzy publicznej w aktach prawa międzynarodowego, których RP jest sygnariuszem. R.!! Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód wyrządzonych legalnym działalniem władzy publicznej: 1. Uwagi ogólne, 2. Zasada ochrony własności, 3. Zasada równości wobec ciężarów publicznych, 4. Inne zasady konstytucyjne, 5. Publiczne prawo podmiotowe do odszodowania z tytułu skód wyrządzonych legalnym działaniem władzy publicznej. R.III Przesłanki powstania odpowiedzialności: 1. Uwagi ogólne, 2. Zakres przedmiotowy - rodzaje uszczerbków objętych obowiązkiem odszodowawczym, 3. Ocena zdarzenia wywołującego szkodę, 4. Rola związku przyczynowo-skutkowego. R.IV Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych: 1. zakres podmiotowy, 2. Zakres odszkodowania, 3. Forma rekompensaty, 4. Droga dochodzenia roszczeń, 5. Przedawnienie roszczeń, 6. Charkater prawny odpowiedzialności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7483-066-2
Część I: Zasady odpowiedzialności władz publicznych w prawie porównawczym. 1. Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa. 2. Odpowiedzialność państwa w systemie publicznoprawnym - prawo francuskie. 3. Odpowiedzialność państwa na podstawie norm szczególnych prawa niemieckiego.4. Odpowiedzialność państwa na podstawie zasad ogólnych prawa cywilnego. 5. Wnioski prawnoporównawcze i podsumowujące. Część II: Przemiany w podstawach odpowiedzialności władzy publicznej w prawie polskim. 1. Ewolucja konstrukcji odpowiedzialności władzy publicznej w prawie polskim. 2. Konstytucjonalizacja prawa podmiotowego do odszkodowania. 3. Podstawy odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej w świetle Kodeksu cywilnego. Część III: Wykonywanie władzy publicznej - zakres podmiotowy odpowiedzialności. 1. Wykonywanie władzy publicznej. 2. Odpowiedzialność za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zleconych innym podmiotom. 3. Wykonywanie władzy publicznej przy usługach i czynnościach szczególnego rodzaju. 4. Uwagi końcowe. Część IV: Bezprawność przy wykonywaniu władzy publicznej. 1. Bezprawność cywilna jako przesłanka jako przesłanka odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej na podstawie art. 417 par. 1 KC. 2. Bezprawność judykacyjna. 3. Bezprawność normatywna. Część V: Pozostałe zagadnienia odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej. 1. Wyrządzenie szkody przy wykonywaniu władzy publicznej. 2. Szkoda i odszkodowanie. 3. Związek przyczynowy. 4. Podmioty uprawnione do występowania z roszczeniami odszkodowawczymi - wybrane problemy. 5. Zagadnienia podstawowe reprezentacji procesowej. Część VI: Podstawy odpowiedzialności władzy publicznej w niektórych przepisach odrębnych. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Podstawy odpowiedzialności komornika. 3. Odpowiedzialność za decyzje podatkowe na podstawie art. 260-261 Ordynacji podatkowej. 4. Odpowiedzialność za orzeczenia w postępowaniu karnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-229-2
1. Ewolucja odpowiedzialnosci Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, 2. Istota roszczeń odszkodowawczych przysługujących z tytułu niesłusznego skazania, 3. Dochodzenie roszczeń z tytułu niesłusznego skazania na drodze sądowej, 4. Skuteczność i wykonalność wyroku sądu okręgowego, 5. Odpowiedzialnosć Skarbu Państwa za represje w okresie komunistycznym, 6/ Instytucja odpowiedzialności Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie w prawie państw obcych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-2189-1
Zawiera: 1. Podstawowe regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych w kontekście wykonywania kary pozbawienia wolności (lub innego środka izolacyjnego); 2. Prawna ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym; 3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w odniesieniu do obszaru działalności więziennictwa; 4. Problematyka odpowiedzialności deliktowej względem osób pozbawionych wolności; 5. Roszczenia majątkowe osób pozbawionych wolności; 6. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za działania (zaniechania) w ramach wewnętrznej organizacji służby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-484-5
1. Miejsce odpowiedzialności władzy publicznej w czynach niedozwolonych, 2. Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej w prawie polskim, 3. Wpływ konstytucji z 1997 r. na kodeksowe rozwiązania dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej, 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., 5. Odpowiedzialność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych osób prawnych przy wykonywaniu władzy publicznej po dniu 1 września 2004 r., 6. Szczególne sposoby wykonywania władzy publicznej i przypisana za nie odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie art. 417 par. 1-4 k.c., 7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadach słuszności, 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przewlekłość postępowania, 9. Realizacja zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na obszarze Unii Europejskiej, Wnioski, Akty normatywne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-148-8
Temat: Pazdan, Maksymilian (1936- ) - księga pamiątkowa ; Prawo cywilne - stan na 2005 r. - szkice ; Prawo międzynarodowe - stan na 2005 r. - szkice ; Prawo prywatne międzynarodowe - stan na 2005 r ; Postępowanie cywilne międzynarodowe - stan na 2005 r ; Jednolity rynek UE - prawo - stan na 2005 r ; Upadłość - prawo - stan na 2005 r ; Umowa - gospodarka - prawo - stan na 2005 r ; Adopcja - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Umowy międzynarodowe - prawo - stan na 2005 r ; Odpowiedzialność za produkt - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Restytucja dóbr kultury - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Prawo zobowiązaniowe - stan na 2005 r ; Harmonizacja prawa ; Prawo międzynarodowe procesowe - stan na 2005 r ; Prawo rodzinne - stan na 2005 r ; Prawo autorskie - stan na 2005 r ; Weksle - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Konsumenci (ekon.) - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Małżeństwo - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Małżeństwo międzywyznaniowe - prawo - stan na 2005 r ; Spółki kapitałowe - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Wierzytelność - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Upadłość - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Prawo handlowe - stan na 2005 r ; Sądownictwo polubowne - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Konosament - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Dumping - prawo - Stany Zjedocznone - stan na 2005 r ; Nieuczciwa konkurencja - prawo - Stany Zjedocznone - stan na 2005 r ; Prawo morskie - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Transport morski - prawo - stan na 2005 r ; Handel międzynarodowy - organizacje ; Konkurencja - sądownictwo - stan na 2005 r ; Arbitraż handlowy międzynarodowy ; Skarga (prawo) ; Fuzja przedsiębiorstw - prawo - stan na 2005 r ; Obywatelstwo - prawo wspólnotowe europejskie ; Własność przemysłowa - prawo wspólnotowe europejskie - stan na 2005 r ; Nieruchomości - prawo - stan na 2005 r ; Ubezpieczenia - prawo - kraje Unii Europejskiej - stan na 2005 r ; Odpowiedzialność państwa za szkodę ; Prawo porównawcze - nauczanie ; Sędziowie - a dopowiedzialność cywilna ; Medycyna - prawo - stan na 2005 r
1. Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne. Zasada państwa pochodzenia i prawo prywatne międzynarodowe na europejskim rynku jednolitym w zakresie świadczenia usług; Międzynarodowa upadłość masy spadkowej; Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na węgierskie kolizyjne prawo umów; Kilka uwag o jurysdykcji koniecznej; Kolizyjna problematyka przysposobienia w konwencjach międzynarodowych; Wybrane zagadnienia jurysdykcji krajowej według rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2000 r, nr 44/2001 o jurysdykcji oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych; Zasada locus regit actum a prawo właściwe dla formy umów; Prawo właściwe dla odpowiedzialności za produkt - rozważania na tle projektu rozporządzenia WE o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych; Kolizyjnoprawne problemy restytucji dóbr kultury; Uwagi o rekodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego Republiki Czeskiej; Potrącenie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym - uwagi de lege ferenda; Stopniowe kształtowanie się wspólnotowego prawa prywatnego międzynarodowego; Czynności jednostronne zobowiązujące i przyrzeczenia wygranych w prawie prywatnym międzynarodowym i procesowym; Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej na tle ewolucji współpracy sądowej w sprawach cywilnych; Kolizyjnoprawne i jurysdykcyjne zagadnienia naruszeń praw własności intelektualnej; Akcept weksla w prawie prywatnym międzynarodowym; O zagadnieniach ochrony konsumenta w prawie prywatnym międzynarodowym; Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie prywatnym międzynarodowym; Międzynarodowe aspekty zawarcia małżeństwa wyznaniowego; Prawo właściwe dla wykonywania prawa głosu przez wspólnika spółki kapitałowej; Prawo prywatne międzynarodowe Unii Europejskiej; Cesja wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym; Wyjątki od obowiązku respektowania stanu zawisłości sprawy w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych; Międzynarodowy prywatny obrót prawny w świetle konwencji haskiej; Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych według prawa upadłościowego i naprawczego. 2. Międzynarodowe prawo handlowe i sądownictwo polubowne. Umowa międzynarodowa jako instrument ujednolicania porządków prawnych w dziedzinie prawa prywatnego; Aspekty prawne stosowania konosamentu elektronicznego w handlu międzynarodowym; Ujednolicanie prawa na płaszczyźnie międzynarodowej a zagadnienie forum shopping; Amerykańskie regulacje antydumpingowe - protekcjonizm czy ochrona przed handlem niezgodnym z zasadami wolnej konkurencji?; Unifikacja prawa morskiego: podejście europejskie i amerykańskie; Nowe ujęcie międzynarodowej regulacji umowy przewozu ładunku morzem; Organizacje promujące rozwój międzynarodowego prawa handlowego. Charakter prawny, cele, struktura, osiągnięcia. Na przykładzie UNCITRAL i MIH; Nowe uregulowanie sądownictwa polubownego w Chorwacji; Sądownictwo polubowne wobec prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej; Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych; Międzynarodowa Rada do spraw Arbitrażu Handlowego ICCA (International Council for Commercial Arbitration); Sądownictwo arbitrażowe na Białorusi; Środki tymczasowe i zabezpieczające w międzynarodowym arbitrażu handlowym. 3. Prawo europejskie. Kwestia dopuszczalności pierwszych skarg Polski do sądów wspólnotowych; W Europie bez wewnętrznych granic; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i sądownictwo Wspólnot: kompletny system ochrony praw obywateli w Unii Europejskiej; O naturze głównego i terytorialnego postępowania upadłościowego w prawie upadłościowym Unii Europejskiej; Perspektywy stworzenia europejskiego prawa rzeczowego; Wpływ orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Inspire Art z 30 września 2003 r. na europejskie prawo spółek; Projekt nowego rozporządzenia o fuzjach a gwarancje procesowe przedsiębiorstw notyfikujących; Luki w rozporządzeniu w sprawie statutu spółki europejskiej; Pojęcie rozsądku w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego; Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wspólnotowe prawa własności przemysłowej; Wyrok ETS na wadze aptekarskiej; Wspólnotowe ramy odpowiedzialności majątkowej za "szkody środowiskowe"; Układy stowarzyszeniowe a dostosowanie prawa konkurencji państw kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej. 4. Prawo cywilne. Wolność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jako kwestia otwarta; Bezprawność naruszenia dobra osobistego wobec rozpowszechnienia w prasie nieprawdziwych informacji; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (problematyka cywilnoprawna); Uwagi o podstawach prawnych roszczenia odszkodowawczego w przepisach postępowania administracyjnego; Idea i stan cywilnoprawnej kodyfikacji na przykładzie austriackiego ABGB; Zasada asymilacji a prawa pokrewne; Umowa zobowiązująca jako podstawa prawna dla umów z zakresu prawa rzeczowego; Zasady rządów państwa prawnego w Republice Macedonii; wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania brokerskiego pośrednictwa ubezpieczeniowego; Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej; Wpływ wejścia w życie przepisów tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych na charakterystykę cech umowy ubezpieczenia; Od nieodpowiedzialności po bezprawność - ewolucja zasad odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa; Nauczanie prawa porównawczego a nauczania prawa porównawczo; Sprzedaż nieruchomości przez syndyka masy upadłości w toku postępowania upadłościowego w razie bezskuteczności względnej wcześniejszego rozporządzenia przez upadłego; Autorskoprawna ochrona utworów architektonicznych i innych prac projektowych; Cywilnoprawna odpowiedzialność sędziego (z uwzględnieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych); Zbycie czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym?; O zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny; Wybrane problemy związane z jednoosobową spółką partnerską; Zasady nabywania nieruchomości rolnych przez dzierżawców z Unii Europejskiej; Zasada pełnego odszkodowania (mity i rzeczywistość); Pojęcie nieruchomości ziemskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; O potrzebie reformy mechanizmów powstawania uprawnień górniczych; O prawie cywilnym od rewolucji francuskiej do rewolucji bolszewickiej praw kilka; "Multicentryczność" systemu prawa i wykładnia jej przyjazna; Źródła i rozwój upadłości jako nowoczesnego mechanizmu prawnego w prawie macedońskim; Orzekanie w procesie karnym w zakresie szkody wynikającej z popełnionego przestępstwa; Konstytucyjne prawo dziedziczenia; Artykuł 446 k.c. jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko rozumianych szkód prenatalnych powstałych w wyniku działań medycznych; Kilka uwag w kwestii trybu dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym; Prawa pacjenta i osób bliskich do informacji medycznych i ochrony danych; Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez członków korpusu służby cywilnej w mieniu osoby trzeciej (wybrane zagadnienia); Uwagi o zastrzeganiu zadatku w umowach przygotowujących zawarcie umów zasadniczych; Sytuacja prawno-zawodowa notariusza w świetle swobody działalności gospodarczej; O zasadzie de minimis non curat praetor w polskim prawie cywilnym; Kwalifikacja działania pełnomocnika (problematyka przekroczenia granic umocowania); Udział Polski w pracach Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego; Uwagi ogólne o zakresie stosowania formy elektronicznej w prawie cywilnym; Sytuacja prawna majątku niemieckiego w świetle powojennych polskich aktów prawnych; Problematyka tzw. bezprawności względnej oraz związku przyczynowego na tle odpowiedzialności za niezgodne z prawem akty normatywne; Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy); Osoba prawna in utroque foro; Skutki działań piastunów wadliwego składu zarządu lub rady nadzorczej w spółkach kapitałowych oraz spółdzielniach; Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu upadłościowym; Zadatek w umowach zawieranych w postaci elektronicznej; Pola eksploatacji nieznane w momencie zawarcia umowy; Możliwość niezastosowania zasady prawnej a podstawowe prawa człowieka; Czeskie prawo zastawnicze, jego rozwój, problemy i ich rozwiązywanie; Aukcja i przetarg jako tryb spieniężania masy upadłości; Zgoda organu spółki kapitałowej na jej czynność prawną; O niektórych uregulowaniach w prawie spadkowym. Uwagi de lege frerenda; Zasada dobrej wiary jako kryterium oceny zachowania stron w toku negocjacji w ujęciu prawnoporównawczym (culpa in contrahendo); Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia przez złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności; Mediacja w toku postępowania cywilnego - uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; Ochrona przed szkodami wyrządzanymi przez organy władzy publicznej wadliwą wykładnią prawa cywilnego; Służebność drogi koniecznej na gminnej drodze wewnętrznej; Przedawnienie roszczeń w polskim prawie cywilnym; Oferta handlowa - zmiana kształtu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk. - Stan prawny na lipiec 2005 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - XIV, 583 s. ; 19 cm.
(Podatkowe Komentarze Praktyczne)
ISBN: 83-7387-815-7
1.Zasady ogólne, 2.Czynności podlegające i niepodlegające opodatkowaniu, 3.Podatnicy, 4.Miejsce świadczenia usług, 5.Podstawa opodatkowania, 6.Zwolnienia, 7.Odliczenia podatku, 8.Zwroty podatku VAT, 9.Marketing, 10.Faktury, 11.Import
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk. - Wyd.2 Stan prawny na sierpień 2007 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2007. - XXI, 768 s. ; 19 cm.
(Podatkowe Komentarze Praktyczne)
1. Zasady ogólne, 2. Czynności podlegające i niepodlegające opodatkowaniu, 3. Podatnicy, 4. Miejsce świadczenia usług, 5. Podstawa opodatkowania, 6. Zwolnienia, 7. Odliczenia podatku, 8. Zwroty podatku VAT, 9. Marketing, 10. Faktury, 11. Import, 12.Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Doktoraty Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ISBN: 978-83-7285-561-9
1. Pojęcie zasady prawa Unii Europejskiej; 2. Zasada odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej na tle rozwiązań występujących w wybranych systemach prawnych; 3. Przesłanki odpowiedzialności pozaumowne Unii Europejskiej; 4. Dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 1)
1. Wprowadzenie do źródeł prawa ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2. Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego, 3. Zagadnienia odpowiedzialności cywilnej stron umowy franchisingowej, 4. Prawo osobowe w zunifikowanym prawie cywilnym, 5. Prowadzenie polityki państwa-konstytucyjne zadanie Rady Ministrów, 6. Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez osoby z Unii Europejskiej w świetle Traktatu Akcesyjnego (zagadnienia wybrane), 7. Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez organy władzy publicznej - podstawowe zagadnienia systemowe, 9. Kilka uwag na temat wybory przez wierzyciela komornika sądowego w kontekście art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, 10. Administracja antyczna despotii wschodnich (na przykładzie państw Mezopotamii), 11.Pojęcie samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again