Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Blaski Ewelina
(1)
Chłopecki Aleksander. Tom 4 Rynek kapitałowy
(1)
Dyl Marcin. Tom 4 Rynek kapitałowy
(1)
Kozłowska-Kalisz Patrycja
(1)
Skorupka Jerzy
(1)
Zielińska Eleonora
(1)
Zielińska Eleonora. Tom 3 Dokumenty karne
(1)
Zielińska Eleonora. Tom 6 Dokumenty karne. Część 2, Wybór tekstów z komentarzami
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Odpowiedzialność karna
(5)
Prawo karne
(3)
Harmonizacja prawa
(2)
Odpowiedzialność prawna
(2)
Terroryzm
(2)
Dług
(1)
Dłużnicy
(1)
Fałszerstwo
(1)
Informacje niejawne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Oszustwo
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Tajemnica służbowa
(1)
Umowa
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-170-4
1. Tajemnica przedsiębiorstwa na tle innych tajemnic prawnie chronionych, 2. Historyczny rozwój ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, 3. Uwagi prawnoporównawcze, 4. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., 5. Ustawowe znamiona czynów zabronionych określonych w art. 23 ust.1 i ust. 2 u.z.n.k. (przestępstw naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa), 6. Zagadnienia zbiegu przepisów art. 23 ust 1 i ust. 2 u.z.n.k. z innymi przepisami prawa, 7. Kwestie wymiaru kary za przestępstwa naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa z art. 23 ust.1 i ust.2 u.z.n.k., 8. Uwagi na temat trybu ścigania występków z art. 23 ust 1 i ust 2 u.z.n.k., 9. Przestępstwa z art 23 ust 1 i ust 2 u.z.n.k. w świetle wyników badań empirycznych, 10. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle innych przepisów prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne / red. nauk. Ewelina Blaski. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 270, [1] s. ; 23 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-185-2
1. Zagadnienia wstępne, 2. Struktura przestępstwa. Podział przestępstw, 3. Odpowiedzialność karna za przestępstwa materialne popełnione w formie zaniechania, 4. Przypisanie skutku w prawie karnym, 5. Prawo karne intertemporalne, 6. Podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej, 7. Strona podmiotowa przestępstwa, 8. Formy popełniania przestępstwa, 9.Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, 10. Błąd i jego rodzaje w prawie karnym, 11. Środki karnoprawne reakcji na czyn przestępny, 12. Zbieg przepisów a zbieg przestępstw, 13. Czyn ciągły i ciąg przestępstw - różne koncepcje przestępstwa ciągłego, 14. Recydywa - powrót do przestępstwa, 15. Przedawnienie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-475-6
Cz. I; 1. Pojęcie prawa karnego gospodarczego, 2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorcy, organizacje non profit i inne podmioty w działalności gospodarczej, 4. Umowy handlowe i rozliczenia pieniężne, 5. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, 6. Podstawy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Cz. II Podstawy karania za wybrane przestępstwa gospodarcze; 7. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez powierników, 8. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego, 9. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez pranie pieniędzy, 10. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez niewypłacalnych dłużników, 11. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez manipulowanie dokumentacją, 12. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez wyzysk, 13. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie pieniądza, innych środków płatniczych i papierów wartościowych, puszczenie tych walorów w obieg, 14. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie lub używanie urzędowego znaku wartościowego, szczególnego znaku urzędowego, zalegalizowanie narzędzia pomiarowego lub pobierczego, znaku identyfikacyjnego, 15. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez nieuczciwą konkurencję, 16. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu finansowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85505-51-2
Tom 3. Dokumenty karne / red. Eleonora Zielińska (480,[1] s.); Tom 4. Rynek kapitałowy / Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl (455 s.: tab.); Tom 6. Dokumenty karne. Część 2, Wybór tekstów z komentarzami / red. nauk. Eleonora Zielińska (653, [1] s.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88164-97-X
1. Traktat o Unii Europejskiej (wyciąg), 2. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (wyciąg), 3. Instytucjonalne aspekty funkcjonowania III filaru Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy zmian, 4. Akt Rady ustanawiający zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, Konwencję o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, 5. Załącznik Protokół przyjęty przez radę, zgodnie z artykułem 34 Traktatu ustawiającego Unię Europejską, do Konwencji o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, 6. Wspólne Działanie z dnia 29 czerwca 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie utworzenia Europejskiej Sieci Sądowej (98/428/WSiSW), 7. Wspólne Działanie z dnia 29 czerwca 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie stosowanie dobrej praktyki we wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (98/427/WSiSW), 8. Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przedsiębiorczością (2002/187/WSiSW), 9. Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (2002/465/WSiSW), 10. Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (2002/584/WSiSW), 11. Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (notyfikowana jako dokument nr SEC (1999)802) (1999/352/WE, EWWiS, Euratom), 12. Decyzja Ramowa Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (2001/500/WSiSW), 13. Decyzja Ramowa Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (2003/577/WSiSW), 14. Decyzja Ramowa Rady z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro (2000/383/WSiSW), 15. Decyzja Ramowa Rady z dnia 6 grudnia 2001 r. zmieniająca decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW w prawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro (2001/888/WSiSW), 16. Decyzja Ramowa Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowanie i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (2001/413/WSiSW), 17. Decyzja Ramowa Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (2003/568/WSiSW), 17.Decyzja Ramowa Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (2003/80/WSiSW), 18. Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW), 19. Decyzja Ramowa Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (2002/475/WSiSW), 20. Decyzja Ramowa Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej (2004/68/WSiSW), 21. Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwienie nielegalnego wyjazdu, tranzytu i pobytu (2002/90/WE), 22. Decyzja Ramowa Rady z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wyjazdu, tranzytu i pobytu (2002/946/WSiSW), 23. Decyzja Ramowa Rady z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym (2001/220/WSiSW)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again