Form of Work
Książki
(34)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(26)
Author
Dobrowolski Grzegorz
(3)
Lipiński Aleksander
(3)
Bukowski Zbigniew
(2)
Kenig-Witkowska Maria M
(2)
Tkaczyński Jan Wiktor
(2)
Balcerzak Adam P
(1)
Baran Beata
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Behnke Michał
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Czermiński Jerzy
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kramer Matthias
(1)
Krzak Renata
(1)
Kudej Marcin
(1)
Kwaśnicka Kamila
(1)
Lityński Adam
(1)
Machińska Hanna
(1)
Majewski Kamil
(1)
Moll Tomasz
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nowak Krystian
(1)
Paczuski Ryszard
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pchałek Marcin
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rogalska Elżbieta
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Rudnicki Maciej
(1)
Sitek Magdalena
(1)
Sommer Jerzy
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Wacław Adamczyk
(1)
Wszołek Michał
(1)
Zrałek Jacek
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(28)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Ochrona środowiska
(20)
Prawo ochrony środowiska
(20)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(13)
Ekologia
(5)
Unia Europejska
(5)
Harmonizacja prawa
(4)
Odpady
(4)
Powietrze
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Woda
(3)
Środowisko człowieka
(3)
Bezpieczeństwo produktu
(2)
Energetyka
(2)
Integracja europejska
(2)
Nieruchomości
(2)
Oczyszczalnia ścieków
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Przyroda
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Administracja
(1)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Budownictwo
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Chemikalia
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dozór techniczny
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Energia elektryczna
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Finanse publiczne
(1)
Franchising
(1)
Geodezja
(1)
Geologia
(1)
Gleba
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gwarancja jakości
(1)
Górnictwo
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Jakość
(1)
Jakość produktu
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kary i opłaty ekologiczne -- podręcznik akademicki
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura
(1)
Mandat radnego
(1)
Marketing
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Opakowania
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Organizacje
(1)
Oznaczenie CE
(1)
Oświata
(1)
PHARE
(1)
Parlament Europejski
(1)
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatek
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2002 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2003 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2003 r. -- poradnik
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przyroda -- ochrona -- prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-90-9
Wstęp; Streszczenie; R.1 Zakres badań, metodyka i dys kusja dot. podstawowych założeń; R.2 Wpływ dyrektywy 98/83/EC na cenę wody wodociągowej. Analiza zmian obciążeń budżetowych gospodarstw domowych z tego tytu łu; R.3 Wpływ dyrektywy 91/271/EEC na cenę odbioru i oczyszczania ścieków. Analiza zmian obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu; R.4 Wpływ dyrektyw 99/31/EC na cenę odbioru i utylizacji odpadów komunal nych, zmiana obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu; R.5 Wpływ dyrektyw 88/609/EEC oraz dyre ktywy 2001/80/WE na cenę gospodarstw domowych z tego tytułu; R.6 Zintegrowana analiza zmian obciążeń budże towych na skutek wdrożenia dyrektyw o jakości wody pi tnej, komunalnych oczyszczalniach ścieków, składowi skach odpadów i dużych obiektów energetycznego spala nia paliw. Aneks1: Inne przyczyny wzrostu cen za dobra i usługi stanowiące przedmiot analizy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7108-105-7
I. Bezpieczeństwo produktów dla konsumentów i dla środowiska a odpowiedzialność za produkt; II. Aspekty środowiskowe związane z produkcją i konsumpcja żywności; III. Ekologiczne aspekty produkcji i oceny jakości wyrobów przemysłu skórzanego; IV. Systemy znakowania ekologicznego wyrobów; V. Kryteria oceny ekologicznej opakowań; VI. Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-43-7
R.1 Ekonomiczny wymiar korzyści ekologicznych : 1.Tło, 2.Definicje i metodologia, 3.Jak mierzyć korzyści zew nętrzne pozarynkowe, 4.Wycena korzyści w analizie kosz tów i korzyści, 5.Porównanie kosztów z korzyściami. R.2 Techniki pieniężnej wyceny wartości korzyści : 1. Metody rynków substytucyjnych (pośrednie), 2.Metody wyceny bezpośredniej, 3.Wycena strategiczna zycia, 4. Przenoszenie korzyści-wskaźnikowa metoda wyceny korzyś ci, 5.Alternatywne wobec pieniężnych mierniki skutków zdrowotnych. R.3 Rola wyceny korzyści w podejmowaniu decyzji doty czących ochrony środowiska w krajach OECD i UE : 1.Do świadczenia międzynarodowe z wykorzystaniem analizy ko rzyści w procesie podejmowania decyzji, 2.Stosowanie analizy kosztów i korzyści w programach ochrony środo wiska w USA, 3.Analiza korzyści i kosztów w ochronie środowiska w UE, 4.Wycena korzyści w kontekście rozsze rzenia UE. R.4 Szacunek wartości korzyści wynikających dla Polski z wdrożenia praw ochrony środowiska UE : 1.Wprowadze nie i ogólny opis metody, 2.Wycena korzyści dla Polski wynikających z redukcji emisji zanieczyszczeń do powi etrza, 3.Szacunek korzyści wynikających z poprawy jako ści wód, 4.Szacunek korzyści w gospodarce odpadami, 5. Szacunek korzyści z ochrony przyrody, 6.Szacunek oczek iwanych wpływów ze środków UE na infrastrukturę ochron y środowiska, 7.Agregacja wycenionych korzyści, porówn ania, podsumowania i wnioski. R.5 Uwzględnienie korzyści w analizie ostatecznych sku tków makroekonomicznych : 1.Wprowadzenie, 2.Uwzględnie nie pośrednich skutków rynkowych w modelu równowagi o gólnej, 3.Uwzględnianie korzyści zewnętrznych pozarynk owych, 4.Wyniki symulacji modelem równowagi ogólnej, 5 .Podsumowanie wyników i wnioski. R.6 Uwzględnianie korzyści ekologicznych przy optymali zacji programów wdrażania dyrektyw UE. R.7 Analiza finasowa i ekonomiczna projektu inwestycyj nego; studium przypadku. R.8 Jak zwiększać korzyści i zmniejszać koszty integra cji europejskiej w ochronie środowiska : wnioski i rek omendacje dla Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-010-3
1. Gospodarki europejskie w dobie globalizacji: Państwo a wyzwania nowej globalnej gospodarki XXI wieku; Globalizacja- wyzwanie współczesnej gospodarki; Stosunki ekonomiczne UE z Chinami; Sukces polityki gospodarczej rządu Irlandii; Determinanty tempa procesów restrukturyzacji technologicznej w krajach postsocjalistycznych; 2. Integracja gospodarcza Europy jako element procesu globalizacji: Sytuacja gospodarcza Słowenii w kontekście integracji z UE; Współpraca gospodarcza z Niemcami jako czynnik rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej; Strefa euro w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych; Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych w nowych krajach członkowskich UE; Podstawy swobody przepływu pracowników w UE; Polityka regionalna a rozwój gospodarczy w UE; 3. Finanse publiczne a globalizacja: Wpływ finansów publicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny Niemiec w warunkach globalizacji; Reformy niemieckiego systemu emerytalnego: znaczenia dla systemu gospodarczego; Metody pomiaru szarej strefy; 4. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy: Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2001-2005; Charakterystyka inwestycji private equity/venture capital w Europie; Zarządzanie wiedzą w aspekcie realizacji złożonych i niepowtarzalnych przedsięwzięć; Najsilniejsze uwarunkowania transferu wiedzy w firmach IT; 5. Dylematy prawno-ekonomiczne ochrony środowiska w Unii Europejskiej: Pomoc publiczna na cele związane z ochroną środowiska w wybranych "starych" krajach UE; Konkurencja cenowa a koszty ochrony środowiska- aspekty prawne i ekonomiczne; Efektywność ekologiczna przedsiębiorstw w świetle informacji ujawnianych w raportach środowiskowych; Kontrowersje związane z istotą opłat i podatków ekologicznych; 6. Przedsiębiorstw w realiach globalnej konkurencji: Wybrane aspekty fuzji i przejęć w kontekście wpływu na efektywność działania przedsiębiorstwa; Wpływ fuzji i przejęć na wartość przedsiębiorstwa; Przywództwo w organizacji- różne aspekty przywództwa w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych; Zaufanie jako czynnik zarządzania zasobami ludzkimi; Istota konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Sieć jako koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP; Organizacja wirtualna szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw; Wybór miedzy likwidacją a restrukturyzacją upadłościową- propozycja modelu; Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej optymalizacja- definicja, mierniky i determinanty; Metody zarządzania kosztami pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60595-00-3
1. Wprowadzenie. 2. Zagadnienia podstawowe. 3. Programy działań Wspólnot Europejskich w dziedzinie środowiska. 4. Strategie działań w dziedzinie ochrony środowiska. 5. Horyzontalne prawo ochrony środowiska. 6. Wertykalne prawo ochrony środowiska. 7. Struktura instytucjonalna ochrony środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89476-40-1
1.Charakter i struktura prawna ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2.Polityka Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska, 3.Struktura instytucjonalna ochrony środowiska, 4.Horyzontalne prawo ochrony środowiska, 5.Wertykalne prawo ochrony środowiska, 6.Wykaz najważniejszych aktów regulujących problematykę środowiska w UE (bez wykazu aktów odnoszących się do zobowiązań międzynarodowych Wspólnot), 7.Tłumaczenie dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie powszechnego dostępu do informacji o środowisku i w sprawie uchylenia Dyrektywy 90/313/EWG Rady, 8.Tłumasznie decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-646-4
I. Ekologiczny, ekonomiczny i społeczny wymiar proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem: 1.Ekologiczne podstawy zarządzania środowiskiem, 2.Kompleksowość i systemowość ekologicznych działań - gra symulacyjna, 3.Cel przedsiębiorstwa i ekologiczne wyzwanie, 4.Rola strategicznych grup nacisku w proekologicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. II. Integracja wymogów ekologicznych w procesy decyzyjne przedsiębiorstw - przykładowe aspekty: 1.Proekologiczna edukacja oraz informacja o środowisku jako główne składniki świadomości ekologicznej, 2.Wpływ organizacji pozarządowych na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie, 3.Podstawowe struktury organizacyjne w ochronie środowiska na płaszczyźnie międzynarodowej, 4.Znaczenie polityki ochrony środowiska z punktu widzenia przedsiębiorstwa w aspekcie międzynarodowym, 5.Znaczenie prawa ochrony środowiska z punktu widzenia przedsiębiorstw w aspekcie międzynarodowym. III. Wymogi związane z proekologicznym zarządzaniem przedsiębiorstwem: 1.Ochrona środowiska jako wyzwanie w proekologicznym zarządzanie przedsiębiorstwem, 2.Charakterystyka ofensywnego, proekologicznego zarządzanie przedsiębiorstwem, 3.Wymiary normatywne, strategiczne i operacyjne proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-389-X
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską: Jak chronić środowisko naturalne?; Ochrona środowiska a europejskie polityki sektorowe; Środowisko w Traktacie Akcesyjnym - ocena ogólna. Cz. II Porządek prawny UE: Traktaty; Ogólne zagadnienia prawnoustrojowe; Ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej: Zbliżenie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 23)
ISBN: 83-87091-11-1
1. Rys historyczny polityki ekologicznej Wspólnot Europejskich; 2. Zasady polityki ekologicznej; 3. Zarys prawa materialnego; 4. Inkorporacja prawa wspólnotowego w państwach członkowskich; 5. Ogólna ocena możliwości dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego; 6. Aneks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-922032-0-8
1. Wprowadzenie, 2. Komentarz: Strategia zrównoważonego rozwoju Unii europejskiej, Szósty program ochrony środowiska na lata 2001-2010, Ramowa Dyrektywa Wodna. 3. Dokumenty: Strategia zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, Szósty Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lara 201-2010, Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83264-0624-9
1. Ustalenia pojęciowe; 2. Sankcyjna koncepcja odpowiedzialności administracyjnej; 3. Zasady ponoszenia odpowiedzialności oraz okoliczności wyłączające i łagodzące odpowiedzialność administracyjną; 4. Strona przedmiotowa odpowiedzialności administracyjnej; 5. Strona podmiotowa odpowiedzialności administracyjnej; 6. Sankcje administracyjne w ustawie- Prawo ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Inżynieria na rzecz ochrony środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa)
ISBN: 978-83-60055-02-5
1. Wstęp, 2. Ogólne załozenia systemu odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, 3. Odpowiedzialność za szkody w środowisku, 4. Inne instrumenty odpowiedzialności administracyjno-prawnej, 5. Główne akty prawne powoływane w opracowaniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-518-3
Preambuła; Cel dyrektywy; Podstawowe definicje; Zakres przedmiotowy; Wyłączenia; Działania zapobiegawcze; Działania zaradcze; określenie środków zaradczych; Koszty działań naprawczych i zapobiegawczych; Podział kosztów; Termin zwrotu kosztów; Właściwość organów państwa; Żądanie podjęcia działań; Odwołania; Zabezpieczenia finansowe; Współpraca między państwami; Prawo krajowe; Zakres czasowy; Sprawozdania i przeglądy; Wdrożenie dyrektyw; Wejście w życie; Adresaci
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7421-045-1
I. Normy ISO Serii 9000:2000: 1.Proces rozwoju norm dotyczących zarządzania jakością, 2.Normy ISO serii 9000:2000, II. Zagadnienia prawne: 1. Legislacja dotycząca bezpieczeństwa, 2. Ochrona środowiska. III. Zarządzanie jakością; 1. Organizacja zorientowana na strategię jakościową, 2. Identyfikacja celów jakościowych, 3. System jakości jako system zarządzania, 4. Działania doskonalące system zarządzania jakością. IV Organizacja działań związanych z jakością: 1. Planowanie działań związanych z jakością, 2. Organizacja działań jakościowych, 3. Ocena działań jakościowych w organizacji. V. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością: 1. Dokumentacja systemu zarządzania jakością, 2. Rodzaje dokumentów systemu zarządzania jakością, 3. Nadzór nad dokumentacją, 4. Korzyści wynikające z dokumentowania systemu zarządzania jakością. VI. Metody doskonalenia jakości: 1. Wytyczenie celów, 2. Zakłócenia w procesach, 3. Proces rozwiązywania problemów, 4. Metody doskonalenia jakości w procesach. VII. Jakość w projektowaniu: 1. Zarządzanie projektami, 2. Metody projektowania jakości wyrobu, 3. Niezawodność. VIII Jakość w marketingu: 1. Analiza rynku, 2. Proces marketingu, 3. Polityka marketingowa. IX Przegląd umowy: 1. Organizacja przeglądu umowy, 2. Odpowiedzialność producenta i sprzedawcy, 3. Zasady zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, 4. Rękojmia i gwarancja, 5. Zasady sprzedaży konsumenckiej. X. Zakup i dostawcy: 1. Jakość dostaw w ustawodawstwie krajowym, 2. Wymagania norm ISO serii 9000 dotyczące zakupów, 3. Sterowanie procesami zakupów, 4. Metody oceniania dostawców. XI Procesy produkcyjne: 1. Podstawowe terminy zarządzania procesami, 2. Kontrola jakości, sterowanie procesem, 3. Kontrole i badania jakościowe, 4. System identyfikacji i identyfikalności, XII. Sprzedaż i serwis po sprzedaży: 1. Dostarczenie wyrobu, 2. Informacje zwrotne od klientów, XIII Metrologia w zarządzaniu jakością ; 1. Polski system miar i probiernictwa, 2. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, 3. Akredytacja laboratoriów, 4. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podatki ekologiczne / Jan Głuchowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2002. - 246,[4] s. : tab. ; 21 cm.
(Kontrowesje Podatkowe)
ISBN: 83-7284-587-5
R.1 Teoretyczne aspekty ekologicznych rozwiązań podatkowych i finansowych; R.2 Rozwiązania prawne i instytucjonalne Polski oraz Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska; R.3 Regulacje podatkowe i finansowo-ekologiczne w prawie wewnętrznym i międzynarodowym; R.4 Zagraniczne systemy podatków ekologicznych; R.5 Międzynarodowe założenia i efekty ekologicznego opodatkowania; R.6 Redystrybucyjny charakter podatków ekologicznych i ich perspektywy; R.7 Ocena funkcjonowania podatków ekologicznych. Podatki i opłaty ekologiczne w Wielkiej Brytanii w 2000 r. Załączniki: Standardowe (liniowe) kredyty ekologiczne Banku Ochrony Środowiska SA; Niestandardowe kredyty ekologiczne Banku Ochrony Środowiska SA; Kredyty ekologiczne z dopłatami; Zestawienie emisji obligacji komunalnych (wrzesień 2000r.); Opłaty produktowe w wybranych krajach; Rodzaje opakowań; Rodzaje produktów; Rodzaje pozostałych produktów; Podatki ekologiczne w Unii Europejskiej i Norwegii w 1997r.; Stawki VAT i powszechnych podatków konsumpcyjnych od energii w krajach OECD w 1994r; Zachęty podatkowe przy inwestycjach środowiskowych; Globalne podatki jako procent ceny paliw; Ekologiczne obciążenia fiskalne w krajach OECD; Scenariusze podatku węglowego: symulowane efekty pakietów politycznych obejmujących instrumenty kompensacji, Wielka Brytania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-511-7
1. Sektor turystyki w świetle polityki gospodarczej Unii Europejskiej, 2. Prawne podstawy ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych, 3. zasady ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych, 4. Horyzontalne instrumenty wspomagajace ochronę środowiska w sektorze usług turystycznych, 5. Programy europejskie wspierające ochronę środowiska naturalnego w sektorze usług turystycznych, 6. Ochrona środowiska w wybrnaych regionach turystycznych Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-241-3
1. Wprowadzenie do administracyjnego prawa materialnego, 2. Akta stanu cywilnego, 3. Obywatelstwo, 4. Ewidencja ludności, 5. Zmiana imion i nazwisk, 6. Dowód osobisty i paszport, 7. Oświata, 8. Szkolnictwo wyższe, 9. Powszechny obowiązek obrony, 10. Symbolika państwa, 11. Granice państwa, 12. Zgromadzenia, 13. Stowarzyszenia, 14. Związki wyznaniowe, 15. Kultura, 16. Ochrona środowiska, 17. Rozpowszechnianie informacji-prasa, radio, TV, 18. Działalność gospodarcza, 19. Geodezja, 20. Wywłaszczenia nieruchomości, 21. Prawo budowlane, 22. Prawo lokalowe, 23. Planowanie przestrzenne, 24. Drogi publiczne, 25. Ruch drogowy, 26. Poczta, 27. Ochrona zdrowia, 28. Pomoc społeczna, 29. Przeciwdziałanie bezrobociu, 30. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Wykaz aktów prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-1126-5
Cz.I Struktura postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko: R.1 Zagadnienia wprowadzające; R.2 Obowiązek oceny oddziaływania na środowisko. Wstępne procedury OOŚ; R.3 Właściwe postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko; R.4 Szczególne procedury oceny oddziaływania na środowisko; R.5 Udział społeczny oraz dostęp zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości; R.6 Procedury kontrolne oceny oddziaływania na środowisko; Cz.II Oceny oddziaływana na środowisko na przykładzie Zbiornika Racibórz oraz obwodnicy miasta Augustów: R.1 Studium przypadku - "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze"; R.2 Studium przypadku "Obwodnica miasta Augustów"; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik)
ISBN: 83-7333-070-4
Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska; Dostęp do informacji o środowisku; Niektóre postępowania dotyczące ochrony środowiska; Zagospodarowanie przestrzenne jako prawny instrument ochrony środowiska; Prawne instrumenty ochrony powierzchni ziemi; Prawne problemy gospodarki wodnej; Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; Prawna ochrona roślin i zwierząt; Ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Niektóre zagadnienia prawa emisyjnego; Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości (porządku); Sytuacje i stany nadzwyczajne; Niektóre ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska; Niektóre problemy finansowania ochrony środowiska; Niektóre rodzaje odpowiedzialności z tytułu naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz potrzeb jego ochrony; Zadania niektórych organów publicznej oraz organizacji społecznych w zakresie ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawne podstawy ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Wyd.2 Stan prawny na 1.12.2003 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2004. - 422 s. ; 24 cm.
(Podręcznik)
ISBN: 83-7333-328-2
Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska; Dostęp do informacji o środowisku; Niektóre postępowania dotyczące ochrony środowiska; Zagospodarowanie przestrzenne jako prawny instrument ochrony środowiska; Prawne instrumenty ochrony powierzchni ziemi; Prawne problemy gospodarki wodnej; Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; Prawna ochrona roślin i zwierząt; Ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Niektóre zagadnienia prawa emisyjnego; Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości (porządku); Sytuacje i stany nadzwyczajne; Niektóre ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska; Niektóre problemy finansowania ochrony środowiska; Niektóre rodzaje odpowiedzialności z tytułu naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz potrzeb jego ochrony; Zadania niektórych organów publicznej oraz organizacji społecznych w zakresie ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again