Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(8)
Author
Józefiok Aneta
(2)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Caekelbergh Aime F
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Kramer Matthias
(1)
Kryński Andrzej
(1)
Lech Aleksandra
(1)
Możejko Eugeniusz
(1)
Nadziakiewicz Jan
(1)
Nowicka Elżbieta
(1)
Rudnicki Maciej
(1)
Starke Linda
(1)
Urbaniec Maria
(1)
Śleszyński Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Energetyka
(10)
Ochrona środowiska
(9)
Ekorozwój
(3)
Biomasa
(2)
Degradacja środowiska
(2)
Ekologia
(2)
Odnawialne źródła energii
(2)
Odpady
(2)
Powietrze
(2)
Unia Europejska
(2)
Budownictwo ekologiczne
(1)
Dywidenda
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukajca ekologiczna
(1)
Energetyka słoneczna
(1)
Energetyka wiatrowa
(1)
Energetyka wodna
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Fotowoltaika
(1)
Gazy odlotowe
(1)
Geotermika
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kary i opłaty ekologiczne
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Klimat
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Miskant olbrzymi
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
PHARE
(1)
Parlament Europejski
(1)
Podatek
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł
(1)
Pył
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Religia
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Różnorodność biologiczna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spalanie
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Technologia
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zimnica
(1)
Zmiany klimatyczne
(1)
Ścieki
(1)
Środowisko człowieka
(1)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88771-48-5
1.Koncepcja ekologicznej reformy podatkowej, 2.Teoretyczne podstawy ekologicznej reformy podatkowej, 3.Ekologiczna reforma podatkowa w krajach Unii Europejskiej, 4.Energetyka polska w kontekście polityki ochrony środowiska, 5.Badania wpływu ekologicznej reformy podatkowej na polską gospodarkę, 6.Szanse ekologicznej reformy podatkowej w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-33-7
Układ oczyszczania gazu z procesu zagazowania biomasy stałej- badania i eksploatacja; Potencjał energetyczny odpadów; Czysta energia elektryczna z węglowego ogniwa paliwowego; Zagrożenia ekologiczne i ich skutki społeczno-gospodarcze; Finansowa i ekonomiczna efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie ciepłowni zasilanej biomasa; Badania niezbędne do uzyskania certyfikatu substancji w systemach REACH na przykładzie hydroksyestru HE-1; Edukacja ekologiczna społeczeństwa; Biorafineria- zakład przetwórstwa biomasy do produkcji paliw, energii i chemikaliów; Controlling w działalności środowiskowej instytucji samorządowych; Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych z uwzględnieniem ochrony środowiska; Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych na przykładzie Górnego Śląska; Żywność modyfikowana genetycznie zagrożeniem ekologicznym; Austria wzorcem dla krajów Unii Europejskiej w energetycznym przetwórstwie stałej biomasy; Ekonomiczno-techniczne problemy pozyskiwania energii ekologicznej; Ciecze jonowe i ich zastosowanie w otrzymywaniu estrów metylowych kwasów tłuszczonych oraz estrów wyższych alkoholi i kwasów tłuszczowych; Metody sorpcyjnego usuwania CO2 ze spalin; Recykling odpadów komunalnych i jego efektywność; Analiza wpływu separacji CO2 ze spalin bloku 460 MW na jego prace; Zastosowania analizy LCA do oceny ekologicznej procesów współspalania biomasy; Ocena zagrożeń eksploatacyjnych przy spalaniu stałych paliw z odpadów w oparciu o wyniki badań składu chemicznego popiołu; Obliczenia strat ciepła do otoczenia z kotłów c.o. z wykorzystaniem kamery termowizyjnej; Uprawa miskanta olbrzymiego; Ekonomika uprawy miskanta olbrzymiego; Wykorzystanie kamery termowizyjnej do monitoringu wycieków substancji parowo-gazowych w oddziale węglo-pochodnych zakładów koksowniczych; Testy energetyczno-emisyjne spalania odpadów z przeróbki płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF w kotle małej mocy; Zmiany parametrów jakościowych i struktury koksu wytworzonego w procesie odzysku zużytych jonitów w bateriach koksowniczych; Laboratoryjne badania sorpcji CO2 na impregnowanych sorbentach węglowych; Synteza termojądrowa przyszłością energetyki; Jak pozyskać fundusze na edukację ekologiczną?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-878-0
1.Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i Polsce, 2.Polityka technologiczna Unii Europejskiej i Polsce, 3.Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej i Polsce a konkurencyjność, 4.Wpływ prywatyzacji na konkurencyjność sektora energetycznego w Unii europejskiej i Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-03-0
Badania nad technologia wytwarzania biodegradowalnych środków smarowych; Problem metali ciężkich w gospodarce odpadami i przemysłowymi osadami ściekowymi; Reaktor zagazowania biomasy stałej dla układu kogeracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła; Szanse i zagrożenia realizacji programu utylizacji energetycznej odpadów komunalnych a aglomeracji Silesia; Wzloty i porażki w nauczaniu ochrony środowiska w świetle zmian podstaw programowych w polskiej szkole; Efektywność energetyczna w hutnictwie żelaza i stali; Odzysk odpadów polimerowych według danych z województw planów gospodarki odpadami; Nowoczesne rozpuszczalniki i koalescenty farb i lakierów w świetle wymagań REACH; Rośliny energetyczne- charakterystyka, przykłady zastosowań, zagrożenia. Propozycja zajęć dla studentów kierunku ochrona środowiska; Ekologiczna edukacja społeczeństwa w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii; Ocena użyteczności bioreaktorów w procesie kompostowania odpadów; GC/MS w badaniach nad rozwojem proekologicznych technologii chemicznych wykorzystujących bioglicerynę; Efektywna konwersja ciężkich produktów rafineryjnych do wodoru oraz energii elektrycznej; Problemy informatyczne samorządów lokalnych w udostępnianiu informacji na temat środowiska i jego ochrony; Rolnictwo ekologiczne w województwie opolskim- stan aktualny, uwarunkowania dla rozwoju; Termiczna konwersja odpadów spojonych materiałów ściernych; Koncepcja lekcji z fizyki jądrowej: Reaktor jądrowy w twoim mieście- jesteś w obozie naukowców i opowiadasz się za jego budową lub w obozie mieszkańców i władz miasta i jesteś przeciw jego budowie; Uwalnianie zanieczyszczeń do powietrza będących efektem eksploatacji instalacji koksowniczych; Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w województwie łódzkim; Ocena energetyczno-emisyjna kotłów c.o. na paliwa stałe o mocy do 1 MW oraz kominków w Polsce i w Niemczech; Pomiar stężenia płynu podczas badań kotłów c.o. małej mocy; Katalityczna redukcja NO w procesie spalania paliw stałych w kotłach małej mowy; Galasy powstające na dębie oraz zasiedlające je owady; Występowanie widłakowych w województwie śląskim; Działania proekologiczne mieszkańców Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą"; Zużycie mediów w budynkach użyteczności publicznej; Model numeryczny procesów energetycznego wysokotemperaturowego przetwarzania odpadów; Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w systemach gospodarki odpadami komunalnymi; Opłacalność ekonomiczna zastąpienia surowców pierwotnych surowcami wtórnym; Róża- roślina energetyczna; Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wytwarzania energii w gospodarstwach domowych Górnego Sląska; Zastosowanie odpadów tworzyw sztucznych w procesie wielkopiecowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7567-032-5
1. Wybór właściwej podstawy prawnej aktów wspólnotowego prawa wtórnego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów aktów należących do pakietu klimatyczno-energetycznego; 2. Analiza projektów legislacyjnych wchodzących w skład pakietu klimatyczno-energetycznego pod względem spełniania przesłanek art. 175 ust. 2 lit. C Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 3. Analiza gospodarczych i technicznych skutków skokowego wprowadzenia dla sektora energetycznego (100%) systemu aukcyjnego dla emisji CO2, mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ze źródeł krajowych, ograniczenia sieciowe wynikające ze zwiększenia miedzysystemowego przesyłu energii elektrycznej i sytuację przedsiębiorstw energetycznych na rynku; 4. Analiza problemu windfall profits w sektorze elektroenergetycznym w Polsce oraz ocena możliwości zastosowania mechanizmów zapobiegawczych; 5. Analiza problemu relokacji źródeł energii elektrycznej dla polkiego systemu elektroenergetycznego w wyniku polityki klimatycznej UE; 6. Analiza problemu przenoszenia zakładów z sektorów produkujących cement, stal, szkło oraz aluminium poza terytorium Polski i UE na skutek pojawiania się nowych przeszkód dla przedsiębiorców wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegających temu zjawisku; 7. Ocena możliwości wykorzystania przez Polskę 14% wzrostu emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 w sektorach nieobjętych systemem EU ETS (non ETS).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-338-3
1. Prawnoustrojowe oraz ekonomiczno-finansowe uwarunkowania polskiej polityki ekologicznej. 2. Prawnofinansowe oraz ustrojowe aspekty prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej w zakresie zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia. 3. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. 4. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki odpadami. 5. Prawnofinansowe aspekty publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony powietrza związanych z gospodarką energetyczną. 6. Finanse publiczne jako źródło finansowania zadań publicznych j. s.t. związanych z ochroną środowiska. 7. Finansowane z funduszy Unii Europejskiej zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 8. Prawnofinansowe aspekty finansowania ze źródeł komercyjnych zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 9. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 10 Kwestie prawnopodatkowe dotyczące inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60201-23-4
Tom I - Zagadnienia systemowe : 1. Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny , 2. Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa UE , 3. I filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie , 4. II filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa , 5. Przestrzeń Wolności , Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Unia Gospodarcza i Pieniężna , 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej , 8. Źródła prawa Unii Europejskiej , 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej , 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich , 11. System ochrony prawnej , 12. Państwa członkowskie a Unia Europejska , 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych , 14. Jednostka w Unii Europejskiej , 15. Prawne aspekty finansowania Unii Europejskiej , 16. Prawne aspekty stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej , 17. Prawne aspekty procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny , 18. Konstytucja RP z 1997 r. a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej , 19. Droga Polski do Unii Europejskiej , 20. Prawne aspekty debaty nad przyszłym ustrojem Unii ; Tom II - Prawo materialne i polityki : Część I: Swobody : 1. Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody wspólnotowe , 2. Swoboda przepływu towarów , 3. Swoboda przepływu osób (obywateli Unii) , 4. Swoboda przedsiębiorczości , 5. Swoboda świadczenia usług , 6. Swoboda przepływu kapitału i płatności ; Część II: Szczegółowe regulacje rynku wewnętrznego : 1. Wspólnotowe regulacje w dziedzinie rynku finansowego , 2. Harmonizacja prawa podatkowego , 3. Prawo spółek , 4. Rynek wewnętrzny a własność intelektualna , 5. Zamówienia publiczne ; Część III. : Reguły konkurencji : 1. Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji , 2. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję, 3. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji , 4. Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne , 5. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa ; Część IV. : Aspekty prawne polityk i innych zadań WE : 1. Wspólna Polityka Handlowa , 2. Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej , 3. Wspólna Polityka Rolna , 4. Wspólna Polityka Transportowa , 5. Polityka społeczna , zatrudnienie , edukacja , szkolenie , młodzież , 6. Kultura , 7. Ochrona zdrowia , 8. Ochrona konsumentów , 9. Sieci transeuropejskie , 10. Polityka przemysłowa , 11. Spójność gospodarcza i społeczna , 12. Badania i rozwój technologiczny , 13. Ochrona środowiska , 14. Energetyka , 15. Usługi audiowizualne , 16. Polityka telekomunikacyjna ; Część V.: Prawo stanowione w ramach Wspólne Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: A.: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa , B.: Wybrane regulacje w dziedzinie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , 1. Polityka azylowa, wizowa , imigracyjna , przekraczanie granic zewnętrznych UE , 2. Współpraca sadowa w sprawach cywilnych , 3. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych ; Część IV.: Traktat dotyczący akcesji Polski do UE : 1. Regulacje Traktatu akcesyjnego odnoszącego się do prawa materialnego i polityk UE oraz niektóre problemy prawne i polityczne związane z akcesem Polski do UE , 2. Aneks: Bilans negocjacji akcesyjnych. Finalny pakiet negocjacyjny w Kopenhadze (posiedzenie Rady Europejskiej 12-13.12.2002).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-05-13368-0
wprowadzenie. Stan świata - wydarzenia roku. 1.Historia naszej przyszłości: Wyzwania naszych czasów. Zwyczajne cuda. 2.Ginące ptaki: Zniszczenia środowiska największym zagrożeniem. Rozpad. Obca, naszpikowana zagrożeniami Arka. Kule, klatki, haczyki oraz chemikalia. Nowoczesne udogodnienia a zmiana klimatu. Dla dobra ptaków i ludzi. 3.Zaludnienie i status kobiet a różnorodność biologiczna: Odkrywanie wzajemnych zależności. Dlaczego płeć jest ważna? Zapełnianie luk, zintegrowane podejścia. Zadatki nowej rewolucji. 4.Walka z malarią: Zmora naszych czasów. Biologia oraz ewolucja choroby. Złudne nadzieje zwycięstwa. Zmiany społeczne i środowiskowe niweczą sukcesy. Przykład Meksyku. Wyzwanie dla Afryki. Poprawa publicznej służby zdrowia - angażowanie ludzi. 5.Wizja przyszłości nowej energetyki: Zalety źródeł odnawialnych. Stan technologii w 2003 r. Jak było w Niemczech. Doświadczenia światowe. Klucz do przyszłości energetyki. 6.Wyzwalanie się z uzależnienia od górnictwa: Bilans materiałowy. ekosystemy, ludzie oraz kopalnie. Rozdzielanie publicznych pieniędzy. Droga wyjścia. 7.Przezwyciężanie podziału miast: Ubóstwo oraz nie udolne rządy w urbanizującym się świecie. Paradoks slamsów. Rewitalizacja zamiast wyburzania. Mieszkania i praca dla biednych. Otwieranie bram ratuszy. 8.Rola religii w budowie zrównoważonego świata: Potencjał zaangażowanej religii. Współpraca i nie ufność. Środowisko jako Ziemia Święta. Konsumpcja zgodna z nakazami etyki. Zdobywanie zwolenników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-637-5
Cz.I Zrównoważony rozwój a realizacja polityki ochrony środowiska: 1.Zrównoważony rozwój - podejście holistyczne, 2.Polityka administracyjna jako instrument realizacji koncepcji, 3.Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej w transatlantyckich relacjach handlowych. Cz.II Uwarunkowania ochrony środowiska - aspekty krajowe: 4.Rola pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza w działaniach administracji publicznej, 5.Prawno-finansowe aspekty gminnej gospodarki energetycznej, 6.Nowe zasady oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, 7.Polski rynek kapitałowy i jego wpływ na możliwości zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, 8.Prawno-finansowe aspekty opłacalności wdrożenia międzygminnego programu inwestycyjnego w dziedzinie gospodarki odpadami (case study), Cz.III Uwarunkowania ochrony środowiska - aspekty unijne i międzynarodowe: 9.Zasdy obrotu odpadami po przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 10.Znaczenie Unii europejskiej w zakresie reagowania na skutki katastrof, 11.Finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska przez Bank Światowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3811-0
1. Podstawy nauk o środowisku; 2. Zrównoważony rozwój; 3. Znaczenie interesariuszy strategicznych; 4. Podstawy i etapy wdrażania polityki ekonomicznej; 5. Prawo ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy; 6. Systemy zarządzania środowiskowego według ISO 14001 i EMAS; 7. Instrumenty wspomagające zarządzanie środowiskiem; 8. Ochrona środowiska w przedsiębiorstwach; 9. Rola innowacji ekologicznych; 10. Wybrane aspekty technik ochrony środowiska; 11. Alternatywne metody wytwarzania i wykorzystania energii; 12. Wybrane przykłady z nauk o systemach ochrony środowiska oraz biotechnologii; 13. Studia przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-32-3
1.Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym, 2.Stężenie substancji szkodliwych w gazach i ich emisja, 3.Podstawy procesu spalania i emisja zanieczyszczeń, 4.Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze, 5.Energetyka jako źródło zanieczyszczenia powietrza, 6.Odpylenie gazów odlotowych, 7.Odsiarczanie gazów odlotowych, 8.Redukacja emisji tlenków azotu, 9.Absorpcyjne i adsorpcyjne metody usuwania zanieczyszczeń gazowych, 10.Dopalanie zanieczyszczeń gazowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again