Form of Work
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Bokajło Wiesław
(1)
Burek Wojciech
(1)
Domańska Monika
(1)
Giedreicz-Niewińska Aneta
(1)
Kocot Maria
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Lasota Sonia
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Pacześniak Anna
(1)
Piskrzyńska Katarzyna
(1)
Pudzianowska Dorota
(1)
Pudło Anna
(1)
Półtorak Magdalena
(1)
Rodak Lidia
(1)
Romanyuk Nataliya
(1)
Schuilenburg K.A
(1)
Szabłowska-Juckiewicz Marzena
(1)
Szczerba-Zawada Aleksandra
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Niepełnosprawni
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych
(1)
Dyskryminacja etniczna
(1)
Dyskryminacja religijna
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Finanse publiczne
(1)
Homoseksualizm
(1)
Kobieta
(1)
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (2006)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo antydyskryminacyjne
(1)
Równouprawnenie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zakład pracy chronionej
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(System Prawa Unii Europejskiej ; T. 6)
ISBN: 978-83-8198-271-9
Rozdział I. Pojęcie i źródła europejskiego prawa antydyskryminacyjnego: 1. Próba zdefiniowania europejskiego prawa antydyskryminacyjnego; 2. Źródła europejskiego prawa antydyskryminacyjnego. Rozdział II. Doktrynalne koncepcje, charakter prawny i zakres zastosowania zakazu dyskryminacji: 3. Koncepcje prawa antydyskryminacyjnego i zakazu dyskryminacji; 4. Interpretacje zakazu dyskryminacji występujące w doktrynie; 5. Charakter prawny zakazu dyskryminacji; 6. Ogólny i szczególne zakazy dyskryminacji; 7. Zakres zastosowania zakazu dyskryminacji. Rozdział III. Konstrukcja prawna zakazu dyskryminacji oraz prawa do niedyskryminacyjnego traktowania; 8. Struktura zakazu dyskryminacyjnego traktowania; 9. Struktura prawa podstawowego UE do niedyskryminacyjnego traktowania. Rozdział IV. Rodzaje dyskryminacji: 10. Uwagi wstępne; 11. Dyskryminacja bezpośrednia; 12. Dyskryminacja pośrednia; 13. Molestowanie, molestowanie seksualne oraz nakłanianie do dyskryminacji; 14. Szczególne rodzaje dyskryminacji. Rozdział V. Niedozwolone kryteria różnicujące: 15. Przynależność państwowa; 16. Płeć; 17. Pochodzenie rasowe lub etniczne; 18. Religia i przekonania/światopogląd; 19. Wiek; 20. Niepełnosprawność; 21. Orientacja seksualna. Rozdział VI. Dopuszczalne odstępstwa od ogólnego zakazu dyskryminacji wprawie UE: 22. Obiektywne uzasadnienie w ramach zakazu dyskryminacji pośredniej; 23. Wyłączenia i ograniczenia w ramach swobód rynku wewnętrznego UE; 24. Środki niezbędne w społeczeństwie demokratycznym – regulacja art.2 ust.5 dyrektywy 2000/78/WE; 25. Wyjątki od zakazu dyskryminacji o szczegółowym charakterze; 26. Racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych; 27. Działania pozytywne (wyrównawcze). Rozdział VII. Prawo do efektywnego środka prawnego. Zarys problemu: 28. Wprowadzenie; 29. Środki prawne w rozumieniu dyrektyw równościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-09-0
Kategoria równości w filozofii i myśli politycznej: Lewica i liberalizm wobec równości; Idea równości we współczesnym dyskursie eseistycznym (Berlin, Kołakowski, Bauman); Równośc polityczna a tożsamość społeczna. Maurycego Barrésa krytyka III Republiki Francuskiej; Wolność, równość, braterstwo - nieporozumienie; Granice równości - czy powstaje społeczeństwo najemników?; Demokracja deliberacyjna jako wyraz równości dostępu do procesów uzgadniania dóbr nadrzędnych; Kategoria równości w niemieckiej doktrynie Soziale Markwirtschaft; Prawne ujęcie zasady równości: Ewolucja zasady równości w prawie wspólnotowym; Primi inter pares - instytucja wzmocnionej współpracy w polityce Unii Europejskiej; Zasada równości i jej interpretacja w prawie pierwotnym UE; Kategoria równości w kościołach i organizacjach wyznaniowych w państwach członkowskich UE i prawie wspólnotowym; Wolność wyznaniowa dla mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce - aspekty prawne; Homo-niepewni? - analiza prawnych aspektów równości transseksualistów i homoseksualistów w Unii Europejskiej; Równość w perspektywie ekonomicznej: Równość a konkurencja w perspektywie ekonomicznej; Metropolia i prowincja oraz inne dylematy równości i nierówności w ujęciu regionalnym; Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna - równośc szans czy równość wyników?; Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - niwelowanie czy pogłębianie nierówności ekonomicznych regionów; Wyrównywanie poziomów rozwoju gospodarczo-społecznego państw członkowskich poprzez politykę strukturalną Unii Europejskiej; Zasada swobody przedsiębiorczości i równego traktowania podmiotów w ramach polityki konkurencji Wspólnot Europejskich w świetle dyrektywy usługowej Fritsa Bolkesteina; Wspólnotowa swoboda przepływu osób a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; Równość w zakresie zatrudnienia i pracy w obrebie unijnego rynku pracy - swoboda przepływu osób; Rola sektora MSP w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzorstu gospodarczego; Integracja europejska w mikroskali - euroregiony przed i po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej; Równośc płci w Unii Europejskiej: Przesłanki działań na rzecz zwięszkania udziału kobiet w strukturach politycznych a typy polityki równościowej; Neoinstytucjonala teroia dyskryminacji kobiet w perspektywie współczesnych doświadczeń Republiki Federalnej Niemiec; Europejska polityka równości płci a równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy na przykładzie Polski; Polityka ekonomiczna a relacje płci - przykład reformy służby zdrowia w Polsce; Polityka równych szans: równe prawa - (nie)równe szanse; L'égalité réinventée? Investissements sur la "question femme" en Roumanie postcommuniste; Równość czy nierówności?: Równość języków komunikacji w zjednoczonej Europie; Wykluczenie a koncepcje funkcjonowania welfare state; Od marginalizacji do aktywizacji. Program walki z marginalizacją społeczną w mieście - Soziale Stadt; Społeczne role osób starszych; Zwalczanie islamofobii a stereotypy muzułmanów w Europie; Różni, ale czy równi? Romowie w mediach; Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce według Raportu dla Rady Europy z realizacji przez Rzeczypospolita Polską postanowień Ramowej Konwencji Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych; Dyplomacja publiczna a stereotypy i uprzedzenia narodowe w Unii Europejskiej; Potrzeby edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych a rynek pracy na przykładzie Dolnego Śląska (komunikat z badań); Digital Divide - wymiary cyfowej nierówności w Polsce i w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-280-2
1. Prawa osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrudnienia- rozwiązania w prawie polskim na tle międzynarodowych i unijnych standardów: Wdrażanie, stosowanie i kontrola wykonywania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; Definicje niepełnosprawności na potrzeby rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia; Orzekanie o niepełnosprawności oraz jej stopniu; Niezdolność do pracy w ubezpieczeniu społecznym a niepełnosprawność; prawo osób niepełnosprawnych do pracy- zarys problematyki; Prawo osób niepełnosprawnych do zrzeszania się w związki zawodowe; 2. Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym: Polityka społeczna UE wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych; Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do zatrudnienia; Rola edukacji w przeciwdziałaniu wykluczeniu osób niepełnosprawnych z rynku pracy; Szkolenie osób niepełnosprawnych jako sposób wyrównywania szans w zatrudnieniu; Wspieranie ze środków publicznych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne; 3. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz w warunkach pracy chronionej: Wykonywanie pracy w formie telepracy przez osoby niepełnosprawne; Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej; Uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej; Obowiązki pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej; Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Zakłady aktywności zawodowej w Polsce; Spółdzielnia socjalna osób niepełnosprawnych; Prawo pracy wobec niepełnosprawnych intelektualnie- specyfika problemu; Zatrudnianie pracowników pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy; 4. Niepełnosprawność a prawa i obowiązki stron stosunku pracy: Prawo pracodawcy do pozyskiwania informacji o niepełnosprawności i pracownika oraz osoby ubiegającej się o zatrudnienie; Dodatkowe uprawnienia pracowników niepełnosprawnych- ogólna charakterystyka; Wprowadzenie racjonalnych uprawnień dla osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy; Czas pracy pracowników niepełnosprawnych; Niepełnosprawność pracownika powodowana wypadkiem przy pracy a obowiązki pracodawcy; Ochrona trwałości stosunku pracy pracowników niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych; Uprawnienia pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym- zarys problematyki; Świadczenia przysługujące pracownikowi w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym; Udział organizacji pozarządowych po stronie osób niepełnosprawnych w sprawach z zakresu prawa pracy; Głosowanie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów Kodeksu wyborczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again