Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(16)
available
(9)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(16)
Author
Pituła Beata
(2)
Czaja-Chudyba Iwona
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Fontana David
(1)
Kałuszyński Maciej
(1)
Kuleczka Monika
(1)
Michalak Joanna M
(1)
Muchacka Bożena
(1)
Najder-Stefaniak Krystyna
(1)
Ośko Stanisław
(1)
Pawelski Leszek
(1)
Sawczuk Wiktor
(1)
Sałata Elżbieta
(1)
Skierska-Pięta Katarzyna
(1)
Szempruch Jolanta
(1)
Szewczyk Kazimierz
(1)
Wojnar Irena
(1)
Zybert Elżbieta Barbara
(1)
Łojko Elżbieta
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Żywycki Mateusz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Nauczyciele
(16)
Etyka
(3)
Szkolnictwo
(3)
Kształcenie
(2)
Młodzież
(2)
Pedagogika
(2)
Pedeutologia
(2)
Wartość
(2)
Bibliotekarstwo szkolne
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja medialna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Gry i zabawy
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Mowa
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele-bibliotekarze
(1)
Nauka
(1)
Osobowość
(1)
Postawy
(1)
Prawnicy
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Twórczość
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie dla pokoju
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
18 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7174-505-2
Zawiera: R. 1 Istota wartości i ich znaczenie w edukacji: Przyczyny wzrostu zainteresowania wartościami edukacji; Pojęcie wartości; Rola wartości w edukacji. R. 2 Kategorie wartości: Klasyfikacja wartości; Wartości poznawcze; Wartości uniwersalne. R. 3 Odczytywanie, klaryfikacja oraz techniki wartości i ich związek z celami edukacji: Interpretacja wartości; Relacje między wartościami; Związek między wartościami, a człowiekiem; Klaryfikacja wartości i jej techniki; Źródło celów edukacji; Refleksje końcowe. R. 4 Wartości preferowane przez młodzież, studentów i nauczycieli: Niektóre rezultaty rozpoznawania wartości z ostatnich lat; Badania własne. R. 5 ojczyzna: „Synteza naczelnych wartości”; Pojęcie Ojczyzny, jej funkcje i odniesienia; Ojczyzna w sensie dziedzictwa literackiego; Czy Ojczyzna jest wartością dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz nauczycieli? R. 6 Nośnik wartości: Pojęcie języka i jego funkcje w procesie edukacji szkolnej; Świadectwa zawstydzającego regresu cywilizacji; Najtrudniej uleczalne okaleczenie; Język w sensie dziedzictwa kulturowego; Kultura języka i troska o nią; Konkluzje. R. 7 Wartości a edukacja nauczycieli: Aksjologiczny fundament w kształceniu nauczycieli i ich aktywności zawodowej; Spór o koncepcję kształcenia nauczycieli; Wiedza w kształceniu nauczycieli; Standardy kompetencji zawodowych nauczycieli; Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli; Potrzeba bliższego zainteresowania się praktykami pedagogicznymi; Ch-ka praktyk pedagogicznych, ich przebieg i warunki zaliczenia; We wspólnym interesie; Potrzeba intensyfikacji pedagogicznych praktyk nauczycielskich; Zadania doskonalenia zawodowego nauczycieli; Formy i treści doskonalenia zawodowego nauczycieli; Doskonalenie nauczycieli w miejscu ich pracy; Wypalanie się nauczycieli a ich doskonalenie; Konstatacje końcowe. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-388-7
Kształtowanie kultury pokoju - zobowiazaniem edukacyjnym na XXI wiek; Etos nauki i edukacji a etos społeczeństwa; Imperatyw etosowej i humanisty- cznej służby nauki na rzecz bezpiecznej i sprawiedli- wej przyszłości świata; Ekohumanizm jako aksjologiczna podstawa wychowania dla przyszłości; Imperatyw wykształcenia w społeczeństwie informatycznym; Człowieczeństwo jako wyzwanie edukacyjne; Edukacja wobec wyzwań aksjonormatywnego ładu społecznego; Osoba i wychowanie; Etos i kultura pedagogiczna nauczyciela i szkoły; Szkoła przygotowujaca i wspomagająca samoedukującego się ucznia; Etos środowiska akademickiego pedagogów czy rozwój; Pedagogika i pedagodzy wobec rzeczywistości edukacyjnej końca XX wieku; Pare pytań o treść etosu edukacji w XXI wieku; Etyczność pedagogiki personalistycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-212-1
1. Między ciągłością z zmianą, 2. Założenia metodologiczne badań własnych, 3. Pedagodzy/nauczyciele a kariera zawodowa/praca zawodowa, 4. Pedagodzy/nauczyciele akademiccy a inni pracownicy naukowi, 5. Pedagodzy/nauczyciele akademiccy a studenci, 6. Pedagodzy/nauczyciele akademiccy a uniwersytecka codzinność, 7. Pedagodzy/nauczyciele akdemiccy - specyfika zawodu a rodzina, 8. Pedagodzy/nauczyciele akademiccy a patologie w środowisku uniwersyteckim, 9. "Pierwsze skojarzenia" - między zadowoleniem, samorealizacją a "pruskim konceptem" (suplement)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-456-3
1. Etyka- Pedagogika- Profesjonalizm: Etyka i pedagogika. Etyczne aspekty pracy nauczyciela: wyzwania dla profesjonalizmu nauczycielskiego; Heroiczny wymiar etyki nauczyciela: między ideą a realnością; Nauczyciel- "zawód niemożliwy", ale nieunikniony; Profesjonalizm w zawodzie nauczyciela; Profesjonalizm dydaktyczny nauczycieli. Możliwości i ograniczenia akademickiego kształcenia; Ku pedeutologii refleksyjnej; 2. Etyczne podstawy profesjonalizmu nauczyciela: Miejsce powinności w etyce zawodowej nauczyciela; Odpowiedzialność nauczyciela; (Samo)świadomość - w kierunku dojrzałości etycznej nauczyciela; Wiedza etyczna nauczyciela; Tożsamość narracyjna i "choroby serca" nauczyciela; Momenty "nadzwyczajnych spotkań". Osoby znaczące w biografiach nauczycieli; Autorytet jako czynnik (de)formujący proces wychowawczy?; Podmiotowość nauczyciela i ucznia: dylematy teorii i praktyki; Miejsce normatywności w dyskursie pedagogiki: ku pojmowaniu działania edukacyjnego jako kwestii etycznej; Profesjonalność działania nauczyciela; Intencjonalność działania nauczyciela jako właściwość praktyki formującej; 3. Etyczne wyzwania w edukacji nauczycielskiej: Etyka profesjonalizmu i powołania nauczycielskiego; Etyczne aspekty kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli; Studencka praktyka naukowo-badawcza. Zagadnienia etyczne; Etyczny wymiar prowadzenia badań przez nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-235-0345-1
Część I: 1. Dylematy moralne w zawodach prawniczych, 2. Etyka sędziego, 3. Etyka zawodu sędziowskiego, 4. Etyka adwokoatów, 5. Etyka adwokacka jako granica dopuszczalności działania obrońcy w procesie karnym, 6. Etyka prokuratora , 7. Etyka prokuratora, 8. Etyka radcy prawnego, 9. Etyka radcy prawnego, 10. Quo magis veritas propagetur...Kilka refleksji o etyce zawodu nauczyciela prawa, 11. Etyka nauczyciela zawodów prawniczych, 12. Etyczne problemy kształcenia prawnikow w świetle badań nad studentami WPiA UW. Część II: 13. Stosunek środowiska prawników do respektowania zasad etyki zawodowej, 14. Opinie sędziów o potrzebie kodyfikacji zasad etyki zawodowej. Część III: 15. Zbiór Zasad Postepowania Sędziów, 16. Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sedziów, 17. Zbiór Zasada Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, 18. Zasady Etyki Radcy Prawnego, 19. Zbiór Zasad Etycznych Prokuratora, 20. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, 21. Kodeks Etyki Zaqwodowej Komornika, 22. Zasady Etyczne Studentów Prrawa, 23. Kodeks Etyczny i Zawodowy Amerykańskich Profesorów Prawa, 24. Zasady Etyczne Studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Stanu Floryda, 25. Dobre obyczaje w nauce. Pracownik nauki jako nauczyciel.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych ; Nr 9)
ISBN: 978-83-925552-6-1
Źródło kapitału ludzkiego i jego rozwoju; Dylematy współczesnego dyrektora szkoły; Zarządzanie nauką i edukacją dla kapitału ludzkiego; O medialnym uczniu i nowej szkole- refleksje pedagogiczne; O poprawę jakości edukacji dzieci wokół małych ojczyzn; Przywództwo i jego wpływ na stan kapitału ludzkiego w organizacji; Polityka w szkole- zło konieczne; Rola i zadania wychowawcy w budowaniu zespołu klasowego; Komunikowanie i ocena jako skuteczne narzędzie zarządzania szkołą; Dyrektor placówki oświatowej- uwikłania i wyzwania; Kierowanie aktywizujące- podstawą kształcenia pracowników; Od menedżera-formalnego do menedżera przywódcy; zarządzanie strategiczne, a jakość oświaty; Szkoła promująca zdrowie we współdziałaniu na rzecz środowiska lokalnego; Budowanie wizerunku nauczyciela w relacjach z uczniem, rodzicem, przełożonym; Wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży S.O.S. Wioski Dziecięcej; Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych- zagrożenia XXI wieku; Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina; Pracownik na globalnym rynku pracy. Próba oceny jego sytuacji oraz wyznaczenia niezbędnego modelu kompetencji; Normatywny wymiar zaufania w relacjach wychowawca- wychowanek; Prawa obywatela jako kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej; Rola nauczyciela w wychowaniu dzieci w przedszkolu; Edukacja regionalna- ważny element edukacji wczesnoszkolnej; Etyka zawodowa nauczyciela w rzeczywistości ogarniętej kryzysem; Młodzi dziennikarze i samorządowcy, czyli jak wspomagać działalność samorządu uczniowskiego i redakcji szkolnej gazetki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-00-8
I. Ogólne rozważania o kompetencjach i kwalifikacjach nauczycieli: Kwalifikacje i autokreacja nauczycieli; Wizerunek etyczny współczesnego dydaktyka humanisty; O potrzebie kształtowania kompetencji pedagogicznych współczesnego nauczyciela; Rozważania o kwalifikacjach pedagogicznych nauczycieli. II. Kształtowanie kompetencji zawodowych nauczycieli (obecnie i w przeszłości): Kto powinien kształtować kompetencje przyszłego nauczyciela; Cechy osobowości i kompetencje studentów WSP TWP w Warszawie; Oczekiwania studentów pedagogiki wobec kompetencji zawodowych nauczyciela; Kształcenie nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich w Polsce w latach 1918-1924 w świetle obowiązujących przepisów; 3. Kompetencje dydaktyczne i wychowawcze nauczycieli: Stereotypy psychopedagogiczne a kompetencje wychowawcze nauczyciela; Konferencja. Kompetencje zawodowe współczesnego nauczyciela (14 maja 2007). Temat referatu: kompetencje wychowawcze nauczyciela i jego odpowiedzialność za ucznia w niektórych nurtach myślowych; Funkcje i zadania pedagoga szkolnego we współczesnej szkole; "Pedagogika serca" w dorobku Marii Łopatkowej; Przygotowanie warszawskich nauczycieli do prowadzenia edukacji środowiskowej; Kompetencje nauczyciela historii w prowadzeniu lekcji metodami aktywnymi; IV. Kompetencje komunikacyjne nauczycieli: Rola słowa w nauczaniu; Kompetencja komunikacyjna nauczyciela w kontekście oczekiwań pracodawców; Kompetencje komunikacyjne polskich i niemieckich instruktorów reakcji fizycznej w ich autoocenie; Kompetencje komunikacyjne współczesnego nauczyciela; "O poprawność językową przyszłych nauczycieli"; Kompetencje medialne nauczyciela; Być nauczycielem XXI wieku- komputer i środki audiowizualne w zawodzie nauczyciela; Kompetencje informatyczne i medialne nauczyciela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 49)
ISBN: 83-87629-76-6
Zawiera: Etyka pracy bibliotekarza szkolnego; Bibliotekarstwo szkolne zawodem stresującym i toksycznym; Jakość w pracy biblioteki szkolnej; Międzynarodowe wytyczne dla bibliotekarstwa szkolnego; Księgi pierwsze. Antologie dla dzieci; Rynek książki szkolnej w Polsce; Edukacja czytelnicza i medialna; Muzea i ich miejsce w systemie oświatowym; Edukacyjne tropy w Internecie; Biblioteki wobec zmian w opisie bibliograficznym; Opracowanie rzeczowe zbiorów w bibliotece szkolnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88555-41-3
1. Kim jest uczeń? 2. Dorosły jako ciemiężca 3. Miejsce na etyczną rozmowę w szkole 4. Etyczny problem szkoły 5. Budowanie drogi ku marzeniu 6. Dzień powszedni nauczyciela
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-96-1
1. Etyka w pracy nauczyciela; 2. Pedagogika milczenia czy zaangażowania- o dylematach współczesnego nauczyciela; 3. Wartość sprawiedliwości w procesie wychowania; 4. Refleksja o potrzebie edukacji etycznej studentów; 5. Nauka katechezy dylematy i nadzieje; 6. Post- konteksty roli społecznej nauczyciela. Wybrane aspekty dyskursu; 7. Zadania nauczyciela wobec dziecka, którego rodzina jest "nieobecna". Refleksje na przykładzie filmu "Wrony"; 8. Nauczyciel a problem biedy; 9. Nauczyciel wobec sekt; 10. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego jako promotor zdrowia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7720-311-8
Zawiera: Cz. I W lustrze pedagogicznych oczekiwań: Nauczyciel kompetentny; Nauczyciel komunikatywny; Nauczyciel twórczy; Nauczyciel refleksyjny; Nauczyciel poszukujący; Nauczyciel doskonalący się; Nauczyciel otwarty na Innych; Nauczyciel medialny. Cz. II Przygotowanie czy kształcenie nauczycieli? – założenia i realia: Zmiany podstaw prawnych kształcenia nauczycieli – nauczyciel w biegu historii i polityki; Krajowe Ramy Kwalifikacji w przygotowaniu nauczycieli – nauczyciel „boloński”; Standardy zawodu nauczyciela – nauczyciel standardowy. Standardy kwalifikacji zawodowych; Jakość kształcenia nauczycieli – nauczyciel badacz własnej praktyki; Koncepcje i programy kształcenia nauczycieli – nauczyciel zaprogramowany; Praktyki i wolontariat w przygotowaniu – nauczyciel praktyk. Cz. III W krzywym zwierciadle – nauczyciela portret negatywny: Nauczyciel z przewodnikiem w ręku; Nauczyciel bezradny i zdezorientowany; Nauczyciel zawstydzony; Nauczyciel wygodnie zgodny; Nauczyciel zarozumiały; Nauczyciel zestresowany; Nauczyciel bezkrytyczny; Nauczyciel czy nauczycielka?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-819-1
1. O etyce, wartościach i wartościowaniu, 2. Zadanie nauczyciela
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
ISBN: 978-83-7587-906-3
1. Pedeutologia jako subdyscyplina pedagogiczna; 2. Kształcenie nauczycieli; 3. Kwalifikacje, kompetencje i cechy osobowe nauczyciela; 4. Rozwój zawodowy i doskonalenie nauczyciela; 5. Uwarunkowania rozwoju zawodowego; 6. Nauczyciel w relacjach podmiotowych; 7. Moralny wymiar zawodu nauczyciela; 8. Nauczyciel w warunkach zmian społecznych i edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-421-7
Cz. I Wczesne lata; 1. Wczesny rozwój społeczny, 2. Zabawa Cz. II Czynniki kognitywne a uczenie się; 3. Formowanie się pojęć a rozwój poznawczy, 4. Mowa, 5. Inteligencja, 6. Kreatywność, 7. Uczenie się. Cz. III Czynniki afektywne; 8. Osobowość, 9. Wartość a rozwój moralny. Cz. IV Społeczna interakcja, relacje nauczyciel-dziecko i osobowość nauczyciela; 11. Zachowanie społeczne a umiejętności społeczne, 12. Doradztwo i poradnictwo edukacyjne, 13. Kierowanie klasą i jej kontrola, 14. Osobowość nauczyciela, cechy nauczyciela i stres nauczyciela
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-08-3
1. Etyczne drogowskazy w pracy nauczyciela; 2. W poszukiwaniu idealnego nauczyciela; 3. Autorytet nauczyciela; 4. Kwalifikacje i kompetencje nauczyciela; 5. Nauczyciel- badacz, refleksyjny praktyk; 6. Optymizm w pracy nauczyciela; 7. O potrzebie samorealizacji nauczyciela; 8. Praktyka jako jeden z elementów kształtowania osobowości; 9. Wypalenie zawodowe nauczycieli
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-649-9
Wprowadzenie, I. Edukacja nauczycielska a problemy rozwoju oświaty w Polsce wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku, Edukacja ustawiczna wobec teraźniejszości i przyszłości, Nauczyciel akademicki-poszukiwanie nowych perspektyw profesjonalizmu, Potrzeba nowej refleksji i decyzji w sprawie kierunku studiów edukacja techniczno-informacyjna, Kompetencje, kwalifikacje i profil nauczyciela w Unii Europejskiej, Edukacja wobec przemian cywilizacyjnych, II. Problemy osobowości i etyki nauczycielskiej, Być czy mieć-rozważania o naturze poczucia podmiotowości i jakości zycia nauczycieli, Nauczyciel-mentor czy facylitator?, Imperatyw zmiany w pracy nauczyciela, Kompetencje wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciel przedszkola w społeczeństwie informacyjnym, Etyka paradoksu.Rzecz o największym wyzwaniu staojącym przed nauczycielem, Współczesne problemy nauczyciela szkoły wiejskiej, Kilka uwag dotyczących zmieniającej się roli nauczyciela w dobie powstającego społeczeństwa informacyjnego, Kompetencje komunikacyjne nauczyciela informatyki, Kompetencje diagnostyczno-terapeutyczne nauczyciela wyzwaniem współczesnej edukacji, Funkcjonowanie etyki w szkołach, Etyka w zawodzie nauczyciela, Etyka zawodu nauczyciela-przestarzałe ideały czy realne wyzwanie?, Nauczyciele informatyki i TI jako autorytet etyczny i wzorzec osobowy młodzieży, Start zawodowy początkujących nauczycieli-analiza badań własnych, III. Uwagi i propozycje dotyczące optymalizacji kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, Zadaniowe kształcenie nauczycieli i uczniów (zarys problemu), Kompetencje pedagogiczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Przygotowanie do zawodu nauczyciela klas początkowych w opinii studentów kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych, Jak uczyć efektywnie matematyki na kierunkach nauczycielskich?Przygotowanie studentów matematyki do pracy w zawodzie nauczyciela, Znaczenie dydaktyki chemii w przygotowaniu do zawodu nauczyciela chemii, Fizyka w programie kształcenia studentów wychowania fizycznego, "Asystent osoby niepełnosprawnej"-kompetencje a profil kształcenia studentów, Wybrane problemy pedagogicznego kształcenia przyszłych nauczycieli, Kultura języka w programie kształcenia,dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, TIK narzędziem pracy nauczyciela XXI wieku-potrzeba doskonalenia, Kształcenie kompetencji podczas realizacji zajęć z dydaktyki biologii warunkiem prawidłowego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, IV. Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Doskonalenie się nauczycieli-kluczem do indywidualnego sukcesu zawodowego (zarys tematu), Rola doskonalenia i dokształcania nauczycieli, Metody dokształcania i doskonalenia oraz samokształcenia nauczycieli, Kompetencje muzyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole podstawowej, Przygotowanie nauczyciela szkoły zawodowej do nauczania ergonomii i bezpieczeństwa pracy, Rewolucja w uczeniu się wyzwaniem dla procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli, Praktyczne aspekty wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu dzieci i przygotowaniu nauczycieli, Ocena kompetencji nauczycieli stazystów a potrzeby szkoły podstawowej, Rozwój zawodowy nauczyciela dyplomowanego, Inowacyjne modułowe programy do kształcenia zawodowego-a doskonalenie nauczycieli, Standardy kwalifikacji zawodowych w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych, V. Metody aktywizujące pracę dydaktyczną nauczycieli,innowacje pedagogiczne, Metaprogramowanie dydaktyczne-perspektywa zastosowania technologii informacyjnych w edukacji, Rola materiałów dydaktycznych w nauczaniu na odległość, Wybrane problemy stosowanie analizy statystycznej w badaniach pedagogicznych, Szkolenie nauczycieli w zakresie prowadzenia coachingu, Zastosowanie informatyki w edukacji, Struktura metodyczna multimedialnych programów dydaktycznych, Internet-nowy środek komunikacji, Zastosowanie metody projektów w edukacji techniczno-informatycznej, VI. Zagadnienia teorii i praktyki wychowania we współczesnej szkole oraz w środowisku społecznym ucznia, Uczeń-podmiot czy uczeń-przdmiot?Stosunek nauczyciela do obowiązków zawodowych na przykładzie relacji z uczniem, Autonomia nauczyciela nauczania początkowego w kontekście kształcenia ustawicznego, Wybrane kompetencje dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela klasy integracyjnej, Kompetencje nauczycieli szkół specjalnych w świetle literatury zagadnienia, problemy edukacyjno-adaptacyjne młodziezy wiejskiej w szkole ponadgimnazjalnej i rola w nich nauczyciela, Pedagog ulicy-mentor z autorytetem, Instruktor harcerski jako wychowawca i nauczyciel, Janusz Korczak jako nauczyciel nauczycieli, VII. Rózne aspekty pracy pedagogiczno-oświatowej nauczycieli, Pierwsza praca we wspomnieniach studiujących, program przeciw ściąganiu-inicjatywy podejmowane w radomskiej oświacie, Polska kadra pedagogiczna w Wojewódzkiej Szkole Mechanicznej i Hutniczej w Królewskiej Hucie,pierwszej polskiej szkole technicznej na polskim Górnym Śląsku (1925-1930), Modelowanie symulacyjne jako narzędzie poznawania zjawisk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kzimierz Szewczyk. - Wyd. 2 popr. i uzupeł. - 1 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2013. - 174, 2] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-01-12905-7
1. Wartości moralne i ich konflikt. Wprowadzenie do etyki normatywnej; 2. Pojęcie człowieka mądrego. Wprowadzenie do etyki nauczycielskiej; 3. Podstawowe stanowiska etyczne. Absolutyzm i utylitarym; 4. Odpowiedzialność i sprawiedliwość jako wartości etyki nauczycielskiej; 5. Pojęcie godności. Godność nauczyciela i godność ucznia; 6. Moralne aspekty relacji nauczyciel-uczeń; 7. Tolerancja i wyrozumiałość; 8. Jednostka i społeczeństwo. Wprowadzenie do etyki społecznej; 9. Moralne aspekty ochrony przyrody żywej. Wprowadzenie do etyki ekologicznej; 10. Dziecko i śmierć. Wprowadzenie do tanatologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again