Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Karwowska-Struczyk Małgorzata
(1)
Klus-Stańska Dorota
(1)
Kopaczyńska Iwona
(1)
Królica Maria
(1)
Kurcz Jerzy
(1)
Laska Eugenia Iwona
(1)
Moroz Henryk
(1)
Muchacka Bożena
(1)
Nowak-Łojewska Agnieszka
(1)
Piwowarska Ewa
(1)
Skoczylas-Krotla
(1)
Szymański Mirosław J
(1)
Szymański Mirosław S
(1)
Słodownik-Rycaj Ewa
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Nauczanie początkowe
(7)
Nauczyciele nauczania początkowego
(4)
Wychowanie przedszkolne
(4)
Nauczanie zintegrowane
(2)
Nauczyciele przedszkoli
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Przyroda
(1)
Szkolnictwo
(1)
Taniec
(1)
Wilgocka-Okoń, Barbara
(1)
Zabawy taneczne
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7455-019-2
Część I: Trudne pytania o nową edukację elementarną. Wychowanie na początku XXI wieku - konteksty i wyzwania; Równość a efektywność - implikacje dla systemu edukacji; Modernizacja oświaty na Ukrainie poprzez redukcję paradygmatu linearnego; Filozofia kształcenia: jak przezwyciężyć wyobcowanie wiedzy; Edukacyjny wymiar naukowego obrazu świata; Wspieranie rozwoju dziecka - implikacje teorii L.S. Wygotskiego w praktyce; Nauczanie zintegrowane i co dalej?; Wczesna edukacja dziecka w zmieniającej się szkole; Kontrowersje wokół przyspieszenia edukacji w klasach I-III; Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z utrudnieniami rozwojowymi we wczesnym wieku szkolnym; Problematyka kształcenia przedszkolnego w regionie morawsko-śląskim na początku XXI wieku. Część II: Nauczyciel najmłodszych - wiedza, autorytet, talent. Aktualne problemy przygotowania magistrów do zawodu "Kierownik Zakładu Edukacyjnego"; Działalność wychowawcza w procesie kształcenia zawodowego przyszłego nauczyciela; Przygotowanie studentów do działalności innowacyjnej w ramach praktyki pedagogicznej; Nauczyciel edukacji elementarnej a współczesne problemy oświatowe i społeczne; Przygotowanie nauczycieli edukacji elementarnej do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem; Samowiedza nauczyciela wychowania przedszkolnego w zakresie budowania relacji komunikacyjnych z dziećmi; Pytanie o jakość i sens akademickiej edukacji nauczycieli klas I-III wobec pakietów edukacyjnych; Medialny obraz współczesnego nauczyciela; Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w terapii dziecka z ADHD. Część III: Plastyka, muzyka, ruch, drama w edukacji dziecka. Ideologizacja twórczości dla dzieci w Polsce Ludowej; Drama w wychowaniu patriotycznym i w edukacji wielokulturowej; Formy teatralne kształtujące aktywność twórczą dziecka przedszkolnego i ich znaczenie; Rola i miejsce edukacji plastycznej w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym w okresie zachodzących zmian; Obecność technik graficznych w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Podstawy naukowe wychowania muzycznego; Twórcze ćwiczenia rytmiczne jako jedna z form aktywności muzycznej dzieci w III klasie szkoły podstawowej; Muzyka w przedszkolu źródłem przeżyć estetycznych; Jak ruch może stymulować rozwój?; Istota diagonozowania w edukacji fizycznej małego dziecka. Część IV: Wokół edukacji przyrodniczej, regionalnej, ekologicznej, medialnej, językowej. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w przedszkolu; Wykorzystanie walorów środowiska lokalnego w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej; Ekologiczny kierunek nauczania w nowoczesnym kształceniu geograficznym; Wiedza i wrażliwość ekologiczna dzieci siedmioletnich - przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji ekologicznej na szczeblu klas początkowych; Rola edukacji ekologicznej i edukacji regionalnej w osiąganiu celów wychowania patriotycznego uczniów w młodszym wieku szkolnym; Tradycja wartością przedszkolnej edukacji regionalnej; Językowa kreacja świąt i tradycji w wybranych podręcznikach do edukacji elementarnej; Edukacja zdrowotna w nauczaniu zintegrowanym; Poznawanie właściwości własnego ciała przez dzieci przedszkolne (w oparciu o film dydaktyczny i działalność praktyczną); O ukrytych aspektach kształtowania płci kulturowej (gender) w edukacji przedszkolnej; Programy komputerowe i ich rola we wczesnej edukacji dziecka; Komputerowe wspomaganie edukacji z zastosowaniem immersyjnego nauczania-uczenia się; Słuch fonemowy a edukacja przedszkolna - ujęcie logopedyczne i pedagogiczne; Znaczenie diagnozy logopedycznej w ocenie rozwoju mowy dziecka; Inspirowanie kreatywności językowej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Varia. Rozumienie pojęć geometrycznych na różnych etapach kształcenia; przedszkolak we Wspólnocie Europejskiej - nowoczesne technologie kształcenia; Uczenie się przez doświadczenie i przeżywanie nowym spojrzeniem na rzeczywistość w edukacji przedszkolnej; Kształcenie elementarne dzieci niepełnosprawnych w nauczaniu integracyjnym; Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo we współczesnej szkole; Założenie myślenia dialogowego poprzez kształcenie literackie: doświadczenia ukraińskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-695-1
1. Pierwszy etap reformowania systemu edukacji w Polsce, 2. Wyzwania edukacji zintegrowanej w reformowanej szkole, 3. Reforma edukacji wczesnoszkolnej w kontekście integracji, 4. O niektórych pułapkach zintegrowanego kształcenia, czyli o niebezpieczeństwach ignorowania ważniejszych prawidłowości regulujących proces wychowania i nauczania dzieci, 5. Czytanie jako zaniedbany obszar edukacji wczesnoszkolnej w kontekście kształcenia zintegrowanego, 6. Cienie i blaski reformy edukacji wczesnoszkolnej, 7. Dylematy integralnego kształcenia w klasach początkowych, 7. Refleksje dotyczące istoty zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, 8. Modernizacja procesu kształcenia nauczycieli reformowanej szkoły podstawowej, 9. Istota społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych (szkic teoretyczny), 10. Integracja treściowa i kompetencyjna w edukacji wczesnoszkolnej, 11. Trudności nauczycieli z poznaniem kształcenia zintegrowanego, 12. Integracja w edukacji wczesnoszkolnej - typy możliwe?, 13. Kształcenie zintegrowane w dokumentach reformy edukacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-327-2
1. Kompetencje nauczyciela przedszkola w zmieniającym się świecie, 2. Komunikacja językowa i artystyczna w kształceniu wartości humanistycznych, 3. Z badań nad nabywaniem kompetencji fonologicznej dzieci rozpoczynających naukę czytania, 4. Edukacyjne programy komputerowe środkiem wspomagania rozwoju kompetencji językowych dziecka przedszkolnego, 5. Czy literatura dla dzieci traci na aktualności? Wizerunek nauczyciela i szkoły w wybranych pozycjach z literatury dla dzieci II połowy XX i początku XXI wieku, 6. Rola nauczyciela we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku porzedszkolnym, 7. Kształcenie myślernia matematycznego dzieci w wieku przedszkolnym, 8. Gotowość szkolna dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej, 9. Przemoc wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym, 10. Zadania nauczyciela przedszkola w diagnozowaniu ryzyka dysleksji, 11. Funkcje zajęć plastycznych w terapii przedszkolnegoi dziecka niepełnosprawnego psychoruchowo, 12. Nauczyciel przedszkola wobec integracji dzieci niepełnosprawnych umysłowo i zdrowych, 13. Efektywność wczesnych programów terapeutrycznych w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci z zespołem Downa, 14. Trudności w procesie kształcenia nauczycieli przedszkola, 15. Samoświadomość nauczyciela w kontekście podejmowanych przez niego działań pedagogicznych, 16. Zróżnicowanie wiedzy o procesie kształcenia jako podstawy działań nauczyciela klas I-III i wychowawcy przedszkola, 17. Wybór i ocena programów do ksztalcenia zintegrowanego, 18. Metody pracy z tekstem poetyckim a wychowanie przez sztukę, 19. Dziecko w świecie sztuki. Wychowanie przez plastykę w edukacji zintegrowanej, 20. Wychowanie przez plastykę w klasach początkowych ostatniego trzydziestolecia w Polsce, 21. Szkolne konkursy plastyczne rekompensatą braku lekcji plastyki w liceum ogólnokształcącym, 22. Kompetencje interpersonalne nauczycieli różnych szczebli nauczania, 23. Społeczno-administracyjne uwarunkowania rozwoju kompetencji zawodowych nauczyciela, 24. Podmiotowość nauczyciela a mobbing w miejscu pracy, 25. Trudności opiekuna-wychowawcy w placówce socjalizacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7481-115-6
Cz.I Wymiary eduakcji reflaksyjnej - od indywidualnego do wspólnotowego kontekstu rozwoju: 1. Czy na pewno mnie rozumie? Zbieżność i rozbieżność nauczycielskiej i uczniowskiej perspektywy dotyczącej rozmów między nimi, 2. Umowa społeczna z dzieckiem w różnych sytuacjach w przedszkolu, 3. Uczenie się we współpracy - na przykładzie przedszkolenj grupy integracyjnej, 4. Interakcje z partnerem społecznym jako kontekst rozowju poznawczego uczniów, 5. Rola nauczyciela w kształtowaniu środowiska przyjaznego dziecku - na przykładzie przedszkolnych oddziałów integracyjnych, 6. Przedszkole miejscem wspierania rozwoju procesu spostrzegania innych ludzi przez dzieci, 7. Umiejśtność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych przez dzieci inwestycją w przyszłość. Cz.II Przymierze z książką w edukacji wczesnoszkolnej: 1. W poszukiwaniu dobrego podręcznika, czyli o tym, jak radzić sobie z pluralizmem podręcznikowym w klasach I-III, 2. Od umiejętności czytania do refleksji nad tekstem literackim, 3. Wychowawcze aspekty twórczości Zofii Urbanowskiej. Cz.III Inspirowanie dziecięcej twórczości ruchowej: 1. Aktywność ruchowa jako żródło twórczych umiejętności ucznia - wybrnae rozważania teoretyczne i badawcze, 2. Opowieść taneczna - od improwaizacji do choregorafi, 3. Twórczość taneczna dzieci 7-10 letnich. Cz.IV Tajemnice uczestnictwa dziecka w przyrodzie. Przenikanie tego co jawne i ukryte: 1. Ukryty kontekst jawnych przestrzeni w eduakcji dzieci. Uwagi na marginesie wprowadzenia, 2. "Otwierania" się dziecka na naturę i kulturę, 3. Przedszkole jako miejsce odkrywania przyrody i swojego w niej miejsca
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87925-83-3
1. Szanse rozwoju dziecka niepełnosprawnego w wybrnaych krajach Unii Europejskiej, 2. Rówieśnik - partner w rozowju, 3. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacji wielokulturowej, 4. Karanie w wychowaniu tradycyjnym i antypedagogice, 5. Dokumentacja narzędziem uczenia się/nauczania dziecka i nauczyciela, 6. Pedagogika interaktywna i konstruktywistyczna - teoria i praktyka, 7. Kilka uwag na temat recepcji teorii Wygotskiego, 8. Uczeń w procesie terapii pedagogicznej - blaski i cienie, 9. Uczen jako jednostka twórcza, 10. Zabawy muzyczno-ruchowe w rozwijaniu aktywności twórczej dziecka, 11. Czy dziecko moze być odkrywcą wiedzy w świecie mediów, 12. Dorosły i dziecko w terapii logopedycznej - różne perspektywy jej ujmowania, 13. Uczenie się kooperacyjne - pytania, wątpliwości, fakty, 14. Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej (1858-1944) twórczość literacka dla dzieci, 15. Edukacja dzieci z zaniedbywanych środowisk - doświadczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-01-5
Cz.I Od nauczania do wychowania: Ku pedagogii pełnomocności; Teatr szkolny jako rekompensata w zakresie potrzeb dziecięcych; Język domu i język szkoły - zderzenie dwóch światów czy płaszczyzna rozwoju; nauczyciel i uczeń w zmieniającej się szkole. Cz.II Spory o wczesną edukację: Początkowe kształcenie zintegrowane - problemy teoretyczne i praktyczne; Teoretyczne konteksty nauczania zintegrowanego - rekonstrukcja przez powrót do źródeł; Wiedza ucznia w nauczaniu zintegrowanym - od formalistyki do konstruowania znaczeń; Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej - problemy metodyczne czy ideologiczne; Stereotyp w postrzeganiu, tworzeniu i odbiorze oceny opisowej; Próba zastosowania amerykańskiej koncepcji krytycznego myślenia i czytania w edukacji wczesnoszkolnej; Kształcenie nauczycieli edukacji zintegrowanej. Cz.III O zmianę w nauczaniu przedmiotowym i międzyprzedmiotowym: Blok sztuka w teorii i praktyce; Przedmiot sztuka a reforma nauczania; Metody aktywne w nauczaniu matematyki - od przyswajania algorytmów do ich tworzenia; Edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym; W poszukiwaniu specyfiki nauczania etyki i filozofii; Edukacja medialna w rzeczywistości szkolnej. Zamiast zakończenia: Reforma z retorty czarnoksiężnika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 24)
ISBN: 978-83-60822-01-2
1. Szkoła i nauczyciel jako podmioty wspierające dziecięcą kreatywność. Integracja wymiarów działania wychowawczego szkoły; Twórcze myślenie jako warunek rozwoju osobowości; Rozwijanie myślenia twórczego dzieci w nauczaniu zintegrowanym; Kreatywne kompetencje nauczycieli jako warunek rozwijania kreatywności uczniów; Muzyczna aktywność twórcza i jej edukacyjny kontekst; Akustyka środowiska dydaktycznego jako stymulator kreatywności dziecka; Kompetencja twórcza nauczyciela muzyki w przedszkolu i w szkole; Kreatywność jako cecha spontanicznej kultury młodzieżowej; Kreatywny wychowawca jako podmiot we współczesnej edukacji dziecka. 2. Pedagogiczny kontekst kreatywności dzieci. Twórcza praca nauczyciela klas I - III a pakiety edukacyjne; Możliwości i ograniczenia kreatywnego kształcenia uczniów zdolnych w szkole podstawowej; Spospby kształtowania myślenia kreatywnego w pracy edukacyjnej z dziećmi; O potrzebie doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli w zakresie realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych; Tworzenie wyliczanek i rymowanek jako przejaw językowej kreatywności dziecka w wieku przedszkolnym; "Let's make a sandwich!" Wspieranie rozwoju kreatywności dzicka poprzez integrację wczesnoszkolnego nauczania języka obcego z nauczaniem zintegrowanym; Rozwijanie twórczej aktywności matematycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym poprzez zastosowanie metody "kruszenia" w rozwiązywaniu zadań tekstowych; Zabawy i gry muzyczne a aktywność twórcza dzieci; Warsztaty edukacji twórczej "Krowie opowieści II"; Kreatywność nauczyciela na zajęciach plastycznych dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, na przykładzie świetlicy socjoterapeutycznej w Rzeszowie; Kreatywność a terapia plastyczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again