Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(12)
Author
Dietl Jerzy
(2)
Sapijaszka Zofia
(2)
Bielecki Piotr
(1)
Borowska Alina
(1)
Czerepaniak-Walczak Maria
(1)
Denek Kazimierz
(1)
Jedlewska Barbara
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Kozdrowicz Ewa
(1)
Lewicka Agnieszka
(1)
Pauluk Dorota
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Przecławska Anna
(1)
Siewierska-Chmaj Anna
(1)
Urbaniak-Zając Danuta
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Szkolnictwo wyższe
(9)
Nauczanie
(6)
Studenci
(5)
Absolwenci szkół wyższych
(3)
Nauki ekonomiczne
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarze
(1)
Empatia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Innowacje
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Polska
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Pracodawcy
(1)
Siła robocza
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(9)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89501-49-X
Część I: Perspektywa teorii pedagogiki społecznej. 1. W sprawie kształcenia do profesji społecznych - kilka uwag zagajenia do dyskusji na temat modelu absolwenta pedagogiki społecznej. 2. Po co studiować pedagogikę społeczną? 3. Kariera pewnej XIX-wiecznej koncepcji. 4. Pedagog społeczny w warunkach wielokulturowości i potrzeby kreowania przestrzeni międzykulturowego dialogu. 5. Społeczne zadania pedagogów. 6. Dookreśla funkcji pedagoga w warunkach permanentnej transformacji. 7. Pedagog jako animator przeobrażeń społecznych. 8. Pedagog społeczny wobec bezdomnych. Część II: Perspektywa praktyki. 1. Instytucjonalne dzieci - wyzwanie dla pedagogów społecznych. 2. System S.Z.I. (selekcja, zdemaskowanie, iniekcja). 3. Pozytywna profilaktyka w wychowaniu. 4. Czerpanie ze źródeł. 5. Skuteczny pedagog w procesie pomagania. 6. Ważne pytania w pedagogice społecznej. 7. Z doświadczeń praktyka. 8. O studencie pedagogiki społecznej słów kilka. 9. Absolwent skrojony na miarę. 10. Byłam studentką pedagogiki. 11. Podróż z "Surmą". Część III: Perspektywa studentów. 1. Współczesny świat studenta. Poszukiwanie własnej drogi. 2. Wizja pedagoga XXI wieku. 3. Animator wobec wyzwań rzeczywistości. 4. Czy łatwo być pedagogiem? 5. Autorytet zaczyna od siebie. 6. Kim jestem? 7. Jaki powinien być pedagog społeczny? Część IV: Grupy dyskusyjne. 1. Organizacje pozarządowe - droga do społeczeństwa obywatelskiego. 2. Praca z dzieckiem i rodziną. 3. W kręgu kultury i animacji społeczno-kulturalnej. 4. Rekomendacje i propozycje zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89468-48-2
I. Koncepcja kształcenia animatorów i menedżerów kultury w konteście obecnych uwarunkowań i nowych wyzwań - dyskurs interdyscyplinarny. Kształcenie animatorów i menedżerów kultury w wybranych ośrodkach akademickich - tradycje, współczesny model i plany na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki)
ISBN: 978-83-7850-173-2
Zawiera: Część I. Koncepcje i codzienna rzeczywistość uniwersytetu: 1. Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej: 1.2. O autonomii i reformowaniu edukacji akademickiej; 1.3. Proces boloński – ile nadziei na autonomię, a ile ułudy i gorsetu biurokracji; 1.4. Kompetencje społeczne w strukturze efektów kształcenia. 2. Urządzanie uniwersytetu: 2.2. Władza – urządzanie – liberalizm; 2.3. Urządzenia władzy i urządzenie edukacyjne; 2.4. Charakterystyka urządzenia edukacyjnego; 2.5. Uniwersytet jako element urządzenia edukacyjnego; 2.6. Uniwersytet jako proces komunikacji urządzeń. 3. Neoliberalna restrukturyzacja fabryki edukacyjnej: 3.2. Byt rzucony w post-coś; 3.3. Fordyzm i neoliberalizm; 3.4. Uniwersytet jako homo sacri?; 3.5. Grodzenie wiedzy; 3.6. Pedagogika długu; 3.7. Neoliberalna restrukturyzacja; 3.8. Podwspólność i terroryzm. 4. Osiąganie konsensusu interesariuszy edukacji akademickiej. O społecznej misji uniwersytetu: 4.2. Państwo jako główny gracz; 4.3. Rynek pracy wobec rynku usług edukacyjnych; 4.4. Projekcje wyobrażeń u ludzi uniwersytetu. 5. Uniwersytet – przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student-klient supermarketu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian: 5.2. Uniwersytet na rynku i wobec rynku ; 5.3. Uniwersytet jako przedsiębiorstwo; 5.4. Typologia Klientów uniwersytetu jako supermarketu. 6. Od Deklaracji bolońskiej do monitoringu losów absolwentów uczelni wyższych. Wyzwania i zagrożenia dla edukacji oraz rynku pracy: 6.2. Od Deklaracji bolońskiej do monitoringu losu absolwentów; 6.3. Gra edukacyjna. Część II. Studenci: podmiot czy nieznośna ciężkość uniwersytetu? 7. Studia doktoranckie: kształcenie elit społeczeństwa wiedzy czy moratorium? 7.2. Badania doktorantów 2011; 7.3. Elitarność studiów doktorancki; 7.4. Elitarność studiów doktoranckich w opiniach ich uczestników. 8. Problemy młodej polskiej nauki według członków kół naukowych: 8.2. Wewnętrzne problemy kół naukowych; 8.3. Zewnętrzne problemy kół naukowych; 8.4. Kompetencje akademickie; 8.5. Kompetencje pozaakademickie; 8.6. Różnice między działalnością w kole naukowym a zwykłymi studiami. 9. Grupy studenckie – czy i jaka wspólnota? 9.2. Jaka grupa? Prezentacja wyników; 9.3. Jaka wspólnota? Próba podsumowania. 10. Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej – fragment raportu z badań z komentarzem: 10.2. Czym jest syndrom konsumpcyjny i jak można go badać?; 10.3. Orientacje konsumpcyjne, czyli co i w jakim stopniu konsumują studenci?; 10.4. Orientacja konsumpcyjna studentów a uniwersytet; 10.5. Czy uniwersytet sprzyja przekształceniu studenta w konsumenta? 11. Pokolenie Obok? Jak to jest z zaangażowaniem obywatelskim studentów: 11.2. Pokolenie ACTAwistów? 11.3. Student – obywatel zaangażowany? 11.4. Wspólnota 2.0; 11.5. W stronę demokracji deliberatywnej czy jednak Obok? 12. Młodzież akademicka. Aktualność Bourdieu’owskiej dystynkcji: 12.2. Dystynkcja inteligencji; 12.3. Młodzież akademicka – nowa inteligencja?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-437-2
Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany- wstępny zarys tematów i problemów; 1. Uczelnie wyższe w procesie zmiany: Szanse i ograniczenia związane z integracją różnych rodzajów wiedzy o edukacji; Uniwersytet- instytucja naukowo-edukacyjna czy przedsiębiorstw? Szkoła wyższa w procesie zmiany; Uniwersytet- podmiot czy obiekt zmian?; Szkoły wyższe w roku kreatywności; 2. Zarządzanie uczelniami wyższymi: Główne kierunki zmian w zarządzaniu uczelniami wyższymi w procesie umiędzynarodowienia; Deklaracja Bolońska: (nie)zamierzone skutki zmian strukturalnych i programowych; Wprowadzenie nowych mechanizmów stylu kierowania w szkolnictwie wyższym w Niemczech; Kształcenie kadr dla nauki- aktualny model i perspektywy zmian; Uspołecznienie szkół wyższych - możliwości związane z udziałem studentów i doktorantów w zarządzaniu uczelnią; Potencjał współpracy sektora przemysłowego i uczelni wyższych; 3. Tradycja akademickie- zmiany etosu: Nowe spojrzenie na ideę uniwersytetu. Edukacja, polityka a społeczeństwo; Etos nauki a współczesne polskie szkolnictwo wyższe. Refleksje pedagoga; Adepci nauki w ponowoczesnym akademickim świecie (o dylematach możliwych wyborów); Universtitas, czyli "wspólnota oporu" w czasach PRL-u (szkic zagadnienia); Estetyzacja praktyki akademickiej- głos w dyskusji na temat perspektywy uczestniczącej; 4. Kształcenie w uczelniach wyższych: Poszukiwanie- refleksyjność- dialektyczne uczenie się. Nowe praktyki edukacyjne w szkole wyższej; Uczelnia jako społeczność ucząca się; Uczenie się w szkołach wyższych w perspektywie badań europejskich. Ku nowym "kulturom uczenia się"; Społeczny wymiar nabywania wiedzy w kształceniu akademickim; Wdawanie się we fragmentaryczność w refleksyjnym procesie nauczania- uczenia się w szkole wyższej na przykładzie tekstów Bertolta Brechta Der bose Baal der asoziale- szkice, fragmenty, sceny; Koncepcja kształcenia pedagogów społecznych na poziomie licencjackim- z doświadczeń nauczycieli; Edukacja olimpijska i jej innowacyjna fora kształcenia studentów pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego; Studenci o praktykach- analiza fragmentu dyskusji grupowej z wykorzystaniem metody obiektywnej hermeneutyki; Studenci o praktykach - analiza fragmentu dyskusji grupowej z wykorzystaniem hermeneutycznej interpretacji tekstu. Druga odsłona; Koncepcja podejścia kompetencyjno-zawodowego w przygotowaniu wykładowcy szkoły wyższej; Ukierunkowane tworzenie doświadczenia innowacyjnego w dziedzinie pedagogiki jako metoda badawcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-11-2
1.Charakterystyka organizacji przyszłosći i jej wymogi w stosunku do pracownika przyszłości, 2.Pracownik przyszłości, 3.Absolwent przyszłości, 4.Współczesny absolwent w świetle badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2494-2
1. Pojęcie empatii w świetle różnorodnych koncepcji, 2. Uwarunkowania empatii, 3. Empatia w kontaktach interpersonalnych, 4. Wartość empatii w życiu człowieka, 5. Rozwijanie umiejętności empatycznych, 6. Założenia badawcze, 7. Sposoby rozwijania empatii studentów pedagogiki specjalnej, 8. Efektywność rozwijania empatii studentów pedagogiki specjalnej. Analiza uzyskanych wyników badań, 9. Twoja opinia na temat zajęć. Interpretacja informacji zwrotnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-467-7
1. Formalna informacja zwrotna na potrzeby podsumowującej i formatywnej oceny zajęć dydaktycznych: Wprowadzenie: studencka informacja zwrotna w kontekście zmian w szkolnictwie wyższym; Dyskusja na temat celów informacji zwrotnej od studentów; Decyzje dotyczące wyboru mechanizmu informacji zwrotnej od studentów; Gromadzenie i analiza danych w badaniach wykorzystujących kwestionariusze ankietowe; Internetowy system oceny zajęć dydaktycznych; Upublicznienie i upowszechnienie rezultatów ocen studenckich i działań poewaluacyjnych; Konkluzje; Przykłady dobrej praktyki i projekty: kwestionariusze służące gromadzeniu studenckiej informacji zwrotnej; 2. Nieformalna informacja zwrotna na potrzeby formatywnej oceny zajęć dydaktycznych: Wprowadzenie: nieformalna informacja zwrotna kluczem do sukcesu dydaktycznego wykładowcy i sukcesu akademickiego studentów; Charakterystyka wybranych technik i metod nieformalnej studenckiej informacji zwrotnej; Ocena skuteczności stosowania technik oceniania formatywnego jako instrumentu ni formalnej informacji zwrotnej; Konkluzje; Przykłady dobrej praktyki i projekty nieformalnej informacji zwrotnej i formatywnej oceny zajęć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-521-8
1. Ciągłość i zmiana idei uniwersytetu: Idea universitas pomiędzy przeszłością a przyszłością; Pytanie o wolność w przestrzeni uniwersytetu. Obszary i granice autonomii oraz swobód akademickich- między przywilejem a powinnością; Uniwersytet a prawda- wczoraj i dziś; Uniwersytet w blasku ideałów i w cieniu życia. Kontekst historyczny i współczesny; 2. Student jako uczestnik procesu dydaktyczno-wychowawczego: Od biernego żaka do aktywnego słuchacza- student w tradycji życia uniwersyteckiego; Student- kandydat na nauczyciela. Tradycja przygotowania do zawodu na Uniwersytecie Jagiellońskim; Poziom rozwoju społeczno-moralnego studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle teorii i testu James Resta; Studenci- dziś i wczoraj. Refleksje o etosie; Ściąganie- studencka rzeczywistość?; "Tak wiele się nauczyłem/am"- analiza wyjazdu na Erasmusa w świetle sytuacji młodych w Europie; Między ideałem a typową wadą: uczniowie w oczach przyszłych pedagogów; Uniwersytet Jagielloński w percepcji studentów. Sprawozdanie z badań; Badanie uniwersytetu jako instytucji z wykorzystaniem etnografii; Współczesna perspektywa pedagogiki retorycznej w dydaktyce szkoły wyższej na przykładzie seminarium; 3. Student i jego aktywność kulturalna: Kultura czasu wolnego studentów- wybrane zagadnienia; Aktywność kulturotwórcza na tle zmian w klimacie kultury studenckiej; Juwenalia- święto uniwersyteckiej młodzieży; Nasz Kraków- studencki przewodnik po mieście.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925649-4-2
Kształtowanie odpowiedzialności społecznej poprzez studia: Społeczeństwo mądrości; Korzyści indywidualne i korzyści wspólne z edukacji - pewniki i znaki zapytania; Non (nisi) scholae, sed vitae discimus - Ku odpowiedzialnemu nauczaniu organizacji i zarządzania; Konkurencja szkolnictwa wyższego i jej wpływ na kształtowanie oferty edukacyjnej; Wprowadzenie do komunikatów; Wpływ działalności uczelni na kształtowanie społeczne odpowiedzialnych postaw wśród absolwentów; Możliwości i ograniczania kształtowania odpowiedzialności społecznej i postaw obywatelskich studentów; Kształtowanie postaw etycznych w procesie kształcenia na kierunkach biznesowych w Polsce; Postawy społeczeństwa internetowego; Teoria i praktyka społecznej i ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorcy w programach nauczania i dodatkowych formach aktywizacji studentów. Rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw poprzez studia kierunków ekonomicznych: Organizacja i programowanie studiów ekonomicznych; Wartości dodane przez uczelnie w procesie kształcenia poza programem studiów; Wprowadzenie do komunikatów; Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na studiach ekonomicznych; Kompetencje absolwentów uczelni ekonomicznej. Przykład SGH; Postawy absolwentów wobec wykształcenia i pracy zawodowej; System kształtowania jakości kształcenia w AE w Poznaniu; Studia ekonomiczne z perspektywy absolwenta, menedżera i profesora; Kreatywność w edukacji na poziomie wyższym; Uczelnia obywateli. Kształtowanie postaw obywatelskich w środowisku WSZiB w Krakowie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-73-1
1. Co z tym dziennikarstwem?, 2. Studium przypadku z czterema komentarzami, 3. O wtórnej wiktymizacji bohaterów materiałów prasowych, 4. Molarność media relations. Etyczne aspekty współpracy dziennikarzy i specjalistów public relations w Polsce, 5. Głos o stanie współczesnego rynku medialnego w Wielkiej Brytanii i szkoleniu dziennikarzy na przykładzie BBC, 6. Czy praktyka jest potrzebna?, 7. Kształcenie dziennikarzy czy edukacja medialna? Technologie - poznanie - komunikacja, 8. Rola radia studenckiego w kształceniu studentów dziennikarstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60038-20-8
Uniwersytety w społeczeństwie wiedzy; 2. Nauka i edukacja w uniwersytecie; 3. Wartości a edukacja w szkole wyższej; 4. Przede wszystkim jakość; 5. Podmiotowość, partnerstwo, etos; 6. Procesy innowacji w szkole wyższej; 7. Potrzeba transformacji szkolnictwa; 8. O nowe oblicze szkolnictwa ekonomicznego; 9. Ku modernizacji uniwersytetu; 10. Ku uniwersytetowi przyszłości; 11. Uniwersytecka edukacja i ekonomika; 12. Zagrożenia i wyzwania na progu III tysiąclecia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków / Ewa Kowalska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" , 2013. - 302, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7850-499-3
1. Zmiana w szkolnictwie wyższym jako przedmiot bada©; 2. Tradycje wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce; 3. Szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 1990-2005- kierunki przemian i ich uwarunkowania; 4. Państwowe wyższe szkoły zawodowe jako nowy typ instytucji edukacyjnej; 5. Wprowadzenie koncepcji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w zróżnicowanych środowiskach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again