Form of Work
Książki
(25)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(17)
only on-site
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(16)
Author
Górecki Dariusz
(5)
Witkowski Zbigniew
(4)
Kruk Maria
(2)
Szmulik Bogumił
(2)
Zięba-Załucka Halina
(2)
Adamczewski Robert
(1)
Bodio Joanna
(1)
Borkowski Grzegorz
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Demendecki Tomasz
(1)
Domańska Aldona
(1)
Dudek Dariusz
(1)
Gdulewicz Ewa
(1)
Husak Zbigniew
(1)
Jarzęcka-Siwik Elżbieta
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kowalski Grzegorz
(1)
Krawczyk Ryszard
(1)
Lis Wojciech
(1)
Michalak Anna
(1)
Pawłowicz Krystyna
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Przybysz Piotr
(1)
Rakowska-Trela Anna
(1)
Serafin Sławomir
(1)
Serowaniec Maciej
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Skotnicki Krzysztof
(1)
Skwarka Bogdan
(1)
Składowski Konrad
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Sylwestrzak Andrzej
(1)
Szustakiewicz Przemysław
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(14)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Najwyższa Izba Kontroli
(22)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(15)
Trybunał Konstytucyjny
(15)
Prezydentura (urząd)
(14)
Trybunał stanu
(14)
Sejm
(13)
Rzecznik praw obywatelskich
(12)
Sądownictwo
(10)
Prawo państwowe
(9)
Rząd (organ państw.)
(9)
Rzecznik Praw Dziecka
(8)
Senat
(8)
Organy ochrony prawnej
(6)
Stany nadzwyczajne
(6)
Prawa człowieka
(5)
Prokuratura
(5)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Wolność obywatelska
(5)
Polska
(4)
Referendum
(4)
Konstytucja
(3)
Narodowy Bank Polski
(3)
Państwo
(3)
Sąd najwyższy RP
(3)
Adwokaci
(2)
Demokracja
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Kontrola państwowa
(2)
Kontrola państwowa -- metody -- podręcznik
(2)
Krajowa Rada Sądownictwa
(2)
Naczelny Sąd Administracyjny
(2)
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
(2)
Parlament
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawo konstytucyjne
(2)
Regionalne izby obrachunkowe
(2)
Rzecznik Praw Dzieci
(2)
Rzecznik praw dzieci
(2)
Rzecznik praw dziecka
(2)
Senat RP
(2)
Sądownictwo konstytucyjne
(2)
Trybunał Stanu
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja rządowa
(1)
Budżety terenowe
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Finanse publiczne
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Kontrola
(1)
Kontrola -- prawo międzynarodowe -- stan na 2003 r.
(1)
Kontrola państwowa -- Polska -- 1918-2003 r.
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
(1)
Krajowa Rada Sadownictwa
(1)
Najwyższa Izba Kontroli -- prawo -- stan na 2003 r.
(1)
Policja
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Radcy prawni
(1)
Rzecznik Praw Dziecka (Polska)
(1)
Sądownictwo wojskowe
(1)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(1)
Trybynał Konstytucyjny
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-262-7
1. Podstawy prawne, zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacja pracy i ich urzędów w zakresie finansów lokalnych. 2. Dochody własne budżetu j.s.t. 3. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji. 4. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych. 5. Dochody budżetu j.s.t. pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym także z budżetu UE. 6. Wydatki i rozchody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. 7. Dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego. 8. Finansowanie rozwoju regionalnego oraz regionalna pomoc publiczna ze środków krajowych. 9. Planowanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 10. Wykonywanie i obsługa kasowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 11. Samorządowe fundusze celowe. 12. Sprawozdawczość i kontrola finansowa jednostki samorządu terytorialnego. 13. Prawo dewizowe a finanse jednostek samorządu terytorialnego. 14. Odpowiedzialność prawna za gospodarkę finansową j.s.t.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo Publiczne Porównawcze / red. Jan Boć)
ISBN: 83-88166-59-X
1. Pojęcie i funkcje kontroli państwowej, 2. Polski model kontroli państwowej, 3. Naczelne organy kontroli w systemach prawnych państw europejskich, 4. Funkcje naczelnych organów kontroli w aspekcie prawno-porównawczym, 5. Prawne skutki międzynarodowej współpracy krajowych instytucji kontroli państwowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Instytucje prawa administracyjnego / Piotr Przybysz. - Stan prawny na 1 lipca 2020 r. - Wraszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 362 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8187-916-3
Część pierwsza Zagadnienia ogólne. ROZDZIAŁ 1 Nauka prawa administracyjnego jako dyscyplina naukowa: 1. Historia naukowej refleksji nad administracją - rozwój nauk o administracji; 2. Nauka prawa administracyjnego a inne nauki o administracji; 3. Nauka prawa administracyjnego jako samoistna dyscyplina naukowa; 4. Cele i metody badawcze nauki prawa administracyjnego; 5. Podejścia badawcze w nauce prawa administracyjnego. ROZDZIAŁ 2 Prawo administracyjne jako gałąź prawa: 1. Kryteria wyodrębnienia prawa administracyjnego jako gałęzi prawa; 2. Aksjologiczne podstawy prawa administracyjnego; 2.1. Dobro wspólne; 2.2. Interes publiczny (interes społeczny); 3. Wewnętrzne zróżnicowanie prawa administracyjnego. ROZDZIAŁ 3 Prawo administracyjne jako system norm: 1. Budowa normy prawa administracyjnego; 2. Hipoteza normy prawa administracyjnego; 3. Dyspozycja normy prawa administracyjnego; 4. Sytuacje wyznaczane przez normy prawne; 4.1. Obowiązek; 4.2. Dozwolenie; 4.3. Uprawnienie; 4.4. Kompetencja; 5. Sytuacje wynikające z interpretacji norm prawnych; 5.1. Wolność; 5.2. Publiczne prawo podmiotowe; 6. Sankcja. ROZDZIAŁ 4 Tworzenie prawa administracyjnego: 1. Źródła prawa powszechnie obowiązującego; 1.1. Konstytucja; 1.2. Umowy międzynarodowe; 1.3. Źródła prawa europejskiego; 1.4. Ustawy; 1.5. Akty wykonawcze do ustaw: a) rozporządzenia; b) akty prawa miejscowego; 2. Akty prawa wewnętrznego; 3. Zwyczaj i prawo zwyczajowe; 4. Publikacja aktów normatywnych. Część druga Ustrój administracji publicznej. ROZDZIAŁ 5 Administracja publiczna jako przedmiot badań nauki prawa administracyjnego: 1. Administracja w ujęciu podmiotowym (organicznym) i funkcjonalnym; 2. Cechy specyficzne administracji publicznej; 3. Administracja publiczna jako organizacja formalna; 4. Administracja publiczna jako instytucja; 5. Administracja publiczna jako podmiot prawa. ROZDZIAŁ 6 Administracja publiczna w ramach państwa i społeczeństwa: 1. Miejsce administracji publicznej w ramach władzy wykonawczej; 2. Administracja publiczna a system polityczny; 2.1. System polityczny a struktury administracyjne - Rada Ministrów jako organ o charakterze politycznym; 2.2. System polityczny a cele i zadania administracji publicznej - zagadnienie neutralności politycznej administracji; 3. Administracja publiczna a system gospodarczy; 4. Administracja publiczna a społeczeństwo; 5. Funkcje administracji publicznej; 6. Zadania administracji publicznej. ROZDZIAŁ 7 Przestrzenna struktura administracji publicznej. Podziały terytorialne. ROZDZIAŁ 8 Struktura organizacyjna administracji publicznej: 1. Pojęcia podstawowe; 2. Podziały wewnętrzne administracji publicznej; 3. Relacje między podmiotami administracji publicznej: nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo, współdziałanie; 4. Układ władzy wewnątrz administracji publicznej: centralizacja i decentralizacja, koncentracja i dekoncentracja, zespolenie administracji terenowej; 5. Projektowanie i doskonalenie struktury administracji publicznej - konstytucyjne i prakseologiczne uwarunkowania struktur organizacyjnych administracji publicznej. ROZDZIAŁ 9 Rodzaje jednostek organizacyjnych w systemie administracji publicznej: 1. Jednostki organizacyjne administracji rządowej (organy administracji, agencje); 2. Samorządy; 2.1. Samorząd lokalny; 2.2. Samorząd regionalny; 2.3. Samorządy zawodów zaufania publicznego; 2.4. Inne samorządy; 3. Zakład administracyjny; 4. Nietypowe podmioty administrujące, m. in. Narodowy Bank Polski, fundacje prawa publicznego; 5. Podmioty prawa prywatnego wykonujące funkcje zlecone. ROZDZIAŁ 10 Pracownicy administracji publicznej: 1. Polityka kadrowa w administracji; 2. Drogi naboru funkcjonariuszy publicznych; 3. Status prawny urzędników; 4. Kształcenie urzędników; 5. Systemy motywacyjne; 6. Sterowanie stosunkami pracowniczymi. ROZDZIAŁ 11 Zasoby materialne administracji publicznej: 1. Własność Skarbu państwa – koncepcja trwałego zarządu; 2. Własność samorządowa – zagadnienia komunalizacji mienia państwowego; 3. Nabywanie własności przez organy administracji publicznej (nacjonalizacja, wywłaszczenia). Część trzecia Stosowanie prawa administracyjnego. ROZDZIAŁ 12 Procesy informacyjno-decyzyjne w administracji publicznej: 1. Formy i metody zbierania informacji przez administrację; 2. Podejmowanie rozstrzygnięć przez administrację publiczną; 3. Cykl działań zorganizowanych; 4. Działania złożone (ciągi działań); 5. Polityka administracyjna. ROZDZIAŁ 13 Stosunek prawnoadministracyjny: 1. Pojęcie stosunku prawnoadministracyjnego oraz pojęcia podobne (sytuacja prawnoadministracyjna); 2. Podmiot administrowany jako strona stosunku prawnoadministracyjnego; 3. Rodzaje stosunków prawnoadministracyjnych. ROZDZIAŁ 14 Prawne formy działania administracji. ROZDZIAŁ 15 Stosowanie prawa administracyjnego w sprawach indywidualnych: 1. Administracyjny typ stosowania prawa; 2. Etapy procesu stosowania prawa administracyjnego; 2.1. Ustalanie stanu faktycznego sprawy – zasady postępowania dowodowego; 2.2. Ustalanie obowiązujących norm: a) zagadnienia obowiązywania oraz stosowania przepisów prawa administracyjnego; b) wykładnia prawa administracyjnego; c) znaczenie orzecznictwa sądowego dla stosowania prawa administracyjnego: - uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego; - wyroki sądów administracyjnych; d) znaczenie niewiążących norm prawa europejskiego dla stosowania prawa administracyjnego; 2.3. Subsumpcja i podejmowanie rozstrzygnięć; 3. Dyskrecjonalna władza administracji; 3.1. Zagadnienie swobodnej oceny dowodów; 3.2. Uznanie administracyjne; 4. Skutki podjęcia rozstrzygnięcia; 4.1. Skuteczność rozstrzygnięcia; 4.2. Egzekucja rozstrzygnięcia; 5. Alternatywne metody rozwiązywania sporów. ROZDZIAŁ 16 Odpowiedzialność w prawie administracyjnym: 1. Odpowiedzialność administracji publicznej; 2. Odpowiedzialność funkcjonariuszy administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-4464-5
1. Wprowadzenie do nauki o państwie i organach władzy państwowej; 2. Organy władzy ustawodawczej; 3. Organy władzy wykonawczej i administracja rzadowa; 4. Organy władzy sądowniczej. Sady i trybunały; 5. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87497-77-2
1. Zmiany ustroju politycznego Polski w latach 1944-1997: Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja; Okres Krajowej Rady Nadzorczej; Okres Sejmu Ustawodawczego; Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 roku (Mała Konstytucja); Przygotowanie i uchwalenie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. 2. Podstawowe zasady ustroju w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Pojęcie i ogólna charakterystyka zasad ustroju politycznego; Zasada republikańskiej formy państwa; Zasada demokratycznego państwa prawnego; Zasada suwerenności narodu i formy jej sprawowania; Zasada podziału władzy; Zasada pluralizmu politycznego; Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego; Zasada społecznej gospodarki rynkowej; Zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych, autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania w stosunkach między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. 3. Status jednostki w państwie: Geneza, ewolucja i terminologia praw człowieka; Konstytucyjne założenia wolności i praw jednostki; Ograniczenia wolności i praw; Klasyfikacja wolności i praw; Środki ochrony wolności i praw; Konstytucyjne obowiązki jednostki. 4. Konstytucyjny system źródeł prawa: Uwagi ogólne; Dualistyczna koncepcja źródeł prawa; Akty powszechnie obowiązującego prawa; Akty prawa wewnętrznego; Prawo międzynarodowe i prawo wspólnotowe w krajowym porządku prawnym. 5. Prawo wyborcze w III Rzeczypospolitej: Zagadnienia ogólne; Prawne podstawy przeprowadzania wyborów; Zasady prawa wyborczego; Wybory parlamentarne; wybory prezydenckie; Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego; Wybory samorządowe; Wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 6. Organy władzy publicznej oraz system organów państwa: Pojęcie władzy publicznej i organu państwa; Zasady budowy i działania organów władzy publicznej; Podziały organów władzy publicznej; Pojęcie systemu organów państwa i aparatu państwowego (organy państwa i instytucje państwa); Struktura i rola samorządu terytorialnego w państwie; Urzędy organów administracji publicznej. 7. Zasada podziału władzy i jej realizacja: Pojęcie zasady podziału władzy i jej ewolucja; Podział władzy w aspekcie funkcjonalny. Współczesne systemy rządów; System rządów w świetle postanowień Konstytucji RP z 1997 roku; Modyfikacje konstytucyjne zasady podziały władzy. Podział władzy a "wspólne wykonywanie kompetencji" w ramach Wspólnot Europejskich; Instytucjonalne gwarancje podziału władzy i systemu rządów. 8. Organy władzy ustawodawczej: Pozycja ustrojowa parlamentu; Struktura parlamentu; Tryb funkcjonowania Sejmu i Senatu; Organy wewnętrzne Sejmu i Senatu; Status prawny posła i senatora; Funkcja ustawodawcza; Funkcja kontrolna. 9. Władza wykonawcza - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: Ogólna charakterystyka relacji ustrojowych Prezydenta RP i Rady Ministrów w dwuczłonowej strukturze władzy wykonawczej; Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w systemie organów państwa; Zasady wyboru oraz kadencja Prezydenta RP; Zasady i tryb odpowiedzialności Prezydenta RP; Akty urzędowe Prezydenta RP; Kompetencje Prezydenta RP. 10. Władza wykonawcza - Rada Ministrów i Administracja Rządowa: Pozycja i rola polityczno-ustrojowa Rady Ministrów w systemie ustrojowym państwa; Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów; Tryb powoływania Rady Ministrów oraz procedury dymisji rządu i dokonywanie zmiany w składzie Rady Ministrów; Zadania ustrojowe i zakres działania Rady ministrów; Kontrola parlamentarna oraz odpowiedzialność parlamentarna i konstytucyjna Rady Ministrów i ministrów; Ustrój i organizacja administracji rządowej. 11. Władza sądownicza - sądy: Uwagi ogólne; Struktura sądów; Krajowa Rada Sądownicza; Sędziowie - status prawny i jego gwarancje; Konstytucyjne zasady funkcjonowania sadów. 12. Władza sądownicza - trybunały: Trybunał Konstytucyjne; Trybunał Stanu. 13. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa: Najwyższa Izba Kontroli; Rzecznik Praw Obywatelskich; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-4444-9
1. Zagadnienia ogólne; 2. Źródła prawa; 3. Organy władzy ustawodawczej; 4. Organy władzy wykonawczej; 5. Organy władzy sądowniczej; 6. Organy kontroli i przestrzegania prawa; 7. Organy centralne finansów publicznych; 8. Konstytucyjnoprawne aspekty funkcjonowania organów samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wykłady Specjalizacyjne)
ISBN: 978-83-255-2454-8
Rozdział I. Zagadninia wstępne. Rozdział II. Kontrola najwyższej izby kontroli. Rozdział III. Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Rozdział IV. Kontrola regionalnych izb obrachunkowych. Rozdział V. Kontrola skarbowa. Rozdział VI. Kontrola Prezesa RM. Rozdział VII. Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rozdział VIII. Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-393-8
1. Zadania i zakres działania Najwyższej Izby Kontroli; 2. Organizacja Najwyższej Izby Kontroli; 3. Postępowanie dowodowe i postępowanie odwoławcze; 4. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli; 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów; 6. Przepisy karne; 7. Przepisy przejściowe z ustawy nowelizującej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-791-7
1. Kontrola w demokratycznym państwie prawnym, 2. Historia kontroli państwowej w Polsce, 3. Prace Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad problematyką NIK, 4. Najwyższa Izba Kontroli w Konstytucji RP z 2 IV 1997 r., 5. Ustawa z 23.XII 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, 6. Problematyka kontroli w Traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej, 7. Trybunał Obrachunkowy i Europejski Trybunał Obrachunkowy w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-351-6
Cz. I Zagadnienia ogólne: R.1, Czym są organy ochrony prawnej. Cz. II Organy rozstrzygające (sądy i trybunały): R.2 Sądy powszechne; R.3 Sądy wojskowe; R.4 Sąd Najwyższy; R.5 Sądy administracyjne; R.6 Krajowa Rada Sądownictwa; R.7 Trybunał Konstytucyjny; R.8 Trybunał Stanu; R.9 Sąd Lustracyjny; R.10 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; R.11 Quasi-sądowe organy orzekające. Cz. III Organy kontroli legalności: R.12 Prokuratura; R.13 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; R.14 Najwyższa Izba Kontroli; R.15 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; R.16 Policja; R.17 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; R.18 Centralne Biuro Antykorupcyjne; R.19 Straż Graniczna; R.20 Straże gminne (miejskie); R.21 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; R.22 Prokuratoria Generalne Skarbu Państwa; R.23 Instytut Pamięci Narodowej; R.24 Rzecznik Interesu Publicznego; R.25 Żandarmeria Wojskowa. Cz. IV Rzecznicy i organy ochrony prawnej: R.26 Rzecznik Praw Obywatelskich; R.27 Rzecznik Praw Dziecka; R.28 Adwokatura; R.29 Rzecznicy patentowi; R.30 Notariat; R.31 Doradcy podatkowi; R.32 Radcowie prawni
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8187-872-2
1. Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2. Przekształcenia w polskim prawie konstytucyjnym, 3. Konstytucja i pozostałe źródła prawa, 4. Symbole i stolica państwa, 5. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 6. Wolności i prawa jednostki, 7. Formy demokracji bezpośredniej, 8. System wyborczy do Sejmu i do Senatu, 9. Sejm i Senat, 10. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 11. Rada Ministrów, 12. Wymiar sprawiedliwości, 13. Trybunał Konstytucyjny, 14. Trybunał Stanu, 15. Najwyższa Izba kontroli, 16. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 17. Rzecznik Praw Obywatelskich, 19. Rzecznik Praw Dziecka, 20. Finanse publiczne, 20. Samorząd terytorialny, 21. Stany nadzwyczajne w państwie, 22. Polska w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Dariusz Górecki. - Stan prawny na 1.01.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 291, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-074-8
1. Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2. Przekształcenia w polskim prawie konstytucyjnym, 3. Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 4. Symbole i stolica państwa, 5. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 6. Wolności i prawa człowieka i obywatela, 7. Formy demokracji bezpośredniej, 8. System wyborczy do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 9. Sejm i Senat, 10. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 11. Rada Ministrów, 12. Wymiar sprawiedliwości, 13. Trybunał Konstytucyjny, 14. Trybunał stanu, 15. Najwyższa Izba kontroli, 16. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 17. Rzecznik Praw Obywatelskich, 19. Rzecznik Praw Dziecka, 20. Finanse publiczne, 20. Samorząd terytorialny, 21. Stany nadzwyczajne w państwie, 22. Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Dariusz Górecki. - Wyd. 4 Stan prawny na 1.04.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 317, [3] s. : 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0789-5
1. Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2. Przekształcenia w polskim prawie konstytucyjnym, 3. Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 4. Symbole i stolica państwa, 5. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 6. Wolności i prawa człowieka i obywatela, 7. Formy demokracji bezpośredniej, 8. System wyborczy do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 9. Sejm i Senat, 10. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 11. Rada Ministrów, 12. Wymiar sprawiedliwości, 13. Trybunał Konstytucyjny, 14. Trybunał stanu, 15. Najwyższa Izba kontroli, 16. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 17. Rzecznik Praw Obywatelskich, 19. Rzecznik Praw Dziecka, 20. Finanse publiczne, 20. Samorząd terytorialny, 21. Stany nadzwyczajne w państwie, 22. Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0788-8
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Stan na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 758, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-273-1
Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawa wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10 Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 14. Ustrój sądownictwa. 15. Trybunały. 16. Samorząd terytorialny i prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20 Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Wyd. 12 Stan prawny na dn. 31.07.2009 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2009. - 700 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7285-485-8
1. Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawa wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 14. Ustrój sądownictwa. 15. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. 16. Samorząd terytorialny. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20. Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Wyd. 13 Stan prawny na dn. 1.03.2011 r. r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2011. - 713, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-601-2
1. Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i administracja rządowa. 14. Ustrój sądownictwa i prokuratur. 15. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. 16. Samorząd terytorialny. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20. Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski ; współprac. Maciej Serowaniec. - Wyd. 14 Stan prawny październik 2013 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2013. - 711, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-733-0
1. Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i administracja rządowa. 14. Ustrój sądownictwa i prokuratur. 15. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. 16. Samorząd terytorialny. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20. Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie, Prace zbiorowe / Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 83-7206-114-9
Cz. I Pojęcia ogólne: 1. Wyjaśnienie pojęć, 2. Podstawy prawne wykonywania kontroli państwowej. Cz. II Kontrola przedsiębiorców przez NIK: 3. Państwowa kontrola przedsiębiorców w regulacjach prawnych 1919-1949, 4. Przedsiębiorca wobec kontroli państwowej w świetle ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z 1994 roku - uwagi wstępne, 5. Przedmiot i zakres kontroli przedsiębiorców, 6. Kryteria kontroli przedsiębiorców prywatnych - zagadnienia wspólne, 7. Kryterium legalności, 8. Kryterium gospodarności, 9. Kryteria kontroli przedsiębiorców w praktyce, 10. O potrzebie ustawowego zdefiniowania kryteriów kontroli państwowej podmiotów prywatnych. Cz. III Postępowanie kontrolne: 11. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jako bezpośrednia podstawa prawna obowiązku poddania się kontroli, 12. Procedura kontroli, 13. Środki stosowane przez NIK w związki z kontrolą przedsiębiorcy, 14. Ustalenia dotyczące położenia przedsiębiorcy prywatnego wobec NIK, 15. Dopuszczalność sądowej ochrony praw przedsiębiorców naruszanych w toku kontroli państwowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again