Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Author
Baran Beata
(1)
Białkowska Paula
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Drozdek Adam
(1)
Feczko Piotr
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gajdus Danuta
(1)
Gronowska Bożena
(1)
Grudecki Michał
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Iwanek Jan
(1)
Izdebski Hubert
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kapusta Monika
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Koniuszewska Ewa
(1)
Koredczuk Józef
(1)
Krasuń Aneta
(1)
Liwo Marian Andrzej
(1)
Machalica-Drozdek Katarzyna
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mikołajczyk Marian
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Nancka Grzegorz
(1)
Nikodemska Marta
(1)
Papis Wojciech
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Skawińska Małgorzata
(1)
Stawarska-Rippel Anna
(1)
Stępkowski Aleksander
(1)
Szczepaniak Rafał
(1)
Szczygieł Tomasz
(1)
Szlachta-Kisiel Katarzyna
(1)
Szydło Marek
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Tkacz Sławomir
(1)
Uruszczak Wacław
(1)
Wójcicka Ewa
(1)
Zientara Anna
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Nadużycie funkcji publicznej
(3)
Nadużycie prawa
(3)
Korupcja
(2)
Nadużycie zaufania
(2)
Prawa człowieka
(2)
Administracja
(1)
Bhp
(1)
Etyka biznesu
(1)
Konkurencja
(1)
Lityński, Adam
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Osoba prawna
(1)
Podatek
(1)
Pozwolenie na budowę
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Strajki
(1)
Subsydiarność
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Służba celna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Służby mundurowe
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Związki zawodowe
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1945-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87673-26-9
1. Rozwój międzynarodowych standardów penitencjarnych; 2. Europejskie reguły więzienne - charakterystyka ogólna; 3. Personel zatrudniony w jednostkach penitencjarnych; 4. Reguły przyjmowania więźniów do zakładu penitencjarnego; 5. Warunki socjalno-bytowe i opieka medyczna zapewniane osobom pozbawianym wolności; 6. Środki oddziaływania penitencjarnego; 7. Przygotowanie do zwolnienia z zakładu karnego. Pomoc penitencjarna; 8. Szczególne kategorie więźniów; 9. Instrumenty kontrolne przestrzegania prawa więźniów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7206-087-8
Nadużycie prawa teoretyczno-prawny kontekst aksjologii luzu decyzyjnego. Nadużycie prawa-u początków problemu. Nadużycie prawa a rozwój prawa. Trzy powody czy też symptomy kryzysu prawa Obejście prawa. Szkic na temat granic prawa i zasad je go wykładni. Nadużycie prawa a obejście prawa w świetle doświadczeń
dydaktycznych. Nadużycie prawa podmiotowego w prawie cywilnym. Nadużycie prawa w prawie pracy. Nadużycie prawa w obszarze prawa podatkowego. Nadużycie prawa przez prawnika a etyka zawodowa. Nadużycie prawa podmiotowego w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0146-6
1. Przedsiębiorca dominujący na rynku; 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku; 3. Sankcje z tytułu nadużycia przez przedsiębiorcę posiadanej na rynku pozycji dominującej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-449-0
1. Istota osoby prawnej a nadużycie prawa podmiotowego. 2. Analiza prawnoporównawcza. 3. Próba wskazania uniwersalnego instrumentu walki z nadużyciami prawa do posługiwania się formą osoby prawnej w świetle polskiego systemu prawnego. 4. Analiza wybranych instytucji prawa polskiego przydatnych w walce z nadużyciami prawa do posługiwania się formą osoby prawnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-49-6
Zawiera: Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w osiemdziesięciolecie Jego urodzin. Od Redaktorów; Słowo od JM Rektora Wyższej Szkoły Humanitas; Profesor Adam Lityński – uczony, nauczyciel akademicki, przyjaciel studentów; Wykaz publikacji Profesora Adama Lityńskiego. I. Ab iove principium, czyli zaczynamy od najważniejszego: Pytanie o początki prawa; O zaleceniach Rady Nieustającej z lat 1782–1783 dotyczących kary śmierci i kary pozbawienia wolności oraz o ich realizacji w praktyce miejskiego sądu gnieźnieńskiego; Prawo i czas. Reguła prawa Qui prior est tempore, potior est iure w średniowiecznym i nowożytnym prawie kanonicznym; Organ administracji w rozwoju dziejowym administracji publicznej oraz prawa administracyjnego. II. Historia vitae magistra (est): „Narady nad teorją prawa” – problemy i polemiki; Kilka przykładów odniesień do prawa rzymskiego w orzecznictwie Sądu Najwyższego w Polsce międzywojennej; Strajki według prawa polskiego; Kierunki rozwoju ustawodawstwa związkowego w II RP; Ewolucja ryzyka niezdolności do pracy; Ustroje majątkowe małżeńskie w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1918–1939; Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 § 1 k.k. w ujęciu historycznym. III. Ad meliora tempora – do zobaczenia w lepszych czasach: O instrumentalnym wykorzystywaniu prawa – ustrój polityczny i gospodarczy w orzecznictwie Sądu Najwyższego pierwszych lat Polski Ludowej; „Niepasujący władzy” na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945–1956; Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944–2019; Ewolucja stosunków majątkowych między małżonkami w Polsce Ludowej w latach 1945–1965. Od unifikacji do kodyfikacji; Poseł Stanisław Stomma o prawie sądowym i jego kodyfikacji na forum Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1958–1971); Historia związków zawodowych w PRL; Ewolucja orzecznictwa sądowego na przestrzeni lat 1976-2016 dotyczącego utraty zaufania jako przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę; Czynności bankowe na tle historyczno-prawnym (1918–2019); Sprawa karna prokuratora Witolda Rozwensa w latach 1978–1980. IV. Finis coronat opus: Zarys rozwoju i wyzwania przyszłości ochrony praw człowieka w Europie; Konstytucyjna pozycja Consejo de Estado w ustroju Hiszpanii; Znaczenie konstytucyjnej zasady pomocniczości dla realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe; Kilka uwag na temat zmiany podejścia do likwidacji barier w komunikowaniu się przez osoby niesłyszące w Polsce; Ewolucja teoretycznych podstaw klasycznej ekspertyzy kryminalistycznej; Przemiany modelu polskiego procesu karnego w latach 2013–2015 – zagadnienia wybrane; Wolność jednostki jako element kolizyjny w procesie kryminalizacji i kontratypizacji; Model postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w ujęciu kinetyczno-temporalnym; Dynamizm rozwojowy i dyferencja regulacji prawnych w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy; Presja czasu towarzysząca pracom nad ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. – rzeczywiście konieczność czy sposób na wygraną?; Przeobrażenia i zróżnicowanie pojęcia prawnego ,,rodzina” (ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego) – zagadnienia wybrane; Instytucja pozwolenia na budowę oraz przesłanki jego uzyskania – ujęcie historyczno-prawne; Futurologia a prawo podatkowe ‒ czynniki determinujące przyszły kształt prawa podatkowego; Obowiązki zawodowego pełnomocnika w cywilnym postępowaniu dowodowym w systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego; Ewolucja statusu ustrojowego referendarza sądowego w prawie polskim; Przeważająca działalność w aspekcie praktycznym w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre dni; Ochrona konsumenta przez informację z perspektywy czasu. Dobry czy zły kierunek?; Rozwój odpowiedzialności odszkodowawczej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63962-56-2
Rozdział I. Wprowadzenie: 1.1. Problem społecznej odpowiedzialności organizacji; 1.2. Korupcja jako przejaw nieetycznego działania; 1.3. Patologie w relacjach międzyludzkich. Rozdział II. Organy władzy, urzędy centralne i samorządowe: 2.1. Rodzaje patologii w administracji publicznej; 2.2. Nieprawidłowości i nadużycia przy stanowieniu prawa; 2.3. Niegospodarność i afery finansowe; 2.4. Przykłady naruszenia dóbr osobistych; 2.5. Patologie w samorządzie terytorialnym. Rozdział III. Wymiar sprawiedliwości: 3.1. Niesłuszne aresztowania i kontrowersyjne wyroki; 3.2. Korupcja w służbach mundurowych; 3.3. Patologiczne stosunki międzyludzkie; 3.4. Błędy i przekroczenie uprawnień podczas akcji. Rozdział IV. Nadużycia w sektorze finansowym: 4.1. Sektor bankowy; 4.2. Nadużycia w innych instytucjach związanych z sektorem finansowym. Rozdział V. Nieprawidłowości w służbie zdrowia: 5.1. Uwarunkowania systemowe; 5.2. Korupcja i łapownictwo; 5.3. Błędy medyczne; 5.4. Mobbing i molestowanie; 5.5. Inne nieprawidłowości w służbie zdrowia; 5.6. Nieprawidłowości w pracy pogotowia ratunkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0654-6
Rozdział I : Pojęcie obrotu gospodarczego , prawa karnego gospodarczego , przestępstwa gospodarczego i główne cechy przestępczości gospodarczej ; Rozdział II : Charakterystyka przestępstwa nadużycia zaufania - art. 296 k.k. ; Rozdział III : Pojęcie i charakterystyka ryzyka gospodarczego ; Rozdział IV : Zagadnienia zbiegu przepisu art. 296 k.k. z innymi przepisami prawa ; Rozdział V : Problematyka podstawowych zasad prawa karnego na gruncie przestępstwa nadużycia zaufania ;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-689-4
1. Ustalenia pojęciowe oraz typologia środków prawnych. 2. Obszary zagrożenia nadużyciami władzy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz mechanizmy ich powstawania. 3. Środki antykorupcyjne. 4. Zasada jawności administracyjnej i środki informacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego. 5. Środki kontroli i nadzoru.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Podatek - nadużycie prawa (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Prawo pracy - nadużycie prawa (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again