Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(6)
Author
Błasiak-Tytuła Marzena
(1)
Domagała Aneta
(1)
Grabias Stanisław
(1)
Gunia Grażyna
(1)
Kamińska Dorota
(1)
Kurowska Marlena
(1)
Lechta Viktor
(1)
Orłowska-Popek Zdzisława
(1)
Panasiuk Jolanta
(1)
Sitek Emilia J
(1)
Skibska Joanna
(1)
Wolańska Ewa Małgorzata
(1)
Woźniak Tomasz
(1)
Włodarczyk Teresa
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Mowa
(7)
Logopedia
(3)
Dziecko
(2)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(2)
Choroba Alzheimera
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Jąkanie
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Neurologopedia
(1)
8 results Filter
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku)
ISBN: 978-83-7744-172-5
Zawiera: Część I. Choroba Alzheimera jako choroba otępienia. 1: Choroba Alzheimera w świetle aktualnych kryteriów diagnostycznych; 2: Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa choroby Alzheimera o późnym i wczesnym początku. Część II. Komunikacja językowa i jej zaburzenia w chorobie Alzheimera. 3: Mowa w chorobie Alzheimera; 4: Zaburzenia językowych sprawności systemowych w chorobie Alzheimera; 5: Zaburzenia sprawności dialogowych w chorobie Alzheimera. Charakterystyka; 6: Zaburzenia sprawności monologowych w chorobie Alzheimera. Charakterystyka na materiale języka polskiego; 7: Zaburzenia językowej sprawności społecznej i sytuacyjnej w chorobie Alzheimera. Charakterystyka na materiale języka polskiego; 8: Komunikacja pisemna w chorobie Alzheimera; 9: Neuropsychologiczna diagnoza funkcji poznawczych i językowych w chorobie Alzheimera; 10: Diagnostyka różnicowa afazji pierwotnej postępującej w przebiegu choroby Alzheimera. Część III. Usprawnienie komunikacji językowej w chorobie Alzheimera. 11: Niefarmakologiczne metody terapii w chorobie Alzheimera; 12: Terapia pośrednia w otępieniu. Programy terapii; 13: Bariery w terapii pośredniej. Problemy w komunikowaniu się z chorym; 14: Memory books w opiece logopedycznej nad pacjentem z chorobą Alzheimera. Zastosowanie w terapii pośredniej; 15: Memory books w terapii bezpośredniej. Wskazania do pracy logopedycznej; 16: Terapia bezpośrednia. Wykorzystanie metody zanikających podpowiedzi i bezbłędnego uczenia się; 17: Stymulowanie aktywności językowej chorego. Rodzaje ćwiczeń językowych w ramach terapii bezpośredniej; 18: Terapia pacjentów z wariantem logopenicznym afazji pierwotnej postępującej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-320-8
Zawiera: Wstęp; PODSTAWY DIAGNOZY INTERDYSCYPLINARNEJ: Diagnoza pedagogiczna. Specyfika i obszary diagnozy w ujęciu historycznym; Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe pojęcia, przedmiot, problemy i modele diagnozy w naukach społecznych; Diagnoza w neurologii dziecięcej; Diagnoza psychiatryczna dziecka. DIAGNOZA FUNKCJI PODSTAWOWYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA: Diagnoza funkcjonalna i symptomy zaburzeń funkcji podstawowych. Wybrane problemy; Diagnoza funkcjonalna dziecka z dysfunkcją wzroku; Diagnoza percepcji słuchowej; Diagnostyka motoryki małej; Ewolucja rozumienia lateralizacji w naukach podstawowych. Implikacje dla diagnozy i interwencji pedagogicznej; Diagnoza procesów integracji sensorycznej dziecka; Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka. DIAGNOZA WYBRANYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH: Wczesne objawy autyzmu; Diagnoza zespołu Aspergera; Diagnoza dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej; Diagnoza dziecka z dystrofią mięśniową. WYBRANE PROBLEMY DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ: Zaburzenia mowy u dzieci chorych neurologicznie. Diagnoza kliniczna a rozpoznanie logopedyczne; Czas i istota opieki logopedycznej w przypadku małego dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia; Narzędzia stosowane w diagnozie jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Dyslalia: objawy, przyczyny, klasyfikacje, podstawy diagnozy oraz postępowanie logopedyczne. Noty o autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7784-781-7
Zawiera: Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii I. Sprawności formacyjne: Diagnoza neurologiczna dzieci; Diagnostyka neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych; Diagnoza psychiatryczna – przewodnik po zaburzeniach mowy; Diagnoza audiofoniczna; Diagnoza laryngologiczno-foniatryczna. II. Zaburzenia mowy związane z niewykształconą kompetencją językową. 1. Głuchota: Usprawnianie percepcji słuchowej; Programowanie rozwoju fonologicznego dzieci z zaburzeniami słuchu; Postępowanie logopedyczne z zastosowaniem metody fonogestów; Postępowanie logopedyczne w głuchocie i niedosłuchu. Programowanie języka; 2. Dyslalia: Postepowanie logopedyczne w przypadku dyslalii, 3. Alalia prolongata: Postępowanie logopedyczne w przypadku alalii prolongaty; 4. Oligofazja: Postepowanie logopedyczne w przypadkach oligofazji; Postepowanie logopedyczne w przypadku zespołu Downa; 5. Opóźnienie rozwoju mowy na tle zaburzeń neurologicznych: Postępowanie logopedyczne w przypadkach alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji; Standard postępowania logopedycznego w przypadku dzieci z padaczką; Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu mózgowego porażenia dziecięcego; Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z zespołem poalkoholowym (FAS); 6. Dysleksja rozwojowa: Postepowanie logopedyczne w przypadku dysleksji rozwojowej; 7. Autyzm: Standard postepowania logopedycznego w przypadku autyzmu; Postepowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera. III. Zaburzenia mowy związane z zaburzeniami sprawności realizacyjnych: 1. Wczesna interwencja logopedyczna: Postępowanie logopedyczne w przypadku noworodków i niemowląt; 2. Dysfonia: Postepowanie logopedyczne w przypadkach osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, 3. Dysglosja: Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z wadą zgryzu; Postępowanie logopedyczne u osób z dyslalią i ankylogosją; Postepowanie logopedyczne u osób po wycięciu nowotworu jamy ustnej; Standard postepowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia; Postepowanie logopedyczne w przypadku osób laryngektomowanych; 4. Niepłynność mówienia: Diagnoza i terapia osób z zaawansowanym jąkaniem; 5. Dyzatria: Postepowanie logopedyczne w przypadku dyzatrii. IV. Zaburzenia mowy związane z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych: 1. Afazja: Postępowanie logopedyczne w przypadkach afazji; 2. Pragnozja: Postepowanie logopedyczne w przypadku pragnozji; 3. Neurodegeneracja: Postepowanie logopedyczne w przypadkach chorób neurodegeneracyjnych, 4. Otepienie: Standardy postępowania logopedycznego w przypadku otępienia alzheimerowskiego, 5. Zespół czołowy: Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu psychorganicznego czołowego; 6. Zespół zamknięcia: Postepowanie logopedyczne w przypadku stanów ograniczonej świadomości i zespołu zamknięcia, 7. Schizofazja: Schizofazja. Zasady postepowania logopedycznego. V. Podtrzymywanie i doskonalenie sprawności językowych i komunikacyjnych: 1. Logopedia podeszłego wieku: Stabilizowanie normy interakcyjnej u osób w podeszłym wieku; 2. Logopedia artystyczna: Budowanie wzorcowej wymowy w wypowiedziach artystycznych; Standard postepowania logopedycznego w logopedii artystycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Z Prac Towarzystwa Kultury Języka ; T. 12)
ISBN: 978-83-8017-059-9
Zawiera: I. Z zagadnień podstawowych dla diagnozy logopedycznej: Badania eksperymentalne w praktyce logopedycznej; Uwagi do narzędzi diagnostycznych mojego autorstwa i współautorstwa (Danuta Emiluta-Rozya); Metodologia badań współczesnej wymowy polskiej; Analityczno-fonetyczna metoda oceny realizacji fonemów; Znaki fonetyczne do zapisu zdeformowanych realizacji fonemów. Alfabet międzynarodowy i slawistyczny. II. Z zagadnień diagnozowania logopedycznego w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego: anomia i jej wymiary. Sposoby diagnozowania; Ocena przydatności testu do oceny fluencji słownej w diagnostyce zaburzeń funkcji językowych u pacjentów z uszkodzeniem prawej półkuli mózgowej; Ocena rozumienia tekstu w pragnozji – założenia metodologiczne; Kompleksowa, interdyscyplinarna diagnoza i terapia osób z dyzartriami – uzasadnienie podejścia holistycznego; Diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) w przypadku dzieci z ryzykiem dysleksji. III. Z problematyki diagnozowania (i usprawniania) logopedycznego w całościowych oraz w sprzężonych zaburzeniach rozwojowych: Skala do oceny profilu zaburzeń językowych w zespole Aspergera; Narzędzie lingwistyczne do oceny zaburzeń poznawczych u dzieci z padaczką; Diagnoza operacyjna i nominalna zaburzeń mowy w metodzie Dyna-Lingua M.S.; Czytanie i pisanie w terapii mowy prowadzonej metoda Dyna-Lingua M.S. – prezentacja prób badawczych; Ocena zaburzeń połykania i komunikowania się u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym cierpiącym na dysfagię; Podstawowe trudności w diagnozie logopedycznej dzieci e spektrum autyzmu. IV. Wybrane aspekty diagnozy logopedycznej w zaburzeniach słuchu, głosu oraz płynności mówienia: Kwestionariusz słowotwórczy w ocenie kompetencji językowej dzieci z zaburzeniami słuchu; Wartość diagnostyczna wywiadu w badaniu logopedycznym osób po laryngektomii całkowitej; Badanie przesiewowe dziecka z niepłynnością mówienia. V. Z badań logopedycznych nad komunikacją językową w piśmie: „profil sprawności grafomotorycznych” jako narzędzie diagnozy logopedycznej; Badanie świadomości grafotaktycznej u osób dorosłych. Uwagi do procedur.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65423-58-0
Norma czy zaburzenia rozwoju dzieci dwujęzycznych, Dziennik wydarzeń jako technika budowania komunikacji językowej, Znaczenie oceny rozwoju mowy dla diagnozy zespołu Aspergera, Zawiłości diagnozy a jednoznaczność terapii dzieci ze spektrum FASD, Neurobiologiczne podstawy prenatalnej stymulacji narządu słuchu, Stymulacja funkcji audytywnych w terapii zaburzeń mowy, O potrzebie wczesnej interwencji w przypadku dziecka z alalią, Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego. Profilaktyka logopedyczna w sytuacji dwujęzyczności klasycznej, Gotowość edukacyjna – o umiejętności artykulacji dźwięków mowy przez dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane problemy), Torowanie ruchu artykulacyjnego, Problem percepcji czasu jako zagadnienie neurobiologiczne i logopedyczne, Czy płeć może determinować zaburzenia rozwoju języka? Wstępna analiza wpływu różnic w budowie i funkcjonowaniu mózgu kobiet i mężczyzn na werbalne opracowanie rzeczywistości z punktu widzenia obserwowanych zaburzeń rozwoju językowego, Między „głoska pisaną” a „literą mówiona” czyli o fenomenie i przekleństwie (nie)spójności mowy i pisma na przestrzeni dziejów – na wybranych przykładach źródłowych, Longitudinalne badania efektów wprowadzenia Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania do edukacji przedszkolnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-097-1
Zawiera: Wstęp. Część I Wprowadzenie do teoretycznych i metodycznych podstaw logopedii: 1. Podstawy teoretyczne logopedii; 1.1. Podstawowe definicje; 1.1.1. Logopedia jako dyscyplina naukowa; 1.1.2. Logopedia jako profesja; 1.1.3. Logopedia jako przedmiot studiów; 1.2. Rozwój myśli logopedycznej w świetle ewolucji światowych paradygmatów; 1.3. Zaburzona zdolność komunikacyjna (ZZK); 1.4. Interwencja logopedyczna; 1.4.1. Logopedyczna diagnoza; 1.4.1.1. Metody i zasady logopedycznej diagnozy; 1.4.2. Logopedyczna terapia; 1.4.2.1. Metody, techniki, strategie logopedyczne; 1.4.2.2. Zasady i formy pracy; 1.4.3. Logopedyczna profilaktyka; 1.5. Sens terapii logopedycznej; 2. Komunikacja alternatywna; 2.1. Ustalenie terminologiczne na temat komunikacji wspomagającej i alternatywnej; 2.1.1. Język migowy; 2.1.2. System Blissa; 2.1.3. Piktogramy; 2.1.4. Makaton; 2.2. Misja Stowarzyszenia ISSAC; 2.3. Podobieństwa i różnice między sposobami porozumiewania się; 3. Pomoce w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej; 3.1. Funkcje i zadania środków dydaktycznych w interwencji logopedycznej; 3.2. Znaczenie dźwięków naśladowczych w interwencji logopedycznej; 3.3. Graficzne i plastyczne wspomaganie interwencji logopedycznej; 3.4. Urządzenia wspomagające terapię logopedyczną; 4. Koncepcja i organizacja opieki logopedycznej w Polsce; 4.1. Model multiinterdyscyplinarnej opieki logopedycznej w teorii L. Kaczmarka; 4.2. Organizacja opieki logopedycznej – systemowa analiza; 4.3. Perspektywy logopedycznej interwencji na początku XXI wieku; 4.4. Profilaktyka logopedyczna szansą dla dziecka, rodziców, logopedy; 4.4.1. Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy; 4.4.2. Zapobieganie zaburzeniom mowy w okresie noworodkowym oraz niemowlęcym; 4.4.3. Wspomaganie rodziców; 4.4.4. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym; 4.4.5. Kultura żywego słowa. Część II Zaburzenia mowy: 1. Wprowadzenie do zaburzeń w kształtowaniu się mowy; 1.1. Uwagi ogólne na temat typologii zaburzeń mowy, głosu i zaburzeń zdolności komunikacyjnej; 2. Dyslalia; 2.1. Ustalenia terminologiczne; 2.2. Etiologia; 2.3. Klasyfikacja dyslalii; 2.4. Diagnoza; 2.5. Terapia; 2.6. Seplenienie; 2.7. Rotacyzm; 2.8. Profilaktyka; 3. Rhinolalia; 3.1. Terminologia; 3.2. Etiologia; 3.3. Rozszczep podniebienia; 3.3.1. Statystyka; 3.3.2. Etiologia; 3.3.3. Symptomy; 3.3.4. Diagnoza; 3.3.5. Terapia; 3.3.6. Profilaktyka; 4. Afazja, afazja dziecięca (alalia); 4.1. Ustalenia terminologiczne; 4.2. Przyczyny; 4.3. Klasyfikacja i symptomatologia; 4.4. Afazja dziecięca – terminologia; 4.4.1. Etiologia; 4.4.2. Klasyfikacja; 4.4.3. Diagnoza; 4.4.4. Terapia; 4.4.5. Profilaktyka; 5. Dyzartria; 5.1. Ustalenia terminologiczne; 5.2. Dyzartria a mózgowe porażenie dziecięce; 5.3. Typologia etiologiczno-symptomatologiczna dyzartrii; 5.4. Diagnoza; 5.5. Terapia; 5.6. Profilaktyka; 6. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; 6.1. Ustalenia terminologiczne; 6.2. Etiologia; 6.3. Klasyfikacja; 6.4. Statystyka; 6.5. Symptomy; 6.6. Diagnoza objawów ryzyka dysleksji; 6.6.1. Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy; 6.6.2. Wiek przedszkolny (3-5 lat); 6.6.3. Wiek 6-7 lat; 6.6.4. Młodszy wiek szkolny (klasa I-III); 6.6.5. Wiek szkolny powyżej klasy IV; 6.7. Diagnoza; 6.8. Terapia; 6.9. Profilaktyka; 7.Mutyzm; 7.1. Ustalenia terminologiczne; 7.2. Etiologia; 7.3. Klasyfikacja; 7.4. Symptomatologia; 7.5. Zasady interwencji logopedycznej; 7.6. Profilaktyka; 8. Zaburzenia głosu; 8.1. Terminologia; 8.2. Etiologia; 8.3. Klasyfikacja; 8.4. Symptomatologia; 8.5. Zasady interwencji logopedycznej; 9. Jąkanie; 9.1. Ustalenia terminologiczne; 9.2. Statystyka; 9.3. Klasyfikacja; 9.4. Przyczyny; 9.4.1. Czynniki etiologiczne; 9.4.1.1. Przyczyny organiczne; 9.4.1.2. Środowisko społeczne; 9.4.1.3. Czynniki psychiczne; 9.4.2. Geneza jąkania; 9.5. Symptomy; 9.5.1. Napięcie psychiczne; 9.5.2. Nadmierny wysiłek; 9.5.3. Dysfluencja; 9.6. Opieka logopedyczna; 9.6.1. Diagnostyka; 9.6.1.1. Napięcie psychiczne związane z potrzebą komunikacji; 9.6.1.2. Nadmierny wysiłek przy mówieniu; 9.6.1.3. Niepłynności w wypowiedzi; 9.6.1.4. Diagnostyka dyferencyjna; 9.6.2. Terapia; 9.6.2.1. Integracyjny program terapeutyczny; 9.7. Profilaktyka; 10. Mowa bezładna (niewyraźna mowa, giełkot); 10.1. Określenie terminologiczne; 10.2. Statystyka; 10.3. Klasyfikacja; 10.4. Przyczyny; 10.5. Symptomy; 10.5.1. Przejawy w dziedzinie zdolności mowy i zdolności językowych; 10.5.1.1. Patologicznie przyspieszone tempo mowy; 10.5.1.2. Niewyraźna artykulacja; 10.5.1.3. Obniżony poziom zdolności językowych; 10.5.2. Inne objawy; 10.6. Opieka logopedyczna; 10.6.1. Diagnostyka; 10.6.1.1. Diagnostyka dyferencjalna; 10.6.2. Terapia; 10.6.2.1. Zasady ogólne; 10.6.2.2. Metody i techniki; 10.7. Profilaktyka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-421-1
Zawiera: Przedmowa; Wstęp; Założenia programu; Cele ogólne i szczegółowe programu; Planowane efekty; Metody, formy i zasady pracy z dzieckiem; Harmonogram działań; Charakterystyka rozwojowej niepłynności mówienia i jąkania wczesnodziecięcego; Diagnoza i terapia jąkania; Ewaluacja programu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Mowa - zaburzenia - diagnostyka (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Testy logopedyczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Diagnoza logopedyczna ; Logopedia - metody
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again