Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(11)
Author
Cieśliński Aleksander
(2)
Skoczny Tadeusz
(2)
Barcz Jan
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Brzezińska-Rawa Anna
(1)
Jurkowska Agata
(1)
Kawka Inga
(1)
Kosiński Eryk
(1)
Miąsik Dawid
(1)
Sobczak Karol
(1)
Stefaniuk Marek
(1)
Surdek Małgorzata
(1)
Szydło Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Monopol
(10)
Konkurencja
(9)
Gospodarka
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Wolność ekonomiczna
(3)
Monopol i zwalczanie
(2)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(2)
Unia Europejska
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Cło
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Integracja europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Microsoft Corporation
(1)
Obrót towarowy
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rolnictwo
(1)
Rybołówstwo
(1)
Rynek walutowy
(1)
Spółki
(1)
Telekomunikacja
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Usługi
(1)
17 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7251-276-0
R.I Charakterystyka ogólna europejskiego prawa gospodarczego: 1. Ogólna charakterystyka Instytucji europejskich i europejskiego prawa.;2. Pozycja i perspektywy Polski.;3. Prawo europejskie-europejskie prawo gospodarcze. R.II Przedsiębiorca w świetle europejskiego prawa gospodarczego; 1. Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie europejskim.;2.Podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy.;3. Warunki przestrzenne działania przedsiębiorstwa. R.III Europejskie prawo przedsiębiorczości; 1. Wolność gospodarcza a funkcje regulacyjne pań stwa.;2. Swoboda i ograniczenia świadczenia usług w europejskim prawie gospodarczym. R.IV Europejskie prawo celne: 1.Kodeks celny UE.;2. Kodeks cywilny UE wprowadzenie towarów i przeznaczenie celne.;3. Odwoła nie od decyzji.;4. Warunki ważności i skutków dokument ów celnych w ramach Wspólnoty.;5. Skład i zakres kompetencji oraz procedura Komitetu.;6. Harmonizacja polskiego ustawodawstwa celnego z unijnym. R.V Europejskie prawo walutowe i rynku kapitałowego; 1. Podstawy prawne przepływu kapitału i płatności we Wspólnocie Europejskiej.;2. Europejskie prawo walutowe.;3. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa (EMU).;4. Europejskie prawo rynku kapitałowego. R.VI Europejskie Prawo Ochrony Konkurencji; 1.Europejskie reguły konkurencji; 2. Własność intelektualna a europejskie reguły konkurencji.;3. Prawo subwencyjne(pomoc publiczna).;4. Europejskie prawo podatkowe i jego harmonizacja.;5. Europejskie regulacje konsumenckie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konkurencja / red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 623 s. : tab. ; 23 cm.
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-283-4
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską: Podstawowe założenia teorii konkurencji; Konkurencja na jednolitym rynku; Traktat Akcesyjny - ogólna ocena. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej: Zagadnienia ogólne; Traktat; Prawo antymonopolowe; Prawo pomocy publicznej dla przedsiębiorców; Zamówienia publiczne; Małe i średnie przedsiębiorstwa; Rolnictwo i rybołówstwo; Współpraca międzynarodowa w zakresie reguł konkurencji. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej: Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-32-8
Cz. I Swobody: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przepływu osób; Swoboda przedsiębiorczości; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu kapitału i płatności. Cz. II Reguły konkurencji: Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji; Zakaz praktyk ograniczających konkurencję; Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji; Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne; Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Cz. III Aspekty prawne polityk i innych zadań WE: Wspólna Polityka Handlowa; Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej; Wspólna Polityka Rolna; Wspólna Polityka Transportowa; Polityka społeczna, zatrudnienie, edukacja, szkolenie, młodzież; Kultura; Ochrona zdrowia; Ochrona konsumentów; Sieci transeuropejskie; Polityka przemysłowa; Spójność gospodarcza i społeczna; Badania i rozwój technologiczny; Ochrona środowiska; Energetyka; Usługi audiowizualne; Polityka telekomunikacyjna. Cz. IV Prawo stanowione w ramach WPZiB i Obszaru Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; Wybrane regulacje dot. Obszaru Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości. Cz. V Zasadnicze problemy polityczno-prawne w negocjacjach akcesyjnych Polski: Rada Europejska w Kopenhadze (12-13 grudnia 2002r.); Aspekty proceduralne negocjacji akcesyjnych; Problemy polityczno-prawne w poszczególnych rozdziałach negocjacyjnych; Bilans negocjacji akcesyjnych. Cz. VI Omówienie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (9 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89468-13-1
1. Prawne formy ochrony konkurencji, 2. Pojęcie rynku i konkurencji w publicznoprawnych regułach konkurencji, 3. Organizacja ochrony publicznoprawnych reguł konkurencji, 4. Cel publicznoprawnych reguł ochrony konkurencji, 5. Zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny publicznoprawnych reguł konkurencji, 6. Instytucje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-89-1
1. Funkcje państwa wobec gospodarki, 2. Możliwe konotacje znaczeniowe terminu regulacja. Pojęcie regulacji sektorów infrastrukturalnych, 3. Cele regulacyjnych działań podejmowanych przez państwo w sektorach infrastrukturalnych, 4. Rodzaje regulacyjnych działań podejmowanych przez państwo w sektorach infrastrukturalnych, 5. Krajowe organy regulacyjne w sektorach infrastrukturalnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 163)
ISBN: 978-83-232182-7-2
R. I Interwencjonizm państwowy w sferze konkurencji, R. II Podstawy prawne wyłączeń obowiązywania ogólnych reguł ochrony konkurencji w Unii Europejskiej, R. III Podstawy prawne wyłączeń obowiązywania ogólnych reguł ochrony konkurencji w Polsce, R. IV Wyłączenia generalne obowiązywania ogólnych reguł ochrony konkurencji, R. V Zwolnienia blokowe spod zakazu kartelowego w szczególnych sektorach gospodarki w Unii Europejskiej i w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie Antyminopolowe i Regulacyjne / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziały Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 978-83-61276-16-6
1. Sprawa Microsoft przed Komisją Europejską i Sądem Pierwszej Instancji; 2. Odmowa Microsoftu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność ich systemów operacyjnych dla serwerów z platformą Windows; 3. Sprzedaż wiązana systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym Windows Media Player; 4. Wiązanie Internet Explorer z Windows na tle historii postępowań antytrustowych przeciwko Microsoftowi w Stanach Zjednoczonych; 5. Ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego a przypadek firmy Microsoft
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-253-1
1. Administracyjne prawo regulacji na przykładzie sektora telekomunikacyjnego, 2. Przyczyny regulacji rynku telekomunikacyjnego, 3. Rozwój wspólnotowego prawa telekomunikacyjnego, 4. Niezależność krajowych organów regulacyjnych w sektorze telekomunikacyjnym, 5. Kompetencje krajowych organów regulacyjnych do spraw telekomunikacji, 6. Współpraca krajowych organów regulacyjnych, Komisji oraz krajowych organów ochrony konkurencji w sprawach telekomunikacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-019-9
Część ogólna; Wprowadzenie do prawa wspólnotowego; Jednolity rynek wewnętrzny jako podstawa wspólnotowego prawa gospodarczego; Część II Zasady dotyczące osób; Swoboda przepływu osób; Prawo pracy; Status prawny pracowników migrujących; Powszechne prawo pracy; Ubezpieczenia społeczne; część III: swobody gospodarcze; Swoboda działalności gospodarczej; Prawo spółek; Wspólnotowe zasady obrotu towarowego; Zewnętrzny obrót towarowy; Produkty rolne - przykład reglamentacji obrotu; Swoboda przepływu kapitału; Część IV: Regulacja działalności gospodarczej; Uznawanie dyplomów; Ochrona konsumenta; Ochrona konkurencji; Regulacja działań przedsiębiorstw; Regulacja oddziaływania państwa na gospodarkę; Zamówienia publiczne; Prawo działalności intelektualnej; Jednolity rynek finansowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom 2 / red. Aleksander Cieśliński. - Wyd.2 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 957 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze ; Tom 2)
ISBN: 978-83-7387-880-8
Cz. I. Uznawanie dyplomów i kwalifikacji 1. Zagadnienia ogólne 2. Ogólne założenia systemu uznawania kwalifikacji zawodowych 3. System ogólny 4. System sektorowy 5. Zawody prawnicze Cz. II. Prawo socjalne 1. Wprowadzenie 2. Powszechne prawo pracy 3. Wspólnotowe prawo ubezpieczeń społecznych III. Ochrona konsumenta 1. Wprowadzenie 2. Prawo ochrony konsumenta 3. Wspólnotowe prawo reklamy Cz. IV. Prawo spółek 1. Harmonizacja prawa spółek 2. Podmioty ponadnarodowe Cz. V. Prawo finansowe 1. Europejskie prawo podatkowe i jego harmonizacja 2. Europejski model podatku VAT 3. Podatek akcyzowy w Unii Europejskiej 4. Jednolity rynek finansowy Cz. VI. Ochrona konkurencji 1. Wprowadzenie 2. Zasady konkurencji dotyczęce przedsiębiorstw 3. Regulacja oddziaływania państwa na gospodarkę 4. Zamównienia publiczne w Unii Europejskiej Cz. VII. Prawo nowych technologii, własności inteletualnej i przemysłowej 1. Społeczeństwo informacyjne 2. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej 3. Wspólnotowe prawo mediów elektronicznych VIII. Wykaz powoływanych orzeczeń i decyzji IX. Indeks rzeczowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie Antyminopolowe i Regulacyjne / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziały Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 978-83-61267-10-4
1. Zagadnienia ogólne; 2. Wyłączenia porozumień kooperacyjnych; 3. Wyłączenia porozumień wertykalnych; 4. Wyłączenia porozumień samochodowych; 5. Wyłączenia porozumień transferu technologii; Wyłączenia porozumień kooperacji ubezpieczeniowej; Wyłączenia porozumień żeglugowych; Wyłączenia porozumień lotniczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-446-9
Wykaz najczęściej stosowanych skrótów, Wstęp, 1. Zagadnienia wprowadzające, 1.1. Kształtowanie się prawa antymonopolowego, 1.2. Uwagi terminologiczne, 1.3. Prawo antymonopolowe a polityka konkurencji, 1.4. Interes publiczny, 2. Przedsiębiorca na rynku relewantnym, 2.1. Pojęcie przedsiębiorcy dla potrzeb wspólnotowego prawa antymonopolowego, 2.2. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim. 2.3. Charakterystyka pojęcia rynku relewantnego, 2.4. Rynek relewantny pod względem asortymentowym, 2.5. Rynek relewantny geograficznie, 2.6. Czasowe granice rynku relewantnego. 3. Pojęcie i kryteria oceny pozycji dominującej na rynku, 3.1. Definicja pozycji dominującej, 3.2. Istota pozycji dominującej, 3.3. Kryteria wyznaczania pozycji dominującej dla celów art. 82 TWE 3.4. Kryteria wyznaczania pozycji dominującej dla celów art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 3.5. Wyznaczanie pozycji dominującej w praktyce organów antymonopolowych, 3.6. Kolektywna pozycja dominująca, 3.7. Super dominacja, 3.8. Pozycja monopolistyczna jako kwalifikowana forma pozycji dominującej, 4. Istota nadużycia pozycji dominującej, 4.1. Uwagi ogólne, 4.2. Prawna regulacja zakazu nadużycia pozycji dominującej, 4.3. Problemy związane z brakiem ogólnej definicji nadużycia, 4.4. Interpretacja pojęcia nadużycia pozycji dominującej, 4.5. Obiektywne uzasadnienie jako podstawa wykluczająca odpowiedzialność z tytułu nadużycia pozycji dominującej, 4.6. Charakter prawny praktyk zawartych w art. 82 TWE oraz art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 4.7. Kategorie praktyk ograniczających konkurencję, 4.8. Relacja między praktykami nazwanymi a klauzulą generalną, 5. Praktyki stanowiące przejaw nadużycia pozycji dominującej, 5.1. Narzucenie nieuczciwych warunków kontraktu, 5.2. Ograniczenie produkcji, zbytu lub postępu technicznego oraz odmowa kontraktowania (dostawy lub dostępu), 5.3. Dyskryminacja partnerów handlowych, 5.4. Transakcje wiązane, 5.5. Przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych po powstania lub rozwoju konkurencji, 5.6. Narzucanie uciążliwych warunków umów, przynoszących nieuzasadnione korzyści, 5.7. Podział rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych, 5.8. Inne formy nadużycia pozycji dominującej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again