Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Sadowska-Snarska Cecylia
(2)
Domaradzka A
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Horodeński Ryszard Cz
(1)
Horodeński Ryszard Czesław
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Knopek Jacek
(1)
Kotowska Irena E
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Matysiak Anna
(1)
Sikora-Gaca Małgorzata
(1)
Weinar Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Migracje
(7)
Cudzoziemcy
(2)
Młodzież
(2)
Rynek pracy
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Demografia
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Rodzina
(1)
Ruch naturalny ludności
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zatrudnienie nielegalne
(1)
Subject: time
1989-
(4)
1901-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-184-3
1. Modele polityki migracyjnej. 2. Polityka migracyjna - podejścia teoretyczne. 3. Tworzenie polityk a europeizacja. 4. Debaty polityków - metoda badań. 5. Europeizacja dyskursu polityki migracyjnej w Europie Zachodniej. 6. Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców w latach 1990-2003. 7. Ostatnia nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach 1963 roku - analiza debaty. 8. Analiza debaty nad Ustawą o cudzoziemcach z 25 czerwca 1997 roku. 9. Analiza debaty nad Ustawą o cudzoziemcach z 11 kwietnia 2001 roku. 10. Analiza debaty nad Ustawą o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 roku oraz nad Ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski z dnia 13 czerwca 2003 roku. 11. Dyskurs medialny na temat prawa o cudzoziemcach. 12. Polska polityka migracyjna - między inercją a działaniem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61247-12-8
Cz.1 Społeczne, ekonomiczne i demograficzne determinanty rozwoju rynku pracy w skali makroekonomicznej: Zmiany na rynku pracy a stosunki pracy i polityka społeczna; Zatrudnienie nierejestrowane w oczach pracodawców; Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce. Refleksje ze studiów nad powiązaniem pracujących z dochodem narodowym; Rola pozapłacowych kosztów pracy w równoważeniu sytuacji na rynku pracy - doświadczenia Polski na tle innych krajów; Gospodarka Polski 2008-2010. Próba bilansu szans i zagrożeń; Demograficzne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Bułgarii; Cz.2 Determinanty zwiększenia aktywności zawodowej i zatrudnienia: Problemy (re)aktywacji kobiet biernych zawodowo z przyczyn rodzinnych; Tworzenie warunków do godzenia pracy z życiem pozazawodowym w przedsiębiorstwach w Polsce; Ateizm na polskim rynku pracy; Bariery aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce; Cz.III Migracje a rynek pracy: Influence of working migration on social-economic development of the regions of Ukraine; Determinant sof free Latour force movement in the euroregion Niemen; Migracje zarobkowe wśród młodzieży; Cz.4 Lokalne i regionalne rynki pracy - kreowanie popytu na pracę: Infrastruktura instytucjonalne i popyt na pracę na lokalnym rynku pracy; Informatyzacja szansą rozwoju regionów i lepszego wykorzystania zasobów pracy; Samozatrudnienie w wymiarze regionalnym; Rola inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy i niwelowaniu wykluczenia społecznego w województwie śląskim; Cz.5 Edukacja a rynek pracy: Wyniki badań w kwestii efektów kształcenia; Uwarunkowania demograficzne systemu kształcenia a rynek pracy na przykładzie regionu rybnickiego; Jakość zasobów pracy województwa śląskiego w latach 1999-2007; Cz.6 Rynek pracy na obszarach wiejskich: Demograficzne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy; Wpływ upraw roślin energetycznych na poprawę sytuacji na wiejskim rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-3061-4
1. Ogólna problematyka migracji; 2. Problemy wywołane migracją zarobkową; 3. Polacy na emigracji; 4. Cudzoziemcy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych)
ISBN: 978-83-7365-352-8
Zawiera: Rekonstrukcja pamięci - patriotyzm polskiej młodzieży po 25 latach niepodległości 1989-2014; Płynne bezpieczeństwo jako parametr ponowoczesności; Współczesne migracje Polaków; Mediatyzacja jako element socjalizacji politycznej; Media w Polsce propagatorem idei integracji europejskiej w okresie okołoakcesyjnym; Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego; Ochrona praw człowieka w świetle wybranych skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; Problematyka i umiejscowienie stanów nadzwyczajnych w polskim systemie prawnym; Społeczne następstwa transformacji na przykładzie reformy emerytalnej. Kontekst europejski; Rodzina w okresie transformacji. Uwarunkowania, kierunki i konsekwencje przemian modelu rodziny w Polsce; Badania nad kulturą polską we Francji i polsko-francuskimi związkami kulturowymi po 1989 roku; Propagowanie wartości kulturowych współczesnych Polaków na emigracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-44-8
1.Teoria wyjaśniające występowanie zjawiska popytu na pracę cudzoziemców, 2.Zatrudnienie cudzoziemców w wybranych krajach i dziedzinach gospodarki Unii europejskiej, 3.Zatrudnienie cudzoziemców i jego uwarunkowania w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 4.Zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, 5.Popyt na pracę emigrantów w Polsce. Wyniki badań empirycznych, 6.Ocena procesu imigracji zarobkowej. Wnioski i rekomendacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-150-1
1. Koncepcja i metoda badania, 2. Podstawowe informacje o zmianach reprodukcji, polityce ludnościowej w Polsce oraz poglądach Polaków dotyczących tych kwestii, 3. Wyniki badania eksperckiego Delphi-część I, 4. Wyniki badania eksperckiego Delphi-część II. Scenariusze polityki ludnościowej, 5. Porównanie wyników badania w wybranych krajach europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61247-21-0
Część I. Uwarunkowania podaży i popytu na pracę : Szanse szerszego wykorzystania elastycznych form pracy w polskich firmach ; Kierunki zmian w poziomie i strukturze popytu na pracę w województwie podlaskim ; Prognozy poziomu i struktury popytu na pracę w województwie podlaskim do roku 2015 ; Strukturalne uwarunkowania rozwoju podlaskiego rynku pracy ; Struktura popytu na pracę oraz potrzeby szkoleniowe podlaskich przedsiębiorców w świetle badania jakościowego metodą FGI ; Popyt i podaż na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim ; Wpływ zmian demograficznych na rynku pracy ; Część II. Migracje a regionalne rynki pracy : Migracje pracowników jako element europejskiego rynku pracy ; Współczesne migracje zarobkowe Podlasian ; Procesy migracyjne w województwie warmińsko-mazurskim na tle sytuacji na rynku pracy ; Migracje zagraniczne ludności w województwie warmińsko-mazurskim wobec sytuacji demograficznej regionu ; Konsekwencje emigracji zarobkowej dla lokalnego rynku pracy i gospodarki (na przykładzie wałbrzyskiego regionu problemowego) ; Część III. Mobilność a regionalne rynki pracy : Mobilność edukacyjna zasobów pracy województwa podlaskiego ; Potencjalna i dotychczasowa mobilność przestrzenna ludności zamieszkującej obszary wiejskie , miejsko-wiejskie i małe miasta w województwie podlaskim ; Mobilność edukacyjna ludności Dolnego Śląska ; Mobilność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych mieszkańców miast i wsi w województwie warmińsko-mazurskim ; Część IV. Determinanty zwiększenia zatrudnienia młodzieży : Złapani w rozkroku - studenci i absolwenci uczelni wyższych a rynek pracy ; Wymagania wobec absolwentów w opiniach wielkopolskich pracodawców ; Bezrobocie jako ekonomiczna determinanta przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej w zachodniopomorskim ; Część V. Zróżnicowanie regionalnych rynków pracy : Regionalne zróżnicowanie nadwyżek wiejskich zasobów pracy w Polsce ; Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce ; Wybrane problem zróżnicowania wynagrodzeń w województwie łódzkim ; Sytuacja na lokalnym rynku pracy w latach 1996-2008 (na przykładzie Radomia) ; Zastosowanie narzędzie GIS w analizie regionalnego rynku pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Migracje - Polska - od 1989 r (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again