Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(15)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(15)
Author
Majer Andrzej
(3)
Węcławowicz Grzegorz
(3)
Jałowiecki Bohdan
(2)
Szczepański Marek S
(2)
Słodczyk Janusz
(2)
Borowik Iwona
(1)
Dymnicka Małgorzata
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Hannerz Ulf
(1)
Klekot Ewa
(1)
Klimek Renata
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Sokołowski Dariusz
(1)
Sztalt Krzysztof
(1)
Szymańska Daniela
(1)
Węgleński Jan
(1)
Ślęzak-Tazbir Weronika
(1)
Śmigielska Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Miasta
(16)
Urbanizacja
(14)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(3)
Geografia społeczna
(2)
Polska
(2)
Społeczeństwo
(2)
Urbanistyka
(2)
Budownictwo miejskie
(1)
Globalizacja
(1)
Industrializacja
(1)
Japonia
(1)
Kalifornia (Stany Zjednoczone)
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Miasta- gospodarka
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rosja
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Strefa podmiejska
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Tychy (woj. sląskie)
(1)
Więź społeczna
(1)
Subject: place
Brazylia
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-357-9
1. Przestrzenie i miejsca: Przestrzeń dla obywateli. O uniwersalności helleńskiego modelu przestrzeni publicznej; Zmiany definicyjne przestrzeni i zmiany w socjologii przestrzeni i zmiany w socjologii przestrzeni; Badania przestrzeni w pozauniwersyteckich instytucjach naukowych- perspektywy interdyscyplinarne; 2. Miasta i ich imponderabilia: Mapy jako zwierciadła rzeczywistości społecznej w socjologii miasta; Polityka miejskiego współzarządzania. Walory koncepcji i ograniczenia praktyki; Utracona sw3iadomość, czyli o mieście garść refleksji; Ulica w mieście jako przestrzeń publiczna- w teorii urbanistyki i praktyce projektowej w XX wieku; Między przeszłością a teraźniejszością- (niemal) czterdzieści lat po powstaniu Miasta jako przedmiotu badań naukowych; 3. Tożsamości lokalne i regionalne: Uwagi o naturze wiejskości i sposobach jej definiowania; Przemiany przestrzenne na podkarpackiej wsi po 1990 roku; Śląskie Detroit- śląska Siena? Kilka uwag o przestrzeni publicznej dwóch śląskich miast; Symboliczne domykanie społeczności lokalnych i regionalnych w późnonowoczenej przestrzeni społecznej- przykłady z Mazur; Władza lokalna i symbole; Restrukturyzacja ekonomiczna województwa śląskiego a przekształcenie społeczno-kulturowe miast. W poszukiwaniu nowej tożsamości; 4. Rozwój i metropolizacja- nowe zjawiska, nowe ujęcia: System światowy- ciągłość i zmiana; Współczesna urbanizacja, przemiany i szanse rozwoju miast; Nie- ludzka sieć. Wokół teorii actor-network; Światy alternatywne, światy komplementarne- sieciowa maskarada; Dynamika rozwoju regionów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Tropami Markiza de Custine'a. Region i regionalizm w transformacyjnej Polsce; 75 lat zmian sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Dane oficjalne i świadectwa indywidualnych biografii; Turystyka a rozwój- w stronę nowego paradygmatu; 5. Człowiek i przestrzeń- psychiczne relacje: Dyskomfort i komfort psychiczny w Europie i w Polsce. Czy stan psychiczny wiąże się z rozwojem gospodarczym? Nomadka; Zaburzony taniec z przedmiotami. Uszkodzone nawyki cielesne w domowej przestrzeni
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-231-2041-2
1. zagadnienia wstępne, 2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań struktury systemu miejskiego, 2. Podstawy metodyczne, 3. Struktura funkcjonalna miast w zakresie działalności centralnych, 5. Hierarchia funkcjonalna miast a struktura funkcji centralnych, 6. Wnioski końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-15147-8
1.Wstęp, 2.Geografia społeczna miast i jej miejsce wśród pokrewnych subdyscyplin, 3.Koncepcje badawcze i szkoły wyjaśniające zróżnicowania społeczno-przestrzenne w miastach, 4.Urbanizacja i rozwój miast w ostatnich dekadach XX w. i w pierwszej dekadzie XXI w., 5.Segregacja przestrzenna ludności i wykluczenie społeczne w miastach, 6.Proces urbanizacji i kształtowania się zróżnicowań społeczno-przestrzennych w miastach Polski, 7.Kształtowanie się miasta postsocjalistycznego w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14050-X
1.Wstęp, 2.Geografia społeczna miast i jej miejsce wśród pokrewnych subdyscyplin, 3.Koncepcje badawcze i szkoły wyjaśniające zróżnicowania społeczno-przestrzenne w miastach, 4.Urbanizacja i rozwój miast w ostatnich dekadach XX w. i w pierwszej dekadzie XXI w., 5.Segregacja przestrzenna ludności i wykluczenie społeczne w miastach, 6.Proces urbanizacji i kształtowania się zróżnicowań społeczno-przestrzennych w miastach Polski, 7.Kształtowanie się miasta postsocjalistycznego w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88495-51-8
1. Wstęp. Geografia nierównomiernego rozwoju; 2. Dezindustrializacja - mit czy rzeczywistość; 3. High-tech a przeobrażenia amerykańskich miast; 4. Usługi produkcyjne jako czynnik miastotwórczy; 5. Rola gospodarki nieformalnej 6. Dysproporcje ekonomiczne; 7. Kalifornia - megastan w procesie przemian; 8. Zamiast zakończenia: różne drogi procesów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2187-3
1. Edukacja antropologa obszarów miejskich. 2. Etnografowie z Chicago. 3. Poszukiwanie miasta. 4. Z perspektywy pasa miedzionośnego. 5. Myśleć w kategoriach sieci. 6. Miasto jako teatr: opowieści Goffmana. 7. Zakończenie: konstruowanie miast i miejskiego sposobu życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-132-0
Cz.I Spojrzenie na miasto : 1. Społeczny język architektury od gotyckiej katedry do hipermarketu, 2. Tendencje zmian w przestrzeni późnonowoczesnego miasta, 3. Świadomość miasta - miasto w świadomości, 4. Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców, 5. Miasto jako przestrzeń kulturowa, 6. Architektura "mówi" językiem symboli, 7. Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, 8. Społeczna pamięć i tożsamość na przykładzie Gdańska, 9. Aleksander Wallis. O szkole chicagowskiej i socjologii poznańskiej, czyli krótka rozprawa o Parku, Burgessie i Znanieckim. Cz.II Przestrzenie i obrazy miasta : 1. Między przestrzenią i publicznością miejską, 2. Przemiany polskiej ulicy, 3. Między miejscem magicznym a instytucją totalitarną - przestrzeń i kultura domu, 4. O związkach mieszkania z stylem życia, 5. Zmiany i modyfikacje pozycji ekologicznej a prestiżowa struktura miasta, 6. Sztuki plastyczne jako społeczne marginalia, 7. Szata ideologiczna miasta-pomniki. Cz.III Miasto polskie i jego metamorfozy : 1. Miasta realnego socjalizmu - miasta realnego kapitalizmu aktorzy pierwszoplanowi i epizodyczni, 2. Kapitał społeczny i kulturowy heterogenicznej "Metropolii" wschodniego pogranicza, 3. Nowe procesy i zjawiska po przełomie 1989 roku w miastach polskich, 4. Miasto bez centrum? Centrum Katowic w oczach mieszkańców, 5. Miasto posocjalistyczne wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. Przypadek Tychów, 6. "Apator kocha polonię" - o galeriach zewnętrznych w przestrzeni polskich miast
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-190-3
Przekształcenia miast w świetle programów rewitalizacji obszarów miejskich; Rewitalizacja obszarów śródmiejskich i centralnych w mieście jako działanie konieczne dla przeciwdziałania rozpadowi struktury miejskiej; Perspektywy rozwojowe CBD w Poznaniu wobec rzeczywistości; Struktura przestrzenna komercyjnych usług dla biznesu w aglomeracji poznańskiej; Usługi wielkopowierzchniowe a zachowania przestrzenne mieszkańców dużych miast (na podstawie wrocławskich obserwacji); Przekształcenia w przestrzeni kulturalnej miasta Wrocławia - wybrane aspekty; Udział jednostek pomocniczych w zarządzaniu miastem; Krajobraz wyborczy Szczecina na tle zróżnicowania społecznego miasta; Sytuacja społeczno - gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji; zabudowa krakowskich suburbiów; Rozwój budownictwa jednorodzinnego w strefie podmiejskiej Poznania jako przejaw suburbanizacji; Przekształcenia agrarne strefy podmiejskiej jako efekt oddziaływania miasta Wrocławia; Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna; Zmiany struktury przestrzennej Wrocławia w aspekcie dostępności dla osób niepełnosprawnych; Przemiany społeczno - przestrzenne małego miasta na przykładzie Libiąża; Wpływ działalności Kościoła rzymskokatolickiego na strukturę przestrzenną i funkcjonalną miasta w latach 1989-2005 na przykładzie Wrocławia; Wykorzystanie analizy skupień do typologii dzielnic miasta w badaniach społecznych przemian miast (na przykładzie miasta Ostrawy); Dynamika zaludnienia a zmiany w użytkowaniu przestrzeni małych miast w Polsce; Zmiany w strukturze i przestrzennym zróżnicowaniu wykształcenia mieszkańców Łodzi w latach 1978-2002; Zmiany w strukturze zasobów przestrzennych szkół wyższych Wrocławia w dobie transformacji; Funkcje policentrycznych i monocentrycznych aglomeracji miejskich w układach przestrzennych (szkic); Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Poznaniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13668-5
1.Geneza współczesnych zróżnicowań regionalnych: Polska w Europie Środkowej; Wpływ polityki przestrzennej na procesy uprzemysłowienia i urbanizacji oraz społeczeństwo; Ekologiczne konsekwencje socjalistycznego uprzemysłowienia i urbanizacji. 2.Zróżnicowania demograficzne w przestrzeni kraju: Zmiany liczb ludności; Rozmieszczenia ludności; Struktura płci i wieku; Zmiany struktur demograficznych; Umieralność i długość trwania życia; Przyrost naturalny; Migracje wewnętrzne i zagraniczne. 3.Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich w Polsce: Przekształcenia przestrzenne struktury społecznej; Miasta w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. 4.Przekształecenia struktury społecznej: Kształtowanie się nowej struktury społecznej; Zróżnicowania etniczne 5.Nowe wymiary zróżnicowań społeczno-przestrzennych: Struktura przestrzenna zachowań wyborczych; Zmiany struktury przestrzennej zatrudnienia i problem bezrobocia; Zachowania przestrzenne podmiotów gospodarczych; Zróżnicowania przestrzenne dochodu narodowego; Zróżnicowania przestrzenne dochodów ludności; Rozwój handlu detalicznego i hipermarketów. 6.Kształtowanie się nowej polityki regionalnej: Propozycja dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy i wschodniej Polski; Geopolityczny wymiar polityki regionalnej w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. 7.Nowa sytuacja geopolityczna Polski: Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia i przestrzeń miejska / Andrzej Majer. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 372, [3] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Socjologia)
ISBN: 978-83-01-16328-0
1. Przestrzeń: Inspiracje- przestrzeń w filozofii i geografii; Socjologia i przestrzeń; 2. Miasto: Socjologia miasta; W poszukiwaniu natury miast; 3. Przemiany przestrzeni miejskiej: Urbanizacja; Podmiejska ekspansja; 4. Kryzys i odnowa miast: Miasta w kryzysie; Odnowa miast; 5. Współczesna przestrzeń miejska: Nowe procesy i formy w przestrzeni miejskiej; Miasta globalnego świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-923139-1-7
Część I: Zagadnienia ogólne. Problemy rozprzestrzeniania się miast w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych; Czy można zarządzać (sterować) rozprzestrzenianiem się miast? Prawne aspekty zjawiska żywiołowego rozlewania się miast. Tezy referatu; Układ przyrodniczy obszaru metropolitalnego: sieć w pierścieniu czy pierścień w sieci; Urban sprawl ľ naturalne czy wymuszone stadium sukcesji krajobrazowej; Błędy w polityce przestrzennej a rozprzestrzenianie się miast w Polsce; Miasto jako element przyrody. O społecznym tworzeniu systemu ekologicznego. Część II: Aglomeracje polskie. Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku; Żywiołowe rozprzestrzenianie się metropolii warszawskiej; Rozprzestrzenianie i rozpraszanie zabudowy warszawskiej metropolii; Propozycje zielonych pierścieni w obszarze metropolitalnym Warszawy; Ekspansja äwielkiegoö Poznania ľ uwarunkowania, skutki, przeciwdziałanie; Żywiołowe procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej aglomeracji gdańskiej; Próba sformułowania metod badania zjawiska urban sprawl na przykładzie aglomeracji wrocławskiej; Racjonalne gospodarowanie terenami otwartymi w planowaniu przestrzennym. Problematyka udostępniania terenów pod zabudowę w województwie śląskim a wzorce brytyjskie; Rozszerzanie granic miasta Rzeszowa. Wybrane aspekty zagrożeń i szans w świetle rozwoju zrównoważonego; Propozycja metody oceny zmian krajobrazu spowodowanych rozprzestrzenianiem się miasta i jej zastosowanie w południowej części aglomeracji trójmiejskiej. Część III: Wokół problemu rozprzestrzeniania się Lublina. Próba kształtowania zielonego pierścienia w obszarze aglomeracji lubelskiej; Jak ochronić krajobraz wsi podmiejskich przed rozlewaniem się miast na przykładzie aglomeracji lubelskiej; Ekonomiczne aspekty rozprzestrzeniania się miast na przykładzie aglomeracji lubelskiej; Ekonomiczna wycena wybranych elementów przyrodniczych aglomeracji lubelskiej; Planowanie strategiczne i przestrzenne w gminach otaczających Lublin; Planistyczne problemy kształtowania zielonego pierścienia w aglomeracji lubelskiej; Znaczenie podmiotów gospodarczych w kształtowaniu stosunków przestrzennych na przykładzie Lubelszczyzny; Problemy przejścia obwodnicy wokół Lublina przez strefę podmiejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Urbanizacja na świecie / Daniela Szymańska. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 390 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15127-0
1. Wstęp. 2. Powstanie i rozwój miast. Definicja miasta - złożoność zagadnienia; Powstanie i rozwój miast; Koncentracja ludności w miastach. 3. Fenomen urbanizacji. Pojęcie urbanizacji, jej złożoność i wieloaspektowy wymiar; Zurbanizowanie świata - ujęcie globalne i kontynentalne; Urbanizacja - jej wielomiejski i wielkomiejski charakter; Znaczenie nowych miast w światowej urbanizacji; Przebieg urbanizacji w wybranych krajach świata: Polsce, Rosji, Japonii i Brazylii. 4. Ziemia ľ planeta wielkich miast. Koncentracja ludności w dużych miastach; Proces megapolizacji i ważniejsze megalopolis świata; Wielkie miasta świata i ich znaczenie w procesach globalizacji i integracji; Miasta światowe. Miastocentryczny model gospodarki światowej; Zróżnicowanie miast na podstawie wskaźnika rozwoju miasta (City Development Index). 5. Problemy i konsekwencje urbanizacji (negatywne i pozytywne). Zagrożenia wynikające z nadmiernej urbanizacji i problemy wielkich miast; Rozwiązywanie problemów wielkich miast na przykładzie Kurytyby.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2991)
ISBN: 978-83-229-2874-5
1. Socjologia przestrzeni w Polsce. Narodziny subdyscypliny., 2. Castellsa koncepcja miasta globalnego, 3. Simmel. Forma. Miasto, 4. Socjometria w socjologii miasta - próba zastosowania (na przykładzie relacji między miastami wojewódzkimi), 5. Male miasto w badaniach, 6. Wizje polityki miejskiej na przykładzie czterech polskich miast, 7. Kierunki przemian współczesnego miasta - suburbanizacja oraz humanizacja blokowisk, 8. Centrum Wrocławia - przemiany funkconalno-przestrzenne i ich percepcja, 9. Kwestia mieszkaniowa we Wrocławiu, 10. O więzi sąsiedzkiej w środowisku wielkomiejskim - na przykładzie Wrocławia, 11. "Witajcie w krainie, gdzie obcy ginie" - podbój i zawłaszczenie przez subkultury młodzieżowe, 12. Przedsiębiorczość a jakość życia mieszkańców wielkiego miasta na przykładzie zbiorowości wrocławian.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-314-7
Część I: Ogólne zagadnienia. Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast; Miasta przyszłości - tendencje rozwojowe wybranych miast na świecie; Zjawisko urban sprawl - jeden z wymiarów współczesnych procesów urbanizacji; Smart growth jako model rozwoju miasta. Część II: Zastosowanie wybranych metod do pomiaru przemian zachodzących w miastach. Czy istnieje optymalna wielkość miasta?; Ranking miast - metody badań w ujęciu przestrzennym i dynamicznym; Nowa metoda pomiaru zjawisk w przestrzeni miejskiej. Opolskie studim przypadku. Część III: Przykłady procesów zachodzących w miastach na świecie. Społeczne profile europejskich metropolii. Czynniki przemian; Przekształcenia struktury przestrzennej miast południowych części Stanów Zjednoczonych; Przeobrażenia przestrzennej struktury miast w Ameryce Łacińskiej; Struktury społeczne Obszaru Metropolitalnego Doliny Meksyku (La Zona Metropolitana del Valle de Mexico); Zmiany poziomu segregacji ekonomicznej w Sao Paulo w latach 1991-2000; Zmiany struktury osadniczej Francji; Globalizacja a przestępczość w miastach. Część IV: Przykłady procesów zachodzących w polskiej przestrzeni miejskiej. Powojenne lokacje miast w Polsce i ich wpływ na proces urbanizacji; Przyszłośćdemograficzna miast w Polsce; Inwestycje mieszkaniowe na obszarze mtropolitalnym Warszawy w latach 1995-2005; Przemiany przestrzeni miasta postsocjalistycznego i posprzemysłowego na przykładzie Łodzi; Wybrane aspekty wykorzystania terenów poprzemysłowych w obszarach zurbanizowanych; Przemiany funkcjonalno-przestrzenne w miastach Śląsko-Dąbrowskiego Obaszaru Metropolitalnego; Ewolucja struktur funkcjonalno-przestrzennych miast zlepieńców; Wzmocnienie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej miast województwa opolskiego poprzez projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej; Proces sukcesji funkcjonalnej na wybranych terenach przemysłowych we Wrocławiu; Percepcja przestrzeni miejskiej Wrocławia; Wybrane aspekty zróżnicowania czasowego i przestrzennego transakcji bankowych. Przykład Wrocławia. Część V: Otoczenie miasta - strefa podmiejska. Strafa podmiejska konkurencją dla miasta?; Strefa podmiejska Opola i jej rozwój na przykładzie infrastruktury technicznej; Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w strefie oddziaływania Wrocławia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-304-7
Miasto z perspektywy środowiska; Czy miasto stare może być nowoczesne?; wokół idei dobrego miasta; Społeczne, prawne i instytucjonalne uwarunkowania odnowy miasta; Współczesne miasta, stare parki, nowe wyzwania; "Upublicznianie" komercyjnej przestrzeni miejskiej; Społeczna percepcja przestrzeni centralnej miast śląskich; Wizerunek miasta poprzemysłowego. Przykład łodzi; Łódź w zwierciadle postaw łodzian - percepcja i waloryzacja przestrzeni miejskiej oraz formy aktywności mieszkańców miasta (komunikat z badań); Przekształcenia przestrzeni starej zabudowy mieszkalnej robotniczego osiedla Nikiszowiec; Zmiany ładu przestrzennego a społeczeństwo restrukturyzującej się aglomeracji katowickiej; Londyn jako miasto ponowoczesne. Na przykładzie City of London oraz South Bank of the Thames.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-32-3
Procesy urbanizacji i metropolizacji, cykliczny rozwój miast; Polityczne aspekty funkcjonowania władzy miejskiej; Zarządzanie przestrzenią ekonomiczną miasta; Struktura społeczna miast a organizacja przestrzeni; Planowanie i budowa strategii rozwoju miasta; Zarządzanie aglomeracjami miejskimi - doświadczenia europejskie. Ogólna charakterystyka procesów urbanizacji; Cykliczny rozwój miast; Procesy metropolizacji w Polsce; Style zarządzania miastem; Miasto jako dobro ekonomiczne; Popyt przedsiębiorstw; warunki zewnętrzne; Projekt miasta; Planowanie całościowego rozwoju miasta; Budowa strategii rozwoju miasta; Elementy promocji miasta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again