Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(9)
Author
Szczepański Marek S
(2)
Bartoszek Adam
(1)
Czekaj Krzysztof
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Madurowicz Mikołaj
(1)
Majer Andrzej
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Szafranek Edyta
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Wódz Jacek
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Miasta
(9)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Demografia
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Korupcja
(1)
Ludność
(1)
Mniejszości naroodowe
(1)
Partie polityczne
(1)
Polska
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rodzina
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Struktura społeczna
(1)
Tychy (woj. sląskie)
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Urbanistyka
(1)
Urbanizacja
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Subject: time
1989-
(5)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Śląsk, Górny
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60953-38-9
1. Kapitał ludzki - dekonstrukcja pojęcia; 2. Refleksje wokół poznawczej zasadności terminu "kapitał społeczny"; 3. Koncepcja kapitału społecznego, jako odpowiedź na ograniczenia koncepcji kapitału ludzkiego w wyjaśnieniu dobrobytu jednostek i grup społecznych; 4. Głos na temat pożytku z koncepcji kapitału ludzkiego; 5. Peryferyjność jako ograniczenie poznawcze: implikacje dla diagnoz i budowy wizji rozwojowych; 6. Czynniki edukacyjne w rozwoju kapitału ludzkiego i zawodowego na Opolszczyźnie; 7. Kapitał ludzki a doświadczenie migracyjne kobiet z Opolszczyzny; 8. Aktywność społeczna kobiet wiejskich a ich oczekiwania wobec władz lokalnych; 9. Uwarunkowania kapitałów w miastach średniej wielkości. Przykład Kędzierzyna-Koźla i Raciborza; 10. Opinie o warunkach życia a aktywność kapitału ludzkiego w miastach peryferyjnych Górnego Śląska; 11. Zakładanie organizacji związkowej jako forma aktywizacji kapitału społecznego. Studium przypadku; 12. Aktywizacja kapitału ludzkiego przez edukację na przykładzie Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku; 13. Ukryty kapitał ludzki i społeczny w systemie pomocy społecznej średniego miasta. Przypadek Świętochłowic; 14. Instytucjonalne modele pracy socjalnej w aktywizacji zasobów ludzkich - rola postulowana i rzeczywista.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-189-X
1. Ekonomiczne aspekty rozwoju miast: Miasta polskie w procesie globalizacji; Przemiany funkcji metropolitalnych Łodzi na przełomie XX i XXI wieku; Przewaga konkurencyjna gospodarki wielkiego miasta w regionie; Przemiany funkcjonalne miast konurbacji Katowickiej w latach 1989-2002; Sytuacja społeczno- ekonomiczna byłych miast wojewódzkich; Procesy dopasowywania się struktur przestrzennych do nowych uwarunkowań - na przykładzie wybranych miast; Rozwój usług w miastach Dolnego Śląska w latach 1996-2002; Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do podziału miast województwa opolskiego na grupy typologiczne według rozwoju społeczno- gospodarczego; Wielkomiejskie rynki pracy w Polsce - średniookresowe tendencje zmian sytuacji rynkowej; Polityka przeciwdziałania bezrobociu na rynkach lokalnych (na przykładzie powiatów ostrzeszowskiego i świdnickiego w latach 1999-2004); Nowe ośrodki powiatowe w regionie śląskim; Generalne cechy procesu transformacji. Studium przypadku małych miast na Górnych Śląsku; Funkcje małych i średnich miast wobec obszarów wiejskich na nowym paradygmacie rozwoju regionalnego; Przestrzenne zróżnicowanie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych miastach w Polsce; Kapitał zagraniczny greenfield w aglomeracjach miejskich; Rozwój i rozmieszczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego w aglomeracji wrocławskiej w latach 1989-2004; Przestrzenne aspekty funkcjonowania inwestycji zagranicznych na przykładzie podmiotów przemysłowych we Wrocławiu; karty płatnicze w ujęciu przestrzennym i czasowym (przykład Wrocławia); Nowy element sfery usług w mieście na przykładzie punktów protetyki słuchu; Zmiany w funkcjonowaniu bazy noclegowej we Wrocławiu w okresie przemian 1988-2003; Baza noclegowa w Legnicy w okresie transformacji systemowej; Folklor i popularna kultura ludowa w ofercie turystycznej miast w okresie przemian. 2. demograficzne aspekty rozwoju miast: Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast polskich w latach 1960-2003; Zmiany zaludnienia wybranych miast wojewódzkich w latach 1975-2003; Przemiany wzorca rozrodczości i płodności ludności miejskiej w Polsce w latach 1945-2003; Wybrane uwarunkowania starzenia się ludności powiatów grodzkich na tle pozostałych powiatów w okresie 1991-2001; Ruch naturalny ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków w świetle wybranych parametrów tego procesu; Etapy rozwoju demograficznego byłych miast wojewódzkich w latach 1975-2003; Sytuacja ludnościowa w miastach województwa opolskiego w perspektywie prognozy demograficznej do 2030 roku; Demograficzne aspekty przemian w małych miastach województwa opolskiego w latach 1992-2003; Wpływ miast i aglomeracji miejskich na mobilność przestrzenną ludności Polski w procesie transformacji do gospodarki rynkowej. 3. Społeczne aspekty rozwoju miast: Dochody i wyposażenie w dobra trwałego użytku jako determinanty dobrobytu gospodarstw domowych w miastach; Struktury ludności migrującej w miastach Polski południowo-wschodniej; Religijność a miejski styl życia w Republice Czeskiej; Przemiany społeczne ośrodka przemysłowego (przykład Sosnowca); Wybrane problemy społeczne w miastach województwa śląskiego; Integracja miejskich i wiejskich społeczności subregionu jeleniogórskiego; Partycypacja mieszkańców miast w lokalnym życiu publicznym; Osoby niepełnosprawne w Jaworznie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88936-06-9
1. Wstęp, czyli o przestrzenia publicznej i jej aktorach. 2. Funkcjonowanie miasta w sektorze usług publicznych. 3. Przestrzeń publiczna miasta. 4. Przestrzeń problemów społecznych w mieście - wskazania dla praktyki. 5. Waloryzacja przestrzeni jako celowa działalność łącząca przestrzeń miejską z elementami symboliki. 6. Dekalog
miasta i regionu nowoczesnego. 7. Od kopalni do infostrady-restrukturyzacja przestrzeni gospodarczej Tychów
jako przykład polityki władz lokalnych wobec zmianiającego się otoczenia makroekonomicznego. 8. Szkoła ponowoczesna czyli współdziałanie współczesnej (modernistycznej) szkoły z innymi przestrzeniami miejskimi dla edukacji permanantnej. 9. Spacerowicze i włóczędzy w przestrzni publicznej miasta Tychy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89502-67-4
I. Teoretyczne, metodologiczne i funkcjonalne aspekty badań percepcji miasta: "Przestrzeń" i "percepcja" w transdyscyplinarnych badaniach miast - spojrzenie geografa; Socjologia i geografia w Polsce wobec przestrzeni społecznej - od odrębności podejść ku wspólnocie pól i metod badań; Percepcja przestrzeni - pomiędzy prawdą a autentycznością; Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska; Od fragmentacji do integracji: analiza kulturowa miejskiego patchworku; Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji; Niegościnne przestrzenie. Getta społeczne i przestrzenne w starym regionie przemysłowym; Praktyka planistyczna a naukowe metody badania miasta; Metody badawcze w analizie procesu gentryfikacji w miastach postsocjalistycznych; Nowe percepcje starych ikon krajobrazów miast po socjalizmie; Atrakcyjność miasta metropolitalnego. Wyznaczniki percepcyjne i behawioralne. Przykład Poznania; Czynniki kształtujące krajobraz Warszawy w latach 1945-2006; Usługa bankomatowa w przestrzeni mista Wrocławia (próba podejścia do delimitacji obszarów oddziaływania); Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej Łodzi. Studium zastosowania skalowania wielowymiarowego. II. Postrzeganie i waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej: Kosmopolici i małych ojczyzn. Aglomeracja wrocławska w oczach mieszkańców; Miasta-zlepieńce w świadomości mieszkańców; Wizerunek Wrocławia w opinii studentów Geografii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego; Codzienność i świąteczność (w) centrum. Percepcja centralnych przestrzeni miast na przykładzie centrum Wrocławia; Łódź w opinii studentów geografii; Symbole dużych miast w opinii studentów; Percepcja i waloryzacja architektury Gdańska i Gdyni; Wizerunek Warszawy w świadomości mieszkańców; Percepcja środowiska przyrodniczego, społecznego i gospodarczego Kielc przez różne grupy społeczne; Percepcja miejsca zamieszkania przez uczniów województwa podlaskiego; Postrzeganie rzeki Wisły jako elementu krajobrazu miasta i jego znaczenie w edukacji geograficznej; Warsztaty porównawcze z percepcji przestrzeni: Warszawa - Tatry. Raport z badania. III. Miejska przestrzeń w świadomości mieszkańców: Waloryzacja przestrzeni miejskiej pod względem atrakcyjności mieszkaniowej i poczucia bezpieczeństwa średnich miast Pomorza; Społeczne stygmaty przestrzeni Torunia i jego społeczna percepcja; Percepcja przestrzeni miejskiej - przykład miasta Torunia; Kompleks sportowo-rekreacyjny "Malta-Ski" w Poznaniu oraz jego otoczenie w opiniach mieszkańców miasta; Współczesna przestrzeń Poznania - dyskusja o przyszłości miasta; Rewitalizacja przestrzeni miejskiej a turystyczny wizerunek miasta (na przykładzie Płocka i Cork); Warszawa - miasto rozlane; Muzea w przestrzeni kulturowej współczesnej Warszawy; Potrzeby użytkowników współczesnej przestrzeni publicznej. Rejon Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. IV. Miasto jako miejsce rzeczywiste i miejsce postrzegane: Miasto jako miejsce; Percepcja przestrzeni miejskiej - refleksje po latach; Czas miasta wyobrażonego; Miasto rzeczywiste - miasto postrzegane. Pytania i uwagi socjologa; Moja magiczna Warszawa; Warszawa: "Miesjce-po-getcie" jako palimpsest; Powrót lokalności (o geograficznych korzeniach literatury lat ostatnich); Kilka myśli, co nie nowe; O przestrzeni miejskiej - kilka uwag z perspektywy teorii kultury; Tożsamość miasta z perspektywy zewnętrznej. Dylemat percepcji między przestrzenią rzeczywistą a odwzorowaną; Percepcja bezpieczeństwa w miastach na świecie - doświadczenia z zamieszkiwania; "Miasto spostrzegane" - między formą a treścią
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-132-0
Cz.I Spojrzenie na miasto : 1. Społeczny język architektury od gotyckiej katedry do hipermarketu, 2. Tendencje zmian w przestrzeni późnonowoczesnego miasta, 3. Świadomość miasta - miasto w świadomości, 4. Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców, 5. Miasto jako przestrzeń kulturowa, 6. Architektura "mówi" językiem symboli, 7. Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, 8. Społeczna pamięć i tożsamość na przykładzie Gdańska, 9. Aleksander Wallis. O szkole chicagowskiej i socjologii poznańskiej, czyli krótka rozprawa o Parku, Burgessie i Znanieckim. Cz.II Przestrzenie i obrazy miasta : 1. Między przestrzenią i publicznością miejską, 2. Przemiany polskiej ulicy, 3. Między miejscem magicznym a instytucją totalitarną - przestrzeń i kultura domu, 4. O związkach mieszkania z stylem życia, 5. Zmiany i modyfikacje pozycji ekologicznej a prestiżowa struktura miasta, 6. Sztuki plastyczne jako społeczne marginalia, 7. Szata ideologiczna miasta-pomniki. Cz.III Miasto polskie i jego metamorfozy : 1. Miasta realnego socjalizmu - miasta realnego kapitalizmu aktorzy pierwszoplanowi i epizodyczni, 2. Kapitał społeczny i kulturowy heterogenicznej "Metropolii" wschodniego pogranicza, 3. Nowe procesy i zjawiska po przełomie 1989 roku w miastach polskich, 4. Miasto bez centrum? Centrum Katowic w oczach mieszkańców, 5. Miasto posocjalistyczne wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. Przypadek Tychów, 6. "Apator kocha polonię" - o galeriach zewnętrznych w przestrzeni polskich miast
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13668-5
1.Geneza współczesnych zróżnicowań regionalnych: Polska w Europie Środkowej; Wpływ polityki przestrzennej na procesy uprzemysłowienia i urbanizacji oraz społeczeństwo; Ekologiczne konsekwencje socjalistycznego uprzemysłowienia i urbanizacji. 2.Zróżnicowania demograficzne w przestrzeni kraju: Zmiany liczb ludności; Rozmieszczenia ludności; Struktura płci i wieku; Zmiany struktur demograficznych; Umieralność i długość trwania życia; Przyrost naturalny; Migracje wewnętrzne i zagraniczne. 3.Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich w Polsce: Przekształcenia przestrzenne struktury społecznej; Miasta w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. 4.Przekształecenia struktury społecznej: Kształtowanie się nowej struktury społecznej; Zróżnicowania etniczne 5.Nowe wymiary zróżnicowań społeczno-przestrzennych: Struktura przestrzenna zachowań wyborczych; Zmiany struktury przestrzennej zatrudnienia i problem bezrobocia; Zachowania przestrzenne podmiotów gospodarczych; Zróżnicowania przestrzenne dochodu narodowego; Zróżnicowania przestrzenne dochodów ludności; Rozwój handlu detalicznego i hipermarketów. 6.Kształtowanie się nowej polityki regionalnej: Propozycja dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy i wschodniej Polski; Geopolityczny wymiar polityki regionalnej w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. 7.Nowa sytuacja geopolityczna Polski: Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-437-8
1. Analiza bezpieczeństwa na gruncie nauk społecznych; 2. Perspektywa analizy socjologicznej bezpieczeństwa; 3. Mieszkańcy społeczności lokalnej wobec bezpieczeństwa lokalnego; 4. Metodologiczne podstawy badań mieszkańców Tarnobrzega i powiatu przeworskiego; 5. Bezpieczeństwo w społęczności lokalnej w opiniach mieszkańców Tarnobrzega i powiatu przeworskiego; 6. Zakończenie. Ku "socjologii bezpieczeństwa"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/353 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-202-2
1. Ani Elizjanum, ani Hades. Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany, 2. Formowanie sie nowej struktury społecznej, 3. Płodność i rodzina w okresie transformacji, 4. Zmiany systemu wartości, 5. Przemiany miast i zbiorowości miejskich, 6. Przemiany zbiorowości wiejskich, 7. Partie polityczne w Polsce po 1989 roku, 8. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w procesie transformacji systemowej, 9. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy, 10. Korupcja w warunkach postkomunistycznych przemian ustrojowych podejście instytucjonalne, 11. Przebudowa ustrojowa i pamięć przeszłości, 12. Kultura polska w oczach mniejszości, 13. Postkomunizm: instytucjonalny ład czy chaos?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918320-0-7
Wstęp; Wykluczenie społeczne i formy jego łagodzenia; Wybrane elementy diagnozy społecznej województwa śląskiego; Efektywność aktywnych programów rynku pracy; Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji; Rewitalizacja śródmieścia Będzina; Rewitalizować ludzi, nie kamienie; Europejskie Fundusz Społeczny a programy rewitalizacji miast; Zasady finansowania programów rewitalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; Przekształcenie basenu potasowego Haut-Rhin; Walka z wyłączeniem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program kształcenia operatorów przekształceń miejskich 2000-2004
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again