Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(15)
Author
Biernat Janusz
(1)
Bilska Ewa
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Budnikowski Adam
(1)
Gesteland Richard R
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Krugman Paul R
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Malarecka-Simbierowicz Hanna
(1)
Marzęda Katarzyna
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Nakonieczna Justyna
(1)
Niedźwiedzki Arkadiusz
(1)
Noga Marian
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Proniewski Marek
(1)
Sekuła Jolanta
(1)
Siwiński Włodzimierz
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Teichmann Eufemia
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(14)
Globalizacja
(6)
Gospodarka
(5)
Handel międzynarodowy
(3)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(3)
Unia Europejska
(3)
Cło
(2)
Integracja europejska
(2)
Kraje rozwijające się
(2)
Kryzys gospodarczy
(2)
Polska
(2)
Rynek walutowy
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Dochód narodowy
(1)
Dyplomacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Etnopsychologia
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internet
(1)
Klimat
(1)
Kursy walutowe
(1)
Makroekonomia
(1)
Marketing
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodwe stosunki gospodarcze
(1)
Monopol
(1)
Nafta
(1)
Negocjacje
(1)
Niemcy
(1)
ONZ
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pacyfik (region)
(1)
Państwo
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prokuratura
(1)
Rosja
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
Subject: place
Azja
(2)
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-372-0
1. Gospodarka państw nadbałtyckich i stosunki bilateralne Polski z Litwą, Łotwą i Estonią- trzy lata po rozszerzeniu Unii Europejskiej; 2. Wpływ polityki handlowej UE na wymianę towarową Polski i państw nadbałtyckich. Analiza porównawcza trzy lata po rozszerzeniu; 3. Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju regionalnego na pograniczu polsko- rosyjskim; 4. Udział wybranych programów europejskich we współpracy obwodu kaliningradzkiego z regionami na pograniczu polsko-rosyjskim; 5. Ocena kondycji i poziomu rozwoju gospodarki Białorusi na tle państw ościennych z regionu Bałtyku Wschodniego; 6. Czy można mówić o wpływie UE na innowacyjny rozwój gospodarki Białorusi? 7. Korytarz transportu ropy naftowej i gazu ziemnego: Morze Czarne- Morze Bałtyckie. Czy dawny pomysł Z. Brzezińskiego ma szanse realizacji?; 8. Kierunki rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego. Problemy i czynniki zewnętrzne; 9. Konkurencyjność gospodarki krajów bałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu i edukacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-61-2
R.I Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu towarami R.II Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu usługami : 1.Rola usług w rozwoju gospodarczym świata, 2.U sługi w światowym obrocie w latach 1980-2002, 3.Tendencje w procesie liberalizacji obrotu usługami. R.III Międzynarodowe przepływy kapitału : 1.Pojęcie, formy i skutki przepływu kapitału, 2.Kredyt jako forma międzynarodowego przepływu kapitału, 3.zagraniczne inwestycje portfelowe, 4.Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. R.IV Rola korporacji transportowych we współczesnej go spodarce światowej R.V Międzynarodowe przepływy siły roboczej : 1.Definicje i formy migracji, 2.Rozmiary, kierunki, tendencje ruchów migracyjnych na świecie, 3.Przepływ siły roboczej w Polsce. R.VI Główne instytucje i ośrodki handlu międzynarodowe go : Światowa Organizacja Handlu (WTO), 2.Stany Zjednoczone, 3.Japonia, 4.Unia Europejska. R.VII Międzynarodowe rynki finansowe : 1.Rynki waluto we i kapitałowe w gospodarce światowej, 2.Eurorynki, 3 .Instrumenty pochodne jako innowacje dla gospodarki. R.VIII Zadłużenia międzynarodowe : 1.Rozmiary i struktura zadłużenia międzynarodowego oraz jego konsekwencje dla gospodarki światowej, 2.Organizacje finansowe a kryzys zadłużeniowy, 3.Propozycje rozwiązania globalnego problemu zadłużenia, 4.Zadłużenie międzynarodowe Polski. R.IX Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku
Światowego we współczesnym świecie : 1.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2.Bank Światowy, 3.Ewolucja systemu z Bretton Woods. R.X Współczesne kryzysy walutowe, R.XI Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej R.XII Polska w Unii Europejskiej R.XIII Globalizacja a zagrożenia globalne : 1.Pojęcie globalizacji i czynniki ją determinujące, 2.Główne pod mioty globalizacji, 3.Korzyści dla gospodarek uczestni czących w procesie globalizacji, 4.Zagrożenia wynikają ce z procesu globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14902-4
Cz. III Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej: 12. Rachunki dochodu narodowego i bilans płatniczy, 13. Kursy walutowe i rynek walutowy: ujęcie od strony aktywów, 14. Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe, 15. Poziomy cen i kurs walutowy w długim okresie, 16. Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie, 17. Stałe kursy walutowe i interwencje na rynku walutowym. Cz. IV Międzynarodowa polityka makroekonomiczna: 18. Międzynarodowy system walutowy 1870-1973, 19. Polityka makroekonomiczna i jej koordynacja w warunkach płynnych kursów walutowych, 20. Optymalne obszary walutowe a doświadczenia europejskie, 21. Globalny rynek kapitałowy: działanie i problemy polityki, 22. Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys i reformy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-806-4
1. Globalne przemiany wyznaczające trzeicą rewolucję przemysłowoą XXI wieku, 2. Przycyzny ekonomicznej nierównowagi i rozchwiania współczesnej gospodarki światowej, 3. Jaka jest rola informacji w globalnej gospodarce XXI wieku? - Społeczeństwo informacyjne, 4. Czy globalizacja rozwiązuje globlane problemy współczesnego świata?, 5. Dramatyczna sytuacja ekonomiczna państw Trzeciego Świata, 6. Błedy polityki gospodarczej państw wysoko rozwiniętych (OECD) - przycyzną klęski globlenej gospodarki, 7. Jaka bedzie przyszła gospodarka światowa?, 8. Zmiany kliamtu i ich dramatyczny wpływ na globalna gospodarkę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-096-1
1. Subsystemy gospodarki światowej i ich ewolucja, 2. Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzyanrodowej gospodarek, 3. Globalna ekspansja firm z krajów trzeciego świata, 4. Problemy rozowoju gospodarczego krajów rozwijających sie na tle uwarunkowań procesu globalizacji, 5. Mechanizm implementacji sankcji ekonomicznuych we współczesnej gospodarce światowej, 6. Nowa faza globalizacji a zmiany inflacji, 7. Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagraniczej przedsiębiorstw, 8. Unijna polityka spóności w strategii lizbońskiej i jej wpływ na podnoszenie konkurencyjności "starego kontynentu", 9. Strategia Lizbońska a konkurencyjność przedsiębiorstw, 10. Źródła zachowań konsumpcyjnych w państwach rozwiniętych i rozwijających się - próba porównania, 11. Integracja finansowa a możliwość prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej, 12. Czy unia walutowa wymaga zaawansowanej integracji politycznej?, 13. Globalne trendy cywilizacyjne jako fundamentalny czynnik zmian w podejściu do zarządzania łańcuchami dostaw, 14. Unia Europejska a ugrupowania regionalne Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej, 15. Runda Doha a intersy krajów rozwijających się, 16. Czynniki wpływające na rynek ropy naftowej na świecie, 17. Samodzielność decyzyjna dyrektorów funkcjonalnych oddziału koncernu niemieckiego w zakresie funkcji organicznych, 18. Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej an tle innych krajów Europy, 19. Powiązania polskiego rynku akcji z rynkiem regionalnym i światowym, 20. Ukraina jako obszar zainteresowania polskich banków, 21. Sytuacja gospodarcza Polski i Republiki Czeskiej, 22. Przyszłość Singapuru jako centrum finansowego w świetle Rozwoju Krajów Azji Południowo-Wschodniej, 23. Atrakcyjność inwestycyjna RFN - wybrane zagadnienia, 25. Maltańska droga do euro, 26. Konkurencyjność gospodarek latynoamerykańskich na przykładzie federacji republiki Brazylii, 27. Fenomen chińskiej gospodarek, 28. Dyskryminacja zatrudnienia kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii, 29. Polityka zatrudnienia w kontekscie przemian otoczenia - wybrane cechy rynku pracy i jego konsekwencje dla polityk zatrudnienia w gospodarkach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1622-X
Część I: Wprowadzenie. 1. Internacjonalizacja procesu gospodarowania i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Część II: Teoria handlu międzynarodowego. 2. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego. 3. Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego. 4. Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu międzynarodowego. 5. Alternatywne teorie handlu międzynarodowego. 6. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy. 7. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Część III: Polityka handlowa. 8. Cło. 9. Bariery pozataryfowe. 10. Wolny handel a protekcjonizm. 11. Międzynarodowa polityka handlowa. Część IV: Międzynarodowe stosunki finansowe. 12. Bilans płatniczy. 1.3 Kurs walutowy i rynek walutowy. 14. Ustalanie poziomu kursu walutowego. 15. Automatyczny mechanizm dostosowawczy. 16. Polityka dostosowawcza. 17. Międzynarodowy system walutowy. Część V: Międzynarodowe stosunki gospodarcze a kraje rozwijające się. 18. Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się. 19. Kryzys zadłużeniowy i możliwości jego rozwiązywania. 20. Współczesne kryzysy finansowe. 21. Wyzwania globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86990-52-X
Cz.1 Podstawowy model handlu; Cz.2 Handel międzynarodowy, podział dochodu a wzrost; Cz.3 Bilans płatniczy, rynek dewizowy i dochód; Cz.4 Rynki pieniężne a rynek dewizowy; Cz.5 Popyt zagregowany - dochód całkowity, równowaga i model IS - LM; Cz.6 Umiędzynarodowienie rynków finansowych - skutki dla bilansu płatniczego i mobilności kapitału; Cz.7 Problemy koordynacji polityki makroekonomicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Żurawia Papers / Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych ; Zeszyt 9)
ISBN: 978-83-7383-270-1
1. Migracje międzynarodowe we współczesnym świecie - zarys problematyki, 2. Migracje z perspektywy międzynarodowego przepływu czynników produkcji, 3. Międzynarodowe transfery pieniężne migrantów, 4. Miejsce migracji międzynarodowych w rozowju państwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace i Materiały ISM / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Studiów Międzynarodowych ; ISSN 0137-5601 ; 31)
1. "Nowa gospodarka" Pojęcie i jego istota, 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - nośnik czy przeszkoda "nowej gospodarki"?, 3. Rezoulcja informacyjna a przemiany w gospodarce, 4. Wybrane problemy ekonomiczne sojuszu obronnego, 5. Różnorodność zastosowanych modeli transformacji gospodarki, 6. Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na funkcjonowanie i działalność korporacji transnarodowych, 7. Etyczne problemy Internetu, 8. Rozwój gospodarczy a system instytucjonalny. Rozważania teoretyczne ze szczególnym uwzględnieniem instytucji prawnych, 9. Unia europejska w oczach teoretyków szkoły angielskiej, 10. Sztuka przemawiania i jej rola w kreowaniu wizerunków mówcy, 11. Co to jest lojalność konsumencka?, 12. Japonia - kraj więdnącej wiśni? Od sukcesu do stagnacji gospodarczej, 13. Szwedzki model państwa dobrobytu, 14. Szkoła angielska wobec innych teorii stosunków międzynarodowych, 15. Stosunki krajów członkowskich Unii Europejskiej z byłymi koloniami, 16. Przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego w Azji Południoow-Wschodniej, 17. Produkty "nowej gospodarki". Charakterystyka i uwarunkowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Proces globalizacji korporacyjnej / Katarzyna Marzęda. - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2007. - 344 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60186-43-5
1. Istota procesu globalizacji korporacyjnej. 2. Uwarunkowania procesu globalizacji korporacyjnej. 3. Zakres przedmiotowy procesu globalizacji korporacyjnej. 4. Reakcje na proces globalizacji korporacyjnej. 5. Perspektywy procesu globalizacji korporacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13031-8
Kulturowe modele zachowań w biznesie; Sylwetki negocjatorów z różnych krajów, Główne cechy kultur świata biznesu, Kultury propatrnerskie, ceremonialne, polichroniczne i powściągliwe; Kultury umiarkowanie propartnerskie, ceremonialne, polichroniczne i o niestałej ekspresyjności, Kultury umiarkowanie protransakcyjne, ceremonialne, o zróżnicowanym podejściu do czasu i ekspresyjne; Kultury umiarkowanie protransakcyjne, ceremonialne, dość monochroniczne i powściągliwe; Kultury protransakcyjne, umiarkowanie ceremonialne, monochroniczne i powściągliwe; Kultury protransakcyjne, monochroniczne i o zróżnicowanej ekspresyjności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-333-9
1. Społeczeństwo informacyjne z prawo autorskie na płaszczyźnie prawa wspólnotowego, 2. Ochrona prawna inwestora na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej-stan obecny i projekty przyszłych regulacji, 3. Skutki prawne p odpisu elektronicznego w prawie Unii Europejskiej, 4. Reklama porównawcza w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, 5. Działalność gospodarcza telewizji publicznej w Unii Europejskiej, 6. Pomoc publiczna dla odnawialnych źródeł energii w świetle regulacji Unii Europejskiej, 7. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców "sektorów wrażliwych" w prawie wspólnotowym UE; 8. Rola Sądów krajowych w zakresie procedury notyfikacji pomocy publicznej, 9. Świadczenie usług pocztowych w
prawie Unii europejskiej, 10.Zatrudnianie urzędników w prawie Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89833-06-8
1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina nauki, 2. Prawo międzynarodowe jako normatywna podstawa stosunków międzynarodowych, 3. Miedzynarodowe stosunki ekonomiczne, 4. Globalizacja i jej skutki, 5. Nowy ład światowy, 6. Podmiotowość i panstwo w stosunkach międzynarodowych, 7. Organizacje międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem systemu narodów zjednoczonych, 8. Współczesna dyplomacja, 9. Bezpieczeństwo miedzynarodowe i konflikty, 10. Miedzyanrodowa ochrona praw człowieka, 11. Integracja europejska - Unia Europejska, 12. Rola Stanów Zjednoczonych w międzynarodowym ukłądzie sił, 13. Rosja we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 14. Niemcy we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 15. Bałkany - region konfliktów i kontrastów, 16. Oblicze współczesnej Azjii i Pacyfiku, 17. Problemy polityczne i społeczno-ekonomiczne Afryki i Bliskiego wschodu, 18. Zmiany społeczno-polityczne w Ameryce Łacińskiej, 19. Polityka zagraniczna Polski, 20. Polska we współczesnym świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 3/1998)
ISBN: 83-87444-20-0
1.Podatki a zmiany dochodu narodowego i relacji rynkowych, 2.Marketingowy system informacji o przedsiębiorstwie, 3.Społeczne skutki monopolu, 4.Niektóre problemy reformy zabezpieczenia społecznego, 5.Ustanowienie prokury. Problematyka legitymacji czynnej, 6.Deficyty finansowe w stosunkach polskiej gospodarki z zagranicą
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again