Źródło opisu
IBUK Libra
(3)
Książki
(2)
Forma i typ
E-booki
(3)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
dostępne
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Autor
zbiorowa Praca
(3)
Barankiewicz Tomasz (1963- )
(1)
Bulińska-Stangrecka Helena
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Izdebski Hubert (1947- )
(1)
Sobczak Jacek (1946 - )
(1)
Stefański Ryszard Andrzej (1944- )
(1)
Łazarska Aneta
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Metody badawcze
(2)
Doktorat (stopień naukowy)
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Menedżerowie
(1)
Metodologia
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rozprawa doktorska
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Zarządzanie
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Gatunek
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Nauka i badania
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
5 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7814-765-7
Wprowadzenie Rozdział 1. Wirtualność organizacji w naukach o zarządzaniu 1.1. Geneza wirtualności 1.2. Wirtualność organizacji w naukach o zarządzaniu 1.3. Pomiar wirtualności Rozdział 2. E-kultura jako forma kultury organizacyjnej – ujęcie teoretyczno-metodyczne 2.1. Kultura organizacyjna – definicje i wymiary 2.2. E-kultura – istota i charakterystyka 2.3. Wymiary e-kultury Rozdział 3. Metodyka badania e-kultury 3.1. Struktura procesu badawczego 3.2. Metodyka ilościowych badań empirycznych wirtualności i e-kultury Rozdział 4. Model e-kultury organizacji IT działających w Polsce 4.1. Empiryczna weryfikacja modelu e-kultury 4.2. Analiza związków wirtualności z e-kulturą 4.3. Wnioski z interpretacji związków wirtualności z poszczególnymi wymiarami e-kultury na podstawie wyników wnioskowania statystycznego Rozdział 5. Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze – badania jakościowe 5.1. Wywiad jakościowy 5.2. Raport z wywiadów jakościowych 5.3. Interpretacja wywiadów jakościowych na temat praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze 5.4. Wskazówki dla działów personalnych dotyczące wdrożenia e-kultury 5.5. Słabe strony e-kultury Rozdział 6. Wnioski i rekomendacje; Załącznik; Studium przypadku praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze w wybranej organizacji; Bibliografia; Streszczenia; Wykaz tabel; Wykaz wykresów i rysunków.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
E-book
W koszyku
Forma i typ
Niniejszy numer czasopisma „Ekonomia” zawiera artykuły przygotowane przez uczestników konferencji pn. „Ekonomia instytucjonalna wobec nowych zjawisk gospodarczych”, poświęcone zagadnieniom ekonomicznym wyjaśnianym za pomocą badań nad instytucjami. Instytucje, rozumiane jako normy prawne i normy społeczne oraz mechanizmy ich egzekwowania, są przedmiotem większości artykułów, które mają formę rozważań teoretycznych bądź prezentacji wyników badań empirycznych. Część opracowań zawartych w tym zeszycie tworzą także publikacje, których autorzy podjęli dyskusję dotyczącą metody badawczej ekonomii. Krytyka ekonomii, jej ograniczonych zdolności do wyjaśniania wyborów dokonywanych przez osoby gospodarujące oraz formułowania predykcji odnośnie do przebiegu zjawisk makro-ekonomicznych nasiliła się w ostatnich latach pod wpływem badań psychologii ekonomicznej oraz w związku z ostatnim kryzysem finansowym. Zagadnienia metodo-logiczne mają znaczenie fundamentalne dla ekonomii jako nauki, z tego powodu artykuły poświęcone tym problemom otwierają niniejszy zeszyt.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-8286-276-8
Zawiera: Wykaz skrótów; Przedmowa; Rozdział I. Ogólna problematyka metodologii badań naukowych (Brunon Hołyst): Pojęcie metodologii badań; Podział nauk; Wpływ logiki na metodologię badań; Hipotezy naukowe; Obserwacja; Eksperyment; Badania testowe; Metody statystyczne; Metody subiektywne; Kryterium metody naukowej. Rozdział II. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora: Kształtowanie się statusu doktora; Uzyskiwanie stopnia doktora w świetle przepisów ustawy z 2003 r.; Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora; Rola promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora; Postępowanie doktorskie po wszczęciu postępowania; Podstawowe trudności związane ze stosowaniem nowych rozwiązań. Rozdział III. Dysertacja doktorska – istota, cel i metodologia: Dysertacja doktorska – istota i cel; Trzy warunki konieczne: oryginalność, fachowość i znajomość metodologii; Co? Dlaczego? Jak? Jakie wnioski? Po co?; Twórczy charakter pracy doktorskiej; Postępowanie zgodne z metodami pracy naukowej; Terminologia naukowa i styl oraz struktura rozprawy doktorskiej; Przedstawienie twierdzeń i praw naukowych; Proces myślowy i jego zasady; Krytyczne poznanie; Uzasadnienie twierdzeń i obiektywizm naukowy; Ocena rozprawy doktorskiej. Rozdział IV. Metody myślenia, badania prawa i systematyzacji wiedzy w naukach prawnych: Uwagi w punkcie wyjścia; 2.1. Metodologiczna odrębność nauk prawnych; 2.2. Ogólne metody myślenia i porządkowania wiedzy a metody badania prawa; 2.3. Ważne cechy i postawy badacza; Ogólne metody myślenia stosowane w naukach prawnych; 3.1. Metoda analizy; 3.2. Metoda syntezy; 3.3. Metoda argumentacyjna; Metody badania prawa; 4.1. Metoda formalno-dogmatyczna; 4.2. Metoda hermeneutyczna; 4.3. Metody socjologiczne badania prawa; 4.4. Metody aksjologicznego badania prawa; 4.5. Metody ekonomicznego badania prawa; 4.6. Metoda historyczno-opisowa badania prawa; 4.7. Metody komparatystyczne; Metody systematyzacji wiedzy naukowej; Rozdział V. Metodyka przygotowania rozprawy doktorskiej: Rozprawa doktorska; Charakter rozprawy; Wybór tematu rozprawy; Zebranie literatury; Podstawowe założenia i koncepcja rozprawy; 6.1. Problem naukowy; 6.2. Cel rozprawy; 6.3. Teza badawcza; 6.4. Hipoteza badawcza; 6.5. Metody badawcze; Konstrukcja (kompozycja) rozprawy; 7.2. Rozwinięcie tematu; 7.3. Wnioski; Strona formalna rozprawy; 8.1. Język; 8.2. Objętość; 8.3. Części składowe; Współpraca z promotorem; Rozdział VI. Etyka badań naukowych: Wstępne uwagi terminologiczne; Geneza i wyodrębnienie etyki badań naukowych; Współczesne modele etyki badań naukowych; Multicentryczny system standardów etycznych badań naukowych; Podstawowe funkcje etyki badań naukowych; Dobre praktyki w badaniach naukowych; 6.1. Dobre praktyki w zakresie postępowania z danymi naukowymi; 6.2. Dobre praktyki w zakresie procedur badawczych; 6.3. Dobre praktyki autorskie i wydawnicze; 6.4. Dobre praktyki w zakresie recenzowania i opiniowania; 6.5. Dobre praktyki w kształtowaniu młodej kadry i studentów; 6.6. Dobre praktyki w zakresie relacji ze społeczeństwem; 6.7. Dobre praktyki w zakresie ujawniania konfliktu interesów; Nierzetelności naruszające etos badań naukowych; 7.1. Rażące przewinienia pracownika naukowego; 7.2. Wysoce naganne przewinienia pracownika naukowego; 7.3. Inne niewłaściwe zachowania; 7.4. Odpowiedzialność pracownika naukowego; Rozdział VII. Prawo autorskie w pracy naukowej i badawczej: Pojęcie utworu; Utwory zależne, inspirowane, zbiory i utwory zbiorowe; Utwory naukowe; Autorskie prawa osobiste; Autorskie prawa majątkowe; Plagiat; Przytaczanie i cytowanie utworów; Rozdział VIII. Metodyka poszukiwania, analizy i wykorzystania orzecznictwa Sądu Najwyższego w prawniczej pracy naukowej: Zadania i kompetencje Sądu Najwyższego; Właściwość izb Sądu Najwyższego; Postępowanie przed Sądem Najwyższym; Rodzaje orzeczeń Sądu Najwyższego. Składy Sądu Najwyższego; 5.1. Składy powiększone Sądu Najwyższego; Moc wiążąca wyroków i uchwał; 6.1. Uchwały o mocy zasad prawnych; 6.2. Przykłady uchwał Sądu Najwyższego podjętych w składach powiększonych, mających moc zasady prawnej; 6.3. Wytyczne (powszechnie obowiązująca wykładnia ustaw); Techniczna strona orzeczeń Sądu Najwyższego; Sygnatury akt rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy; 8.1. Izba Cywilna; 8.2. Izba Karna; 8.3. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; 8.4. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych; Publikowanie orzeczeń Sądu Najwyższego; 9.1. Oficjalne zbiory orzeczeń; 9.2. Publikacje orzeczeń poza oficjalnymi zbiorami orzecznictwa; Funkcje uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego; Dostęp do akt w celu prowadzenia badań aktowych; Konstrukcja uzasadnień orzeczeń sądowych; 12.1. Postępowanie cywilne, pierwsza instancja; 12.2. Postępowanie cywilne, druga instancja; 12.3. Postępowanie karne, pierwsza instancja; 12.4. Postępowanie karne, druga instancja; 12.5. Różnice w konstrukcji uzasadnień orzeczeń sądów pierwszej i drugiej instancji; 12.6. Konstrukcja uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego; Co jest najważniejsze w uzasadnieniach orzeczeń Sądu Najwyższego?; Teza jako ostateczny efekt wykładni; Na co zwracać uwagę przy korzystaniu z orzecznictwa Sądu Najwyższego w pracy naukowej?; Jak czytać orzeczenia Sądu Najwyższego?
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 0 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 0 (1 egz.)
E-book
W koszyku
Forma i typ
Artykuły opublikowane w niniejszym tomie przedstawiają kierunki i różne aspekty rozwoju metod i technik badań marketingowych, które odgrywają szczególną rolę w zwiększaniu poziomu wiedzy, będącej obecnie coraz ważniejszym zasobem przedsiębiorstwa. Rozwój badań marketingowych ma charakter wielokierunkowy, a wyrazem tego jest powstawanie nowych podejść badawczych, znajdujących zastosowanie w rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych z zakresu marketingu w przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynku. Rozwojowi metod ilościowych towarzyszy wzrost znaczenia badań jakościowych, wynikający zarówno z samej ich specyfiki, jak i ze zmian zachodzących na rynku oraz powstawania nowych paradygmatów nauk społecznych. Jednocześnie w literaturze coraz częściej wskazuje się na wymóg triangulacji, który dotyczy w szczególności badań etnograficznych i łączenia metody obserwacji z metodą wywiadu. Do rekomendowanych rozwiązań w zakresie triangulacji w obszarze badań jakościowych należy także postępowanie polegające na wykorzystywaniu w projekcie badawczym semiotyki i pogłębionych wywiadów indywidualnych lub zogniskowanych wywiadów grupowych. W procesach tworzenia wiedzy marketingowej niejednokrotnie użyteczna może być również triangulacja badań jakościowych i ilościowych.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
W koszyku
Forma i typ
Niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” prezentuje rozważania i wyniki analiz dotyczące zastosowań różnych, zarówno ilościowych jak i jakościowych technik w badaniach społecznych. Przedstawiamy teksty zgrupowane w trzech modułach tematycznych. Pierwszy omawia zagadnienia statusu metodologicznego różnego rodzaju technik badawczych, poczynając od propozycji klasyfikacji sondażowych technik otrzymywania materiałów, poprzez refleksje nad badaniami na małych próbach celowych, do analiz dotyczących badań ewaluacyjnych, panelu badawczego, sondażu perswazyjnego, wywiadów eksperckich i delfickich oraz wywiadu grupowego. W drugiej części przedstawiono teksty omawiające metodologiczne aspekty badania zjawisk społecznych na przykładzie postaw wobec bezrobocia oraz środowiska osób świadczących usługi seksualne. Trzeci moduł prezentuje artykuły poświęcone nowym technologiom w badaniach społecznych – głównie programom komputerowym do analizy danych jakościowych i badaniom internetowym.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej