Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Krajewski Krzysztof
(2)
Błachut Janina
(1)
Gaberle Andrzej
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Majchrzyk Zdzisław
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(3)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(4)
Subject
Kryminologia
(4)
Przestępczość
(3)
Ofiary przestępstw
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Przestępczość zorganizowana
(2)
Zabójcy
(2)
Zabójstwo
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Alkohol
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Gaberle, Andrzej (1937- )
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Kobieta
(1)
Kobiety
(1)
Korupcja
(1)
Kryminalistyka
(1)
Narkomania
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Policja
(1)
Porwanie
(1)
Prawo karne
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Psychologia
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Społeczeństwo
(1)
Statystyka
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terroryzm
(1)
Wiktymologia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Subject: time
1989-
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Kryminologia / Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski. - Gdańsk : ARCHE, 2004. - 516, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-89356-21-X
1. Kryminologia jako dyscyplina nauki. 2. Jednostka i społeczeństwo. 3. Teorie kryminologiczne. 4. Charakterystyka zjawiska przestępczości w Polsce. 5. Zjawisko przestępczości a zmiany społeczne. 6. Szczególne kategorie przestępstw i sprawców. 7. Przestępczość nieletnich. 8. Środki odurzające a przestępczość. 9. Środki masowego przekazu a przestępczość. 10. Problematyka ofiary przestępstwa w kryminologii. 11. Zapobieganie przestępczości i reakcja na przestępczość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 9 rozszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1523, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-559-1
Cz. I. Zagadnienia wstępne: Przedmiot kryminologii. Stosunek kryminologii do innych nauk. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. CZ.II Metodologia badań kryminologicznych: Cele badań kryminologicznych. Modelowa analiza statystyczna zjawisk społecznych. Metody statystyczne w badaniach kryminologicznych. Obserwacja. Wywiady i kwestionariusze. Wykorzystanie dokumentów. Badania psychologiczne. Analiza stanu zdrowia. Sposoby komunikowania się przestępców. Wybrane zagadnienia ekspertyzy kryminologicznej. Cz. III. Przestępczość: Przestępczość w Polsce w latach 1989-2005. Działalność prokuratury w zwalczaniu przestępczości. Sprawy karne w sądach powszechnych. Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce. Tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w innych krajach europejskich. Terroryzm. Zagrożenie przestępczością nuklearną. Zabójcy seryjni. Pranie brudnych pieniędzy. Korupcja. Przestępstwa komputerowe i internetowe. Handel ludzkimi organami. Handel zwierzętami i roślinami - lukratywny rodzaj przestępczości. Przestępczość nieletnich. Uprowadzenia osób w celu wymuszenia okupu. Przestępczość kobiet. Cz. IV. Niektóre ujemne zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym: Zagrożenia środowiska naturalnego. Bezrobocie; Wypadki drogowe. Wypadki przy pracy. Stan zdrowia psychicznego ludności w Polsce. Alkohol a przestępstwo. Narkomania i lekomania a przestępczość. AIDS - nowe zagrożenie społeczne. Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne. Samobójstwo jako problem kryminologiczny. Sieroctwo społeczne. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Bezdomność. Sekty religijne. Psychopatia. Prostytucja. CZ.V. Doktryny kryminologiczne: Rys historyczny. Rozwój kierunku biologicznego. Psychologiczne teorie zachowań agresywnych. Zjawisko przestępczości w ujęciu socjologicznym. Nurt "Nowej Kryminologii". Cz. VI. Syndrom i potencjał przestępczości. Czynniki społeczno-ekonomiczne a przestępczość. Migracja a przestępczość. Zjawiska kulturowe o negatywnej treści społecznej. Dysfunkcjonalność rodziny. Wady systemu funkcjonowania szkoły. Niewłaściwe czynniki środowiskowe w miejscu pracy. Religia a przestępczość. Patologia cech biopsychicznych. Rola ofiary w genezie przestępstwa. CZ.VII. System praktyki kryminologicznej: Pojęcie i zakres profilaktyki. Prognozy kryminologiczne. Psychologia rozwojowa a zagadnienia profilaktyki. Rola higieny psychicznej w zapobieganiu przestępczości. Znaczenie kultury w zapobieganiu przestępczości. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości. Kształtowanie przez środki masowej informacji postaw antyprzestęczych i antywiktymizacyjnych. Zapobieganie nadużywaniu alkoholu. Zapobieganie przestępczości nieletnich. Ogólne problemy zapobiegania przestępstwom nieumyślnym. Państwowy system zapobiegania przestępczości. Zapobieganie przez policję przestępczości zorganizowanej. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości. Ocena efektów resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-213-1
Wykaz publikacji naukowych profesora Andrzeja Gaberle. Prawo karne materialne. Kilka uwag ogólnych o środkach reakcji na czyny zabronione stanowiące przestępstwa i wykroczenia. Ujawnienie przestępstwa na podstawie art. 229 par. 6 k.k. a przyjęcie konstrukcji tzw. czynu ciągłego.Kilka uwag o zasadzie nullum crimen sine lege w polskim porządku prawnym. W obronie obrony koniecznej. Wprowadzenie w błąd jako znamię oszustwa popełnianego w obrocie gospodarczym. O znieważeniu Prezdenta Rzeczypospolitej Polskej. Prawo karne wobec moralności. Spory wokół moralnego i prawnego statusu płodu ludzkiego. Powrót chuligańskiego charakteru czynu w prawie karnym. Jaka alternatywa dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności? Recydywa w polskim prawie karnym. Słowo wolne, ale odpowiedzialne. Charakter prawny eksperymentu medycznego, Prawo karne procesowe. Voralufige Anhaltspunkte uber (mutmassliche) Entfuhrungen und Verhorlager innerhalb Europas namens der US-amerikanischen Regierung. Udział stron i innych uczestników procesu w posiedzeniach sądu w sprawach karnych. Dylematry związane z opinią o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (refleksje wokół art. 202 k.p.k.). Po co nam "nowe" postępowanie przyspieszone? Z problematyki dostępu do akt sprawy w postępowaniu o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Wątpliwości na tle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich regulujących czynności Policji niecierpiące zwłoki. Z problematyki warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawach z oskarżenia prywatnego. Efektywna obrona a problem favor judicis (refleksje na tle prawnoporównawczym). Badania poligraficzne w postepowaniu karnym de lege laa i de lege ferenda. Z problematyki ułaskawienia w polskim procesie karnym. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach nieletnich. Instytucja Rasterfahndung w niemieckim prawie karnym oraz w świetle orzeczenia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Urteilsabsprachen in Deutschland. O dwóch aspektach konstytucyjnej zasady domniemania niewinności. Prawo do obrony w postęowaniu przyspieszonym - krok wstecz. Wnioskowy tryb ścigania w przypadku przestępstwa zgwałcenia: ochrona ofiar czy przyzwolenie na bezkarność sprawców i bezczynność systemu wymiaru sprawiedliwości. Prawo karne wykonawcze. Wizytacje w Polsce Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom. System programowego oddziaływania wykonywania kary pozbawienia wolności. Charakter i stosowanie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Kryminologia i polityka kryminalna. Wpływ wprowadzenia art. 178a k.k. na obraz zjawiska przestępczości. O polskim populizmie penalnym, w związku z książką J. Pratta Penal populism, uwag kilka. Patologie organizacyjne instytucji gospodarczych. Grundsätze der Korruptionsprävention. Postmoderne Kriminologie oder Kriminologie in der Postmoderne? Obraz przestępczości współczesnej młodzieży. Czy więzienie jest skuteczne? Uwagi na marginesie amerykańskiej dyskusji na temat wpływu kary pozbawienia wolności na rozmiary przestępczości. Kriminalität und Strafjustiz in den Medien. Represyjność polityki karnej w okresie obowiązywania nowej kodyfikaji karnej. Nowe kierunki badań kryminologicznych i ich znaczenia w strategii bezpieczeństwa narodowego. Nieletni skazani w warunkach art. 10§2 k.k. Czy tzw. kryminologia kliniczna straciła rację bytu? Gewalt gegenüber alten Menschen - kriminologische Einsichten und kriminalpolitische Ansätze. Ewolucja poglądów kryminologicznych Leona Wachholza. Poglądy sedziów na temat mediacji w sprawach karnych. Kryminologiczno-kryminalstyczne aspekty fałszerstw dzieł sztuki. Polska kryminalistyka przełomu XX i XXI w. "Wyrocznia delficka" czy "sąd boży"? Judykatura wobec badania wariograficznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-504-4
1. Wojna, zabójstwo i agresja w dziejach ludzkości; 2. Opisy przemocy w świeci biblijnym; 3. Rozmiary przestępczości przeciwko zdrowiu i życiu; 4. Wybrane teorie przestępczości kobiet i mężczyzn; 5. Przemoc domowa i jej związek z zabójstwem; 6. Agresja i przemoc w ujęciu psychologii; 7. Zagadnienia motywacji u sprawców zabójstw; 8. Zabójczynie i zabójcy w świetle badań kryminologicznych i psychologicznych; 9. Cele i metody badań; 10. Ogólna charakterystyka badanych; 11. Analiza porównawcza grupy zabójczyń i zabójców; 12. Porównanie testowych badań psychologicznych w obu grupach; 13. Wpływ czynników sytuacyjnych na motywy zabójstw; 14. Motywacja zabójstw w świetle statystycznej analizy skupień; 15. Związek motywów z dyspozycjami osobowości; 16. Podsumowanie i wnioski; 17. Opinia psychologiczna w sprawach o zabójstwa; 18. Ekspertyza psychologiczna. Nowe formy agresji- jako istotne w wyjaśnianiu agresywnej przemocy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Kryminologia - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again