Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
Branch
Czytelnia
(5)
Author
Gozdór Grzegorz
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Krajewski Krzysztof
(1)
Taracha Adam
(1)
Wójcikiewicz Józef
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Kryminalistyka
(5)
Agresywność
(1)
Balistyka
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Czynności sprawdzające (prawo)
(1)
Detektyw prywatny
(1)
Dowód
(1)
Dowód sądowy
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Gaberle, Andrzej (1937- )
(1)
Handel ludźmi
(1)
Jakość życia
(1)
Korupcja
(1)
Kryminologia
(1)
Medycyna
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Ofiary katastrof i wypadków
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Oględziny kryminalistyczne
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Policja
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Rodzina
(1)
Samobójstwo
(1)
Stopa życiowa
(1)
Terroryzm
(1)
Ubóstwo
(1)
Wiktymologia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wypadki
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Środowisko człowieka
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-227-2525-6
1. Istota i funkcje czynności operacyjno-rozpoznawczych. 2. Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych w świetle ustawodawstwa "policyjnego". 3. Tryb zarządzania czynności operacyjno-rozpoznawczych. 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w postępowaniu sprawdzającym. 5. Rola czynności operacyjno-rozpoznawczych w "procedurze rejestracyjnej przestępstw". 6. Czynności operacyjno-rozpoznawcze a czynności procesowe. 7. Wykorzystanie informacji uzyskanej w wyniku działalności operacyjnej w procesie karnym. 8. Działalność operacyjna organów ścigania a ochrona praw jednostki. 9. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekspertyza sądowa : zagadnienia wybrane / pod red. Józef Wójcikiewicz. - Wyd.2 zm. i uzupeł. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 615, [1] s. : ryc. ; 25 cm.
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7526-214-8
1. Metodyka ekspertyzy 2. Ekspertyza antropologiczna 3. Ekspertyza daktyloskopijna 4. Ekspertyza mechanoskopijna i traseologiczna 5. Ekspertyza broni strzeleckiej 6. Balistyka chemiczna 7. Ekspertyza dokumentów 8. Ekspertyza fizykochemiczna 9. Ekspertyza osmologiczna 10. Ekspertyza fonoskopijna 11. Ekspertyza wariograficzna 12. Ekspertyza ogólnokryminalistyczna 13. Ekspertyza toksykologiczna 14. Ekspertyza alkohologiczna 15. Ekspertyza genetyczna 16. Ekspertyza psychologiczna 17. Ekspertyza psychiatryczna 18. Ekspertyza wypadku drogowego 19. Interpretacja wyników ekspertyzy 20. Zapewnienie jakości w laboratoriach sądowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-213-1
Wykaz publikacji naukowych profesora Andrzeja Gaberle. Prawo karne materialne. Kilka uwag ogólnych o środkach reakcji na czyny zabronione stanowiące przestępstwa i wykroczenia. Ujawnienie przestępstwa na podstawie art. 229 par. 6 k.k. a przyjęcie konstrukcji tzw. czynu ciągłego.Kilka uwag o zasadzie nullum crimen sine lege w polskim porządku prawnym. W obronie obrony koniecznej. Wprowadzenie w błąd jako znamię oszustwa popełnianego w obrocie gospodarczym. O znieważeniu Prezdenta Rzeczypospolitej Polskej. Prawo karne wobec moralności. Spory wokół moralnego i prawnego statusu płodu ludzkiego. Powrót chuligańskiego charakteru czynu w prawie karnym. Jaka alternatywa dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności? Recydywa w polskim prawie karnym. Słowo wolne, ale odpowiedzialne. Charakter prawny eksperymentu medycznego, Prawo karne procesowe. Voralufige Anhaltspunkte uber (mutmassliche) Entfuhrungen und Verhorlager innerhalb Europas namens der US-amerikanischen Regierung. Udział stron i innych uczestników procesu w posiedzeniach sądu w sprawach karnych. Dylematry związane z opinią o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (refleksje wokół art. 202 k.p.k.). Po co nam "nowe" postępowanie przyspieszone? Z problematyki dostępu do akt sprawy w postępowaniu o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Wątpliwości na tle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich regulujących czynności Policji niecierpiące zwłoki. Z problematyki warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawach z oskarżenia prywatnego. Efektywna obrona a problem favor judicis (refleksje na tle prawnoporównawczym). Badania poligraficzne w postepowaniu karnym de lege laa i de lege ferenda. Z problematyki ułaskawienia w polskim procesie karnym. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach nieletnich. Instytucja Rasterfahndung w niemieckim prawie karnym oraz w świetle orzeczenia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Urteilsabsprachen in Deutschland. O dwóch aspektach konstytucyjnej zasady domniemania niewinności. Prawo do obrony w postęowaniu przyspieszonym - krok wstecz. Wnioskowy tryb ścigania w przypadku przestępstwa zgwałcenia: ochrona ofiar czy przyzwolenie na bezkarność sprawców i bezczynność systemu wymiaru sprawiedliwości. Prawo karne wykonawcze. Wizytacje w Polsce Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom. System programowego oddziaływania wykonywania kary pozbawienia wolności. Charakter i stosowanie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Kryminologia i polityka kryminalna. Wpływ wprowadzenia art. 178a k.k. na obraz zjawiska przestępczości. O polskim populizmie penalnym, w związku z książką J. Pratta Penal populism, uwag kilka. Patologie organizacyjne instytucji gospodarczych. Grundsätze der Korruptionsprävention. Postmoderne Kriminologie oder Kriminologie in der Postmoderne? Obraz przestępczości współczesnej młodzieży. Czy więzienie jest skuteczne? Uwagi na marginesie amerykańskiej dyskusji na temat wpływu kary pozbawienia wolności na rozmiary przestępczości. Kriminalität und Strafjustiz in den Medien. Represyjność polityki karnej w okresie obowiązywania nowej kodyfikaji karnej. Nowe kierunki badań kryminologicznych i ich znaczenia w strategii bezpieczeństwa narodowego. Nieletni skazani w warunkach art. 10§2 k.k. Czy tzw. kryminologia kliniczna straciła rację bytu? Gewalt gegenüber alten Menschen - kriminologische Einsichten und kriminalpolitische Ansätze. Ewolucja poglądów kryminologicznych Leona Wachholza. Poglądy sedziów na temat mediacji w sprawach karnych. Kryminologiczno-kryminalstyczne aspekty fałszerstw dzieł sztuki. Polska kryminalistyka przełomu XX i XXI w. "Wyrocznia delficka" czy "sąd boży"? Judykatura wobec badania wariograficznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Usługi detektywistyczne : komentarz / Grzegorz Gozdór. - Stan prawny na 1.01.2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XII, 255 s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-012-3
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (DZ.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Wiktymologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 1271, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-459-4
Zawiera: 1. Zagadnienia wstępne: Pojęcie i zakres wiktymologii; Wiktymologia – między mitem a nauką; Ogólna klasyfikacja zagrożeń; Czynniki kształtujące potencjał wiktymogenny i podatność wiktymizacyjna; O nowy paradygmat wiktymologii kryminalnej. 2. Wybrane zagadnienia metodologii i badań wiktymologicznych: Uwagi wstępne; Operacjonalizacja pojęcia osoby wiktymnej; Normalizacja, czyli tworzenie norm; Klasyfikacja Fattaha; Zmienne i relacje między nimi; Pytania identyfikujące; Rzetelność i trafność wskaźników; Zarys zaawansowanych metod analizy statystycznej. 3. Wiktymologia społeczna: Warunki życia w naturalnym środowisku; Choroby cywilizacyjne; Kondycja materialna polskiego społeczeństwa; Bezrobocie jako czynnik wiktymizacyjny w skali makrospołecznej; Kształtowanie postaw antywiktymizacyjnych w ruchu drogowym; Samobójstwo – ekstremalna forma autowiktymizacji; Wypadki przy pracy; Utonięcia w Polsce i na świecie; Zachowania kompulsywne; Patologizacja rodziny; Wiktymizacja klienta w handlu i usługach; Wiktymogenne aspekty budownictwa mieszkaniowego i osiedlowego; Subkultura blokersów; Wiktymologiczne aspekty rozwoju nowych technologii; Problemy wiktymizacji w medycynie; Przemoc w szkole; „Fala” w wojsku; Agresja i przemoc w sporcie; Manipulacyjne działania sekt religijnych; Wiktymologiczne aspekty mobbingu; Wiktymollogiczne implikacje wypalenia emocjonalnego; Wiktymizacja ludzi w starszym wieku; Wiktymizacja osób niepełnosprawnych; Wiktymizacja osób społecznie zmarginalizowanych; Cybernetyczne molestowanie – technologia nienawiści; Wiktymizacja osób cierpiących na zespół stresu pourazowego; Ofiary kultu pięknego ciała we współczesnym świecie. 4. Wiktymologia kryminalna: Ogólne zagadnienia wiktymizacji kryminalnej; Zakres i skutki wiktymizacji kryminalnej; Nowy model ofiary przestępstwa; Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa; Ofiara sprawcą przestępstwa; Strach przed przestępczością; Wiktymizacyjne aspekty przestępczości terrorystycznej; Przestępczość narkotykowa; Handel żywym towarem; Nadużycie władzy; Seksualne nadużycia wobec dzieci; Korupcja; Ochrona przed fałszerstwami dokumentów; Wiktymologia zachowań nieumyślnych; Policja wobec etnicznych i rasowych mniejszości; Policjanci jako ofiary postaw agresywnych; Mediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa; Wiktymologia penitencjarna; System pomocy ofiarom przestępstw. 5. Opinie Polaków o współczesnych zagrożeniach dla kraju i obywateli: Metodologia badań; Świadomość występowania zagrożeń wśród Polaków i przewidywane kierunki ich zmian; Źródła zagrożeń; Wpływ cech respondentów na wskazywanie źródła największych zagrożeń; Kierunki zmian zachowań przestępczych i negatywnych zjawisk społecznych; Źródła pomocy w odczuciu respondentów; Kontrola nad zagrożeniami; Wpływ środków masowego przekazu na ograniczanie zagrożeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Kryminalistyka - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again