Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Baran Beata
(1)
Bielawska Agnieszka
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Chybalski Piotr
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krajewski Zenon
(1)
Król Karol
(1)
Kubuj Katarzyna
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Ostrihansky Rudolf
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Skwara Bartosz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szwarc Monika
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Wawrzyniak Jan
(1)
Wiśniewski Janusz
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zieliński Marek
(1)
Łazowski Adam
(1)
Świątkowski Andrzej M
(1)
Żódź Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Integracja europejska
(4)
Konstytucja Europejska
(4)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Harmonizacja prawa
(3)
Prawo państwowe
(3)
Instytucje europejskie
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Europa
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konstytucja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Mandat radnego
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Oświata
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Piontek, Eugeniusz (1935- )
(1)
Polityka społeczna
(1)
Porty
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Referendum lokalne
(1)
Religia
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Rodzina
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Służba więzienna
(1)
Traktat amsterdamski (1997)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Traktat o Unii Europejskiej
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wójt
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zmiana konstytucji
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Cypr
(1)
Polska
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-036-3
Uwagi ogólne , Sposób uregulowania konstytucyjnych podstaw członkowstwa w Unii Europejskiej , Zakres uregulowania konstytucyjnych podstaw członkowstwa w UE , Zestawienie sposobu regulacji konstytucyjnych podstaw członkostwa w UE z zakresem tych regulacji , Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-508-5
1. Europeizacja konstytucji- rekonstrukcja znaczenia; 2. Zmiany Konstytucji Austrii jako wyraz jej europeizacji; 3. Zmiany Konstytucji Republiki Czeskiej a europeizacja jej zasad; 4. Europeizacja konstytucji w świetle zmian Konstytucji V Republiki Francuskiej; 5. Anonimowa konstytucja. Dyskretna europeizacja (uwagi na tle procedury zmian Konstytucji Królestwa Niderlandów); 6. Europeizacja Konstytucji Irlandii; 7. Europeizacja Konstytucji Republiki Litewskiej; 8. Zmiany Ustawy Zasadniczej w świetle członkostwa Niemiec w UE; 9. Przyczyny i skutki zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo w Unii Europejskiej; 10. Demokratyczno-liberalno-proeuropejskie zmiany w Konstytucji Rumunii; 11. Zmiany w Konstytucji Republiki Słowackiej; 12. Europeizacja Konstytucji Republiki Słowenii; 13. Prawo Unii Europejskiej a zmiany Konstytucji we Włoszech; 14. Zmiany ustrojowe w związku z członkostwem we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0238-8
I. Założenia ustroju prawotwórstwa w Konstytucji; II. Rozporządzenie jako akt normatywny; III. Rozporządzenie jako akt organu władzy wykonawczej; IV. Rozporządzenie jako akt wydany w celu wykonania ustawy; V. Rozporządzenie jako akt wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego; VI. Funkcja rozporządzenia wykonawczego w warunkach integracji europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Nauki Polityczne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 19)
ISBN: 83-232-1670-3
1. Religia, wyznanie i światopogląd, 2. Podstawowe prawa i wolności jednostki, 3. Podstawowe konstytucyjne zasady ustrojowe, 4. Podstawowe zasady konstytuujące Unie Europejską w świetle Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 5. Systemy polityczne państw członkowskich unii europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89600-41-7
1. Wprowadzenie w problematykę polityki społecznej, 2. Początki polityki społecznej - rozwiązywanie problemów ubóstwa w Europie od X do XX wieku, 3. Państwo dobrobytu. Teoria, historia i praktyka europejskich państw socjalnej gospodarki rynkowej, 4. Geneza i historia integracji w Europie, 5. "Konstytucja" i instytucje Unii Europejskiej, 6. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej, 7. Główne problemy polityki rodzinnej, 8. Polityka zdrowotna w państwach Unii Europejskiej, 9. Zabezpieczenie społeczne w państwach UE, 10. Polityka oświatowa w państwach UE, 11. Polityka na rzecz niepełnosprawnych w UE, 12. Stan obecny a przyszłość UE w sferze społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-009-0
1. Zagadnienia prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej. Europejska przestrzeń prawna u progu XXI wieku; Przestrzenny wymiar prawa integracji; Hierarchia w prawie Unii Europejskiej; Problemy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego; The EU Constitutional Treaty and the constitutions of the Member States in a multilevel constitutional system; Podział kompetencji pomiędzy Unią Europejską a państwa członkowskie w świetle traktatu konstytucyjnego; The concept and structure of "Fundamental Rights" protection in the future European Constitution; Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe o randze konstytucyjnej; Prawo do demokratycznej formy rządów w europejskim porządku prawnym; Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w świetle postanowień traktatu konstytucyjnego. Aspekty prawne i instytucjonalne; Na drodze od "wspólnej" do "jednej" polityki w europejskiej polityce zagranicznej - analiza normatywna; Grzbiecik czy nóżka? - czyli wyrok Kuhne & Heitz jako nowy sposób zapewniania efektywności prawu wspólnotowemu; Europejskie kompetencje Parlamentu Szkockiego. 2. Zagadnienia prawa materialnego Unii Europejskiej. Krajowe programy promocji towarów a swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej; Podatki bezpośrednie a rynek wewnętrzny; "Złota akcja" Skarbu Państwa w świetle prawa unijnego i polskiego; Instytucje kredytowe w prawie wspólnotowym; Jurysdykcyjne kompetencje Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego; Jurysdykcyjne dylematy prewencyjnej kontroli koncentracji w europejskiej przestrzeni prawnej; Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia; Swobodny przepływ osób między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską; Naruszenie praw z rejestracji renomowanych znaków towarowych (w świetle dyrektywy o znakach towarowych); Zasada ostrożności w prawie środowiska Unii Europejskiej; Instrumenty kontroli procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska przez państwa członkowskie; Information Society and the Internet Law Merchant; Porozumienia ramowe w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej; Regulacja handlu tekstyliami w Unii Europejskiej; Preferencyjne zwolnienie z unormowań GATT/WTO (waiver of preferences) w zewnętrznej polityce handlowej Wspólnot Europejskich; Korpus przestępstw europejskich. 3. Prawo międzynarodowe publiczne. Odpowiedzialność międzynarodowa organizacji międzynarodowych - zarys problemu; Instrumenty międzynarodowe niewiążące prawnie (soft law lub flexible law); Wpływ międzynarodowego prawa pracy na prawo polskie; Transationale organized crime. 4. Prawo prywatne międzynarodowe. Międzynarodowe prawo prywatne w pracach nad Kodeksem Napoleona; Osoby, pełnomocnictwo, czynności prawne i dawność w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z września 2004 r. - wprowadzenie do dyskusji; Statut personalny spółek kapitałowych i uznawanie spółek zagranicznych. Orzecznictwo Trybunału Wspólnot a reforma polskiego prawa prywatnego międzynarodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-90-5
Cz. I Zagadnienia wstępne zróżnicowanej integracji; 1. Zróżnicowana integracja-różnorodność koncepcji, terminologii i zastosowań. Cz. II Formy zróżnicowanej integracji w prawie wspólnotowym przed Traktatem z Amsterdamu; 2. Jednolity Akt Europejski, 3. Traktat z Maastricht; Cz. III Elementy zróżnicowanej integracji w Traktacie z Amsterdamu; 4. Włączenie dorobku Schengen w ramy Unii Europejskiej, 5. Tytuł IV TWE - wizy, azyl, imigracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem osób, 6. Kontrola sądowa wykonywania przez Trybunał Sprawiedliwości w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 7. Przypadki szczególne zróżnicowanej integracji, 8. Zmiany wprowadzone Traktatem ustanawiającym Konstytucję dl Europy. Cz. IV Wzmocniona współpraca w ramach Unii Europejskiej w Traktacie z Nicei; 9. Negocjacje konferencji międzyrządowych, 10. Wyrażanie zgody na rozpoczęcie wzmocnionej współpracy w ramach instytucjonalnych UE, 11. Funkcjonowanie wzmocnionej współpracy, 12. Późniejsze przystąpienie państw członkowskich do wzmocnionej współpracy, 13. Wzmocniona współpraca w Traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy (29.10.2004)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again