Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(13)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(13)
Author
Babiński Aleksander
(1)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Fundowicz Sławomir
(1)
Górski Adam
(1)
Jasiński Wiesław
(1)
Kijowski Dariusz R
(1)
Koniuszewska Ewa
(1)
Koryś Piotr
(1)
Kądziel Anna
(1)
Nowak Celina
(1)
Osierda Antoni
(1)
Pływaczewski Emil W
(1)
Sakowicz Andrzej
(1)
Skorupka Jerzy
(1)
Stec Mirosław
(1)
Suwaj Patrycja J
(1)
Tymiński Maciej
(1)
Wierzbica Anna
(1)
Wiśniewski Bernard
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Korupcja
(12)
Administracja
(2)
Nadużycie funkcji publicznej
(2)
Policja
(2)
Polityka
(2)
Polska
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Europol
(1)
Finanse publiczne
(1)
Handel ludźmi
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Kluby sportowe
(1)
Korupcja -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Ksenofobia
(1)
Lustracja majątkowa
(1)
Nadużycie prawa
(1)
Narkomania
(1)
Odpowiedzialność karna -- prawo międzynarodowe -- stan na 2006 r.
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przekroczenie granicy nielegalne
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępczość zorganizowana -- Polska
(1)
Przestępczość zorganizowana -- zapobieganie i zwalczanie -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Przetwarzanie w chmurze
(1)
Rasizm
(1)
Ruch olimpijski
(1)
Skarb Państwa
(1)
Sport
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Służby mundurowe
(1)
Terroryzm
(1)
Terroryzm -- zwalczanie -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Środki dopingowe
(1)
Świadek koronny -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-935790-9-
Zawiera: Wprowadzenie; Wybrane zagadnienia karne, cywilne i administracyjne ochrony miru domowego; Prowadzenie rejestru publicznego jako zadanie administracji publicznej; Prawo autorskie w przekazie dziennikarskim; Przestępstwa korupcyjne w postaci sprzedajności i przekupstwa jako przykłady patologicznych zjawisk w administracji; Od reminiscencji do przyszłości - prawne i organizacyjne aspekty walki samorządu terytorialnego z zagrożeniami bezpieczeństwa powszechnego; Organizacyjno-prawe aspekty monitoringu zagrożeń w zarządzaniu kryzysowym; Ustanawianie stref oraz obszarów ochronnych wód przez administrację bezpieczeństwa ekologicznego; formalnoprawne podstawy ochrony przeciwpożarowej; Ochrona granicy państwowej - wymiar instytucjonalno-prawny; administracyjne aspekty kierowania bezpieczeństwem; Organizacyjno-prawne aspekty koncepcji doskonalenia zarządzania kryzysowego w Polsce; Wybrane problemy administracji przygotowań obronnych Polskie ostatnich stu lat; System zarządzania kryzysowego Republiki Federalnej Niemiec; Administracja zarządzania kryzysowego w Republice Czeskiej; Zarządzanie kryzysowe w Federacji Rosyjskiej; Cloud computing - istota i identyfikacja zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych w chmurach obliczeniowych; Organy państwa wykonujące zadania policji administracyjnej; Partycypacja Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-932-7
Część I Kryminalizacja zachowań korupcyjnych w ustwodawstwach krajowych w ujęciu historycznym: 1. Ewolucja kryminalizacji zachowań korupcyjnych w prawie polskim, 2. Rozwój regulacji antykorupcyjnych w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, CZęść II. Proces umiędzynarodawiania regulacji antykorupcyjnych i ich charakterystyka: 3. Periodyzacja i próba charakterystyki procesu umiędzynarodawiania regulacji antykorupcyjnych, 4. Analiza norm międzynarodowych regulacji antykorupcyjnych. Część III. Wpływ regulacji ponadnarodowych na krajowe ustawodawstwa antykorupcyjne oraz ocena polskiego antykorupcyjnego prawa karnego na tle uregulowań międzynarodowych: 5. Ustawodawstwa wybranych karjow wobec wyzwań międzynarodowego antykorupcyjnego prawa karnego - analiza porównawcza obowiązującego stanu prawnego, 6. Wpływ prawa międzynarodowego na zmianę zakresu kryminalizacji zjawiska korupcji w polskim prawie karnym oraz próba oceny implementacji standardów międzynarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89623-25-0
Zjawisko i jego pomiar I. Różne twarze korupcji II. Czy rzeczywiście aż tak powszechna? Pomiar i badanie korupcji; Z czterech punktów widzenia III. Normy etyczne - konflikt interesów - korupcja IV. Korupcja a zaufanie, czyli społeczne konsekwencje korupcji V. Korupcja w świecie polityki VI. Korupcja jako kontrakt; Przeciwdziałanie VII. Władza publiczna przeciw korupcji VIII. Państwo polskie wobec korupcji IX. Przeciwdziałanie korupcji w polskim prawie X. Czy tylko państwo? Społeczeństwo obywatelskie w walce z korupcją
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2653)
ISBN: 83-229-2512-3
1.Pojęcie Skarbu Państwa i jego interesów majątkowych, 2.Czynniki i uwarunkowania przestępczości na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa, 3.Ogólne zagadnienia dotyczące podstaw karania za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, 4.Podstawy karania za za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa zachowania korupcyjne, 5.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przez oszustwa, 6.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przez powierników, 7.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezpranie pieniędzy, 8.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezniewypłacalnych dłużników, 9.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezfałszowanie pieniądza lub paiperów wartościowych, 10.Pozakarne środki przeciwdziałania przestępczości na szkodę intersów majątkowych Skarbu Państwa, 11.Podstawy karnoprawnej ochrony interesów finansowych Skarbu Wspólnoty Europejskiej oraz interesów majątkowych Skarbu wybrnaych państw europejskich, 12.Stanowisko przedstawicieli zawodów prawniczych odnośnie do zakresu ochrony intersów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, 13.Podstawy modelu ochrony interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym - wnioski de lege lata i de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym / Anna Wierzbica. - Stan prawny na 10.04.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 231, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-925-3
1. Ograniczenia majątkowe, 2. Ograniczenia w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Ograniczenia w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez pozostałych funkcjonariuszy samorządowych, 4. Oświadczenia o działalności gospodadrczej, umowach cywilnoprawnych i informacje o zatrudnieniu małżonka, 5. Pozostałe zakazy i organiczenia antykorupcyjne, 6. Organiczenia antykorupcyjne niektórych pracowników samorządowych, 7. Zasady odpowiedzialności w sytuacjach wystąpienia praktyk korupcyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0708-6
1. Definicja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i definicje pokrewne; 2. Instrumenty prawne dotyczące transakcji stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 3. Inne rozwiązania prawne dotyczące polskich osób na eksponowanych stanowiskach politycznych do wykorzystania w kontroli przeprowadzanych przez nie transakcji; 4. Praktyka stosowania przepisów dotyczących osób na eksponowanych stanowiskach politycznych; 5. Korupcja i pranie pieniędzy z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-628-3
Skąd patologia w działaniach administracji? (pierwotne i wtórne przyczyny powstawania patologii w administracji); Prawo jako instrument ograniczenia patologii w demokratycznym państwie prawnym; Patologie w administracji publicznej (wybrane zagadnienia); Kilka uwag o patologii w działalności prawotwórczej administracji publicznej; teoria prawnych form działania administracji a rzeczywistość normatywna, Nieprawidłowości w zakresie stosowania przez administrację publiczną przepisów jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w świetle działalności Rzecznika Praw Obywatelskich; "ustawa" i "podstawowy akt normatywny" w systemie prawa administracyjnego. Aspekty logiczne i prawne; Problemy metodologii badań dysfunkcji w administracji publicznej; Nadużycie kompetencji przez organ administracji publicznej; Administracja wobec praw człowieka (źródła patologii); Społeczeństwo obywatelskie w walce z korupcją - wybrane przykłady działań w Polsce; Prawne i pozaprawne kryteria oceny patologii w administracji publicznej; Niedoskonałość rozwiązań prawnych a sytuacje patologiczne w administracji publicznej; Cienie zasady legalizmu; Patologie w administracji publicznej - przyczyny i próby przeciwdziałania; Patologie w administracji a finansowanie szkolnictwa wyższego w Anglii; Ograniczanie dostępu do spisu wyborców jako informacji publicznej; Polityka społeczna państwa polskiego wobec bezrobocia jako obszar patologii w relacjach administracji z obywatelem; Z zagadnień ograniczeń antykorupcyjnych w prawie gospodarczym publicznym; Zachowania patologiczne społeczne dewiacyjne w administracji a zaufanie; Patologie w demokratycznym sprawowaniu władzy w Rosji i Wenezueli. Próba analizy porównawczej; Terminy w kodeksie postępowania administracyjnego - zagadnienia wybrane; Korupcja prywatna w polskim prawie karnym w ujęciu międzynarodowym i prawnoporównawczym; Patologie w relacjach z obywatelami w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska przy organizowaniu referendów lokalnych jako formy prawnej rozstrzygania konfliktów społecznych; Analiza nieprawidłowości w zakresie organizacji ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski po wstąpieniu do strefy Schengen; Uprawnienie straży gminnej (miejskiej) do stosowania fotoradarów - patologia czy konieczność?; Sądowa kontrola nieprawidłowości związanych z wydawaniem decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Decyzje o odmowie przyznania własności czasowej nieruchomości w trybie dekretu warszawskiego jako przykład patologii w funkcjonowaniu administracji; Patologiczne konsekwencje nieuwzględnienia czynnika obywatelskiego w procesie decyzyjnym; Informowanie społeczeństwa przez administrację: weberyzacja działań urzędniczych czy patologia?; Patologie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Odpowiedzialność etyczna urzędników Unii Europejskiej i rodzaj sankcji wymierzanej za nieetyczne zachowanie; Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników wspólnotowych. Zakres i celowość reformy przepisów pracowniczych; Uwagi krytyczne do naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej; Patologie związane z dysfunkcja niektórych przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych; faworytyzm i protekcja przy naborze i obsadzaniu stanowisk w polskiej administracji. Przyczyny i konsekwencje; Lobbing w administracji publicznej. Wybrane zagadnienia kryminologiczne i prawnokarne; Sposoby nawiązania pracy przez członków korpusu służby zagranicznej - rodzaje form wyznaczania podmiotów do pełnienia funkcji konsularnych; Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie o służbie cywilnej; Patologie organizacyjne w polskim samorządzie terytorialnym; Patologie w relacjach pomiędzy sferami władz publicznych; Skarga na bezczynność w orzecznictwo WSA w Olsztynie; Przejawy patologii w sprawowaniu nadzoru nad samorządem terytorialnym; Szkoły i placówki oświatowe w obliczu patologii niedostosowania społecznego uczniów i wychowanków; Problemy organizacyjne pomocy społecznej W Polsce - zagadnienia wybrane; Jakość organizacji formalnej administracji publicznej a zagrożenie patologią (w świetle wybranych przykładów z obszaru administracji rządowej szczebla centralnego); patologie w prawotwórstwie podatkowym na przykładzie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego; Obowiązek tajemnicy informacji i jego konsekwencje dla wykonywani zadań administracji publicznej; Transparentność w funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej; Zbyt szeroki zakres władztwa publicznego w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu przed samorząd zawodowy izby architektów jako źródło patologii w administracji publicznej; Patologia relacji pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a świadczeniodawcą; Zasada konkurencji a zlecanie zadań publicznych; Patologie systemu zamówień publicznych; Rachunkowość - szara strefa finansów publicznych; Naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako przejaw patologii w finansach publicznych; Zjawiska patologiczne w systemie zamówień publicznych; Problem weryfikacji decyzji w sprawie wysokości zaliczki alimentacyjnej po ogłoszeniu wyroku TK z dnia 23 czerwca 2008 r, P 18/06; Zasady finansowania kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu; Prawne i ekonomiczne dylematy związane z pojęciami przychodów i rozchodów budżetowych oraz finansowanie deficytu budżetu państwa ; Kilka uwag w przedmiocie teorii i praktyki gospodarowania nieruchomościami gminnymi; Przyczyny nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów administracyjnych - próba analizy na przykładzie opłat ze ustanowione prawo wieczystego użytkowania; Uzyskiwanie prywatnych korzyści przez funkcjonariuszy publicznych - ocena działania administracji publicznej na przykładzie wyników badania sondażowego przeprowadzonego w województwach: mazowieckim, podlaskim, oraz warmińsko-mazurskim; patologie a niektóre postaci homeostazy w działaniach administracji europejskiej; Rola nauki administracji w identyfikowaniu patologii w organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej; Źródła informacji o patologiach w administracji; Normatywne podstawy zapobiegania przewinieniom dyscyplinarnym funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego; racjonalne odniesienia w badaniach zjawisk patologii administracji publicznej; Szczególny reżim odpowiedzialności odszkodowawczej urzędników jako remedium na patologie w administracji publicznej?; Patologie czy prawidłowości w realizacji projektów teleinformatycznych w administracji publicznej?; Profilaktyka i zwalczanie korupcji w Policji; Oświadczenia majątkowe wójtów - raport z województwa podlaskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-922627-5-6
1.Przedmowa. 2. Prawo administracyjne: Konstytucyjna zasada jawności i administracji publicznej; Przetarg ograniczony; Zasada dobrego sąsiedztwa i inne zagadnienia prawne związane z decyzją o warunkach zabudowy; Odwołanie w postępowaniu administracyjnym; Nie wykonywanie prawomocnych wyroków sadowych przez organy administracyjne; status świadka w postępowaniu administracyjnym. Prawa i obowiązki; Postępowaniu w sprawie skarg i zażaleń w kodeksie postępowania administracyjnego; Odpowiedzialność skarbu Państwa. 3. Prawo Cywilne: Prawo Konsumenckie; Ochrona Lokatorów; Małżeńskie ustroje majątkowe. 4. Prawo Karne: Jawność postępowania karnego; Prawa i obowiązki świadka w procesie karnym; Dochodzenie roszczeń przez pokrzywdzonego na gruncie kodeksu postępowania karnego z 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo sportowe / Sławomir Fundowicz. - Stan prawny na 30.04.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2013. - 291, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-4238-4
1. Fenomen sportu; 2. Pojęcie i źródła prawa sportowego; 3. Unia Europejska i sport; 4. Zawodnik; 5. Tytuły zawodowe w sporcie. Trenerzy i instruktorzy sportowi; 6. Kluby sportowe i związki sportowe; 7. Polski związek sportowy; 8. Liga zawodowa; 9. Rządowa administracja sportowa; 10. Nadzór nad polskim związkiem sportowym; 11. Narodowy ruch olimpijski; 12. Sądownictwo sportowe; 13. Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej; 14. Bezpieczeństwo imprez sportowych; 15. Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych; 16. Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich; 17. Zwalczanie dopingu w sporcie; 18. Korupcja w sporcie; 19. Telewizyjne przekazy widowisk sportowych; 20. Przygotowanie legislacyjne do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63962-56-2
Rozdział I. Wprowadzenie: 1.1. Problem społecznej odpowiedzialności organizacji; 1.2. Korupcja jako przejaw nieetycznego działania; 1.3. Patologie w relacjach międzyludzkich. Rozdział II. Organy władzy, urzędy centralne i samorządowe: 2.1. Rodzaje patologii w administracji publicznej; 2.2. Nieprawidłowości i nadużycia przy stanowieniu prawa; 2.3. Niegospodarność i afery finansowe; 2.4. Przykłady naruszenia dóbr osobistych; 2.5. Patologie w samorządzie terytorialnym. Rozdział III. Wymiar sprawiedliwości: 3.1. Niesłuszne aresztowania i kontrowersyjne wyroki; 3.2. Korupcja w służbach mundurowych; 3.3. Patologiczne stosunki międzyludzkie; 3.4. Błędy i przekroczenie uprawnień podczas akcji. Rozdział IV. Nadużycia w sektorze finansowym: 4.1. Sektor bankowy; 4.2. Nadużycia w innych instytucjach związanych z sektorem finansowym. Rozdział V. Nieprawidłowości w służbie zdrowia: 5.1. Uwarunkowania systemowe; 5.2. Korupcja i łapownictwo; 5.3. Błędy medyczne; 5.4. Mobbing i molestowanie; 5.5. Inne nieprawidłowości w służbie zdrowia; 5.6. Nieprawidłowości w pracy pogotowia ratunkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7444-128-3
1. Przestępczość zorganizowana z punktu widzenia polityki, teorii i praktyki, 2. Rola Krajowej Służby Wywiadu Kryminalnego (NCIS) w zwalczaniu przestępczości w Wielkiej Brytanii, 3. Ocena etyczna nadzwyczajnych instrumentów władzy państwowej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji świadka koronnego, 4. Narkotyki i narkomania w systemie penitencjarnym, 5. Przestępczość zorganizowana w Polsce z perspektywy Centralnego Biura śledczego, 6. Wykorzystywanie i przekształcenie materiałów operacyjnych w materiał dowodowy w postępowaniu karnym, 7. System przeciwdziałania i zwalczania procedur prania pieniędzy - ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji obowiązanych, 8. W sprawie definicji normatywnej terroryzmu, 9. Porwania dla okupu jako akt terroru oraz nowa forma działania przestępczości zorganizowanej, 10. Mały świadek koronny (art. 60 par. 3 k.k.), 11. Skazani "niebezpieczni' a wybrane problemy praktyki penitencjarnej, 12. Świadek koronny - instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej, 13. Problemy koordynacji działań w ściganiu przestępczości zorganizowanej w Rosji, 14. Korupcja w polskich sądach powszechnych - zagrożenia i fakty, 15. Polska wobec obecnych zagrożeń terroryzmu globalnego, 16. Odstępstwo od zasady jawności rozprawy w świetle ustawy o świadku koronnym, 17. Kilka uwag na temat praktyki stosowania instytucji świadka koronnego, 18. Korupcja w działalności zorganizowanych struktur przestępczych, 19. Zeznania świadka anonimowego i świadka koronnego w rzetelnym procesie karnym, 20. Ogólne uwagi dotyczące sprawności postępowania w sprawach z udziałem świadka koronnego, 21. Wokół problematyki materiału dowodowego w postępowaniu ze świadkiem koronnym, 22. Potencjalne obiekty ataku terrorystów (studium procesu wyboru celu zamachu), 23. Przestępczość w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej (stan rzeczywisty, prognozy, kierunki, przeciwdziałania), 24. Instytucja świadka koronnego w świetle wyników przeprowadzonych badań, 25. Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożenia terroryzmem, 26. Przestępczość zorganizowana - aspekt penitencjarny (zarys problemu i założenia badawcze), 27. Wsparcie informatyczne projektu na przykładzie programu archiwizacji akt oraz programu analizy ankiet, 28. Prawne i organizacyjne aspekty typowania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, 29. Wywiad kryminalny jako kierunek zwiększania efektywności Policji w zdobywaniu, gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji, 30. Wybrane zagadnienia statusu uczestników procesu karnego korzystających z ochrony formalnego immunitetu prokuratorskiego, 31. Wybrane aspekty specyfiki przewodu sądowego z udziałem świadka koronnego, 32. Korupcja w wymiarze sprawiedliwości - symptomy i kulisy, 33. Przegląd definicji grupy i związku w orzecznictwie i doktrynie na tle badań akt sądowych - wybrane zagadnienia, 34. Koncepcja organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce oraz propozycje rozwiązań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7601-689-4
1. Ustalenia pojęciowe oraz typologia środków prawnych. 2. Obszary zagrożenia nadużyciami władzy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz mechanizmy ich powstawania. 3. Środki antykorupcyjne. 4. Zasada jawności administracyjnej i środki informacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego. 5. Środki kontroli i nadzoru.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7601-944-4
1. Przegląd antykorupcyjnych rozwiązań w obowiązującym ustawodawstwie. 2. Legitymacja skarbowa a przejrzystość administracji publicznej. 3. Prawna regulacja dostępu do informacji i zasady jawności w działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania zjawisku korupcji. 4. Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na kształt regulacji antykorupcyjnych w samorządzie terytorialnym. 5. Ograniczenia w dopuszczalności zawierania umów z radnymi przez jednostki samorządu terytorialnego. 6. Wadliwość przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych w jednostkach samorządu terytorialnego. 7. Z orzecznictwa sądów administracyjnych na tle art 24f u.s.g. 8. Zjawiska korupcjogenne w zakresie gospodarki komunalnej. 9. Przeciwdziałanie zjawisku korupcji w samorządzie terytorialnym w Szwecji: przepisy prawne, rozwiązania systemowe oraz przykłady z praktyki. 10. Odwołanie oraz rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym jako sankcje naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. 11. Kilka uwag o tzw. przepisach antykorupcyjnych w prawie pracy pracowników administracji publicznej. 12. Przeciwdziałanie korupcji w ustawie o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. 13. Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi a przeciwdziałanie korupcji. 14. Prawnokarne regulacje przeciwdziałania zjawiskom korupcji w administracji publicznej. 15. Udział osób pełniących funkcje publiczne w spółkach prawa handlowego oraz ich organach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-568-X
Cz. I Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej: 1. Ewolucja III filaru Unii Europejskiej, 2. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, 3. Walka z korupcją w prawie Unii Europejskiej, 4. Prawo europejskie a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, 5. Unia Europejska wobec walki z terroryzmem, 6. Walka z przestępczością zorganizowaną w prawie Unii Europejskiej, 7. Nielegalna imigracja na obszarze Unii Europejskiej, 8. Unia Europejska wobec handlu ludźmi, 9. Unia Europejska wobec narkotyków, 10. Unia Europejska wobec walki z rasizmem i ksenofobią. Cz. II Współpraca organów ścigania w ramach Unii Europejskiej: 11. Europol = Europejski Urząd Policji, 12. Pościg transgraniczny jako forma współpracy policji w ramach Unii Europejskiej, 13. Główne założenia decyzji ramowej o zespołach dochodzeniowo-śledczych i jej implementacja do prawa krajowego. Cz. III Współpraca sądowa w ramach Unii Europejskiej: 14. Europejski nakaz aresztowania i jego implementacja do prawa krajowego, 15. Zabezpieczenia dowodów i mienie nad terytorium Unii Europejskiej, 16. Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na obszarze Unii Europejskiej, 17. Współpraca państw w ramach Eurojustu, 18. Europejska Sieć Sadowa w sprawach karnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again