Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Pope Jeremy
(2)
Czarnecki Paweł
(1)
Kamiński Antoni Z
(1)
Kamiński Bartłomiej
(1)
Kijowski Dariusz R
(1)
Pertyński Maciej
(1)
Pływaczewski Emil W
(1)
Suwaj Patrycja J
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Wójcik Jerzy Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Korupcja
(7)
Administracja
(3)
Społeczeństwo
(2)
Bioetyka
(1)
Ekologia
(1)
Etyka lekarska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Eutanazja
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Homoseksualizm
(1)
Kara śmierci
(1)
Klonowanie
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Korupcja -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Miasta
(1)
Mniejszości naroodowe
(1)
Narkomania
(1)
Oszustwo
(1)
Partie polityczne
(1)
Pedofilia
(1)
Piramidy finansowe
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Pornografia
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępczość zorganizowana -- Polska
(1)
Przestępczość zorganizowana -- zapobieganie i zwalczanie -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Reklama
(1)
Rodzina
(1)
Socjologia
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Struktura społeczna
(1)
Terroryzm -- zwalczanie -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transplantacja
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Wolność słowa
(1)
Wybory
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Władza państwowa
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Świadek koronny -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Subject: time
1989-
(2)
13 results Filter
Book
In basket
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. - Warszawa : Difin, 2008. - 263, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-917-7
Etyka: cele, zadania i funkcje; Bioetyka; Aborcja; Klonowanie; Etyka lekarska; Manipulacje genetyczne; Zapłodnienie in vitro; Transplantacje organów; Eutanazja; Homoseksualizm; Pedofilia; Prostytucja; Pornografia; Narkomania i narkotyki; Polityka; Kara śmierci; Korupcja; Biznes; Reklama; Ekologia; Wolność słowa i myśli; Ludzie i maszyny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88542-88-5
1.Wprowadzenie : globalizacja, rządy, korupcja, 2. Specyfika współczesnej fali globalizacji, 3. "Siostry z Bretton Woods" : obecna fala globalizacji jako wynik politycznej reakcji na deglobalizację, 4. Czy globalizacja jest "wyścigiem ku przepaści", 5. Państwo narodowe w warunkach globalizacji : kluczowy problem jakości rządów, 6. Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji : kluczowy problem jakości rządów, 7. Włączanie się państw postkomunistycznych w układ globalny : geopolityka, strategie, wyniki, 8. Strategiczne wybory polityczne w procesie przejścia ustrojowego a sprawność rządzenia, 9. Potrzeba "inteligentnego" państwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-927416-0-2
1. Przestępstwa gospodarcze przełomu XX i XXI wieku na tle polskich czynników kryminogennych; 2. Oszustwa bankowe, giełdowe i w ramach akredytywy; 3. Oszustwa kredytowe; 4. Kredyty w systemie konsorcjum argentyńskiego; 5. Inwestowanie w łańcuszki, piramidy, parabanki; 6. Nowe projekty oszustw na tle bieżących potrzeb społecznych; 7. Zagrożenia z cyberprzestrzeni; 8. Nigeryjskie oszustwa zaliczkowe; 9. Ciemna i złota liczba przestępstw gospodarczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-628-3
Skąd patologia w działaniach administracji? (pierwotne i wtórne przyczyny powstawania patologii w administracji); Prawo jako instrument ograniczenia patologii w demokratycznym państwie prawnym; Patologie w administracji publicznej (wybrane zagadnienia); Kilka uwag o patologii w działalności prawotwórczej administracji publicznej; teoria prawnych form działania administracji a rzeczywistość normatywna, Nieprawidłowości w zakresie stosowania przez administrację publiczną przepisów jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w świetle działalności Rzecznika Praw Obywatelskich; "ustawa" i "podstawowy akt normatywny" w systemie prawa administracyjnego. Aspekty logiczne i prawne; Problemy metodologii badań dysfunkcji w administracji publicznej; Nadużycie kompetencji przez organ administracji publicznej; Administracja wobec praw człowieka (źródła patologii); Społeczeństwo obywatelskie w walce z korupcją - wybrane przykłady działań w Polsce; Prawne i pozaprawne kryteria oceny patologii w administracji publicznej; Niedoskonałość rozwiązań prawnych a sytuacje patologiczne w administracji publicznej; Cienie zasady legalizmu; Patologie w administracji publicznej - przyczyny i próby przeciwdziałania; Patologie w administracji a finansowanie szkolnictwa wyższego w Anglii; Ograniczanie dostępu do spisu wyborców jako informacji publicznej; Polityka społeczna państwa polskiego wobec bezrobocia jako obszar patologii w relacjach administracji z obywatelem; Z zagadnień ograniczeń antykorupcyjnych w prawie gospodarczym publicznym; Zachowania patologiczne społeczne dewiacyjne w administracji a zaufanie; Patologie w demokratycznym sprawowaniu władzy w Rosji i Wenezueli. Próba analizy porównawczej; Terminy w kodeksie postępowania administracyjnego - zagadnienia wybrane; Korupcja prywatna w polskim prawie karnym w ujęciu międzynarodowym i prawnoporównawczym; Patologie w relacjach z obywatelami w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska przy organizowaniu referendów lokalnych jako formy prawnej rozstrzygania konfliktów społecznych; Analiza nieprawidłowości w zakresie organizacji ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski po wstąpieniu do strefy Schengen; Uprawnienie straży gminnej (miejskiej) do stosowania fotoradarów - patologia czy konieczność?; Sądowa kontrola nieprawidłowości związanych z wydawaniem decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Decyzje o odmowie przyznania własności czasowej nieruchomości w trybie dekretu warszawskiego jako przykład patologii w funkcjonowaniu administracji; Patologiczne konsekwencje nieuwzględnienia czynnika obywatelskiego w procesie decyzyjnym; Informowanie społeczeństwa przez administrację: weberyzacja działań urzędniczych czy patologia?; Patologie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Odpowiedzialność etyczna urzędników Unii Europejskiej i rodzaj sankcji wymierzanej za nieetyczne zachowanie; Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników wspólnotowych. Zakres i celowość reformy przepisów pracowniczych; Uwagi krytyczne do naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej; Patologie związane z dysfunkcja niektórych przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych; faworytyzm i protekcja przy naborze i obsadzaniu stanowisk w polskiej administracji. Przyczyny i konsekwencje; Lobbing w administracji publicznej. Wybrane zagadnienia kryminologiczne i prawnokarne; Sposoby nawiązania pracy przez członków korpusu służby zagranicznej - rodzaje form wyznaczania podmiotów do pełnienia funkcji konsularnych; Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie o służbie cywilnej; Patologie organizacyjne w polskim samorządzie terytorialnym; Patologie w relacjach pomiędzy sferami władz publicznych; Skarga na bezczynność w orzecznictwo WSA w Olsztynie; Przejawy patologii w sprawowaniu nadzoru nad samorządem terytorialnym; Szkoły i placówki oświatowe w obliczu patologii niedostosowania społecznego uczniów i wychowanków; Problemy organizacyjne pomocy społecznej W Polsce - zagadnienia wybrane; Jakość organizacji formalnej administracji publicznej a zagrożenie patologią (w świetle wybranych przykładów z obszaru administracji rządowej szczebla centralnego); patologie w prawotwórstwie podatkowym na przykładzie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego; Obowiązek tajemnicy informacji i jego konsekwencje dla wykonywani zadań administracji publicznej; Transparentność w funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej; Zbyt szeroki zakres władztwa publicznego w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu przed samorząd zawodowy izby architektów jako źródło patologii w administracji publicznej; Patologia relacji pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a świadczeniodawcą; Zasada konkurencji a zlecanie zadań publicznych; Patologie systemu zamówień publicznych; Rachunkowość - szara strefa finansów publicznych; Naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako przejaw patologii w finansach publicznych; Zjawiska patologiczne w systemie zamówień publicznych; Problem weryfikacji decyzji w sprawie wysokości zaliczki alimentacyjnej po ogłoszeniu wyroku TK z dnia 23 czerwca 2008 r, P 18/06; Zasady finansowania kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu; Prawne i ekonomiczne dylematy związane z pojęciami przychodów i rozchodów budżetowych oraz finansowanie deficytu budżetu państwa ; Kilka uwag w przedmiocie teorii i praktyki gospodarowania nieruchomościami gminnymi; Przyczyny nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów administracyjnych - próba analizy na przykładzie opłat ze ustanowione prawo wieczystego użytkowania; Uzyskiwanie prywatnych korzyści przez funkcjonariuszy publicznych - ocena działania administracji publicznej na przykładzie wyników badania sondażowego przeprowadzonego w województwach: mazowieckim, podlaskim, oraz warmińsko-mazurskim; patologie a niektóre postaci homeostazy w działaniach administracji europejskiej; Rola nauki administracji w identyfikowaniu patologii w organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej; Źródła informacji o patologiach w administracji; Normatywne podstawy zapobiegania przewinieniom dyscyplinarnym funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego; racjonalne odniesienia w badaniach zjawisk patologii administracji publicznej; Szczególny reżim odpowiedzialności odszkodowawczej urzędników jako remedium na patologie w administracji publicznej?; Patologie czy prawidłowości w realizacji projektów teleinformatycznych w administracji publicznej?; Profilaktyka i zwalczanie korupcji w Policji; Oświadczenia majątkowe wójtów - raport z województwa podlaskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7444-128-3
1. Przestępczość zorganizowana z punktu widzenia polityki, teorii i praktyki, 2. Rola Krajowej Służby Wywiadu Kryminalnego (NCIS) w zwalczaniu przestępczości w Wielkiej Brytanii, 3. Ocena etyczna nadzwyczajnych instrumentów władzy państwowej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji świadka koronnego, 4. Narkotyki i narkomania w systemie penitencjarnym, 5. Przestępczość zorganizowana w Polsce z perspektywy Centralnego Biura śledczego, 6. Wykorzystywanie i przekształcenie materiałów operacyjnych w materiał dowodowy w postępowaniu karnym, 7. System przeciwdziałania i zwalczania procedur prania pieniędzy - ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji obowiązanych, 8. W sprawie definicji normatywnej terroryzmu, 9. Porwania dla okupu jako akt terroru oraz nowa forma działania przestępczości zorganizowanej, 10. Mały świadek koronny (art. 60 par. 3 k.k.), 11. Skazani "niebezpieczni' a wybrane problemy praktyki penitencjarnej, 12. Świadek koronny - instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej, 13. Problemy koordynacji działań w ściganiu przestępczości zorganizowanej w Rosji, 14. Korupcja w polskich sądach powszechnych - zagrożenia i fakty, 15. Polska wobec obecnych zagrożeń terroryzmu globalnego, 16. Odstępstwo od zasady jawności rozprawy w świetle ustawy o świadku koronnym, 17. Kilka uwag na temat praktyki stosowania instytucji świadka koronnego, 18. Korupcja w działalności zorganizowanych struktur przestępczych, 19. Zeznania świadka anonimowego i świadka koronnego w rzetelnym procesie karnym, 20. Ogólne uwagi dotyczące sprawności postępowania w sprawach z udziałem świadka koronnego, 21. Wokół problematyki materiału dowodowego w postępowaniu ze świadkiem koronnym, 22. Potencjalne obiekty ataku terrorystów (studium procesu wyboru celu zamachu), 23. Przestępczość w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej (stan rzeczywisty, prognozy, kierunki, przeciwdziałania), 24. Instytucja świadka koronnego w świetle wyników przeprowadzonych badań, 25. Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożenia terroryzmem, 26. Przestępczość zorganizowana - aspekt penitencjarny (zarys problemu i założenia badawcze), 27. Wsparcie informatyczne projektu na przykładzie programu archiwizacji akt oraz programu analizy ankiet, 28. Prawne i organizacyjne aspekty typowania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, 29. Wywiad kryminalny jako kierunek zwiększania efektywności Policji w zdobywaniu, gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji, 30. Wybrane zagadnienia statusu uczestników procesu karnego korzystających z ochrony formalnego immunitetu prokuratorskiego, 31. Wybrane aspekty specyfiki przewodu sądowego z udziałem świadka koronnego, 32. Korupcja w wymiarze sprawiedliwości - symptomy i kulisy, 33. Przegląd definicji grupy i związku w orzecznictwie i doktrynie na tle badań akt sądowych - wybrane zagadnienia, 34. Koncepcja organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce oraz propozycje rozwiązań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-48-2
Cz.A Analiza struktur: Tworzenie podstaw zapobiegania korupcji; Gdzie rozkwita korupcja?; Zmiana rządu? Usuwanie czynników stymulujących korupcje; Składniki systemu zapobiegania korupcji. Cz.B Wykorzystanie struktur: Proces demokratyzacji; Społeczeństwo obywatelskie; Reformy administracyjne; Prawo administracyjne; Rzecznik praw obywatelskich; System sądowniczy; Główny audytor; Usługi publiczne: gdzie sektor publiczny i prywatny robią interesy; Sektor prywatny; Informacja i świadomość publiczna; Niezależne agencje antykorupcyjne; Międzynarodowe mechanizmy i aktorzy; Prawidłowe zarządzanie finansami. Cz.C Tom uzupełniający; Cz.D Komentarze do polskiego wydania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-48-2
Część A: Analiza struktur. 1. Tworzenie podstaw zapobiegania korupcji. 2. Gdzie rozkwita korupcja? 3. Reformowanie rządu? Usuwanie czynników sprzyjających korupcji. 4. Elementy systemu korupcyjnego. Część B: Wykorzystanie struktur. 5. Proces demokratyzacji. 6. Społeczeństwo obywatelskie. 7. reformy administracyjne. 8. Prawo administracyjne. 9. Rzecznik praw obywatelskich. 10 System sądowniczy. 11. Główny audytor. 12. Usługi publiczne: gdzie sektory publiczny i prywatny robią interesy. 13. Sektor prywatny. 14. Informacja i świadomość publiczna. 15. Niezależne agencje antykorupcyjne. 16. Międzynarodowe mechanizmy i główni aktorzy 17. Prawidłowe zarządzanie finansami. Część C: Tom uzupełniający. Część D: Komentarze do polskiego wydania. Część E: Dziedziny szczególnego zagrożenia korupcją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-202-2
1. Ani Elizjanum, ani Hades. Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany, 2. Formowanie sie nowej struktury społecznej, 3. Płodność i rodzina w okresie transformacji, 4. Zmiany systemu wartości, 5. Przemiany miast i zbiorowości miejskich, 6. Przemiany zbiorowości wiejskich, 7. Partie polityczne w Polsce po 1989 roku, 8. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w procesie transformacji systemowej, 9. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy, 10. Korupcja w warunkach postkomunistycznych przemian ustrojowych podejście instytucjonalne, 11. Przebudowa ustrojowa i pamięć przeszłości, 12. Kultura polska w oczach mniejszości, 13. Postkomunizm: instytucjonalny ład czy chaos?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Korupcja - od 1989 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
Korupcja - Polska - od 1989 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Korupcja -- Polska -- od 1989 r (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again