Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(19)
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(19)
Author
Brzeziński Bogumił
(5)
Matuszewski Wojciech
(5)
Morawski Wojciech
(5)
Olesińska Agnieszka
(5)
Bienias Ilona
(1)
Brdulak Jakub J
(1)
Gryska Piotr
(1)
Jakubowski Andrzej
(1)
Kaczurak-Kozak Monika
(1)
Kiercel Tomasz S
(1)
Knedler Konrad
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kowalczyk Ewaryst
(1)
Kurowski Leon
(1)
Kuźma Mariusz
(1)
Kłopotek Anna
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Melezini Andrzej
(1)
Osiatyński Jerzy
(1)
Perkowski Maciej
(1)
Piaszczyk Artur
(1)
Rola Zygmunt
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Sochacka-Krysiak Hanna
(1)
Stasik Mirosław
(1)
Sławińska-Tomtała Ewa
(1)
Uryga Józef
(1)
Wajda Paweł
(1)
Wasylko Mieczysław
(1)
Wilk Leszek
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Wójcik Jerzy Wojciech
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Zalewski Dariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(22)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Kontrola finansowa
(15)
Finanse publiczne
(10)
Podatek
(8)
Budżet państwowy
(7)
Budżety terenowe
(7)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(7)
Dług państwowy
(6)
Narodowy Bank Polski
(6)
Bank centralny
(5)
Cło
(5)
Fundusze celowe
(5)
Prawo finansowe
(5)
Ubezpieczenia chorobowe
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Audyt wewnętrzny
(4)
Finanse
(4)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Budżet
(2)
Polska
(2)
Rynek finansowy
(2)
Sektor publiczny
(2)
Decyzje administracyjne
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Gazy cieplarniane
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Komisja Nadzoru Finansowego
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola -- metody
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Korupcja
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oszustwo
(1)
Piramidy finansowe
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Programy UE
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Unia Europejska
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Własność komunalna
(1)
Własność państwowa
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
24 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1711-5
1. Audyt środków unijanych z funduszy strukturalnych, 2. Audyt środków unijnych z funduszy spójności, 3. Audy finansowy środków unijnych w szóstym programie ramowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920931-3-5
1. Zagadnienia wstępne. 2. Model ryzyka - planowanie długoterminowe. 3. Audyt operacyjny - zagadnienia ogólne. 4. Audyt kontroli wewnętrznej według modelu COSO. 5. Audyt systemu kadr i płac. 6. Audyt robót budowlanych. 7. Audyt systemu zakupów. 8. Audyt systemów zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych. 9. Audyt finansowy - uwagi ogólne. 10. Planowanie audytu finansowego. 11. Należności - proces sprzedaży i kontrole wewnętrzne. 12. Należności - audyt pozycji bilansowych. 13. Zobowiązania - proces zakupu i kontrole wewnętrzne. 14. Zobowiązania - audyt pozycji bilansowych. 15. Rachunek wyników - część operacyjna. 16. Środki pieniężne. 17. Rozwiązania do zadań w rozdziale 9.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Jerzy Osiatyński. - Wyd.2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 309 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14593-4
1. Podstawowe pojęcia i definicje 2. Budżet państwa - pojęcia dochodów, wydatków, deficytu budżetowego i długu publicznego 3. Finanse publiczne a polityka gospodarcza państwa 4. System podatkowy i polityka podatkowa w Polsce 5. Zasady opracowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa 6. Analiza budżetu państwa na dany rok 7. Finanse samorządu terytorialnego 8. Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców 9. Skonsolidowany sektor finansów publicznych 10. Państwowy dług publiczny 11. Dyscyplina finansowa i kontrola wewnętrzna 12. Finanse publiczne a Unia Europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-10-3
1.Unia Europejska i jej prawo wobec ochrony środowiska, 2.Podstawy prawne finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 3.Instytucje Unii Europejskiej wobec finansowania polityki ochrony środowiska, 4.Zasady finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 5.Formy finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 6.Wpływ Unii europejskiej na finansowanie ochrony środowiska w Polsce. Finansowanie ochrony środowiska Unii Europejskiej : 1.Podstawy traktatowe polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 2.Podstawy prawne funkcjonowania funduszy finansujących politykę ochrony środowiska Unii Europejskiej, 3.Kontrola finansowa, zapobieganie nadużyciom finansowym i odpowiedzialność za naruszenia interesów finansowych Wspólnot europejskich, 4.Krajowe regulacje finansowania ochrony środowiska, 5.Rynek emisji gazów cieplarnianych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-912566-3-4
R.1 Podstawowe pojęcia i problemy systemu kontroli finansowej: Proces gospodarczy jako przedmiot kontroli finansowej; Optymalizacja i racjonalizacja w kontroli procesów gospodarczych; Nadzór; Kontrola; Inne pojęcia sprzężone z kontrolą; Kontrola a analiza. R.2 System kontroli finansowej: Pojęcie systemu i definicja systemu kontroli finansowej; Rygory podejścia systemowego; Zasady funkcjonowania kontroli wynikające z systemu i podejścia systemowego; Wymagania dot. budowy systemu kontroli finansowej; Koncepcje systemu kontroli finansowej w ujęciu syntetycznym i rozwiniętym; Czynniki determinujące funkcjonowanie systemu kontroli finansowej. R.3 Rodzaje i metody kontroli finansowej: Rodzaje kontroli wg przyjętych kryteriów; Metody i techniki kontroli; Metody zapewniające sprawne przeprowadzanie kontroli w znaczeniu prakseologicznym; Metody umożliwiające merytoryczną ocenę efektywności osiągniętej przez kontrolowane podmioty. R.4 Typowy proces kontroli finansowej: Pojęcie procesu kontroli oraz czynności i determinanty jego skuteczno ści; Właściwa kontrola; Determinanaty skuteczności czynności kontrolnych. R.5 Kontrola w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Kontrola sprawowana przez władzę ustawodaw czą; Kontrola sprawowana przez włądzę wykonawczą; Kontrola sprawowana przez włądzę sądowniczą, sądy i trybunały; Podsystem kontroli sprawowanej przez "czwartą włądzę". R.6 System kontroli wewnętrznej: Koncepcja systemu kontroli wewnętrznej; Podsystem nadzoru systemu kontroli wewnętrznej; Podsystem samokontroli systemu kontroli wewnęrztnej; Podsystem kontroli funkcjonalnej systemu kontroli wewnętrznej; Kontrola - controlling w świetle zintegrowanego rynku europejskiego i globalizacji; Informatyczny system zbierania, przetwarzania i eliminowania niedociągnięć oraz nieprawidłowości. R.7 System kontroli zewnętrznej: Koncepcja systemu kontroli zewnętrznej; Najwyższa Izba Kontroli jako podsystem systemu kontroli zewnętrznej; Podsystem kontroli zewnętrznej sprawowanej przez Radę Ministrów; Funkcjonowanie kontroli resortowej na przykładzie Ministerstwa Finansów; Podsystem kontroli skarbowej systemu kontroli zewnętrznej; Podsystem kontroli i nadzoru bankowego systemu kontroli zewnętrznej (synteza); Nadzór Komisji Nadzoru Bankowego nad wybranymi dziedzina mi działalności bankowej; Podsystem nadzoru i kontroli sprawowanej przez regionalne izby obrachunkowe; Kontrola sprawowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako podsystem systemu kontroli zewnętrznej. R.8 Informacja o wynikach kontroli i obowiązek ich wykorzystania : Pojęcie informacji o wynikach kontroli Jakość i rodzaje informacji o wynikach kontroli; Dokumentowanie stanu faktycznego w czasie kontroli; Prezentowane wyników kontroli; Wykorzystanie i obieg informa cji o wynikach kontroli; Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych i ustalania osiągniętych wyników. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1244-5
1. Zarys teorii kontroli finansowej; 2. Ogólny przegląd zasad postępowania kontrolnego i pokontrolnego; 3. Niektóre problemy kontroli finansowej w warunkach transformacji ustrojowej na tle doświadczeń zagranicznych; 4. System kontroli finansowej w sektorze publicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Kontrola podatkowa przedsiębiorców / Dariusz Zalewski, Andrzej Melezini. - Stan prawny na 1.09.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 354, [2] s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-264-0490-0
1. Zakres stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kontroli podatkowej przedsiębiorcy; 2. Wszczęcie i zasady prowadzenia kontroli podatkowej po nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 3. Reprezentacja przedsiębiorcy oraz prawa i obowiązki stron w kontroli podatkowej; 4. Postępowanie dowodowe w kontroli podatkowej; 5. Zakończenie kontroli podatkowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919761-0-6
Cz.I Kontrola wewnętrzna : 1.Wprowadzenie, 2,Środowisko kontroli, 3.Ustalenie celów, 4.Ryzyko kontroli, 5.Procedury (mechanizmy kontroli), 6.Monitoring, 7.Informacja i komunikacja. Cz.II Kontrola finansowa : 1.Wprowadzenie, 2.Wskaźniki wydajności, 3.Identyfikacja i ocena ryzyka, 4.Dochody, 5.Wstępna ocena celowości i gospodarności wydatków, 6.Zamówienia publiczne, 7.Wydatki i zaciąganie zobowiązań, 8.Zwrot środków publicznych, 9.Gospodarowanie mieniem, 10.Rachunkowość, 1.Wdrażanie systemu kontroli finansowej. Cz.III Audyt : 1.Definicje, 2.Cel powołania audytu (wewnętrznej jednostki kontroli), 3.Kontrola tradycyjna a audyt, 4.Standardy audytu, 5.Standardy wykonywania zawodu audytora, 6.Zarzadzania komórką audytu wewnętrznego, 7.Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-1695-6
1. Wstęp; 2. System kontroli zarządczej; 3. Standardy kontroli zarządczej- podstawowe założenia; 4. Grupy standardów kontroli zarządczej; 5. Komitet audytu; 6. Praktyczne podejście do wdrożenia kontroli zarządczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-1230-9
1. Kontrola wykonywana przez regionalne izby obrachunkowe; 2. Zakres kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, uprawnienia inspektora kontroli skarbowej, obowiązki kontrolowanego; 3. Kontrola udzielania zamówień publicznych dokonywana przez Prezesa UZP; 4. Działalność kontrolna Najwyższej Izby Kontroli; 5. Kontrola w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 6. Kontrola płatników składek sektora finansów publicznych; 7. Społeczna kontrola administracji- instytucja skarg i wniosków; 8. Kontrola administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne; 9. Kontrola PIP w jednostce sektora finansów publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-927416-0-2
1. Przestępstwa gospodarcze przełomu XX i XXI wieku na tle polskich czynników kryminogennych; 2. Oszustwa bankowe, giełdowe i w ramach akredytywy; 3. Oszustwa kredytowe; 4. Kredyty w systemie konsorcjum argentyńskiego; 5. Inwestowanie w łańcuszki, piramidy, parabanki; 6. Nowe projekty oszustw na tle bieżących potrzeb społecznych; 7. Zagrożenia z cyberprzestrzeni; 8. Nigeryjskie oszustwa zaliczkowe; 9. Ciemna i złota liczba przestępstw gospodarczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87673-86-2
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-066-6
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansów publicznych / Bogumił Brzeziński, Wojciech Matuszewski, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska. - Wyd. 3 popr. i aktual. Stan prawny na 31.07.2003 r. - Torun : TNOiK "Dom Organizatora", 2003. - 347, [4] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-153-0
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-272-4
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-431-5
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publicznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-153-0
1. Teoretyczne zagadnienia finansów publicznych, 2. Tendencje rachunkowości sektora publicznego, 3. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej, 4. Rachunkowość budżetu, 5. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, 6. Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont, 7. Specyfika rachunkowości jednsotek budżetowych, 8. Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych, 9. Specyfika rachunkowości gospodarstw pomocniczych, 10. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej, 11. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa, 12. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostach sektora finansów publicznych, 13. Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-0492-2
1. System finansowy w Polsce i jego elementy składowe; 2. Nadzór jako podstawowa metoda oddziaływania władzy publicznej na procesy zachodzące w obrębie systemu finansowego; 3. Nadzór nad systemem finansowym; 4. Decyzja administracyjna jako zasadnicza prawna forma działania w nadzorze nad polskim rynkiem finansowym; 5. Wykorzystywanie decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym; 6. Decyzja administracyjna jako instrument sprawnego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu finansowego; 7. Rola decyzji administracyjnej w nadzorze wstępnym nad systemem finansowym; 8. Nadzór bieżący nad prawidłowym funkcjonowaniem instytucji finansowych; 9. Decyzja administracyjna jako środek nadzoru następczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Komisja Nadzoru Finansowego; 2. Nadzór nad rynkiem finansowym i towarowym; 3. Nadzór ubezpieczeniowy; 4. Nadzór emerytalny; 5. Nadzór bankowy; 6. Działania o charakterze międzysektorowym; 7. Działania związane ze zwalczaniem nadużyć na rynku finansowym; 8. Prace legislacyjne; 9. Zaangażowanie Komisji Nadzoru Finansowego we współpracę międzynarodową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2381)
ISBN: 83-226-1521-3
I. Zagadnienie rodzajowego dobra prawnego w przepisach karnych podatkowych. II. Przestępstwa a wykroczenia podatkowe. III. Zarys systemowy typów przestępstw i wykroczeń podatkowych. IV. Społeczna szkodliwość przestępstw i wykroczeń podatkowych. V. Bezprawoność i karalność przestępstw i wykroczeń podatkowych oraz problemy związane z typizacją. VI. Przestepstwa i wykroczenia podatkowe a obowiązanie prawa pod względem czasu i miejsca. VII. Związek podmiotu z przestępstwem (wykroczeniem) podatkowym jako podstawa różnicowania charakteru odpowiedzialności. VIII. Wina i strona podmiotowa deliktów podatkowych. IX. Formy popełniania przestępstw i wykroczeń podatkowych. X. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej. XI. Zbieg czynów i zabieg przepisów ustawy. XII. Środki państwowej reakcji wobec sprawców przestepstw i wykroczeń podatkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again