Form of Work
Książki
(9)
Czasopisma
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(6)
Author
Habermas Jürgen
(2)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(2)
Ślęczka Kazimierz
(2)
Bendyk Edwin
(1)
Dąbrowa Ewa
(1)
Eco Umberto
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Jankowska Dorota
(1)
Jelinek Jan Amos
(1)
Kaiser Izabella
(1)
Kochanowska Ewa
(1)
Kocór Maria
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kołodziej Małgorzata
(1)
Krajewska Anna
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Kulmatycki Lesław
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Majzner Rafał
(1)
Marks Mirosława
(1)
Mańkowska Anna
(1)
Miczka Tadeusz
(1)
Morbitzer Janusz
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rosół Adam
(1)
Soliński Wojciech
(1)
Stasiuk Karina
(1)
Trybulec Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Komunikacja społeczna
(8)
Filozofia
(2)
Kultura
(2)
Nauczanie
(2)
Racjonalność
(2)
Socjologia
(2)
Adler, Alfred
(1)
Dialog społeczny
(1)
Europa
(1)
Filozofia dialogu
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Język
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunikacja symboliczna
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura masowa
(1)
Mentoring
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Postmodernizm
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7414-020-8
1. Życiodajny impuls, 2. śmierć odległości, 3. Język i społeczeństwo, 4.Świt społeczeństwa sieciowego, 5. Imperium sieciowe, 6. Mały świat kolesiów, 7. Niebezpieczne wirusy, 8. Tragedia wspólnego pastwiska, 9. Państwo nadzoru, 10. Na początku był algorytm, 11. sieciowa wojna, 12. Adaptuj albo giń, 13. I stała się ciemność, 14. Biologia systemów, 15. Nowa nauka sieci, 16. Koniec człowieka?, 17. Niezapowiedziane rewolucje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-99-1
1. Gratulacja, przemyślenia, opinie: Jerzy Kopel o zniewolonej konsumpcji; Treści psychologiczne w pracach naukowych prof. dr. Jerzego Kopla; Motyw społecznego w pracach Profesora Jerzego Kopla; 2. Realia współczesnego społeczeństwa a teoria i praktyka dialogu: Kultura jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Ideologiczne tworzenie rzeczywistości społecznej; Homo consumens; Dealer i klient. O istocie dialogu; 3. Dialog w perspektywie człowieczeństwa- od narodzin do starości człowieka: Dialog a kształtowanie poczucia odpowiedzialności; Psychologia dialogu; Dialog w perspektywie osobowej; Dziecko jako podmiot dialogu w rodzinie; Tworzenie podstaw dla partycypacji osób starszych w życiu społecznym; W trosce o kulturę fizyczną młodego pokolenia polaków; O dialogach, sąsiedztwach literackich i życiowym poszukiwań Jana Pawła II i ks. Jana Twardowskiego; 4. Dialog jako podstawa skutecznej komunikacji: Dialogiczność relacji ze studentami a założenia grzeczności językowej; Swoboda i granice dialogu w Internecie; Dialog lektur a dialog pokoleń; 5. Dialog w dyskursach politycznych: O (nie)możliwości dialogu z komunistami u progu tzw. polski Ludowej- prawnika uwagi luźne; Lekcja Modzelewskiego; Kazimierz Ślęczka- Czy wolno emigrować? (Kilka słów o patriotyzmie); Autonomia terytorialna- płaszczyzna dialogu czy konfliktów?; Wprowadzenie do kapitalizmu państwowego; Dialog jako niezbędny element sprawnego (prawidłowego) funkcjonowania gminy; 6. Dialog w rozważaniach prawnych: Nie ma ugody bez dialogu; Work-life balance jako przestrzeń do dialogu pomiędzy pracownikiem a (odpowiedzialnym) pracodawcą; Dialog interpersonalny i dyskurs prawniczy w mediacji; inicjatywa ludowa jako instytucja dialogu społecznego; Z problematyki korupcji w administracji publicznej; 7. Reminiscencje dialogu w naukach społecznych i praktyce/codzienności współczesnego życia: Historia nauki z medycyną i edukacją w tle; Zastosowanie prostej regresji liniowej w badaniach w naukach społecznych; Kobiety w męskim świecie. Dialog warunkiem osiągnięcia prawdziwej równości płci; Analiza udziału systemów ratowniczych w zarządzaniu kryzysowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2551)
ISBN: 83-229-2430-5
1.Wstęp, czyli życie w wieku komunikacji : Cztery ujęcia kultury, Krytyczny dyskurs kultury, Kultura masowa a zmiany w komunikowaniu, Dyskurs, Działanie komunikacyjne. 2.Habermas, czyli racjonalność komunikacji : Pojęcie działania celowo-racjonalnego, Działanie komunikacyjne
a działanie celowo-racjonlne, Roszczenia ważnościowe a dwa typy działania, Konsens-podstawa działania komu nikacyjnego i teorii krytycznej, Świat życia a działa nie komunikacyjne, Dyskurs-w kierunku komunikacji ide alnej, Idealna sytuacja mówienia a systematycznie zabu rzona komunikacja, Nowy komunikacyjny paradygmat teori i krytycznej, Tendencje kryzysowe we współczesnych spo łeczeństwach, Kolonizacja świata życia jako źródło kry zysów współczesności, Komunikacja a kryzys, Drogi wyj ścia z kryzysu, Etyka komunikacyjna, Polityka, sfera publiczna i mass media, Intelektualista zaangażowany?, Komunikacja, czyli to co daje nadzieję. 2.Foucault, czyli tragedia dyskursu : Metoda, Szaleń stwo, czyli jak działa dyskurs, Pojęcie dyskursu-próba definicji, Słowa i rzeczy-język i dyskurs w centrum a naliz, Powstanie i rozpad podmiotu, Język a instytucje -genealogia władzy, "Zetrzeć podmiot", Seksualność a podmiot, Foucault zmienia poglądy?, A jednak dyskurs.. 3.Postmodernizm, czyli zagubienie w masowości : Czy postmodernizm istnieje?, Postmodernizm a społeczeństwo -postindustrializm, Społeczeństwo postindustrialne a społeczeństwo industrialne-różnice i podobieństwa, Glo balizacja-największa zmora współczesności, Ponowoczes ność i społeczeństwo ponowoczesne, Nowoplemiona-nowe wcielenie tłumu, Kultura masowa a upadek tradycji, Po stmodernizm i znak-utrata zaufania, Jean Baudrillard, czyli tuż przed końcem..., Estetyzacja i konsumpcjo nizm (raz jeszcze)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-242-2752-5
Rozdział 1. Charakterystyka szkoły z Toronto; Rozdział 2. Problemy determinizmu technologicznego; Rozdział 3. Alternatywne modele podmiotowości Rozdział 4. Przyczynowość i media w perspektywie umysłu rozszerzonego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7030-244-0
1. Od transmisji do spazmu komunikacyjnego. 2. Artystyczne kontury komunikacji spazmatycznej. 3. Obraz urzeczywistniającej się komunikacji spazmatycznej. 4. Od depersonalizacji. 5. ...przez interaktywność. 6. ...w stronę wirtualizacji. 7. Przesunięcia komunikacyjne. 8. Makdonaldyzacja racjonalności? 9. Zmierzch tożsamości? 10. Postscriptum " tanatologiczne".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-719-9
Dylemat- nowa twarz dialogu; 1. Dialog w człowieku: Wychowanie jako spotkanie osób; Pedagogika dialogu-filozoficzne inspiracje i perspektywy; Dojrzałość osobowa w perspektywie dialogu; Dialog osobowym horyzontem rozumienia człowieka; Dialog i dialogiczność szansą etyki w ponowoczesnym społeczeństwie; Dialogiczny fenomen (roz)mowy ; Dialog w obszarze języka sztuki; 2. Edukacja wobec dialogu- dialog w edukacji: Bariery dialogu w edukacji; Dialog w sytuacjach zabawy jako czynnik stymulujący rozwój dzieci przedszkolnych; Edukacja w dialogu- w "ALA" autorskich liceach artystycznych we Wroclawiu; Dialog w edukacji akademickiej; Studenci o spotkaniu jako kategorii pedagogicznej; Dialog w doświadczeniu studentów i absolwentów Akademii Pedagogiki Specjalnej; Obszary napięć w dialogu akademickim w opinii studentów pedagogiki i teologii; Dialog w edukacji ustawicznej dorosłych; 3. Dialog w świecie współczesnym: Czemu dialog ma służyć i czego powinien dotyczyć? Kilka uwag o dialogu we współczesnej filozofii polityki; Dialog sfałszowany. Rozważania o edukacji, fundamentalizmie i komunikacji społecznej inspirowane myślą Nietzschego i Wittgensteina; O braku rzeczywistego dialogu pomiędzy Zachodem i Islamem w kontekście publikacji karykatur Mahometa; O możliwościach urzeczywistnienia idei dialogu międzykulturowego w koncepcji trans kulturowości; Edukacja międzykulturowa jako obszar napięć i dialogu; Wartość dialogu dla poczucia bezpieczeństwa kulturowego; Dialog i komunikacja w małżeństwie i rodzinie; Współpraca międzysektorowa na rzecz osób niepełnosprawnych- rzeczywistość czy fikcja; Możliwość dialogu w przestrzeni medialnej na przykładzie społecznego znaczenia nekrologów prasowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 19/2019)
Zawiera: I. Theoretical foundations of pedagogical problems - discussion and polemics: The crisis of global neoliberalism and education; The potential of an (un)intimidated teacher; On the need of change in thinking about school and its causative power; The perspective and conditions of pupil supportive assessment in theory and educational school practice; New faces of a contemporary student - digital e-migrant; Traditional communication goals in the educational strategy of shaping the student; Moral education in China - cultural context, history, and contemporary practice; Conclusions from the alfred adler concept for the analysis of the meaning of life in contemporary pedagogy; Feminist critique of multiculturalism. Pedagogical aspects of debates on S. Okin paper „Is multiculturalism bad for women”? II. Practical application of pedagogical research results: The authority of an early childhood education teacher in the perception of children and parents; The potential of a child’s personal knowledge in the awareness of early childhood teachers - practical implications; The effectiveness of peer tutoring in the field of teaching basic astronomical concepts among older preschoolers and younger pupils. A quantitative analysis; The educational potential of the impact of music on integrated teaching; Early school mathematics education from the perspective of future teachers. Reflections after practical teaching placement; Circumstances constricting the didactic cooperation of teachers and students in their assessment; Profiles of social competence of academic teachers of military universities; Emotional intelligence - an indispensable competence in teaching and physiotherapist practice.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnych Filozofów / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 83-01-12946-8
R.1 Racjonlaność działania a racjonalność społeczna : 1.Sposoby podejścia do problematyki racjonlaności, 2. Teoria racjonlaizacji Maxa Webera, 3.Pierwsze rozważan ia wtrącone.Działanie społeczne, 4.Od Lukacsa do Ador na. Racjonalizacja jako urzeczowienie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnych Filozofów / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 83-01-13958-7
1.Problem ugruntowania nauk społecznych w teorii komu nikacji, 2.Autorytet sacrum i normatywne zaplecze dzia łania komunikacyjnego, 3.Racjonlana struktura ujęzykow ienia sacrum. II.Drugie rozważania wtrącone.System a świat życia : 1.Koncepcja świata życia i hermeneutyczny idealizm so cjologii rozumiejącej, 2.Zanik sprzężenia między syste mem a światem życia. III.Talcott Parsons.konstrukcyjne problemy teorii spo łecznej : 1.Od normatywistycznej teorii działania do systemowej teorii społeczeństwa, 2.Rozwinięcie teorii systemu, 3.Teoria nowoczesności. IV Rozważania końcowe.Od Parsonsa przez Webera do Mark sa : 1.Retrospektywne spojrzenia na teorię nowoczesnoś ci Maxa webera, 2.Marks a tez o kolonizacji wewnę trznej, 3.Zadania krytycznej teorii społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Tworzenie Europy)
ISBN: 83-916989-1-2
Wprowadzenie; Od Adama do confusio linguarum; Pansemiotyka kabalistyczna; Język doskonały Dantego; Ars magna Ramona Lulla; Hipoteza monogenetyczna a języki pierwotne; Kabalistyka i lullizm w kulturze nowożytnej; Język doskonały wizerunków; Język magiczny; Poligrafie Filozoficzne języki aprioryczne; George Dalgarno; John Wilkins; Francis Lodwick; Od Leibniza do Encyklopedie; Języki filozoficzne od oświecenia do naszych czasów; Międzynarodowe języki pomocnicze; Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again