Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Author
Budrewicz Irena
(1)
Cabalski Marian
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Kobieta
(3)
Patologia społeczna
(2)
Przemoc kobiet wobec mężczyzn
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-209-6
Zawiera: Część I Przemoc stosowana przez kobiety jako zjawisko społeczne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1.Ekspozycja problemu 1.2.Przesłanki wyboru tematu 1.3.Proces zacierania się społecznych różnic między płciami 1.4.Stereotyp mężczyzny jako sprawcy przemocy 1.5.Domeny występowania przemocy stosowanej przez kobiety 1.5.1.Przestępczość agresywna kobiet 1.5.2.Przemoc ze strony kobiet w konfliktowych interakcjach wewnątrz zespołów pracowniczych 1.5.3.Przemoc kobiet w bliskich związkach z mężczyznami 1.6.Cele i struktura monografii Rozdział 2 Pojęcie i definicje zjawiska przemocy 2.1.Językowa ewolucja pojęcia przemocy 2.2.Filiacje pojęciowe agresji i przemocy 2.3.Definicje przemocy w socjologii, pedagogice i psychologii 2.3.1.Definicje socjologiczne 2.3.2.Definicje pedagogiczne 2.3.3.Definicje psychologiczne 2.4.Definicje przemocy w judykaturze i doktrynie prawa karnego 2.5.Przemoc w ujęciu kryminologicznym Rozdział 3 Etiologia zjawiska przemocy i jego rodzaje 3.1.Spór o naturę człowieka w dziejach myśli ludzkiej 3.2.Społeczne i psychologiczne przyczyny stosowania przemocy 3.2.1.Wpływ zaburzeń więzi emocjonalnych na występowanie przemocy 3.2.2.Wrogość i wrogie działania 3.3.Rodzaje i odmiany przemocy 3.3.1.Przemoc zbiorowa 3.3.2.Postacie przemocy według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia 3.3.3.Przemoc w rodzinie 3.3.4.Przemoc w miejscu pracy 3.3.5.Akty przemocy podczas masowych imprez sportowych Rozdział 4 Kobiety - sprawczynie przestępstw i aktów przemocy w świetle teorii naukowych 4.1.Przestępstwa i akty przemocy dokonywane przez kobiety. Rys historyczny 4.2.Teorie wyjaśniające przestępczość kobiet 4.2.1.Koncepcje antropologiczne 4.2.2.Koncepcje biochemiczne 4.2.3.Koncepcje genetyczne 4.2.4.Teorie psychologiczne 4.2.5.Teorie socjologiczne 4.3.Teorie zintegrowane (wieloczynnikowe) Rozdział 5 Badania nad przemocą kobiet na świecie 5.1.Badania w Stanach Zjednoczonych 5.2.Badania w wybranych krajach świata 5.3.Krytyka międzynarodowych ustaleń dotyczących symetrii przemocy między kobietami i mężczyznami 5.4.Krytyka badań nad przemocą fizyczną z pozycji kryminologii feministycznej   Rozdział 6 Badania nad przemocą kobiet w Polsce 6.1.Przestępstwa i akty przemocy ze strony kobiet  6.2.Fenomen „pokolenia transformacji”  6.3.Przesłanki demoralizacji dziewcząt 6.4.Rozmiary i dynamika przestępczości oraz demoralizacji dziewcząt w świetle orzeczeń sądów dla nieletnich 6.5.Agresywne zachowania wzajemne gimnazjalistek  6.6.Przestępczość agresywna kobiet - porównanie pięcioleci: 1975-1979 i 2007-2011  6.7.Przemoc stosowana przez kobiety w rodzinach na podstawie Niebieskiej Karty Część II Symptomatologia przemocy stosowanej przez kobie 7.5.Ujawnianie przypadków przemocy w rodzinie  7.6.Rozpoznawanie aktów przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie   Rozdział 8 Przejawy przemocy stosowanej przez kobiety wobec członków rodzin   8.1.Syndrom maltretowanego męża 8.2.Profil osobowości kobiety maltretującej męża (partnera) 8.3.Wiktymologia maltretowanego męża (partnera} 8.4.Motywy i pobudki przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie .5.Zaburzenia osobowości i dysfunkcje seksualne jako przyczyny i warunki towarzyszące przemocy kobiet wobec mężów (partnerów) .5.1.Zaburzenia osobowości  .5.2.Problemy seksualne  .5.3.Zaburzenia seksualne .6.Zabójstwo jako najcięższa postać przemocy stosowanej przez kobiety wobec męża (partnera)    .7.Postawy agresywne kobiet wobec kobiet w rodzinie   .7.1.Tło antagonizmów między kobietami   .7.2.Trudne relacje matek i córek   .8.Przemoc kobiet wobec osób starszych w rodzinie   Rozdział 9 Przemoc z punktu widzenia ruchu obrońców praw ojców i dzieci .1.Charakterystyka przedmiotu i celów działalności międzynarodowego ruchu ojcowskiego    .2.Geneza ruchu obrońców praw ojców i dzieci w Polsce .3.Działalność programowa polskiego ruchu ojcowskiego .4.Przemoc kobiet w stosunku do mężów (partnerów) w sondażach organizacji ojcowskic .5.Zjawisko utrudniania ojcom kontaktów z dziećmi .6.Przeciwdziałanie manipulacjom dziećmi Część III Przemoc stosowana przez kobiety w małżeństwie (związku partnerskim) na podstawie badań własnych Rozdział 10 Metodologia badań własnych   10.1.Cele i zakres badań   10.2.Hipotezy badawcze   10.3.Koncepcja i organizacja przedsięwzięć badawczych   10.3.1.Charakterystyka kwestionariusza ankiety   przeprowadzenia wywiadu   Rozdział 11   11.1.Wyniki ogólne    11.2.Wyniki szczegółowe   11.3.Ewaluacja wyników badań  Część IV Wnioski: Rozdział 12 Wnioski w zakresie dotyczącym przemocy jako zjawiska społecznego Rozdział 13 Wnioski w zakresie symptomatologii przemocy Rozdział 14 Wnioski w zakresie badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89914-17-0
1. Refleksje na temat zjawisk patologii społecznej wśród młodzieży w Polsce w latach 1990-2005; Przegląd wybranych uwarunkowań wzrostu dynamiki współczesnej przestępczości w Polsce; Rozwojowe tendencje współczesnej przestępczości w świetle statystyki kryminalnej; Struktura przestępstw dokonywanych przez kobiety. Propedeutyka zagadnienia; Niespełnione oczekiwania, czy kryzys moralny? Pozytywne aspekty dewiacji; Wpływ systemu postransformacyjnego na kształtowanie dewiantywnych postaw młodzieży; Priorytet w resocjalizacji: praca socjalna, czy praca resocjalizacyjna w polskiej polityce kryminalnej?; Rola ojca w percepcji i ewaluacji mężczyzn uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin; Struktura komunikacyjna między sędziami rodzinnymi i kuratorami sadowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-240-5
1. Specyfika zachowań dewiacyjnych dziewcząt i kobiet, Seksualność, kontrola, styl życia a skłonność kobiet do popełniania przestępstw - związek makrosystemu z przestępczością w świetle skandynawskich analiz empirycznych, Złe dziewczynki i potworne kobiety - dlaczego media lubią je tak przedstawiać?, "Kobiecość" i "męskość" kobiet - sprawczyń rozbojów, Rozmiary i przejawy przestępczości dziewcząt, System wartości dziewcząt przestępczych i nieprzestępczych, Nasilenie skłonności agresywnych i lęku oraz obraz własnej osoby u młodzieży z doświadczeniem przemocy w rodzinie, Kobieta wiktymologiczna. Kulturowe uwarunkowania podatności wiktymologicznej kobiet, 2. Percepcja społeczna dziewcząt nieprzystosowanych społecznie i przestępczych kobiet, Feminizacja patologii - przyczynek do dyskusji w sprawie nieprzystosowania społecznego, Atrybucje przyczynowe zachowań dewiacyjnych kobiet w środkach masowego przekazu, Seksualizacja dziewcząt. Moda czy aberracja procesu socjalizacji?, Reakcja wymiaru sprawiedliwości na przestępczość nieletnich dziewcząt, Resocjalizacja dziewcząt i kobiet - doświadczenia niemieckie, 3. Wybrane zagadnienia z resocjalizacji nieletnich dziewcząt i kobiet, retrospektywny przegląd metod resocjalizacji kobiet moralnie zaniedbanych w Polsce w pierwszej połowie XX w., Wykorzystanie wierszy pisanych przez wychowanki zakładu poprawczego w metodyce resocjalizacji, Uwarunkowania skuteczności kierowanych do kobiet uzależnionych programów redukcji szkód, Zmiany procesów atrybucyjnych droga terapii dziewcząt skierowanych do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, Dewiacje seksualne powstające w więzieniu - wybrane problemy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Patologia społeczna - a kobieta (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again