Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Antoszewski Andrzej
(1)
Borecki Paweł
(1)
Brzozowski Wojciech
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Janyga Wojciech
(1)
Kondratiewa-Bryzik Lena
(1)
Korzeniowski Marek
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Wieruszewski Roman
(1)
Wyrzykowski Mirosław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Kościół a państwo
(6)
Partie polityczne
(2)
Polityka wyznaniowa
(2)
Polska
(2)
Wolność wyznania
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Demokracja
(1)
Dyskryminacja
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Jakość życia
(1)
Konstytucja
(1)
Kościół
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Naród
(1)
Państwo
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka regionalna
(1)
Prawo karne
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Ubóstwo
(1)
Wybory
(1)
Władza państwowa
(1)
Zniewaga
(1)
Śląsk
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
10 results Filter
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0609-6
Rozdział I: Bezstronność światopoglądowa władz publicznych jako konstytucyjna zasad prawa; Rozdział II: Bezstronność (neutralność) światopoglądowa jako zasada określająca stosunek władz publicznych do przekonań religijnych; Rozdział III: Bezstronność (neutralność) światopoglądowa jako zasada określająca stosunek władz publicznych do wszelkich przekonań światopoglądowych; Rozdział IV: Swoboda wyrażania przekonań w życiu publicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2368)
ISBN: 83-229-2249-3
Wstęp; Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku Ewolucja reżimu politycznego w Polsce po 1989 roku; Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu; Wybory parlamen tarne w latach 1989-2001; Wybory prezydenckie w Polsce w latach 1989-2000 i ich funkcje polityczne; Proces tworzenia gabinetów koalicyjnych w Polsce w latach 1989-2001; Ewolucja polskiego systemu partyjnego; Stosunki przemysłowe i partnerstwo społeczne w Polsce; Ewolucja modelu cywilnej kontroli nad armią w polskim systemie politycznym po 1989 roku; Rola Kościoła kato lickiego w systemie politycznym Rzeczypospolitej Pol skiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-873-0
1. Ugrupowania polityczne wobec Kościoła w Polsce w świetle wypowiedzi programowych w latach 1989-1997; 2. Koncepcje stosunków państwo-Kościół w wypowiedziach biskupów polskich w latach 1989-1997; 3. Koncepcje stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w projektach i postulatach konstytucyjnych; 4. Kształtowanie się konstytucyjnego modelu relacji między państwem i związkami wyznaniowymi w procesie legislacyjnym w latach 1994-1997
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1610-1
1. Wolność religijna a państwo: Obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej; Symbole religijne w przestrzeni publicznej- w poszukiwaniu standardów europejskich; Zakaz indoktrynacji światopoglądowej w szkolnictwie według wyroku Lautsi przeciwko Włochom; Nawiązywanie stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi- głos w dyskusji nad interpretacją art. 25 ust. 5 Konstytucji; Luterański model otwartego państwa (quasi) wyznaniowego w Europie- od powiązania do przyjaznego rozdziału- kazus państw skandynawskich; Problem prawa własności a funkcjonowanie kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce; Nieodzowność wykładni dynamicznej przy ocenie reżimu prawnego Kościelnej Komisji Majątkowej (przyczynek do braków w metodach prawniczej analizy problemu); 2. Wolność religijna a religia: Nauczanie religii w szkołach publicznych oraz finansowanie szkół religijnych w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Dziecka ONZ; Finansowanie szkół wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce; Znieważanie religii- dyskusja na forum ONZ; 3. Wolność religijna a jednostka: Wolność myśli, sumienia i wyznania a swoboda wypowiedzi; Wolność zrzeszania się a granice wolności sumienia i wyznania; Wolność twórczości artystycznej a granice wolności sumienia i wyznania; Uzewnętrznianie przynależności religijnej. Zagadnienia systemowe; Zabójstwa na tle honoru. Problem wyznania czy dyskryminacji ze względu na płeć; Prawo karne jako ultima rati w ochronie wolności sumienia i wyznania człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-024-0
1. Religia i światopogląd; 2. Państwo wobec religii i światopoglądu- podstawowe zagadnienia związane z pojmowaniem wolności sumienia i wyznania oraz kształtowaniem relacji między państwem a związkami wyznaniowymi ze szczególnym uwzględnieniem polskich regulacji prawnych; 3. Podstawowe zagadnienia kryminalizacji zachowań uznawanych za tzw. przestępstwa religijne w świetle zasad określających relacje między państwem a religią i światopoglądem; 4. Analiza dogmatyczna ustawowych znamion przestępstwa obrazy uczuć religijnych stypizowanego w art. 196 kodeksu karnego z 6. VI. 1997 r.; 5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną- zagadnienia specyficzne na tle normatywnej konstrukcji przestępstwa obrazy uczuć religijnych; 6. Inne wybrane zagadnienia karnoprawne dotyczące art. 196 kodeksu karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-04-0
Część I: Polityczne aspekty procesu konsolidacji. 1. Trzy fazy przemian ustrojowych w Polsce: inicjacja - transformacja - konsolidacja. 2. Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej. 3. Polski system podziału władzy w rozwiązaniach konstytucyjno-prawnych i w praktyce ustrojowej. 4. Spectrum metod działania politycznego. 5. Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej. 6. Jakość administracji publicznej - kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia. 7. System partyjny III Rzeczypospolitej Polskiej - zalety i patologie. 8. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa państwa. 9. Rola mediów w kształtowaniu praktyki politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej. 11. Przyczynek do rozważań o procesach konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Część II: Ekonomiczne i społeczne warunki procesu konsolidacji. 1. Nowe wyzwania dla gospodarki w epoce rewolucji informatycznej, globalizacji i integracji europejskiej a proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Wpływ procesów globalizacyjnych na polski system gospodarczy. 3. Świadomościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. 4. Społeczne postrzeganie przemian ustrojowych w III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Etyczne oblicze elit politycznych. 6. Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. 8. Procesy na rynku pracy jako zagrożenia konsolidacji struktur społecznych. 9. Społeczne i polityczne koszty reformy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Część III: Ponadnarodowe uwarunkowania procesu konsolidacji. 1. Międzynarodowe warunki stabilizacji III Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zewnętrzne uwarunkowania i efekty konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Polska jako podmiot międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 4. Znaczenia traktatu konstytucyjnego dla konsolidacji sytemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Polityka strukturalna Unii Europejskiej a szanse wyrównywania poziomów między regionami w Polsce. 6. Turystyka w perspektywie globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again