Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Mezglewski Artur
(3)
Pietrzak Michał
(3)
Krukowski Józef
(2)
Misztal Henryk
(2)
Stanisz Piotr
(2)
Filipiak Teodor
(1)
Frieske Kazimierz
(1)
Góralski Wojciech
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Janyga Wojciech
(1)
Kondratiewa-Bryzik Lena
(1)
Prusak Feliks
(1)
Płużański Tadeusz
(1)
Sławik Karol
(1)
Wielomski Adam
(1)
Wieruszewski Roman
(1)
Wyrzykowski Mirosław
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Kościół a państwo
(10)
Prawo wyznaniowe
(8)
Kościół a Państwo
(6)
Polityka wyznaniowa
(5)
Wolność wyznania
(4)
Małżeństwo
(3)
Religia
(3)
Tolerancja religijna
(3)
Duchowieństwo
(2)
Konkordat z Polską (1993)
(2)
Konkordaty
(2)
Rodzina
(2)
Wolność sumienia
(2)
Absolutyzm
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Dyskryminacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Opieka społeczna
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo karne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępstwo
(1)
Płeć
(1)
Rosja
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Zniewaga
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 81)
ISBN: 83-7306-094-4
Ochrona praw człowieka w instytucjach Rady Europy; Kościoły a jedność Europy; Co dzieje się z przeszło ścią? Parę uwag w sprawie rozliczeń w Polsce (z Czecha mi i Węgrami w tle); Trzy obrazy współczesnej Rosji: A.Sołżenicyn, A.Zinowiew, E.Limonow; Europejska idea państwa-narodu w perspektywie azjatyckiej; Polska i Po lacy w opiniach młodych Europejczyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-604-0
Zagadnienia ogólne: Funkcje publiczne Kościoła w Polsce w perspektywie historycznej; Funkcje publiczne a osobowość publicznoprawna kościołów; Kościół a sprawy publiczne w demokratycznym państwie. Podstawy doktrynalne oraz zasady prawne współdziałania Kościoła i Państwa w sferze życia publicznego; Kwestia udziału wspólnot religijnych w wykonywaniu funkcji państwa. Stan debaty w USA; Udział związków wyznaniowych w kształtowaniu dotyczącego ich prawa. Doświadczenia włoskie. Pomoc społeczna: Prawne formy współdziałania państwa i Kościoła katolickiego w zakresie pomocy społecznej; Pomoc społeczna realizowana przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny; Kościół w życiu publicznym na przykładzie zaangażowania w pomoc społeczną i działalność charytatywną w archidiecezji przemyskiej; Darowizny jako sposób finansowania zadań publicznych związków wyznaniowych; Wpłaty 1% podatku jako sposób refinansowania pomocy społecznej. Działalność edukacyjno-wychowawcza i naukowa: Udział kościołów w procesie kształcenia i wychowania w ramach systemów oświaty; Edukacja katolicka w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Małżeństwo: Funkcje publiczne duchownego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego; Mediacja osoby duchownej w postępowaniu o rozwód i separację; Zawarcie małżeństwa konkordatowego w niebezpieczeństwie śmierci; Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce? Varia: Opinia Polskiej Rady Ekumenicznej na temat rządowego projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zmianie niektórych ustaw; Latynoamerykańskie Zr4zeszenie Wolności Religijnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 2(17) 2007. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2007. - 166 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 2(17) 2007)
1. Dziewięć centrów Ureogenezy; 2. Bilans korzyści i kosztów publicznej emisji akcji przed i po wstąpieniu Polski do UE; 3. Zmiany zasad wyboru Biskupa Rzymskiego wprowadzone przez Papieży Jana XXIII i Pawła VI; 4. Równouprawnienie wyznań w prawie polskim; 5. Władza rodzicielska a prawo do osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem; 6. Nasze dzisiejsze gospodarstwa domowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polskie prawo wyznaniowe / Józef Krukowski. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 300 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-434-9
1. Wiadomości wstępne, 2. System relacji między państwem a kościołem, 3. Źródła prawa wyznaniowego, 4. Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem a kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, 5. Pojęcie i zasady realizacji konkordatu, 6. Osobowość prawna kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, 7. Swobodne i publiczne pełnienie przez kościół swojej misji i jurysdykcji, 8. Wolność kultu, 9. Poszanowanie autonomii wewnętrznej kościołów i innych związków wyznaniowych, 10. Szkolnictwo i działalność oświatowo-wychowawcza kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych, 11. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych, 12. Działalność kulturalna kościoła i innych związków wyznaniowych, 13. Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych, 14. Działalność kulturalna kościołów i innych związków wyznaniowych, 15. Opodatkowanie instytucji kościelnych i osób duchownych, 16. Ubezpieczenia osób duchownych, 17. Ochrona małżeństwa i rodziny, 18. Kara i cywilna ochrona wolności sumienia i religii, 19. Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polskie prawo wyznaniowe / Józef Krukowski. - Wyd.4. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 283 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-434-9
1. Wiadomości wstępne, 2. System relacji między państwem a kościołem, 3. Źródła prawa wyznaniowego, 4. Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem a kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, 5. Pojęcie i zasady realizacji konkordatu, 6. Osobowość prawna kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, 7. Swobodne i publiczne pełnienie przez kościół swojej misji i jurysdykcji, 8. Wolność kultu, 9. Poszanowanie autonomii wewnętrznej kościołów i innych związków wyznaniowych, 10. Szkolnictwo i działalność oświatowo-wychowawcza kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych, 11. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych, 12. Działalność kulturalna kościoła i innych związków wyznaniowych, 13. Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych, 14. Działalność kulturalna kościołów i innych związków wyznaniowych, 15. Opodatkowanie instytucji kościelnych i osób duchownych, 16. Ubezpieczenia osób duchownych, 17. Ochrona małżeństwa i rodziny, 18. Kara i cywilna ochrona wolności sumienia i religii, 19. Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1610-1
1. Wolność religijna a państwo: Obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej; Symbole religijne w przestrzeni publicznej- w poszukiwaniu standardów europejskich; Zakaz indoktrynacji światopoglądowej w szkolnictwie według wyroku Lautsi przeciwko Włochom; Nawiązywanie stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi- głos w dyskusji nad interpretacją art. 25 ust. 5 Konstytucji; Luterański model otwartego państwa (quasi) wyznaniowego w Europie- od powiązania do przyjaznego rozdziału- kazus państw skandynawskich; Problem prawa własności a funkcjonowanie kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce; Nieodzowność wykładni dynamicznej przy ocenie reżimu prawnego Kościelnej Komisji Majątkowej (przyczynek do braków w metodach prawniczej analizy problemu); 2. Wolność religijna a religia: Nauczanie religii w szkołach publicznych oraz finansowanie szkół religijnych w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Dziecka ONZ; Finansowanie szkół wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce; Znieważanie religii- dyskusja na forum ONZ; 3. Wolność religijna a jednostka: Wolność myśli, sumienia i wyznania a swoboda wypowiedzi; Wolność zrzeszania się a granice wolności sumienia i wyznania; Wolność twórczości artystycznej a granice wolności sumienia i wyznania; Uzewnętrznianie przynależności religijnej. Zagadnienia systemowe; Zabójstwa na tle honoru. Problem wyznania czy dyskryminacji ze względu na płeć; Prawo karne jako ultima rati w ochronie wolności sumienia i wyznania człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo wyznaniowe / Michał Pietrzak. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2003. - 308 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7620-364-5
R.1 Wolność sumienia i wyznania. R.2 System powiązania państwa ze związkami wyznaniowymi. R.3 System rozdziału związków wyznaniowych i państwa. R.4 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w II Rzeczypospolitej. R.5 Sytuacja związków wyznaniowych w okresie drugiej wojny światowej. R.6 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Polskiej Rzeczyposopiltej Ludowej. R.7 Prawo wyznaniowe Rzeczyposopiltej Polskiej. R.8 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej. R.9 Prawo wyznaniowe Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7387-888-2
1. Wiadomości wstępne, 2. Podstawy polskiego prawa wyznaniowego, 3. Zarys statusu jednostki w zakresie wolności sumienia i religii, 4. Związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne jako podmioty prawa, 5. Funkcje publiczne związków wyznaniowych, 6. Działalność własna kościołów i innych związków wyznaniowych, 7. Finansowanie i majątkowe aspekty działalności kościołów i innych związków wyznaniowych, 8. Administracja wyznaniowa i komisje państwowe kościelne, 9. Sytuacja prawna osób duchownych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo wyznaniowe / Michał Pietrzak. - Wyd. 4. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 338 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7620-364-5
R.1 Wolność sumienia i wyznania. R.2 System powiązania państwa ze związkami wyznaniowymi. R.3 System rozdziału związków wyznaniowych i państwa. R.4 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w II Rzeczypospolitej. R.5 Sytuacja związków wyznaniowych w okresie drugiej wojny światowej. R.6 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Polskiej Rzeczyposopiltej Ludowej. R.7 Prawo wyznaniowe Rzeczyposopiltej Polskiej. R.8 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej. R.9 Prawo wyznaniowe Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo wyznaniowe / Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz. - Wyd. 3 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 321, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-2611-5
1. Wiadomości wstępne, 2. Podstawy polskiego prawa wyznaniowego, 3. Zarys statusu jednostki w zakresie wolności sumienia i religii, 4. Związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne jako podmioty prawa, 5. Funkcje publiczne związków wyznaniowych, 6. Działalność własna kościołów i innych związków wyznaniowych, 7. Finansowanie i majątkowe aspekty działalności kościołów i innych związków wyznaniowych, 8. Administracja wyznaniowa i komisje państwowe kościelne, 9. Sytuacja prawna osób duchownych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo wyznaniowe / Michał Pietrzak. - Wyd. 5. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2013. - 342 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7806-982-9
R.1 Wolność sumienia i wyznania. R.2 System powiązania państwa ze związkami wyznaniowymi. R.3 System rozdziału związków wyznaniowych i państwa. R.4 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w II Rzeczypospolitej. R.5 Sytuacja związków wyznaniowych w okresie drugiej wojny światowej. R.6 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Polskiej Rzeczyposopiltej Ludowej. R.7 Prawo wyznaniowe Rzeczyposopiltej Polskiej. R.8 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej. R.9 Prawo wyznaniowe Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-024-0
1. Religia i światopogląd; 2. Państwo wobec religii i światopoglądu- podstawowe zagadnienia związane z pojmowaniem wolności sumienia i wyznania oraz kształtowaniem relacji między państwem a związkami wyznaniowymi ze szczególnym uwzględnieniem polskich regulacji prawnych; 3. Podstawowe zagadnienia kryminalizacji zachowań uznawanych za tzw. przestępstwa religijne w świetle zasad określających relacje między państwem a religią i światopoglądem; 4. Analiza dogmatyczna ustawowych znamion przestępstwa obrazy uczuć religijnych stypizowanego w art. 196 kodeksu karnego z 6. VI. 1997 r.; 5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną- zagadnienia specyficzne na tle normatywnej konstrukcji przestępstwa obrazy uczuć religijnych; 6. Inne wybrane zagadnienia karnoprawne dotyczące art. 196 kodeksu karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Prawo ; Zeszyt 1)
ISBN: 83-86919-76-0
I. Artykuły naukowe: -Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993r.; -Prawo i filozofia; -Absolutyzm jako warunek depolityzacji społeczeństwa w myśli Charlesa Maurrasa; -Kilka uwag o bezpieczeństwie wewnętrznym i skuteczności działań organów państwowych; -Płeć jako determinanta nierówności społecznych; -Z badań polskiej i amerykańskiej kultury politycznej. II. Struktura organizacyjna wydziału prawa WSHiP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again