Form of Work
Czasopisma
(1)
Książki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Borski Maciej (1975- )
(1)
Grudecki Michał
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Krawczak Marek
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Kępa Marcin
(1)
Lityński Adam
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Zalewski Dariusz
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Kary majątkowe
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Kasacja
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Lockdown
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Mobbing
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Obrona konieczna
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
PRL
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Podział administracyjny
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo geologiczne i górnicze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zagospodarowania przestrzennego
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przestrzeń publiczna (prawo)
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
SL2014 (system informatyczny)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sankcja administracyjna
(1)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Skarga nadzwyczajna
(1)
Sowietyzacja
(1)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)
(1)
Sądownictwo
(1)
Testy genetyczne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Umowa ubezpieczenia
(1)
Wierzyciele
(1)
Wina (prawo)
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź)
(1)
Wybory samorządowe w Polsce (2018)
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zagadnienia Podatkowe)
ISBN: 978-83-8223-575-3
Wykaz skrótów; Wstęp; Rozdział 1 Rola i zadania organów KAS w zakresie nakładania kar pieniężnych: 1. Uwagi wstępne; 2. Zadania szczegółowe KAS: 2.1. Zadania w zakresie realizacji dochodów publicznych; 2.2. Zadania wynikające z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej; 2.3. Zadania w zakresie zwalczania przestępczości; 2.4. Zadania związane z realizacją pakietu paliwowego; 2.5. Zadania w zakresie obrotu dewizowego; 2.6. Zadania związane z egzekucją administracyjną; 3. System organów KAS: 3.1. Minister Finansów; 3.2. Szef KAS; 3.3. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; 3.4. Dyrektor izby administracji skarbowej; 3.5. Naczelnik urzędu skarbowego; 3.6. Naczelnik urzędu celno-skarbowego; 4. Kara pieniężna za nieudzielenie informacji na podstawie art. 45 u.k.a.s.: 4.1. Zakres informacji, do których żądania uprawnione są organy KAS; 4.2. Tryb i termin udzielenia informacji organom KAS; 4.3. Wysokość kary za nieudostępnienie informacji i jej miarkowanie; Rozdział 2 Kary porządkowe i kary pieniężne w Ordynacji podatkowej: 1. Kary porządkowe oraz kary pieniężne – podobieństwa i różnice; 2. Kary porządkowe wymierzane na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej: 2.1. Uwagi wstępne; 2.2. Naruszenie prawa podlegające karze porządkowej; 2.3. Kara porządkowa za utrudnianie kontroli celno-skarbowej; 2.4. Podmioty, wobec których wymierzana jest kara porządkowa; 2.5. Tryb wymierzenia kary porządkowej; 2.6. Przesłanki miarkowania kary porządkowej; 2.7. Środki zaskarżania kary porządkowej na drodze administracyjnej; 2.8. Przedawnienie wymierzenia kary porządkowej; 3. Kary pieniężne wymierzane na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej: 3.1. Uwagi wstępne; 3.2. Naruszenie prawa podlegające karze pieniężnej; 3.3. Podmioty, wobec których wymierzana jest kara pieniężna; 3.4. Podstawowe pojęcia związane z wymierzaniem kary pieniężnej instytucjom finansowym; 3.5. Podstawowe pojęcia związane z wymierzaniem kary pieniężnej izbie rozliczeniowej; 3.6. Kontrola wypełniania obowiązków nałożonych na instytucje finansowe; 3.7. Tryb wymierzenia kary pieniężnej i jej miarkowanie; 3.8. Środki zaskarżania kary pieniężnej; 3.9. Przedawnienie wymierzenia kary pieniężnej; Rozdział 3 Kary pieniężne na podstawie ustawy o grach hazardowych: 1. Uwagi wstępne; 2. Podstawa prawna wymierzenia i wysokość kary oraz podmioty, wobec których wymierzana jest kara; 3. Urządzanie gier hazardowych bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia: 3.1. Pojęcie urządzającego gry; 3.2. Ustalenie w sposób jednoznaczny charakteru urządzanych gier; 3.3. Ustalenie, że gry hazardowe urządzane były bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia; 3.4. Urządzanie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia wbrew warunkom zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzenie gry bez wymaganej rejestracji automatów lub urządzeń do gry; 4. Posiadacz samoistny i posiadacz zależny; 5. Kara wobec uczestnika nielegalnej gry hazardowej; 6. Kara wobec podmiotu urządzającego grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa: 6.1. Geneza monopolu państwa; 6.2. Charakter monopolu państwa; 6.3. Sankcje za urządzanie gier stanowiących monopol państwa; 7. Organ właściwy do nałożenia kary pieniężnej i środki zaskarżenia: 8. Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do kar pieniężnych wymierzanych na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych; 9. Miarkowanie i odstąpienie od wymierzenia kary na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych; 10. Przedawnienie kary; Rozdział 4 Kary pieniężne na podstawie ustawy o SENT: 1. Uwagi wstępne; 2. Kary pieniężne nakładane na podmiot wysyłający, odbierający lub sprzedający; 3. Kary pieniężne nakładane na przewoźnika; 3.1. Niedokonanie zgłoszenia przez przewoźnika; 3.2. Nieuzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika; 3.3. Kara dla przewoźnika za niedostarczenie towaru objętego zgłoszeniem; 3.4. Kary pieniężne za niedokonanie aktualizacji zgłoszenia lub zgłoszenia innych danych niezgodnych ze stanem faktycznym; 4. Odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej: 4.1. Odstąpienie od kary pieniężnej jako pomoc publiczna; 4.2. Przesłanki odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej; 4.3. Podsumowanie; 5. Organ określający karę oraz środki zaskarżenia kary pieniężnej: 5.1. Właściwość organów KAS; 5.2. Ograniczenia w zakresie działania doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniu sądowym; 6. Przedawnienie możliwości nakładania kary pieniężnej; Rozdział 5 Kary pieniężne na podstawie ustawy o transporcie drogowym: 1. Uwagi wstępne; 2. Kary pieniężne za naruszenia stwierdzone podczas kontroli drogowej: 2.1. Podmioty podlegające karze, charakter sankcji administracyjnej; 2.2. Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika; 3. Organ określający karę oraz środki odwoławcze od decyzji nakładającej karę pieniężną: 4. Przedawnienie; Rozdział 6 Kary pieniężne nakładane przez organy KAS na podstawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym: 1. Uwagi wstępne; 2. Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu: 2.1. Podmioty podlegające karze, charakter sankcji administracyjnej; 2.2. Odstąpienie od kary za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami dla tego zezwolenia; 3. Organ określający karę oraz środki odwoławcze od decyzji nakładającej karę pieniężną; 4. Przedawnienie; Rozdział 7 Kara pieniężna w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT: 1. Uwagi wstępne; 2. Podmioty, wobec których wymierzana jest kara w postaci dodatkowego zobowiązania; 3. Określenie naruszenia prawa podlegającego karze w postaci dodatkowego zobowiązania w VAT; 4. Tryb procedowania organu przy wymierzaniu kary; 5. Obligatoryjność wymierzenia sankcji; 6. Wina sprawcy a ustalenie dodatkowego zobowiązania w VAT; 7. Zasada proporcjonalności kary przy nałożeniu dodatkowego zobowiązania podatkowego; 8. Przesłanki wyłączające możliwość nałożenia sankcji; 9. Obniżenie wysokości sankcji w VAT; 10. Okoliczności powodujące zastosowanie podwyższonej stawki dodatkowego zobowiązania; 11. Środki zaskarżania decyzji o nałożeniu dodatkowego zobowiązania w VAT; 12. Przedawnienie prawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania w VAT; Rozdział 8 Skargi do sądów administracyjnych w sprawach kar porządkowych i pieniężnych: 1. Uwagi wstępne; 2. Właściwość sądów administracyjnych; 3. Koszty postępowania przed sądem; 4. Prawo pomocy; 5. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawach zaskarżania do sądu kar porządkowych i pieniężnych: 5.1. Wymogi formalne pism sądowych; 5.2. Uzupełnianie braków formalnych pism sądowych w sprawach kar pieniężnych i porządkowych; 5.3. Pisma w postępowaniu sądowym składane poza rozprawą; 5.4. Korespondencja z sądem drogą elektroniczną w sprawach kar pieniężnych i porządkowych; 5.5. Składanie przez strony dokumentów do akt sprawy; 6. Wymogi skarg na decyzje i postanowienia o nałożeniu kar pieniężnych i porządkowych: 6.1. Wymogi formalne skargi; 6.2. Wymogi merytoryczne skargi; 6.3. Termin na wniesienie skargi i jego przywrócenie; 6.4. Odpowiedź na skargę; 6.5. Wniesienie skargi do WSA i autokontrola organu; 6.6. Wyczerpanie środków zaskarżenia; 7. Rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach kar pieniężnych i porządkowych: 7.1. Rodzaje rozstrzygnięć wojewódzkiego sądu administracyjnego; 7.2. Pisemne uzasadnienie wyroku; 7.3. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku; 7.4. Umorzenie postępowania; 8. Postępowanie przed NSA w sprawach zaskarżania kar porządkowych i pieniężnych: 8.1. Wniesienie skargi kasacyjnej i autokontrola WSA; 8.2. Wymogi formalne skargi kasacyjnej; 8.3. Wymogi konstrukcyjne skargi kasacyjnej; 8.4. Uzasadnienie podstaw skargi kasacyjnej w zakresie wskazania naruszenia prawa; 8.5. Procedura wnoszenia skargi kasacyjnej; 8.6. Odpowiedź na skargę kasacyjną; 8.7. Postępowanie przed NSA; 8.8. Rozstrzygnięcia NSA; 8.9. Rozstrzygnięcie sprawy przez NSA na podstawie art. 188 p.p.s.a.; Rozdział 9 Zbieg odpowiedzialności administracyjnej i karnej w przypadku kar nakładanych przez organy: 1. Uwagi wstępne; 2. Zbieg kar w ocenie piśmiennictwa; 3. Zasada ne bis in idem w orzecznictwie TK i NSA; 4. Nałożenie kary w postaci dodatkowego zobowiązania w VAT po wyroku TK; 5. Dopuszczalność zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjnej w praktyce ustawodawcy; 6. Wnioski końcowe; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Temat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) ; Prezydentura (urząd) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Rzecznik praw obywatelskich ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Konstytucja Polski (1997) ; Prawo parlamentarne ; Parlamentarzyści ; Polityka prorodzinna ; Rodzina 500 plus (program rządowy) ; Naruszenie prawa ; Prawo wyborcze ; Więźniowie ; Więziennictwo ; Sowietyzacja ; PRL ; Sądownictwo ; Bezpieczeństwo społeczne ; Opieka społeczna ; Prawo socjalne ; Dobro prawne ; Kontratypy (prawo) ; Obrona konieczna ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ; Polityka przestrzenna ; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) ; Przestrzeń publiczna (prawo) ; Prawo zagospodarowania przestrzennego ; Sankcja administracyjna ; Kary majątkowe ; Prawo geologiczne i górnicze ; Postępowanie administracyjne ; Wina (prawo) ; Wybory samorządowe w Polsce (2018) ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Administracja elektroniczna ; Fundusze strukturalne UE ; Lockdown ; SL2014 (system informatyczny) ; Autonomia (politologia) ; Podział administracyjny ; Samorząd terytorialny ; Egzekucja sądowa ; Komornicy sądowi ; Postępowanie egzekucyjne ; Skarga (prawo) ; Egzekucja administracyjna ; Wierzyciele ; Skarga nadzwyczajna ; Prawo karne ; Kasacja ; Godność pracownicza ; Mobbing ; Prawo konstytucyjne ; Prawo pracy ; Testy genetyczne ; Ryzyko ubezpieczeniowe ; Umowa ubezpieczenia ; Zakłady ubezpieczeniowe ; Orzecznictwo administracyjne ; Doręczenie pisma ; Kraje byłego ZSRR ; Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again