Source
Książki
(7)
Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(6)
Author
Antczak Zbigniew
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Jemielniak Dariusz
(1)
Mroziewski Marian
(1)
Sienkiewicz Łukasz
(1)
Ujwary-Gil Anna
(1)
Wachowiak Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Kadry
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Akcjonariusze
(1)
Analiza wartości
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przesiębiorstwa
(1)
Konkurencja
(1)
Koszty
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Optymalizacja
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Praca
(1)
Rachunkowość
(1)
Siła robocza
(1)
Spółki publiczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Technologia
(1)
Usługi
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Własność przemysłowa
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa / Anna Ujwary-Gil. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 202, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0860-9
1. Teoretyczne podstawy kapitału intelektualnego w świetle literatury przedmiotu; 2. Pomiar i analiza efektywności kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; 3. Wycena kapitału intelektualnego a wartość rynkowa przedsiębiorstw; 4. Ocena efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego a wartość rynkowa przedsiębiorstw; 5. Ocena możliwości wykorzystania metody KCE i VAIC w przedsiębiorstwach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87493-97-X
1. Funkcja personalna w przedsiębiorstwie, 2. Budowanie kapitału strukturalno-organizacyjnego przedsiębiorstwa, 3. Zacieranie granicy miedzy przedsiębiorstwem a otoczeniem - wybrane narzędzia uelastyczniania struktury organizacyjnej i zarządzania, 4. Źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa: kapitał intelektualny i kapitał ludzki (w świetle badań)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-857-6
1. Przesłanki do badań kapitału intelektualnego: Tendencje zmian w wartościowaniu czynników produkcji; Wiedza jako czynnik przemian organizacyjnych; 2. Koncepcje kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa: Zarys chronologii badań dotyczących istoty kapitału intelektualnego; Marketingowa koncepcja kapitału intelektualnego; Holistyczno- statyczna interpretacja kapitału intelektualnego; Socjologiczne ujęcie kapitału intelektualnego; Rachunkowe podejście do kapitału intelektualnego; Społeczny model kapitału intelektualnego; Wnioski z analizy koncepcji kapitału intelektualnego; 3. Diagnozowanie i wartościowanie kapitału intelektualnego: Metodologiczne i pragmatyczne aspekty pomiaru kapitału intelektualnego; Finansowe metody wartościowania kapitału intelektualnego; Jakościowe koncepcje mierzenia kapitału intelektualnego; Ocena metod wartościowania kapitału intelektualnego; 4. Kreowanie kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie: Postulowany obraz kapitału intelektualnego; Proces kreowania kapitału intelektualnego; Kreatywna organizacja jako wzór warunków rozwoju kapitału intelektualnego; Funkcje zarządzania w kreatywnej organizacji; Kompetencje i role menedżerów w kreowaniu przedsiębiorczego kapitału intelektualnego; Przedsiębiorczy styl zarządzania jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego; 5. Instytucjonalno- koncepcyjne uwarunkowania rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce: Udział aktywów intelektualnych w budowaniu konkurencyjności współczesnych gospodarek; Rozwój aktywów niematerialnych w Polsce jako przedmiot oddziaływania OECD i Komisji Europejskiej; Postulowane i przyjęte kierunki działań na rzecz wzmocnienia kapitału intelektualnego w kraju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-250-1
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Kapitał ludzki w procesie tworzenia wartości: 1.1. Kapitał ludzki i wartość przedsiębiorstwa - analiza relacji; 1.1.1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a wartość kapitału ludzkiego; 1.1.2. Wymiary koncepcji kapitału ludzkiego; 1.1.3. Pojęcie wartości kapitału ludzkiego; 1.1.4. Wartość dodana tworzona przez kapitał ludzki; 1.1.5. Potencjał generowania wartości dodanej; 1.2. Zarządzanie kapitałem ludzkim zorientowane na generowanie wartości; 1.2.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim - charakterystyka koncepcji; 1.2.2. Perspektywa ekonomiczna w zarządzaniu kapitałem ludzkim; 1.2.3. Perspektywa strategiczna w zarządzaniu kapitałem ludzkim; 1.2.4. Perspektywa pomiarowa w zarządzaniu kapitałem ludzkim; 1.3. Optymalizacja kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - przegląd badań i definicja pojęcia; 1.3.1. Przegląd badań nad optymalizacją w odniesieniu do kapitału ludzkiego; 1.3.2. Definicja pojęcia optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego. Rozdział 2. Model optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa: 2.1. Równowaga kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie; 2.1.1. Zasada racjonalnego gospodarowania (zarządzania) a optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego; 2.1.2. W poszukiwaniu punktów równowagi użyteczności kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie; 2.1.3. Przestrzeń rozwiązań Pareto-optymalnych; 2.2. Czas w optymalizacji kapitału ludzkiego; 2.2.1. Zmienność użyteczności kapitału ludzkiego w czasie; 2.2.2. Deprecjacja kapitału ludzkiego; 2.2.3. Uwzględnienie czynnika czasu w optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego; 2.3. Ogólne założenia modelu optymalizacji; 2.4. Przestrzeń kryterialna; 2.4.1. Funkcje celów I poziomu; 2.4.2. Funkcje celów II poziomu; 2.5. Ryzyko personalne w optymalizacji kapitału ludzkiego; 2.6. Zbiór ograniczeń - warunków brzegowych optymalizacji. Rozdział 3. Zmienne decyzyjne w optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego: 3.1 Przestrzeń zmiennych decyzyjnych; 3.2. Jakość kapitału ludzkiego; 3.2.1. Podstawowe założenia analizy jakości kapitału ludzkiego; 3.2.2. Operacjonalizacja jakości kapitału ludzkiego; 3.3. Dostępność kapitału ludzkiego; 3.3.1. Podstawowe założenia analizy dostępności kapitału ludzkiego; 3.3.2. Operacjonalizacja dostępności kapitału ludzkiego; 3.4. Efektywność kapitału ludzkiego; 3.4.1. Podstawowe założenia analizy efektywności kapitału ludzkiego; 3.4.2. Operacjonalizacja efektywności kapitału ludzkiego. Rozdział 4. Pomiar i analityka kapitału ludzkiego w procesie optymalizacji jego użyteczności: 4.1. System pomiaru kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa wpierający optymalizację jego użyteczności; 4.2. Zdolność do kompleksowego pomiaru kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach w Polsce - wyniki badań; 4.2.1. Kluczowe założenia badań; 4.2.2. Analiza wyników badań; 4.2.3. Weryfikacja hipotez badawczych; 4.3. Analiza przydatności metod pomiaru kapitału ludzkiego w jego optymalizacji; 4.4. Od pomiaru do analityki kapitału ludzkiego. Rozdział 5. Podejmowanie decyzji optymalizacyjnych: 5.1. Uwarunkowania procesu podejmowania decyzji w optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego; 5.2. Rodzaje decyzji optymalizujących kapitał ludzki wspieranych przez analitykę; 5.3. Obszar racjonalności decyzyjnej w optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego; 5.4. Style podejmowania decyzji a optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego; 5.5. Analiza determinant podejmowania decyzji na podstawie faktów - wyniki badań; 5.5.1. Kluczowe założenia badań; 5.5.2. Analiza wyników badań; 5.5.3. Weryfikacja hipotez badawczych. Rozdział 6. Podejmowanie działań optymalizacyjnych: 6.1. Perspektywy strategiczne działań optymalizacyjnych; 6.2. Działania optymalizacyjne według rodzaju inwestycji w kapitał ludzki; 6.3. Działania optymalizacyjne z perspektywy celu; 6.4. Planowanie scenariuszowe jako element działań proaktywnych w optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego; 6.4.1. Założenia planowania scenariuszowego w optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego; 6.4.1. Opcje realne w planowaniu scenariuszowym; 6.5. Badanie determinantów optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa; 6.5.1. Kluczowe założenia badań; 6.5.2. Analiza wyników badań; 6.4.3. Weryfikacja hipotez badawczych. Podsumowanie. Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel. Aneks. Kwestionariusze ankiet.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-212-5
R.1 Przewaga konkurencyjna; R.2 Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej; R.3 Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; R.4 Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego w literaturze przedmiotu; R.5 Podstawowy model pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; R.6 Dodatkowe kryteria pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw w wybranych sektorach; R.7 Znaczenie kapitału intelektualnego dla uczelni wyższych. Analiza rankingów szkół wyższych; R.8 Kryteria pomiaru kapitału intelektualnego wyższych uczelni o profilu ekonomicznym w Polsce wynikające z uwarunkowań sektorowych; R.9 Pomiar kapitału intelektualnego Szkoły Głównej Handlowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-18-5
1. Opis projekty; 2. Praca; 3. Przedsiębiorstwo wiedzy; 4. Pracownik wiedzy; 5. Uwagi o metodzie; 6. Nowoczesne biurokracje; 7. Czas pracy; 8. Zaufanie; 9. HRM u pracowników wiedzy; 10. Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again