Form of Work
Książki
(10)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(9)
Author
Świderska Gertruda Krystyna
(2)
Dahmen Andreas
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dąbrowski Marek
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Herman Andrzej
(1)
Jacobi Philipp
(1)
Kirejczak Kazimierz
(1)
Kucharska-Stasiak Ewa
(1)
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Rudasz Zbigniew
(1)
Więcław Wojciech
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śliwiński Artur
(1)
Śliwiński Bartłomiej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Inwestycje
(7)
Finanse
(3)
Nieruchomości
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Wartość ekonomiczna
(3)
Banki
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Franchising
(2)
Fundusz zakładowy
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Podatek dochodowy
(2)
Środki obrotowe
(2)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Czas
(1)
Dług
(1)
Facility management*
(1)
Finanse publiczne
(1)
Globalizacja
(1)
Jakość
(1)
Kadry
(1)
Keynesizm
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Marka*
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Najem
(1)
Obligacje
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Prawo pracy
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki trwałe
(1)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-87885-27-4
R.1 Wprowadzenie. R.2 Rynek usług bankowych dla przedsiębiorców: Podstawowe dane o rynku usług bankowych dla przedsiębiorców; Kluczowe czynniki marketingowe w bankowej obsłudze przedsiębiorstw; Fundamentalne trendy. R.3 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: Uwagi wstępne; Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw; Decyzje inwestycyjne; Decyzje w sprawie finansowania. R.4 Bankowa obsługa przedsiębiorstw ukierunkowana na przyszłość: Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw; Proces podejmowania decyzji kredytowych; Wycena wartości przedsiębiorstwa; Alternatywne instrumenty finansowania. Finansowanie specjalne i doradztwo na rzecz firm; Operacje pośredniczące. R.5 Marketing w usługach bankowych dla przedsiębiorstw Zadania i rola marketingu w zakresie bankowości korporacyjnej; Marketingowe metody zarządzania obszarami strategicznymi w zakresie bankowości korporacyjnej. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 837483-025-5
1. Specyfika Facility management. 2. Procesy pomocnicze w ekonomii i zarządzaniu. 3. Wiedza i kompetencje facility managera. 4. Zarządzanie najmem. 5. Planowanie udogodnień. 6. Utrzymywanie obiektów i urządzeń - budynku. 7. Inwestycje w nieruchomości. 8. Zarządzanie projektami i portfelem nieruchomości. 9. Zarządzanie jakością i niezawodnością. 10. Zarządzanie wartością nieruchomości. 11. Zarządzanie ryzykiem w facility management.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inwestycje deweloperskie / Marek Dąbrowski, Kazimierz Kirejczak. - Warszawa : TWIGGER, 2001. - 115 s. : tabl., rys., 7 tabel ; 20 cm.
(Nieruchomości - gospodarowanie przestrzenią / przewod.rady Andrzej Hopfer)
ISBN: 83-85946-49-7
Wprowadzenie; Podstawowe pojęcia i definicje: Podstawy działalności deweloperskiej; Fazy procesu inwestycyjne go; Analiza opłacalności i rentowności inwestycji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Ewa Kucharska-Stasiak. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 295 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14629-0
1. Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny i rynkowy 2. Rynek nieruchomości 3. Model funkcjonowania rynku nieruchomości 4. Rynek nieruchomości a gospodarka 5.Wartość nieruchomości 6. Model wyceny rynkowej nieruchomości 7. Finansowanie rynku nieruchomości 8. Decyzje inwestycyjne na rynkach nieruchomości 9. Procesy deweloperskie 10. Zarządzanie nieruchomościami 11. Trendy rozwoju rynków nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Stopień spełnienia kryteriów konwergencji przez Polskę, Czechy i Węgry, 2.Polityka stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego i jej implikacje makroekonomiczne w latach 1999-2004, 3.Strategie cele i zarządzania długiem publicznym w Polsce, 4.Obligacja stałoprocentowa jako instrument finansowania potrzeb pożyczkowych rządu, 5.Podatki i połaty lokalne jako wybrnae elemety systemu dochodów własnych miasta na prawach powiatu w latach 2001-2004 (studium przypadku), 6.Emisja obligacji komunlanych sposbem finansowania działalności samorządu terytorialnego, 7.Rozwój giełdowego rynku obligacji skarbowych na przykładzie transakcji indywidualnych, 8.Determinanty rozwoju funduszy funduszy (funds of funds) w Polsce, 9.Wpływ sytuacji giełdowej na wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 10.Skuteczność analizy technicznej na rynku walutowym, 11.Analiza porównawcza polskiego i niemieckiego systemu bankowego w latach 1993-2002, 12.Rozliczena międzybankowe w Polsce i Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprawozdanie finansowe bez tajemnic / red. Gertruda Krystyna Świderska. - Warszawa : Difin, 2003. - XIX,[802,7] s. : rys.,tab., wozry ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-363-5
R.1 Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finanoswych; R.2 Sprawozdanie finansowe jako źróło informacji; R.3 Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne; R.4 Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów; R.5 Należności; R.6 Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe; R.7 Instrumenty pochodne i działanie zabezpieczające; R.8 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; R.9 Kapi tał (fundusz) własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; R.10 Rachunek zysków i strat; R.11 Rachunek przepływów pieniężnych; R.12 Leasing; R.13 Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym błędy podstawowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści, zmiany szacunków; R.14. Podatek dochodowy w rachunkowości; R.15 Połączenie spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności; R.16 Sprawozdanie finan sowe i jego analiza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-592-1
R.1 Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finanoswych; R.2 Sprawozdanie finansowe jako źróło informacji; R.3 Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne; R.4 Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów; R.5 Należności; R.6 Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe; R.7 Instrumenty pochodne i działanie zabezpieczające; R.8 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; R.9 Kapitał (fundusz) własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; R.10 Rachunek zysków i strat; R.11 Rachunek przepływów pieniężnych; R.12 Leasing; R.13 Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym błędy podstawowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zmiany szacunków; R.14. Podatek dochodowy w rachunkowości; R.15 Połączenie spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności; R.16 Sprawozdanie finansowe i jego analiza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 83-7251-582-4
I. Nowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa: 1. Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa; 2. Przedsiębiorstwa a integracja i globalizacja; 3. Droga złotego do Euro; 4. Klient kapitałem przedsiębiorstwa II. Finansowe źródła wartości przedsiębiorstwa: 1. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa metodą podnoszenia jego wartości; 2. Nowoczesna rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do zarządzania wartością przedsiębiorstwa 3. Modelowanie i kreowanie wzrostu wartości firmy 4. Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa 5. Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa III. Organizacyjne źródła wartości przedsiębiorstwa 1. Systemy zarządzania wiedzą warunkiem wzrostu wartości firmy 2. Wpływ jakości nadzoru korporacyjnego na wartość spółki 3. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem 4. Konkurowanie czasem w świetle innych koncepcji zarządzania 5. Zarządzanie wiedzą o kliencie źródłem wartości przedsiębiorstwa IV. Pomiar wybranych wartości przedsiębiorstwa: 1 Kreacja wartości przedsiębiorstwa i metody pomiaru 2. Klasyfikacja metod oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego 3. Metody pomiaru wartości marki 4. Wartość portfela klientów - aspekt teoretyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zeszyt Nr 2 rok 2001. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2001. - 280 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ; Zeszyt Nr 2 rok 2001)
Część I: Zagadnienia ogólne. Podstawowe cechy i zadania rynku kapitałowego; Wymiana towarowo-pieniężna i rynek jako siła napędowa rozwoju gospodarczego; Ochrona środowiska - polityka społeczna i transformacja; Franchising przykładem dystrybucji wyłącznej; Komunikatywność informacji bankowej; O sztuce racjonalnego działania, czyli zaproszenie do prakseologii. Część II: Bankowość. Charakterystyka oraz uwarunkowania rozwoju bankowości inwestycyjnej w Polsce; Zmodyfikowana duracja Macaulaya jako metoda kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej; Metody oceny ryzyka kredytowego w wybranych polskich bankach na tle ich portfela kredytowego w latach 1997-2000; Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania międzybankowego rynku pieniężnego w Polsce. Część III: Finanse przedsiębiorstw - zarządzanie. Fuzje i przejęcia sposobem generowania zysku na przykładzie światowego przemysłu kolejowego i samochodowego; Ochrona informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Rynkowa wycena należności handlowych przedsiębiorstwa; Sektor średnich i małych firm - możliwości zabezpieczenia ryzyka finansowego; Informatyka jako narzędzie wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem; Istota i cel planowania przepływów pieniężnych. Część IV: Integracja europejska. Społeczeństwo informacyjne: przyspieszenie inegracji europejskiej; Polskie zmiany na drodze do Unii; Wykształcenie a bezobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej; Szanse i zagrożenia aktywnego wejścia na rynek pracy absolwentów szkół wyższych; Rola euro w integracji walutowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again