Form of Work
Książki
(13)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(4)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(11)
Author
Świderska Gertruda Krystyna
(2)
Bogacka-Kisiel Ewa
(1)
Breda Michael F
(1)
Czerwiński Grzegorz
(1)
Foremna-Pilarska Monika
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Goraj Lech
(1)
Hendriksen Eldon A
(1)
Mańko Stanisław
(1)
Messner Zbigniew
(1)
Radawiecka Ewa
(1)
Sass Roman
(1)
Skrzypek Jerzy
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Więcław Wojciech
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Wyszkowska Zofia
(1)
Śliwa Jan
(1)
Żyznowski Telesfor
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Inwestycje
(8)
Rachunkowość
(8)
Przedsiębiorstwo
(5)
Finanse
(3)
Bilans księgowy
(2)
Fundusz zakładowy
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Kapitał
(2)
Koszty
(2)
Księgowość
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Podatek dochodowy
(2)
Rolnictwo
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Środki obrotowe
(2)
Banki
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Ceny transferowe
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Holdingi
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Lokata
(1)
Majątek trwały
(1)
Obrót towarowy
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rozrachunek gospodarczy
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Unia Europejska
(1)
Wnioski i podania
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Środki trwałe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw / Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Difin, 2002. - 192 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-286-8
Ogólna charakterystyka inwestycji, Kapitałowe papiery wartościowe; Kapitałowe papiery wartościowe - akcje; Wierzycielskie papiery wartościowe - obligacje; Wierzycielskie papiery wartościowe - weksle; Środki pieniężne; czeki; Opcje; Kontrakty terminowe; Nieruchomości inwestycyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88904-51-5
1.Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych : Rodzaje funduszy unijnych, Beneficjenci, Przeznaczenie programów operacyjnych. 2.Przedsięwzięcia i projekty : Elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Przedsięwzięcie i projekt - podstawowe definicje, Typy projektów, Procedura składania wniosków, Zarządzanie projektami, Zasady konstrukcji biznesplanu (studium wykonalności), Plan finansowy jako istotny element biznesplanu (studium wykonalności), Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Dostosowanie wzorcowego biznesplanu do wymogów SPO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
E-book
In basket
Zawartość niniejszego numeru czasopisma „Nauki o Finansach” dobrze odzwiercie¬dla tendencje, jakie pojawiają się w miarę rozwoju nauk w omawianym obszarze. Uwagę badaczy przyciągają zjawiska nowe – czasem pożądane, takie jak np. spo¬łeczna odpowiedzialność w działalności gospodarczej, czasem zaś niepokojące, jak chociażby kreatywna rachunkowość. Coraz częściej przedmiotem badań stają się też zagadnienia wykraczające poza tradycyjne rozumienie nauk o finansach. Mimo to zachowaliśmy, podobnie jak w poprzednich numerach, podział treści zeszytu na dwa działy: „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” oraz „Pośrednictwo finansowe i rynki finansowe”. Uważny czytelnik dostrzeże jednak, że coraz trudniej jest jedno¬znacznie przypisać nowatorskie opracowania naukowe do któregokolwiek z tych działów. Tym bardziej zatem polecam lekturę przedstawionego zbioru, żywiąc nadzieję, że okaże się inspirująca. Ewa Bogacka-Kisiel
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / red. Kazimiera Winiarska. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2003. - 254 s. : tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-7284-978-1
R.1 Rachunkowość jako dyscyplina naukowa; R.2 Dokumen tacja operacji gospodarczych; R.3 Księgi rachunkowe; R.4 Bilana i konta bilansowe; R.5 Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe; R.6 Organizacja rachunkowo ści; R.7 Środki pieniężne; R.8 Rozrachunki; R.9 Mate riały; R.10 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niema terialne i prawne; R.11 Inwstycyje; R.12 Rachunek kosz tów; R.13 Produkty pracy; R.14 Kapitały własne, rezer wy i fundusze specjalne; R.15 Sprawozdawczość finanso wa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7246-267-4
1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej, 2.Rzeczowe aktywa trwałe, 3.Wartości niematerialne i prawne, 4.Inwestycje i zobowiązania finansowe, 5.Wybrane problemy obrotu materiałowego i towarowego, 6.Rozrachunki, 7.Kapitały własne, 8.Rezerwy, 9.Fundusze specjalne, 10. Ewidencja kosztów działalności, 11.Zasady ustalenia, ewidencji i rozliczania wyniku finansowego, 12.Inwentaryzacja aktywów i pasywów, 13.Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 978-83-7251-796-8
1. Polskie i międzynarodowe regulacje rachunkowości, 2. Istota współczesnej rachunkowości, 3. Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału, 4. Organizacja rachunkowości podmiotów gospodarczych, 5. Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie, 6. Organizacja ewidencji księgowej, 7. Rzeczowe aktywa trwałe, 8. Wartości niematerialne i prawne, 9. Inwestycje, 10. Rzeczowe aktywa obrotowe, 11. Rozrachuneki, 12. Kapitał (fundusz) własny, 12. Rezerwy, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe, 14. Przychody, koszty i wyniki finansowy, 15. Sprawozdawczość finansowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-53-6
R.I Wybrane zagadnienia o charakterze ogólnym-nowe lub znowelizowane : 1.Słowniczek niektórych terminów (naz w, pojęć, definicji) z objaśnieniami, 2.Nadrzędne zasa dy rachunkowości według prawa bilansowego, 3.Inwentery zacja aktywów i pasywów, 4.Poprawianie błędów w zapisa ch księgowych. R.II Środki trwałe i środki trwałe w budowie : 1.Kryte ria kwalifikowania składników majątku do środków trwa łych, 2.Ustalanie wartośći początkowej środków trwałyc h oraz jej zwiększania w wyniku ulepszenia, 3.Prawo wieczystego użytkowania gruntów, 4.Inwentarz żywy speł niający kryteria wymagane dla środków trwałych, 5.Śro dki trwałe w budowie, 6.Amortyzacja i umorzenie środ ków trwałych, 7.Utrata wartości środków trwałych, 8. Sprzedaż, likwidacja i rozchód środków trwałych spowo dowany innymi przyczynami. R.III Inwestycje : 1.Istota i klasyfikacja inwestycji według prawa bilansowego, 2.Inwestycje w nieruchomości , 3.Środki pieniężne, 4.Udziały i akcje oraz dłużne pa piery wartościowe jako inwestycje oraz ich wycena, 5. Instrumenty finansowe. R.IV Rzeczowe aktywa obrotowe : 1.Charakterystyka i kl asyfikacja zapasów według znowelizowanych przepisów pr awa bilansowego, 2.Cena nabycia i koszt wytworzenia, j ako podstawa wyceny i ewidencji rzeczowych aktywów ob rotowych, 3.Zasady i metody ewidencji oraz wycena zapa sów materiałów, towarów, produktów gotowych i opakowań , 4.Aktualizacja wartości zapasów. R.V Rozrachunki i roszeczenia z tytułu dostaw i usług : 1.Zakres i istotoa rozrachunków z tytułu dostaw i u sług oraz uch klasyfiakcja po nowelizacji prawa bilan sowego, 2.Ewidencja, dokumentacja, inwenteryzacja oraz wycena należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usłu g, 3.Rabaty (bonifikaty, opusty) w rozrachunkach z ty tułu dostaw i usług, 4.Przedpłaty (zadatki, zaliczki), 5.Aktualizacja wartości należności, 6.Reklamacje z ty tułu dostaw i usług. R.VI Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów o raz rezerw na zobowiązania : 1.Rozliczenia międzykores owe kosztów, 2.Rozliczenia międzyokresowe przychodów, 3.Rezerwy na zobowiązania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-395-3
R.I Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i pro dukcyjnej gospodarstw rolnych : 1.Systemy rachunkowo ści w gospodarstwach rolnych, 2.System zbierania i wyk orzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych , 3.Korzyśći rolników z uczestnictwa w systemie, 4.Zas ady i zakres współpracy doradcy do spraw rachunkowości z rolnikiem, 5.Wykorzystanie danych rachunkowych w an alizie działalności gospodarstw rolnych, 6.Przykład ra portu indywidualnego gospodarstwa rolnego i wyników standardowych. R.II Rachunkowość przedsiębiorstw rolniczych funkcjonu jących jako spółki prawa handlowego : 1.Przedsiębiorst wo w świetle prawa i zaasady rozrachunku gospodarczego , 2.Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwach rolnic zych, 3.Przykład księgowania działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach rolniczych. R.III Podatki w rolnictwie : 1.Istota, funkcje i kon strukcja podatku, 2.Podatek rolny, 3.Podatek od tow arów i usług (VAT). R.IV Finansowanie działalności i inwestycji w rolni ctwie z wykorzystaniem środków publicznych : 1.Potrze ba i funkcje finansowania zewnętrznego, 2.Finansowanie w okresie przedakcesyjnym, 3.Źródła finansowania po akcesji. R.V Wybrane informacje o rynkach rolnych i możliwościa ch zawierania transakcji handlowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprawozdanie finansowe bez tajemnic / red. Gertruda Krystyna Świderska. - Warszawa : Difin, 2003. - XIX,[802,7] s. : rys.,tab., wozry ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-363-5
R.1 Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finanoswych; R.2 Sprawozdanie finansowe jako źróło informacji; R.3 Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne; R.4 Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów; R.5 Należności; R.6 Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe; R.7 Instrumenty pochodne i działanie zabezpieczające; R.8 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; R.9 Kapi tał (fundusz) własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; R.10 Rachunek zysków i strat; R.11 Rachunek przepływów pieniężnych; R.12 Leasing; R.13 Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym błędy podstawowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści, zmiany szacunków; R.14. Podatek dochodowy w rachunkowości; R.15 Połączenie spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności; R.16 Sprawozdanie finan sowe i jego analiza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-592-1
R.1 Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finanoswych; R.2 Sprawozdanie finansowe jako źróło informacji; R.3 Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne; R.4 Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów; R.5 Należności; R.6 Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe; R.7 Instrumenty pochodne i działanie zabezpieczające; R.8 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; R.9 Kapitał (fundusz) własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; R.10 Rachunek zysków i strat; R.11 Rachunek przepływów pieniężnych; R.12 Leasing; R.13 Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym błędy podstawowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zmiany szacunków; R.14. Podatek dochodowy w rachunkowości; R.15 Połączenie spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności; R.16 Sprawozdanie finansowe i jego analiza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Teoria rachunkowości / Eldon A. Hendriksen, Michael F. Breda. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 893, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13623-5
R.1 Wprowadzenie i metodologia rachunkowości.R.2 Czte ry tysiąclecia rachunkowości (historia rachunkowości). R.3 Era biegłego rewidenta. R.4 W poszukiwaniu zasad (deklaracje rachunkowości).R.5 Założenia koncepcyjne ( cele,cechy i podstawowe elementy rachunkowości). R.6 Ekonomiczne środowsko rachunkowości. R.7 Podejmowanie decyzji. R.8 Kształtowanie polityki rachunkowości. R.9 Pieniądz, kapitał i zysk. R.10 Koncepcje zysku w spra wozdawczości finansowej. R.11 Przychody i koszty, zy ski i straty. R.12 Przedstawienie skutków zmian w spra wozdaniach finansowych. R.13 Sprawozdanie z sytuacji finansowe-bilans. R.14 Aktywa i ich wycena. R.15 Amor tyzacja i odtwarzanie majątku. R.16 Majątek obrotowy. R.17 Rzeczowy majątek trwały:zakup i leasing. R.18 Wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje śre dnio- i długoterminowe. R.19 Uznawanie zobowiązań. R.20 Podatki odroczne. R.21 Fundusze emerytalne. R.22 Prawa własności. R.23 Zmiany w kapitale akcyjnym. R.24 Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-29-6
1. Formy organizacyjne wielopodmiotowych organizacji gospodarczych. 2. Ocena gospodarki finansowej. 3. Ocena wyników finansowych na podstawie rachunku zysków i strat. 4. Ocena bilansu majątkowego. 5. Ocena ważniejszych obszarów gospodarki finansowej. 6. Rachunek przepływów pieniężnych. 7. Studium przypadku - ocena gospodarki finansowej grupy kapitałowej globus. 8. Źródła pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwo. 9. Źródła pozyskiwania kapitałów na rynku kapitałowym. 10. Warunki pozyskiwania kredytów i pożyczek. 11. Zarządzanie kapitałem obrotowym. 12. Ceny transferowe jako narzędzia przepływu kapitałów. 13. Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności procesów gospodarczych. 14. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych. 15. Wycena papierów wartościowych. 16. Wycena wartości przedsiębiorstwa. 17. Instrumenty pochodne. 18. Planowanie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
ISBN: 978-83-923607-1-1
Formalno-prawne ograniczenia swobody inicjacji działalności gospodarczej - na przykładzie koncesji na przewozy lotnicze; Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego; Problematyka wdrażania międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce; Funkcjonowanie rynku pracy w Polsce; Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach aliansu strategicznego; Zarządzanie zasobami firmy i jej procesami gospodarczymi wspomagane systemem ERP/ERP II; Zasady finansowania działalności w średnich i dużych przedsiębiorstwach; Zasady prezentacji zmian w kapitałach własnych w różnych formach prawno-organizacyjnych; Rachunkowość przerobu Goldratta w świetle paradygmatów rachunkowości - wyniki badania ankietowego; Biegły rewident jako instytucja zaufania publicznego - ocena korzyści z audytu (wyniki badań empirycznych); Metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowości w zakresie rezerw w bankach spółdzielczych; Wybór formy opodatkowania jako optymalizowanie ponoszonych wydatków przez przedsiębiorcę będącym osoba fizyczną; Znaczenie wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rola cen transferowych w planowaniu optymalizacji obciążeń podatkowych; Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych przez organy kontroli skarbowej; Wyspecjalizowana administracja podatkowa - czynnik wspomagający procesy gospodarcze i zarządzanie dużą firmą; Podatki i ich wpływ na dochody budżetu państwa w Polsce w latach 1991-2003; Kierunki dostosowywania wyższego szkolnictwa zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty; Trzecia Droga czy liberalizm gospodarczy? Rozwiązania dla Polski w kontekście ustrojów gospodarczych krajów Unii Europejskiej; Uwarunkowania przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyzwania dla Polski; Międzynarodowe kryzysy finansowe. Wybrane zagadnienia; Strategia polityki pieniężnej w strefie euro; Działalność europejska Funduszu Inwestycyjnego w zakresie venture capital jako element strategii lizbońskiej; Długoterminowa polityka energetyczna Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zeszyt Nr 1(1) rok 2000. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2000. - 162, [2] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ; Zeszyt Nr 1(1) rok 2000)
ISBN: 83-88048-41-4
Budżeta państwa w świetle strategii gospodarczych okresu transformacji w laach 1989-1997; Gdzie się podzialy pieniądze?; Lokaty bankowe a otwarte fundusze inwestycyjne; Polityka celna Polski przed akcesją ze strukturami Unii Europejskiej; Nowelizacja regulacji rachunkowości w kontekście międzynarodowych standardó rachunkowości; Mała firma w procesie integracji europejskiej; Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej; Polskie prawo dewizowe w okresie przygotowania Polski do wejścia do Unii Europejskiej; Analiza ilości i wielkości depozytów terminowych zrywanych przed terminem, prolongowanych na kolejne okresy; Wstęp do interpretacji bloków informacji marketingowej; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie - dynamika zjawiska; Kapitały własne polskiego sektora bankowego - ich znaczenie i ocena; Zwolnienia podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych instrumentem wpływającym na decyzje o lokalizacji inwestycji - symulacja przedsięwzięcia gospodarczego; Kierunki rozwoju systemu bankowego Stanów Zjednoczonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again