Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Cesarz Tadeusz
(1)
Czerwiński Grzegorz
(1)
Kuczyńska-Cesarz Anna
(1)
Makuch Barbara
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Roza-Michalski Andrzej
(1)
Łodziana Anna
(1)
Żyznowski Telesfor
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Inwentaryzacja
(4)
Rachunkowość
(3)
Środki trwałe
(3)
Bilans księgowy
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kataster nieruchomości
(1)
Konto
(1)
Koszty
(1)
Księgowość
(1)
Majątek
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Rachunkowość handlowa
(1)
Rozrachunek gospodarczy
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Upadłość
(1)
Środki obrotowe
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-538-7
1. Ogólne zasady rachunkowości, 2. Zasoby majątkowe, kapitały i zobowiązania jednostek gospodarczych, 3. Bilans, 4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans, 5. Zadania i funkcjonowanie kont bilansowych, 6. Dzielenie i łączenie kont, 7. Ewidencja na kontach ksiąg pomocniczych, 8. Dokumentacja księgowa, 9. Funkcjonowanie kont niebilansowych i wynik finansowy, 10. Inwentaryzacja, 11. Wskazówki do rozwiązywania zadań w module "Finanse i księgowość" systemu RAKS
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-747-1
R.1 Prowadzenie ksiąg rachunkowych w świetle znoweli zowanych ustawy o rachunkowosci; R.2 Zakładowy plan kont; R.3 Spółki w nowym ustawodawstwie (wybrane zagadnienia); R.4 Aktywa trwałe; R.5 Środki pieniężne; R.6 Rozrachunki; R.7 Obórt towarowy; R.8 Inwentaryza cja; R.9 Ewidencja i rozliczanie kosztów handlowych; R.10 Pozostała sprzedaż; R.11 Pozostałe przychody i koszty operacyjne; R.12 Przychody i koszty operacji finansowych; R.13 Rozliczenia międzyokresowe przycho dów i rezerwy; R.14 Straty i zyski nadzwyczajne; R.15 Ustalanie i podział wyniku działalności jedno stki handlowej; R.16 Kapitały (fundusze) jednostki; R.17 Ewidencja księgowa działalności jednostki handlo wej- przykłady ogólne; R.18 Podstawowe sprawozdania finansowe i ich analiza; R.19 Wybrane zagadnienia ewidencji księgowej działalności wytwórczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-53-6
R.I Wybrane zagadnienia o charakterze ogólnym-nowe lub znowelizowane : 1.Słowniczek niektórych terminów (naz w, pojęć, definicji) z objaśnieniami, 2.Nadrzędne zasa dy rachunkowości według prawa bilansowego, 3.Inwentery zacja aktywów i pasywów, 4.Poprawianie błędów w zapisa ch księgowych. R.II Środki trwałe i środki trwałe w budowie : 1.Kryte ria kwalifikowania składników majątku do środków trwa łych, 2.Ustalanie wartośći początkowej środków trwałyc h oraz jej zwiększania w wyniku ulepszenia, 3.Prawo wieczystego użytkowania gruntów, 4.Inwentarz żywy speł niający kryteria wymagane dla środków trwałych, 5.Śro dki trwałe w budowie, 6.Amortyzacja i umorzenie środ ków trwałych, 7.Utrata wartości środków trwałych, 8. Sprzedaż, likwidacja i rozchód środków trwałych spowo dowany innymi przyczynami. R.III Inwestycje : 1.Istota i klasyfikacja inwestycji według prawa bilansowego, 2.Inwestycje w nieruchomości , 3.Środki pieniężne, 4.Udziały i akcje oraz dłużne pa piery wartościowe jako inwestycje oraz ich wycena, 5. Instrumenty finansowe. R.IV Rzeczowe aktywa obrotowe : 1.Charakterystyka i kl asyfikacja zapasów według znowelizowanych przepisów pr awa bilansowego, 2.Cena nabycia i koszt wytworzenia, j ako podstawa wyceny i ewidencji rzeczowych aktywów ob rotowych, 3.Zasady i metody ewidencji oraz wycena zapa sów materiałów, towarów, produktów gotowych i opakowań , 4.Aktualizacja wartości zapasów. R.V Rozrachunki i roszeczenia z tytułu dostaw i usług : 1.Zakres i istotoa rozrachunków z tytułu dostaw i u sług oraz uch klasyfiakcja po nowelizacji prawa bilan sowego, 2.Ewidencja, dokumentacja, inwenteryzacja oraz wycena należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usłu g, 3.Rabaty (bonifikaty, opusty) w rozrachunkach z ty tułu dostaw i usług, 4.Przedpłaty (zadatki, zaliczki), 5.Aktualizacja wartości należności, 6.Reklamacje z ty tułu dostaw i usług. R.VI Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów o raz rezerw na zobowiązania : 1.Rozliczenia międzykores owe kosztów, 2.Rozliczenia międzyokresowe przychodów, 3.Rezerwy na zobowiązania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-786-0
1.Uwagi ogólne o rachunkowości jednostki, 2.Obowiązki syndyka w zakresie rachunkowości, 3.Inwentaryzacja majątku, 4.Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości, 5.Metody wyceny masy upadłości, 6.Wybrane problemy ewidencyjne, związane z prowadzeniem rachunkowości w jednostkach postawionych w stan upadłosci likwidacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86939-12-5
Wstęp o inwentaryzacji; Podstawowe zasady inwentaryzac ji; Prawne przepisy o inwentaryzacji; Podstawy metodyczne inwentaryzacji; Podstawy organizacyjne inwentaryzacji; Dokumentacja inwentaryzacyjna; Odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe firmy; Inwentaryzacja roczna; Przyklady inwentaryzowania składników majątkowych; czynności poinwetnaryzacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Authority data
Inwentaryzacja - rachunkowość (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again