Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(12)
Author
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Bondyra Krzysztof
(1)
Buczkowski Piotr
(1)
Ciechański Jerzy
(1)
Fijałkowska Barbara
(1)
Janik Robert
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Małysa-Kaleta Agata
(1)
Mielnik Barbara
(1)
Mruk Henryk
(1)
Wallas Tadeusz
(1)
Zagórski Zdzisław
(1)
Śliwa Paweł
(1)
Żukowski Arkadiusz
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Unia Europejska
(10)
Integracja europejska
(8)
Polska
(5)
Globalizacja
(2)
Polityka społeczna
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Bezrobocie
(1)
Czas pracy
(1)
Dialog społeczny
(1)
Edukacja europejska
(1)
Europa
(1)
Euroregiony
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kobieta
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Marketing narodowy
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Obywatelstwo -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Oświata
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Praca
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Płaca
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Spożycie
(1)
Struktura społeczna
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telepraca
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-57-X
Cz.I Zarządzanie i marketing : 1.Przesłanki i koncepcja euromarketingu, 2.Wykorzystanie Interentu w biznesie międzynarodowym - wybrane aspekty, 3.Ewolucja turystyki uzdrowiskowej w Europie, 4.Doświadczenia współczesnej reklamy w przekazie religijnym?, 5.Integracja Polski z Unią Europejską w świetle załozeń teorii sytemów, 6.Kluczowe kompetencje jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 7.Globalizacja gospdoarcza oraz kultura medialna pod kontrolą społeczeństwa otwartego, 8.Problemy wyższych uczelni w Polsce i w Europie Zachodniej. Cz.II Prawo : 1.Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, 2.Odpowiedzialność prawna za szkody ekologiczne w Unii europejskiej, 3.System zabezpieczenia emerytalnego w Poslce na tle rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, 4.Granice wolnośći prasy w świetle prawa polskiego i europejskiego, 5.Polityczne znaczenie władzy sądowniczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-288-3
I. Ku demokratycznej gospodarce rynkowej: "Nowi dzicy" wracają do Europy - demokratyczny konstytucjonalizm po komunizmie wobec procesów integracji europejskiej; Problemy demokracji w warunkach europejskiej integracji gospodarczej; Katechizm nowego industrializmu. Pierwsza dekada polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany; Adaptacja systemowa z globalizacja w tle. II. Europa samorządowa: Rola elit samorządowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską; Jak to ze Śląskiem było. Gospodarcze źródła regionalizmu górno śląskiego. Refleksje socjologiczne; Region lubelski w perspektywie integracji z Unią Europejska; Europejski wymiar sfery publicznej - współpraca samorządów terytorialnych na forum Rady Europy; Wybór organu wykonawczego w gminach w Polsce i niektórych krajach europejskich. III. społeczny wymiar integracji europejskiej: Europeizacja protestu. Konflikty społeczne w jednoczącej się Europie; Rola religii w jednoczącej się Europie; Edukacja europejska w polskich szkołach; "Jaka Europa?" - wiele zależy od nas samych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-219-4
Wprowadzenie; R.1 Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego; R.2 Uwarunkowania funkcjonowania i zachowań podmiotów konsumpcji związane z kontynuacją procesów transformacji systemowej w Polsce i procesami integracyjnymi z Unią Europesjką; R.3 Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumentów w Polsce; R.4 Nowe trendy w zachowaniach polskich konsumentów; R.5 Style życia polskich konsumentów u progu integracji europejskiej - wybrane aspekty; R.6 Perspektywa zmian w obrębie funkcjonowania i zachowań gospodarstw konsumenckich; R.7 Polska w strukturach europejskich - opinie i postawy polskich konsumentów; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 9. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. - 184, [1] s. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 9)
Nastroje społeczne po uzyskaniu członkowstwa w Unii Europejskiej, Postawy społeczne wobec integracji Polski z Unią Europejską - październik - grudzień 2004 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. UKIE
No cover
Book
In basket
MIE 51 - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2002. - 184 s. ; 30 cm.
(Monitor Integracji Europejskiej ; 51)
ISBN: 1641-6333
Stosunki RP-UE; Zarządzanie nr 20 prezesa rady ministrów z dnia 11 lutego 2002 r w sprawie Narodowej rady Integracji Europejskiej; Raport w sprawie dostosowań instytucjonalnych w Polsce do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej; Unia Europejska: Strategia Lizbońska; Posiedzenie rady Europejskiej w Barcelonie 15-16 marca 2002 r.; Przyszłość Unii Europejskiej - przygotowania do konferencji międzyrządowej 2004; Skład Konwentu Europejskiego; Rozszerzenie UE; Analiza wpływu rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy środkowej i wschodniej na rynek rolny i dochody w rolnictwie; Oficjalne publikacje Wspólnot Europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MIE 55. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. - 206, [1] s. ; 30 cm.
(Monitor Integracji Europejskiej ; 55)
(Monitor Integracji Europejskiej)
ISBN: 1641-6333
Stosunki RP-UE; Informacja do raportu okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej; Informacja na temat posiedzenia Komitetu Integracji Europejskiej; Kalendarium wydarzeń; Harmonogram spotkań rady europejskiej podczas prezydencji duńskiej; Harmonogram spotkań UE - kraje stowarzyszone podczas prezydencji duńskiej; Unia europejska' e-europa: społeczeństwo informacyjne dla wszystkich; Posiedzenie rady europejskiej w Sewilli; Zjednoczona Europa; Średnio kresowy przegląd wspólnej polityki rolnej; Przyszłość Unii Europejskiej - przygotowania do konferencji międzyrządowej; Oficjalne publikacje wspólnot europejskich - wybór; Publikacje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Żurawia Papers / Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych ; Zeszyt 1)
ISBN: 83-7383-064-2
1.Otwarta metoda koordynacji, 2.Strategia lizbońska i jej cele społeczne, 3.Europejska strategia zatrudnie nia, 4.Strategia Integracji Społecznej Unii Europej skiej, 5.Strategia ochrony Socjalnej, 6.Strategia UE w dziedzinie edukacji i szkolenia, 7.Stanowisko Polski wobec celów społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-47-2
Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state); Wzrost zatrudnienia warunkiem optymalizacji sfery socjalnej; Elastyczność polskiego rynku pracy; Zatrudnienie Polaków na zachodzie Europy i jego perspektywy po wstąpieniu Polski do UE; Uczenie (się0 - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych); Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Polskie przedsiębiorstwa wobec społecznych wyzwań okresu transformacji i akcesji do Unii Europejskiej; Czas pracy w warunkach integracji; Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji; Wynagrodzenia w nowej gospodarce; Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych w Polsce; Wpływ integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi; Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE; Trójstronna komisja: dialog społeczny i legitymizacja; Ustrój społeczny zakładu pracy w świetle dokumentów partycypacyjnych Unii Europejskiej; Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami unijnymi; Odpowiednie zabezpieczenia emerytalne - warunki i możliwości realizacji; Świadczenia społeczne zakładów pracy: zanik czy nowe formy? Regulacje i procesy; Stare i nowe funkcje pomocy społecznej; Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej; Bezrobocie a rodzina; Uwarunkowania realizacji funkcji wychowawczej rodziny. Rodzina polska wobec nowych wyzwań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87704-51-2
Wprowadzenie; Polityczno-ustrojowe standardy Unii Europejskiej; "Unia Europejska jako szatan". Eurosceptyczne stanowisko Unii Polityki Realnej; Polski system emerytalny na tle rozwiązań w krajach Unii Europejskiej; Kierunki działań w aktywizacji rynku pracy kobiet; Niektóre aspekty przystosowania systemu finansowego do Unii Europejskiej; Charakterystyka i przebieg procesu negocjacji członkowskich pomiędzy Polską a Unia Europejską w obszarze "rolnictwo". Polskie stanowisko negocjacyjne - pierwsze reakcje Komisji Europejskiej; Nietolerancja i dyskryminacje w świetle europejskiego standardu poszanowania i ochrony praw jednostki; Unia Europejska wobec problemów zdrowia publicznego; Polityczne uwarunkowania napływu kapitału zagraniczne go w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2728)
ISBN: 83-229-2585-9
1. Obywatelstwo Unii Europejskiej a obywatelstwo polskie, 2. Zasada niedyskryminacji/równego traktowania w prawie wspólnotowym, 3. Znaczenie zasady efektywnej ochrony praw podmiotowych dla obywateli RP, 4. Status obywateli polskich w świetle uregulowań dotyczących swobody przemieszczania się osób w Unii Europejskiej, 5. Uprawnienia obywateli polskich wynikające z konwencji z Schengen, 6. Wizy państw trzecich dla obywateli polskich w unii europejskiej; 7. Zasada efektywności w systemie prawnym WE/UE. Uwagi na tle referatu A. Cieślńskiego, 8. Charakter obywatelstwa Unii europejskiej, 9. Zasada efektywnego obywatelstwa w prawie międzynarodowym i europejskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 1824)
ISBN: 83-229-1457-X
Problematyka barier transformacji i integracji europejskiej a modele analiz strukturalnych; Struktura i dynamika zmian segmentacyjnych społeczeństwa Polski; Klasy i warstwy społeczeństwa transformacji a standard integracji; Opinia publiczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Politechnika Częstochowska ; Nr 91)
ISBN: 83-7193-192-1
1. Geneza wzrostu ochronnej roli państwa w sferze społecznej. 2. Powstanie państwa opiekuńczego. 3. Państwo opiekuńcze. 4. Państwo opiekuńcze w procesie integracji europejskiej. 5. Materialne i społeczne uwarunkowania istnienia państwa opieki społecznej w Zjednoczonej Europie. 6.Ewolucja tradycyjnego modelu państwa opiekuńcze go w ramach Unii Europejskiej. 7. Prawdopodobne kierunki zmian modelu państwa opieki społecznej w warunkach zaawansowanego procesu jednoczenia Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-513-8
Wprowadzenie: Wartości cywilizacji współczesnej a unifikacja i dezintegracja Europy. Cz.I Przemiany w systemach prawno-politycznych Europy: -Czynniki sprzyjające i utrudniające jednoczenie Europy w dziedzinie bezpieczeństwa; -Idea obywatelstwa europejskiego jako próba tworzenia nowych instytucji polityczno-prawnych w UE; -Oblicze Niemiec po zjednoczeniu - szanse i zagrożenia dla UE; -Wpływ referendum na przemiany prawno-polityczne w wy branych krajach europejskich; -Systemy polityczne i systemy prezydenckie w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw; -Ewolucja systemu partyjnego w Rosji w latach 19932001; -Obwód Kalingradzki na mapie politycznej Europy przełomu XX i XXI wieku; -Obwód Kalingradzki w systemie militarnym Rosji; -Kultura polityczna Polaków w perspektywie integracji europejskiej; -Miejsce i rola ideologii w okresie zmian systemowych w Polsce - próba analizy. Cz. II "Europa ojczyzn" czy "Europa regionów": -Koncepcja integracji europejskiej - próba systematyki -Europa ojczyzn czy ojczyzna Europa; -Aksjologiczne przesłanki integracji europejskiej; -Federalizm a funkcjonalizm; -Sieci międzyregionalne w Europie; -Odnowienie wyszehradzkiej współpracy politycznej; -CEFTA- droga do UE; -Idea współpracy transgenicznej Polski z Obwodem Kalingradzkim; -Integracja Ukrainy z Europą Zachodnią jako wybór cywilizacyjny- katalog problemów i pytań; -Wizja Europy Środkowo-Wschodniej w polskiej myśli po litycznej w latach II wojny światowej; -Koncepcja "Międzymorza" w polskiej myśli politycznej XX wieku; -Hasła czy argumenty? Krytyka procesów integracyjnych w środowiskach polskich eurosceptyków. Cz. III Europa w procesach globalizacji: -Zmiany wizji podstawowej rzeczywistości w procesie globalizacji; -Ekonomiczne korzyści i społeczno-polityczne konsekwencje procesów globalizacji; -Regionalna integracja- przeciwieństwo czy etap proce su globalizacji? -Integracja europejska jako przejaw procesów globalizacji; -Europa wobec wyzwań globalizacji- szanse i zagrożenia -Globalizacja a e-Europa i e-Polska; -UE - mocarstwo czy dodatek do mocarstwa; -Globalizacja czy pomoc partnerska? Stosunki UE z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku; -Exodus białych z Republiki Południowej Afryki do krajów UE jako przykład międzykontynentalnych migracji do by globalizacji; -Mas media w procesie globalizacji; -Polityka audiowizulana UE wobec nowych wyzwań techno logicznych; -Pozycja ekologiczna zbiorowości w warunkach globalizacji i terytorializacji; -Globalne i regionalne aspekty bezrobocia; -Bałtyk- "Morze Śródziemne Europy": doświadczenia historyczne i współczesne realia; -Rozwój stosunków polsko-estońskich na tle zjawisk globalnych; -Stosunki polsko-amerykańskie a dylematy integracji Polski z UE. Cz. IV Grupy etniczne i wyznaniowe w Europie przełomu XX i XXI wieku: -Wpływ nacjonalizmu etnicznego na politykę narodową na przykładzie Włoch; -Etniczne uwarunkowania konfliktu w Kosowie; -Dostęp mniejszości narodowych do mass mediów w krajach Europu Środkowej; -Zachowanie tożsamości etnicznej a prawa językowe i dostęp do mass mediów łużyckiej mniejszości narodowej w Republice Federalnej Niemiec; -Obraz Niemca w opinii mieszkańców pogranicza- kilka refleksji; -Geneza przemian kulturowych wśród Tatarów krymskich; -Społeczności polonijne w integrującej się Europie tendencje zmian; -Żydzi w Polsce lat 90. XX wieku- przemiany i perspektywy na przyszłość; -Tożsamość kulturowa społeczności lokalnej w warunkach dezintegracji- na przykładzie grupy społecznej pochodzącej ze Śląska; -Europejskie standardy prawa mniejszości narodowych do
edukacji a praktyka w regionie Warmii i Mazur; -Kościół katolicki wobec jednoczenia się Europy; -Stosunki wyznaniowe w PRL- na przykładzie polityki PPR/PZPR wobec religii i Kościoła katolickiego; -Stosunki wyznaniowe w Poslce po 1989 roku- krótka ch-ka; -Liberałowie wobec kwestii wyznaniowych i religijnych w III RP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again