Form of Work
Książki
(26)
Status
available
(20)
only on-site
(15)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(16)
Author
Góralczyk Wojciech
(8)
Sawicki Stefan
(8)
Barcz Jan
(6)
Górka Maciej
(4)
Wyrozumska Anna
(4)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(2)
Ostrihansky Rudolf
(2)
Łazowski Adam
(2)
Białocerkiewicz Jan
(1)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Duczkowska-Piasecka Małgorzata
(1)
Dunin-Wąsowicz Maria
(1)
Góralski Witold M
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Kenig-Witkowska Maria M
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
McCormick John
(1)
Piontek Eugeniusz
(1)
Przybylska-Maszner Beata
(1)
Rewizorski Marek
(1)
Szymczukiewicz Magdalena
(1)
Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Instytucje europejskie
(25)
Prawo wspólnotowe europejskie
(14)
Unia Europejska
(14)
Organizacje międzynarodowe
(10)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(9)
Prawo międzynarodowe
(9)
Sądownictwo międzynarodowe
(9)
Integracja europejska
(8)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(8)
Prawo wojenne
(8)
Parlament Europejski
(6)
Polska
(5)
Rada Europy
(5)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Europejski System Walutowy
(2)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(2)
Jednolity rynek UE
(2)
Komisja Europejska
(2)
Kompetencje Unii Europejskiej
(2)
Obywatelstwo
(2)
Prawo morskie
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Swobodny przepływ towarów
(2)
Swobodny przepływ usług
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Finanse
(1)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(1)
Komitet Regionów
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Negocjacje
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
UNDP
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Subject: place
Polska
(1)
28 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-39-5
Cz.A Unia Europejska : R.1 Wprowadzenie w problematykę Unii i Wspólnot Europejskich : 1.Zarys rozwoju Wspól not Europejskich, 2.Powołanie do życia Unii Europejski ej, 3.Unia Europejska jako nadbudowa integracji, 4. Wspólnoty Europejskie jako organizacje międzynarodowe. R.2 Charakterystyka głównych instytucji Wspólnot Europ ejskich : 1.Instytucje WE-główne zadania i miejsce w systemie instytucjonalnym, 2.Rada Unii Europejskiej, 3.Komisja Europejska, 4.Parlament Europejski, 5.Komi tet Ekonomiczno-Społeczny (KES), 6.Komitet Regionów (KR), 7. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), 8. Sąd Pierwszej Instancji, 9.Europejski Trybunał Obrachu nkowy (ETO), 10.Europejski Bank Centralny (EBC), 11.E uropejski Bank Inwestycyjny (EBI), 12.Europejski Fun dusz Inwestycyjny (EFI). R.3 Pozostałe instytucje UE. R.4 Instytucje międzypaństwowe w UE. R.5 Przedstawi cielstwa państw członkowskich przy UE. R.6 Sieci i baz y danych UE. R.8 Polska a Unia Europejska. R.9 System wynagrodzeń urzędników i pracowników Wspólnot Europej skich. Cz.B Europejskie organizacje międzyrządowe : R.10 Rada Europy. R.11 Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Roz woju (OECD). R.12 Europejska Komisja Gospodarcza ONZ ( EKG). R.13 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). R.14 Europejski Urząd Patentowy (EUP). R.15 Eu ropejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). R.16 Organiz acja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). R.17 Inne instytucje europejskie i międzynarodwe przy UE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87545-78-3
1.Misja Unii Europejskiej, I.Zakończenie negocjacji i co po akcesji: debata : Europa Przyszłosci - polska perspektywa, Podsumowanie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską: od rokowań do Trkatatu Akcesyjnego Polski w UE, , II.Jak rozmawiać: polityka informacyjna w poszerzonej UE : Za i przeciw - Polska opinia publiczna o Unii Europejskiej, III.Europa jutra : Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Debata w konwencie europejskim, W poszukiwaniu legitymizacji instytucji europejskich: poszerzenie a deficyt demokratyczny Unii Europejskiej, IV. Nowi członkowie UE, Czy jest jakiś europejski koniec historii? W stronę wspólnoty narodów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8107-795-8
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach UE, 2. Struktura prawna i zakres podmiotowy procesu integracji europejskiej; 3. Zakres przedmiotowy UE; 4. Zasady działania UE; Cz. II. Instytucje i organy Unii Europejskiej: 5. Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; 6. Trybunał Sprawiedliwości UE; 7. Organy doradcze i agencje UE; 8. System instytucjonalny w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Cz. III. Prawo Unii Europejskiej: 9. Pojęcia prawa UE i jego źródła; 10. Procedury stanowienia prawa UE; 11. Stosowanie prawa UE; 12. Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne prawa UE; Cz. IV. System ochrony prawnej Unii Europejskiej: 13. Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom; 14. Skarga o stwierdzenie nieważności; 15. Skarga na bezczynność; 16. Skarga odszkodowawcza; 17. Odesłanie prejudycjalne; 18. Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatami; Cz. V. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 19. Prawne aspekty akcesu Polski do UE; 20. Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski do UE; 21. Zapewnienie efektywności prawa UE w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 341
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-500-5
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach UE, 2. Struktura prawna i zakres podmiotowy procesu integracji europejskiej; 3. Zakres przedmiotowy UE; 4. Zasady działania UE; Cz. II. Instytucje i organy Unii Europejskiej: 5. Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; 6. Trybunał Sprawiedliwości UE; 7. Organy doradcze i agencje UE; 8. System instytucjonalny w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Cz. III. Prawo Unii Europejskiej: 9. Pojęcia prawa UE i jego źródła; 10. Procedury stanowienia prawa UE; 11. Stosowanie prawa UE; 12. Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne prawa UE; Cz. IV. System ochrony prawnej Unii Europejskiej: 13. Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom; 14. Skarga o stwierdzenie nieważności; 15. Skarga na bezczynność; 16. Skarga odszkodowawcza; 17. Odesłanie prejudycjalne; 18. Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatami; Cz. V. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 19. Prawne aspekty akcesu Polski do UE; 20. Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski do UE; 21. Zapewnienie efektywności prawa UE w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-898-1
Cz. I : Teoria integracji , struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej ; 2. Rozwój strukturalny procesu integracji europejskiej ; 3. Zasady działania Unii Europejskiej ; Cz. II : Instytucje i organy : 4. Rada Europejska , Parlament Europejski , Rada , Komisja i Trybunał obrachunkowy ; 5. Sądy wspólnotowe ; 6. Instytucje i organy Unii gospodarczej i walutowej oraz europejski bank inwestycyjny ; 7. Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej ; 8. System instytucjonalny w II filarze Unii Europejskiej i w przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej ; Cz. III : Prawo Unii Europejskiej : 9. Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania ; 10. Źródła prawa Unii Europejskiej ; 11. Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej ; 12. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce ; Cz. IV : Zarządzanie sprawami europejskimi na szczeblu krajowym : 13. Rola parlamentów narodowych ; 14. Rola rządu ; 15. Rola organów regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-481-9
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach unii europejskiej , 2. Rozwój strukturalny procesu integracji europejskiej , 3. Zasady działania Unii Europejskiej , Cz. II : Instytucje i organy : 4. Rada Europejska , Parlament Europejski , Rada , Komisja i Trybunał Obrachunkowy , 5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Instytucje i organy Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny , 7. Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej , 8. System instytucjonalny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa , Cz. III : Prawo Unii Europejskiej : 9. Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania , 10. Źródła prawa Unii Europejskiej , 11. Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej , 12. Zapewnianie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce , 13. Rola parlamentów narodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-144-7
Cz.I Międzyanrodwe organizacje finansowe o wymiarze globalnym : 1.Pojęcie, geneza i funkcje międzyanrodowych organizacji finansowych, 2.Bank Rozrachunków Międzyanrodowych (BIS), 3.Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP), 4.Miedzynarodowy Fundzusz Walutowy (MFW), 5.Międzynarodwowy Bank Odbudowy i Rozwoju i jego afiliacje, 6.Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD). Cz.II Europejskie Organizacje finansowe po drugiej wojenie światowej, 2.Europejski System Walutowy, 3.Ewolucja europejskich organizacji finansowych po rozpoczęciu realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej, 4.Rozszerzenie Unii Gospodarczej i Walutowej, 5.Pozostałe europejskie organizacje finansowe. Cz.III Międzynarodowe finansowe instytucje regulacyjne i konsulatacyjne : 1.Międzynarodowe instytucje regulacyjne a normy i standardy dotyczące międzynarodwego systemu finansowego, 2.Miedzynarodwe ugrupowania finansowe o charkaterze niesformalizowanym. Cz.V Międzynarodowe organziacje finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki światowej : 1.Międzynarodowe organizacje finansowe a globalizacja i swiatowe kryzysy finansowe, 2.Międzyanrodowe organizacje finansowe a reforma międzyna i Klubu Londyńskiego rodowego systemu walutowego, 3.Rola Klubu Paryskiego i Klubu Londyńskiego w rozwiązywaniu kryzysu zadłużenia, 4.Inicjatywa na rzecz zmniejszania zadłużenia krajów najbiedniejszych, 5.Międzynarodwe organizacje finansowe a terroryzm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88500-37-6
Wprowadzenie; R.1 Prawo europejskie jako podstawowy składnik standardów prawnych; R.2 Europejska Komisja Gospodarcza ONZ i jej standardy prawne; R.3 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz jej standardy prawne; R.4 Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie/ Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz jej standardy prawne; R.5 Rada Europy i jej standardy prawne; R.6 Instytucje i prawo integracji europejskiej; R.7 Regulowanie sporów w prawie europejskim; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-429-2
1. Geneza i rozwój Komisji Europejskiej. 2. Skład i sposób powoływania Komisji Europejskiej. 3. Zasada niezależności Komisji Europejskiej jako kategoria kształtująca jej pozycję prawną. 4. Przewodniczący Komisji Europejskiej jako organ monokratyczny. 5. Status prawny członka Komisji Europejskiej. 6. Komisja Europejska jako organ kolegialny. 7. Gabinety Komisarzy, Dyrekcje Generalne i służby jako jednostki podległe Komisji Europejskiej. 8. Funkcje i kompetencje Komisji Europejskiej. 9. Reforma Komisji Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo europejskie / Matthias Herdegen. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 361 s. : rys., tab. ; 20 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-896-3
Rozdział I: Wiadomości wprowadzające. 1. Prawo europejskie jako system powiązanych porządków prawnych. 2. Rada Europy. 3. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jako ogólnoeuropejski standard ochrony praw osobowych. 4. Rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 5. Struktura Unii Europejskiej. 6. Charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 7. Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do państw członkowskich. Rozdział II: Wspólnoty Europejskie jako rdzeń Unii Europejskiej. 8. Instytucje Wspólnot Europejskich. 9. Źródła prawa wspólnotowego. 10. System ochrony prawa wspólnotowego. 11. Prawo wspólnotowe a prawo krajowe. 12. Finanse Wspólnot Europejskich. 13. Obywatelstwo Unii. 14. Wspólny rynek i rynek wewnętrzny. 15. Swobody rynku wewnętrznego. 16. Swobodny przepływ towarów. 17. Swobodny przepływ osób. 18. Swoboda świadczenia usług. 19. Swoboda przepływu kapitału i płatności. 20. Zbliżanie prawodawstw krajowych. 21. Regulacja swobody przepływu osób i współpraca w sprawach cywilnych. 22. Rolnictwo. 23. Prawo konkurencji. 24. Polityka handlowa. 25. Ochrona środowiska naturalnego. 26. Polityka społeczna. 27. Inne polityki. 28. Polityka gospodarcza i pieniężna: unia gospodarcza i walutowa. 29. Stosunki zewnętrzne. Rozdział III: Współpraca międzynarodowa i perspektywa reform w Unii Europejskiej. 30. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. 31. Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych. 32. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. 33. Traktat Konstytucyjny dla Europy. Rozdział IV: Inne formy współpracy w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa. 34. Unia Zachodnioeuropejska. 35. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-076-0
Zawiera: Przedmowa. Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające: § 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa; I. Rozwój autonomicznej dyscypliny prawa Unii Europejskiej; II. Metody i narzędzia badawcze prawa Unii Europejskiej; § 2. Historia procesu integracji europejskiej; I. Rada Europy; II. Powstanie i ewolucja Wspólnot Europejskich; 1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali; 2. Europejska Wspólnota Gospodarcza; 3. Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom); 4. Traktaty o połączeniu instytucji trzech Wspólnot Europejskich; 5. Jednolity Akt Europejski; 6. Traktaty o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht, Traktat z Amsterdamu oraz Traktat z Nicei); 7. Konwent Europejski i Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; 8. Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktat z Lizbony); 9. Charakter relacji między Traktatami o Unii Europejskiej i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej; § 3. Charakter prawny Unii Europejskiej; I. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa; II. Metoda wspólnotowa; § 4. Prawo Unii Europejskiej a prawo międzynarodowe; § 5. Cele Unii Europejskiej; § 6. Członkostwo w Unii Europejskiej; I. Nabycie członkostwa w Unii Europejskiej; II. Zawieszenie praw członkowskich w Unii Europejskiej; III. Ustanie członkostwa; § 7. Stowarzyszenie z Unią Europejską; I. Stowarzyszenia traktatowe; II. Stowarzyszenia konstytucyjne; § 8. Obywatelstwo Unii Europejskiej; I. Charakter prawny obywatelstwa Unii Europejskiej; II. Prawa obywateli Unii Europejskiej. Rozdział II. System instytucjonalny Unii Europejskiej: § 9. System instytucjonalny Unii Europejskiej; § 10. Rada Europejska; I. Ewolucja Rady Europejskiej; II. Skład i organizacja; III. Funkcje; IV. Podejmowanie decyzji; § 11. Parlament Europejski; I. Skład; II. Organizacja wewnętrzna Parlamentu Europejskiego; III. Funkcje Parlamentu Europejskiego; § 12. Rada; I. Skład i organizacja; II. Zadania i kompetencje; III. Podejmowanie decyzji; 1. Uwagi ogólne; 2. Głosowanie większością kwalifikowaną; 3. Wymóg jednomyślności w Radzie; 4. Kompromis luksemburski i kompromis z Ioanniny; 5. Podejmowanie decyzji zwykłą większością głosów; § 13. Komisja; I. Skład i organizacja; II. Kompetencje Komisji; III. Podejmowanie decyzji; § 14. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; I. Skład; II. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości i Sądu; III. Procedura orzekania; § 15. Trybunał Obrachunkowy; I. Skład i organizacja; II. Zadania i kompetencje; III. Sposób działania; § 16. Organy doradcze Unii Europejskiej; I. Komitet Ekonomiczno-Społeczny; 1. Skład i organizacja; 2. Zadania i sposób działania; II. Komitet Regionów; 1. Skład i organizacja; 2. Zadania i sposób działania; § 17. Instytucje finansowe; I. Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych; II. Europejski Bank Inwestycyjny; § 18. Równowaga instytucjonalna. Rozdział III. Źródła prawa Unii Europejskiej: § 19. Zagadnienia wprowadzające; I. Uwagi ogólne; II. Pojęcie „źródła prawa Unii Europejskiej”; III. Acquis Unii Europejskiej; IV. Katalog i klasyfikacja źródeł prawa Unii Europejskiej; V. Problematyka hierarchii źródeł prawa w systemie prawnym Unii Europejskiej; § 20. Prawo pierwotne; I. Uwagi ogólne; II. Traktaty założycielskie Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej; 1. Wykaz traktatów założycielskich oraz traktatów modyfikujących; 2. Zakres przedmiotowy traktatów założycielskich; III. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Zakres przedmiotowy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej; 3. Zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do instytucji UE; 4. Zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych do państw członkowskich; IV. Ogólne zasady prawa; V. Prawo zwyczajowe; § 21. Prawo międzynarodowe publiczne jako źródło prawa Unii Europejskiej; I. Uwagi ogólne; II. Ius contrahendi Unii Europejskiej; III. Rodzaje umów zawieranych przez Unię Europejską oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej; IV. Inne umowy międzynarodowe będące źródłem prawa Unii Europejskiej; § 22. Prawo pochodne Unii Europejskiej; I. Uwagi ogólne; II. Akty prawne tworzone w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej; 1. Katalog wiążących aktów prawa pochodnego - art. 288 TfUE; 2. Rozporządzenia; 3. Dyrektywy; 4. Decyzje; III Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; 1. Katalog aktów tworzonych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; 2. Charakter prawny aktów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; 3. Ogólne wytyczne; 4. Decyzje; IV. Akty prawa pochodnego w dotychczasowym III filarze Unii Europejskiej; 1. Uwagi wprowadzające;2. Okres przejściowy przewidziany w Protokole Nr 36 do traktatów założycielskich; 3. Decyzje ramowe; § 23. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; § 24. Niewiążące akty prawa pochodnego; § 25. Akty prawa wewnętrznego. Rozdział IV. Tworzenie prawa Unii Europejskiej: § 26. Uwagi wprowadzające; § 27. Kompetencje Unii Europejskiej; I. Zasada kompetencji powierzonych; II. Katalog kompetencji przyznanych Unii Europejskiej; III. Kompetencje dorozumiane - art. 352 TfUE oraz art. 203 TEWEA; § 28. Tworzenie prawa pierwotnego; I. Tworzenie i modyfikacja traktatów założycielskich; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Zmiany traktatów założycielskich w trybie art. 48 TUE; 3. Zmiany traktatów założycielskich za pośrednictwem traktatów akcesyjnych; 4. Zmiany na podstawie procedur kładki; II. Zawieranie traktatów akcesyjnych; § 29. Procedury zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską; I. Uwagi wprowadzające; II. Procedura zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską; III. Procedura zawierania umów międzynarodowych przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej; IV. Publikacja i wejście w życie umów międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską i Euratom; § 30. Procedury tworzenia wiążących aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej; I. Uwagi wprowadzające; II. Inicjatywa legislacyjna; III. Wybór podstawy prawnej oraz rodzaju aktu prawnego; IV. Zasady techniki prawodawczej oraz budowa aktu prawnego; V. Procedury legislacyjne; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Zwykła procedura ustawodawcza; 3. Specjalna procedura ustawodawcza; 4. Specjalna procedura ustawodawcza - budżet Unii Europejskiej; 5. Procedura ustawodawcza bez udziału Parlamentu Europejskiego; 6. Procedury tworzenia aktów wykonawczych i delegowanych; VI. Udział Rady Europejskiej w procedurach tworzenia prawa pochodnego; VII. Udział parlamentów narodowych w procesie tworzenia prawa pochodnego; VIII. Publikacja aktów prawnych i ich wejście w życie; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Konsekwencje braku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; § 31. Podejmowanie decyzji w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; I. Uwagi ogólne; II. Inicjatywa; III. Wybór podstawy prawnej oraz instrumentu działania; IV. Zasady techniki prawodawczej oraz budowa instrumentów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; V. Procedura decyzyjna w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; VI. Publikacja i wejście w życie instrumentów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Rozdział V. Stosowanie prawa Unii Europejskiej na płaszczyźnie wewnętrznej państw członkowskich: § 32. Zagadnienia wprowadzające; § 33. Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej na płaszczyźnie krajowej; I. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej; 1. Ewolucja zasady pierwszeństwa; 2. Zakres zastosowania zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej; 3. Konsekwencje prawne zasady pierwszeństwa; II. Zasada skutku bezpośredniego; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Traktaty założycielskie; 3. Karta Praw Podstawowych; 4. Rozporządzenia; 5. Dyrektywy; 6. Decyzje; 7. Umowy międzynarodowe oraz akty prawne wydane na ich podstawie; III. Zasada skutku pośredniego; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Podstawowe założenia zasady skutku pośredniego; IV. Zasada odpowiedzialności państw członkowskich za naruszenie prawa Unii Europejskiej; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Podstawowe założenia zasady odpowiedzialności państw za naruszenie prawa Unii Europejskiej; § 34. Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; § 35. Zasady stosowania aktów prawnych dawnego III filaru Unii Europejskiej na płaszczyźnie krajowej. Rozdział VI. Sądowa kontrola przestrzegania prawa; § 36. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu: § 37. Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu o naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy Traktatów; I. Naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy Traktatów; 1. Ujęcie naruszenia zobowiązania; 2. Naruszenie zobowiązania przez brak wdrożenia prawa Unii Europejskiej; 3. Okoliczności egzoneracyjne podnoszone przez państwa; II. Postępowanie wszczęte przez Komisję; 1. Postępowanie nieformalne; 2. Formalne postępowanie wyjaśniające; 3. Postępowanie sądowe; III. Postępowanie wszczęte przez państwo członkowskie; IV. Postępowanie w razie niewykonania wyroku Trybunału; V. Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu odnośnie do zobowiązań wynikających ze Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego; § 38. Skarga na nieważność aktu prawa pochodnego; I. Strony w postępowaniu; 1. Podmioty uprawnione do składania skarg; 2. Strony pozwane; 3. Postanowienia dotyczące Europejskiego Banku Inwestycyjnego; II. Podział kompetencji między Sąd oraz Trybunał Sprawiedliwości; III. Przedmiot skargi; 1. Rodzaje aktów prawnych podlegających zaskarżeniu; 2. Akty dotyczące skarżących bezpośrednio i indywidualnie; IV. Przesłanki stwierdzenia nieważności; 1. Brak kompetencji; 2. Naruszenie istotnego wymogu proceduralnego; 3. Naruszenie prawa materialnego; 4. Nadużycie władzy; V. Termin do wniesienia skargi; VI. Skutek orzeczenia o nieważności; 1. Konstytutywny charakter orzeczenia; 2. Pozostawienie pewnych skutków nieważnego aktu w mocy; VII. Zarzut bezprawności; 1. Akcesoryjność zarzutu bezprawności; 2. Zakres przedmiotowy zarzutu bezprawności; 3. Skutki uznania zarzutu bezprawności; § 39. Skarga na bezczynność instytucji; I. Strony w postępowaniu; II. Przesłanki skargi; 1. Rodzaje aktów, których niewydanie może być zaskarżone; 2. Wezwanie instytucji do działania; III. Skutek orzeczenia o bezczynności; § 40. Skarga odszkodowawcza; I. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej; II. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem prawotwórczym; III. Odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej i państw członkowskich; § 41. Postępowanie odwoławcze; § 42. Wydawanie opinii przez Trybunał Sprawiedliwości. Rozdział VII. Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości: § 43. Znaczenie pytań prejudycjalnych dla jednolitego stosowania prawa Unii Europejskiej; § 44. Pojęcie sądu państwa członkowskiego; I. Sądy powszechne; II. Sądy administracyjne; III. Sądy konstytucyjne; IV. Sądy międzynarodowe; V. Sądy arbitrażowe; VI. Sądy dyscyplinarne; VII. Inne organy; VIII. Podsumowanie. Zadawanie pytań przez sądy i organy polskie; § 45. Obowiązek zadawania pytań prejudycjalnych; I. Pojęcie sądu, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu; II. Doktryna acte éclairé; III. Doktryna acte clair; IV. Skutek braku zadania pytania prejudycjalnego; § 46. Zakres pytań prejudycjalnych; I. Formułowanie pytań prejudycjalnych; II. Orzekanie o ważności aktów prawa pochodnego; III. Podstawy odmowy wydania orzeczenia wstępnego; § 47. Proceduralne aspekty zadawania pytań przez sąd krajowy; I. Zawieszenie postępowania przed sądem krajowym; II. Kontrola zgodności z konstytucją krajową a zadawanie pytań prejudycjalnych; III. Cofnięcie pytania prejudycjalnego; IV. Związanie sądu krajowego wytycznymi wyższej instancji; V. Ograniczenie możliwości podnoszenia zagadnień prawa unijnego w II instancji; § 48. Postępowanie przed Trybunałem o wydanie orzeczenia wstępnego; § 49. Moc prawna orzeczenia wstępnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-7387-4
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. System instytucjonalny Unii Europejskiej; 3. Źródła prawa Unii Europejskiej; 4. Tworzenie prawa Unii Europejskiej; 5. Stosowanie prawa Unii Europejskiej na płaszczyźnie wewnętrznej państw członkowskich; 6. Sądowa kontrola przestrzegania prawa; 7. Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki. - Wyd. 17 Stan prawny na 1.05.2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2017. - 473, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8107-459-9
Zawiera: Słowo wstępne. Przedmowa do czwartego wydania. Wykaz skrótów. Rozdział I. Zagadnienia ogólne: 1. Pojęcie prawa międzynarodowego; 1.1. Definicja prawa międzynarodowego; 1.2. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne; 1.3. Nazwa prawa międzynarodowego; 2. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego; 3. Stosunki międzynarodowe, czyli obrót międzynarodowy; 4. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego; 4.1. Uwagi ogólne; 4.2. Tworzenie prawa międzynarodowego (brak ustawodawcy); 4.3. Przymus w prawie międzynarodowym (brak zorganizowanego aparatu przymusu); 4.4. Brak obowiązkowego sądownictwa międzynarodowego; 4.5. Stosowanie prawa międzynarodowego i jego moc wiążąca; 5. Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego; 6. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Stosowanie prawa międzynarodowego wewnątrz państwa; 6.1. Uwagi ogólne; 6.2. Dualizm i monizm; 6.3. Obowiązek dostosowania prawa wewnętrznego do prawa międzynarodowego; 6.4. Sposoby harmonizacji prawa wewnętrznego z międzynarodowymi zobowiązaniami; 6.5. Miejsce prawa wewnętrznego w stosunkach międzynarodowych; 6.6. Komplementarność wewnętrznego i międzynarodowego porządku prawnego. Rozdział II. Rozwój prawa międzynarodowego: 1. Uwagi ogólne; 2. Początki prawa międzynarodowego; 3. Ukształtowanie systemu prawa międzynarodowego; 4. Prawo międzynarodowe w okresie kapitalizmu; 5. Okres współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych; 5.1. Okres międzywojenny i druga wojna światowa; 5.2. Okres po drugiej wojnie światowej. Rozdział III. Źródła prawa międzynarodowego: 1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego; 1.1. Różne znaczenia tego terminu; 1.2. Artykuł 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwością źródła prawa międzynarodowego; 1.3. Współczesne źródła prawa międzynarodowego; 1.4. Środki pomocnicze do stwierdzania istnienia norm prawa międzynarodowego; 2. Umowa międzynarodowa; 2.1. Uwagi ogólne; 2.2. Zawieranie umów międzynarodowych; 2.3. Obowiązywanie umowy międzynarodowej. Ważność; 2.4. Zakres czasowy obowiązywania i stosowania umowy międzynarodowej (od kiedy do kiedy); 2.5. Zakres podmiotowy obowiązywania umowy międzynarodowej (kogoumowa międzynarodowa obowiązuje); 2.6. Zakres terytorialny obowiązywania i stosowania umowy międzynarodowej; 2.7. Zakres rzeczowy (przedmiotowy) obowiązywania umowy międzynarodowej. Zastrzeżenia; 2.8. Interpretacja (wykładnia) umowy międzynarodowej; 3. Prawo zwyczajowe; 4. Uchwały prawotwórcze (normatywne) organizacji międzynarodowych; 5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego. Rozdział IV. Podmioty prawa międzynarodowego: 1. Uwagi ogólne; 2. Państwo; 2.1. Pojęcie i istota państwa; 2.2. Powstanie i upadek państwa; 2.3.Ciągłość (identyczność) i sukcesja państw; 3. Państwo w stosunkach międzynarodowych; 3.1. Suwerenność i kompetencja własna państw; 3.2. Zasada nieinterwencji; 3.3. Równość państw i ich immunitet jurysdykcyjny; 4. Rodzaje państw; 4.1. Państwa jednolite i złożone; 4.2. Państwa śródlądowe, państwa o niekorzystnym położeniu geograficznym i państwa archipelagowe; 4.3. Państwa trwale neutralne; 5. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa; 6. Uznanie międzynarodowe. Rozdział V. Stosunki, zdarzenia i akty (czynności) prawnomiędzynarodowe: 1. Stosunki prawnomiędzynarodowe; 2. Zdarzenia prawnomiędzynarodowe; 3. Akty (czynności) prawnomiędzynarodowe; 4. Akty jednostronne państw. Rozdział VI. Odpowiedzialność międzynarodowa: 1. Uwagi ogólne; 2. Odpowiedzialność państwa; 3. Odpowiedzialność jednostek. Rozdział VII. Terytorium: 1. Uwagi ogólne; 2. Terytorium państwowe; 3. Zwierzchnictwo terytorialne; 4. Szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego; 5. Nabycie terytorium państwowego; 5.1. Nabycie pierwotne; 5.2. Nabycie pochodne; 5.3. Zmiany terytorialne a obywatelstwo ludności; 5.4. Zakaz użycia siły i prawo narodów do samostanowienia a zmiany terytorialne; 6. Granice; 6.1. Uwagi ogólne; 6.2. Granice Polski; 7. Rzeki; 8. Obszary podbiegunowe. Rozdział VIII. Międzynarodowe prawo morza: 1. Uwagi ogólne; 2. Obszary morskie – klasyfikacja; 3. Statki morskie; 4. Morskie wody wewnętrzne; 5. Wody archipelagowe; 6. Morze terytorialne; 7. Morska strefa przyległa; 8. Strefa wyłącznego rybołówstwa; 9. Szelf kontynentalny; 10. Strefa ekonomiczna; 11. Morze pełne; 12. Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej; 13. Cieśniny i kanały morskie; 13.1. Cieśniny; 13.2. Kanały morskie; 14. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich i ochrony środowiska morskiego. Rozdział IX. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne: 1. Uwagi ogólne; 2. Przestrzeń powietrzna; 3. Statki powietrzne; 4. Międzynarodowa żegluga powietrzna; 5. Prawo kosmiczne. Rozdział X. Ludność państwa: 1. Uwagi ogólne; 2. Obywatelstwo; 3. Traktowanie cudzoziemców; 4. Międzynarodowy ruch osobowy; 5. Ekstradycja i azyl; 6. Ochrona grup ludzkich i praw człowieka; 7. Uchodźcy. Rozdział XI. Prawo dyplomatyczne i konsularne: 1. Uwagi ogólne; 2. Stosunki i służba dyplomatyczna; 2.1. Źródła prawa dyplomatycznego; 2.2. Ustanowienie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych; 2.3. Funkcje misji dyplomatycznej; 2.4. Członkowie misji dyplomatycznej; 2.5. Przywileje i immunitety dyplomatyczne; 2.6. Treść (zakres przedmiotowy) przywilejów i immunitetów dyplomatycznych; 2.7. Osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych(zakres podmiotowy); 2.8. Zakres czasowy obowiązywania przywilejów i immunitetów; 2.9. Zakres terytorialny obowiązywania przywilejów i immunitetów; 2.10. Obowiązek członków misji wobec państwa przyjmującego; 2.11. Pomieszczenia misji dyplomatycznej; 2.12. Misje specjalne; 3. Stosunki i służba konsularna; 3.1. Źródła prawa konsularnego; 3.2. Ustanowienie i utrzymywanie stosunków konsularnych; 3.3. Funkcje konsularne; 3.4. Członkowie urzędu konsularnego; 3.5. Przywileje i immunitety konsularne; 3.6. Treść (zakres przedmiotowy) przywilejów i immunitetów konsularnych; 3.7. Osoby korzystające z przywilejów i immunitetów konsularnych; 3.8. Zakres czasowy obowiązywania przywilejów i immunitetów konsularnych; 3.9. Zakres terytorialny obowiązywania przywilejów i immunitetów konsularnych; 3.10. Pomieszczenia i archiwa konsularne. Rozdział XII. Organizacje międzynarodowe: 1. Uwagi ogólne; 2. Organizacja Narodów Zjednoczonych; 2.1. Podstawy prawne i istota ONZ; 2.2. Członkostwo w ONZ; 2.3. Cele i zasady ONZ; 2.4. Struktura organizacyjna ONZ; 2.5. Zgromadzenie Ogólne; 2.6. Rada Bezpieczeństwa; 2.7. Rada Gospodarcza i Społeczna; 2.8. Rada Powiernicza; 2.9. Sekretariat; 2.10. Misje pokojowe; 2.11. Działalność ONZ; 3.Organizacje wyspecjalizowane; 4. Organizacje regionalne; 4.1. Organizacja Państw Amerykańskich; 4.2. Liga Państw Arabskich; 4.3. Unia Afrykańska; 5. Organizacje wojskowe; 5.1. Karta Narodów Zjednoczonych a przymierza; 5.2. Pakt Północnoatlantycki; 6. Rada Europy; 7. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Rozdział XIII. Umowy i organizacje gospodarcze: 1. Uwagi ogólne; 2.Dwustronne umowy gospodarcze; 3. Organizacje gospodarcze; 3.1. Rola ONZ w rozwiązywaniu problemów gospodarczych; 3.2. Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu; 3.3. Światowa Organizacja Handlu; 3.4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy; 3.5. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Rozdział XIV. Załatwianie sporów międzynarodowych: 1. Uwagi ogólne; 2. Rokowania (negocjacje); 3. Dobre usługi i pośrednictwo (mediacja); 4. Komisje śledcze; 5. Koncyliacja; 6. Postępowanie przed organami Narodów Zjednoczonych; 7. Arbitraż (sądownictwo polubowne); 8. Sądownictwo międzynarodowe; 8.1. Uwagi ogólne; 8.2. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej; 8.3. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości; 8.4. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza; 9. Środki odwetowe. Rozdział XV. Prawo przeciwwojenne: 1. Uwagi ogólne; 2. Zakaz agresji; 3. Definicja agresji; 4. Bezpieczeństwo zbiorowe. Rozdział XVI. Prawo konfliktów zbrojnych: 1. Uwagi ogólne; 1.1. Pojęcie wojny i konfliktu zbrojnego; 1.2. Pojęcie prawa wojennego i jego obowiązywanie; 1.3. Stosowanie prawa wojennego w konfliktach zbrojnych niemających charakteru międzynarodowego; 1.4. Źródła prawa wojennego; 1.5. Obszar wojny i teatr wojny; 2. Początek wojny; 3. Wojna lądowa; 3.1. Siły zbrojne – skład; 3.2. Kroki nieprzyjacielskie; 3.3.Ochrona ofiar wojny; 3.4. Okupacja wojenna; 4. Wojna morska; 4.1. Uwagi ogólne; 4.2. Morskie siły zbrojne; 4.3. Akty walki; 4.4. Ochrona chorych, rannych i rozbitków; 4.5 .Akty wrogie; 5. Wojna powietrzna; 5.1. Uwagi ogólne; 5.2. Siły zbrojne; 5.3. Akty walki; 6. Zakończenie wojny; 7. Neutralność w wojnie. Materiały do poznania prawa międzynarodowego. Skorowidz.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-536-1
R.1 Zagadnienia ogólne; 1. Pojęcie prawa międzynarodowego; 2. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego; 3. Stosunki międzynarodowe, czyli obrót międzynarodowy; 4. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego; 5. Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego; 6. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Stosowanie prawa międzynarodowego wewnątrz państwa. R.2 Rozwój prawa międzynarodowego; 1. Uwagi wstępne; 2. Początki prawa międzynarodowego; 3. Ukształtowanie systemu prawa międzynarodowego w okresie kapitalizmu; 4. Okres współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych. R.3 Źródła prawa międzynarodowego; 1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego; 2. Umowa międzynarodowa; 3. Zwyczaj; 4. Uchwały prawotwórcze (normatywne) organizacji międzynarodowych; 5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego R.4 Podmioty prawa 1. Państwo; 2. Państwo w stosunkach międzynarodowych; 4. Rodzaje państw; 5. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa; 6. Uznanie międzynarodowe. R.5 Stosunki, zdarzenia i akty (czynności) prawno-międzynarodowe; 1. Stosunki prawno-międzynarodowe; 2. Zdarzenia prawno-międzynarodowe; 3. Akty (czynności) prawno międzynarodowe; 4. Akty jednostronne państw. R.6 Odpowiedzialność międzynarodowa; 1. Uwagi ogólne; 2. Odpowiedzialność państwa; 3. Odpowiedzialność jednostek. R.7 Terytorium; 1. Uwagi ogólne; 2. Terytorium państwo we; 3. Zwierzchnictwo terytorialne; 4. Szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego; 5. Nabycie terytorium państwowego; 6. Granice; 7. Rzeki; 8. Obszary pod biegunowe. R.8 Międzynarodowe prawo morza; 1. Uwagi ogólne; 2. Ob szary morskie; 3. Statki morskie; 4. Morskie wody wewnętrzne; 5. Wody archipelagowe; 6. Morze terytorialne; 7. Morska strefa przyległa; 8. Strefa wyłącznego rybołówstwa; 9. Szelf kontynentalny; 10. Strefa ekonomiczna; 11. Morze pełne; 12. Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej; 13. Cieśniny i kanały morskie; 14. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich i ochrony środowiska morskiego. R.9 Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne; 1. Uwag i ogólne; 2. Przestrzeń powietrzna; 3. Międzynarodowa żegluga powietrzna; 3. Prawo kosmiczne. R.10 Ludność państwa; 1. Uwagi ogólne; 2. Obywatelstwo; międzynarodowego; 1. Uwagi wstępnego; 2. Prawo międzynarodowe w 3. Traktowanie cudzoziemców; 4. Międzynarodowy ruch osobowy; 5. Ekstradycja i azyl; 6. Ochrona grup ludzi i praw człowieka R.11 Prawo dyplomatyczne i konsularne; 1. Uwagi ogólne; 2. Stosunki i służba dyplomatyczna; 3. Stosunki i służba konsularna. R.12 Organizacje międzynarodowe; 1. Uwagi ogólne; 2. Organizacja Narodów Zjednoczonych; 3. Organizacje wyspecjalizowane; 4. Organizacje regionalne; 5. Organizacje wojskowe; 6.Rada Europy. R.13 umowy i organizacje gospodarcze; 1. Uwagi ogólne; 2. Dwustronne umowy gospodarcze; 3. Organizacje gospodarcze. R.14 Wspólnoty europejskie; 1. Uwagi ogólne; 2.Europejska Wspólnota Węgla i Stali; 3. Wspólnota Europejska; 4. Europejska Wspólnota Energii Atomowej; 5. Unia Europejska; 6. Podstawy prawne Wspólnot europejskich; 7. Instytucje Wspólnot Europejskich. R.15 Załatwianie sporów międzynarodowych; 1. Uwagi ogólne; 2. Rokowania (negocjacje); 3. Dobre usługi i pośrednictwo (mediacja); 4.Komisje śledcze; 5. Koncyliacja; 6. Postępowanie przed organami Narodów Zjednoczonych; 7. Arbitraż (sądownictwo polubowne); 8. Sądownictwo międzynarodowe. R.16 Prawo przeciwwojenne; 1. Uwagi ogólne; 2.Zakaz agresji; 3. Definicja agresji; 4.Bezpieczeństwo zbiorowe; 5.Rozbrojenie i ograniczenie zbrojeń. R.17 Prawo konfliktów zbrojnych; 1. Uwagi ogólne; 2.Poczatek wojny; 3. Wojna lądowa; 4. Wojna morska; 5. Wojna powietrzna; 6. Zakończenie wojny; 7. Neutralność w wojnie. Materiały do poznania prawa międzynarodowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-305-5
R.1 Zagadnienia ogólne; 1. Pojęcie prawa międzynarodowego; 2. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego; 3. Stosunki międzynarodowe, czyli obrót międzynarodowy; 4. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego; 5. Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego; 6. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Stosowanie prawa międzynarodowego wewnątrz państwa. R.2 Rozwój prawa międzynarodowego; 1. Uwagi wstępne; 2. Początki prawa międzynarodowego; 3. Ukształtowanie systemu prawa międzynarodowego w okresie kapitalizmu; 4. Okres współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych. R.3 Źródła prawa międzynarodowego; 1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego; 2. Umowa międzynarodowa; 3. Zwyczaj; 4. Uchwały prawotwórcze (normatywne) organizacji międzynarodowych; 5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego R.4 Podmioty prawa 1. Państwo; 2. Państwo w stosunkach międzynarodowych; 4. Rodzaje państw; 5. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa; 6. Uznanie międzynarodowe. R.5 Stosunki, zdarzenia i akty (czynności) prawno-międzynarodowe; 1. Stosunki prawno-międzynarodowe; 2. Zdarzenia prawno-międzynarodowe; 3. Akty (czynności) prawno międzynarodowe; 4. Akty jednostronne państw. R.6 Odpowiedzialność międzynarodowa; 1. Uwagi ogólne; 2. Odpowiedzialność państwa; 3. Odpowiedzialność jednostek. R.7 Terytorium; 1. Uwagi ogólne; 2. Terytorium państwo we; 3. Zwierzchnictwo terytorialne; 4. Szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego; 5. Nabycie terytorium państwowego; 6. Granice; 7. Rzeki; 8. Obszary pod biegunowe. R.8 Międzynarodowe prawo morza; 1. Uwagi ogólne; 2. Ob szary morskie; 3. Statki morskie; 4. Morskie wody wewnętrzne; 5. Wody archipelagowe; 6. Morze terytorialne; 7. Morska strefa przyległa; 8. Strefa wyłącznego rybołówstwa; 9. Szelf kontynentalny; 10. Strefa ekonomiczna; 11. Morze pełne; 12. Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej; 13. Cieśniny i kanały morskie; 14. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich i ochrony środowiska morskiego. R.9 Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne; 1. Uwag i ogólne; 2. Przestrzeń powietrzna; 3. Międzynarodowa żegluga powietrzna; 3. Prawo kosmiczne. R.10 Ludność państwa; 1. Uwagi ogólne; 2. Obywatelstwo; międzynarodowego; 1. Uwagi wstępnego; 2. Prawo międzynarodowe w 3. Traktowanie cudzoziemców; 4. Międzynarodowy ruch osobowy; 5. Ekstradycja i azyl; 6. Ochrona grup ludzi i praw człowieka R.11 Prawo dyplomatyczne i konsularne; 1. Uwagi ogólne; 2. Stosunki i służba dyplomatyczna; 3. Stosunki i służba konsularna. R.12 Organizacje międzynarodowe; 1. Uwagi ogólne; 2. Organizacja Narodów Zjednoczonych; 3. Organizacje wyspecjalizowane; 4. Organizacje regionalne; 5. Organizacje wojskowe; 6.Rada Europy. R.13 umowy i organizacje gospodarcze; 1. Uwagi ogólne; 2. Dwustronne umowy gospodarcze; 3. Organizacje gospodarcze. R.14 Wspólnoty europejskie; 1. Uwagi ogólne; 2.Europejska Wspólnota Węgla i Stali; 3. Wspólnota Europejska; 4. Europejska Wspólnota Energii Atomowej; 5. Unia Europejska; 6. Podstawy prawne Wspólnot europejskich; 7. Instytucje Wspólnot Europejskich. R.15 Załatwianie sporów międzynarodowych; 1. Uwagi ogólne; 2. Rokowania (negocjacje); 3. Dobre usługi i pośrednictwo (mediacja); 4.Komisje śledcze; 5. Koncyliacja; 6. Postępowanie przed organami Narodów Zjednoczonych; 7. Arbitraż (sądownictwo polubowne); 8. Sądownictwo międzynarodowe. R.16 Prawo przeciwwojenne; 1. Uwagi ogólne; 2.Zakaz agresji; 3. Definicja agresji; 4.Bezpieczeństwo zbiorowe; 5.Rozbrojenie i ograniczenie zbrojeń. R.17 Prawo konfliktów zbrojnych; 1. Uwagi ogólne; 2.Poczatek wojny; 3. Wojna lądowa; 4. Wojna morska; 5. Wojna powietrzna; 6. Zakończenie wojny; 7. Neutralność w wojnie. Materiały do poznania prawa międzynarodowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-536-1
R.1 Zagadnienia ogólne; 1. Pojęcie prawa międzynarodowego; 2. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego; 3. Stosunki międzynarodowe, czyli obrót międzynarodowy; 4. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego; 5. Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego; 6. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Stosowanie prawa międzynarodowego wewnątrz państwa. R.2 Rozwój prawa międzynarodowego; 1. Uwagi wstępne; 2. Początki prawa międzynarodowego; 3. Ukształtowanie systemu prawa międzynarodowego w okresie kapitalizmu; 4. Okres współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych. R.3 Źródła prawa międzynarodowego; 1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego; 2. Umowa międzynarodowa; 3. Zwyczaj; 4. Uchwały prawotwórcze (normatywne) organizacji międzynarodowych; 5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego R.4 Podmioty prawa 1. Państwo; 2. Państwo w stosunkach międzynarodowych; 4. Rodzaje państw; 5. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa; 6. Uznanie międzynarodowe. R.5 Stosunki, zdarzenia i akty (czynności) prawno-międzynarodowe; 1. Stosunki prawno-międzynarodowe; 2. Zdarzenia prawno-międzynarodowe; 3. Akty (czynności) prawno międzynarodowe; 4. Akty jednostronne państw. R.6 Odpowiedzialność międzynarodowa; 1. Uwagi ogólne; 2. Odpowiedzialność państwa; 3. Odpowiedzialność jednostek. R.7 Terytorium; 1. Uwagi ogólne; 2. Terytorium państwo we; 3. Zwierzchnictwo terytorialne; 4. Szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego; 5. Nabycie terytorium państwowego; 6. Granice; 7. Rzeki; 8. Obszary pod biegunowe. R.8 Międzynarodowe prawo morza; 1. Uwagi ogólne; 2. Ob szary morskie; 3. Statki morskie; 4. Morskie wody wewnętrzne; 5. Wody archipelagowe; 6. Morze terytorialne; 7. Morska strefa przyległa; 8. Strefa wyłącznego rybołówstwa; 9. Szelf kontynentalny; 10. Strefa ekonomiczna; 11. Morze pełne; 12. Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej; 13. Cieśniny i kanały morskie; 14. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich i ochrony środowiska morskiego. R.9 Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne; 1. Uwag i ogólne; 2. Przestrzeń powietrzna; 3. Międzynarodowa żegluga powietrzna; 3. Prawo kosmiczne. R.10 Ludność państwa; 1. Uwagi ogólne; 2. Obywatelstwo; międzynarodowego; 1. Uwagi wstępnego; 2. Prawo międzynarodowe w 3. Traktowanie cudzoziemców; 4. Międzynarodowy ruch osobowy; 5. Ekstradycja i azyl; 6. Ochrona grup ludzi i praw człowieka R.11 Prawo dyplomatyczne i konsularne; 1. Uwagi ogólne; 2. Stosunki i służba dyplomatyczna; 3. Stosunki i służba konsularna. R.12 Organizacje międzynarodowe; 1. Uwagi ogólne; 2. Organizacja Narodów Zjednoczonych; 3. Organizacje wyspecjalizowane; 4. Organizacje regionalne; 5. Organizacje wojskowe; 6.Rada Europy. R.13 umowy i organizacje gospodarcze; 1. Uwagi ogólne; 2. Dwustronne umowy gospodarcze; 3. Organizacje gospodarcze. R.14 Wspólnoty europejskie; 1. Uwagi ogólne; 2.Europejska Wspólnota Węgla i Stali; 3. Wspólnota Europejska; 4. Europejska Wspólnota Energii Atomowej; 5. Unia Europejska; 6. Podstawy prawne Wspólnot europejskich; 7. Instytucje Wspólnot Europejskich. R.15 Załatwianie sporów międzynarodowych; 1. Uwagi ogólne; 2. Rokowania (negocjacje); 3. Dobre usługi i pośrednictwo (mediacja); 4.Komisje śledcze; 5. Koncyliacja; 6. Postępowanie przed organami Narodów Zjednoczonych; 7. Arbitraż (sądownictwo polubowne); 8. Sądownictwo międzynarodowe. R.16 Prawo przeciwwojenne; 1. Uwagi ogólne; 2.Zakaz agresji; 3. Definicja agresji; 4.Bezpieczeństwo zbiorowe; 5.Rozbrojenie i ograniczenie zbrojeń. R.17 Prawo konfliktów zbrojnych; 1. Uwagi ogólne; 2.Poczatek wojny; 3. Wojna lądowa; 4. Wojna morska; 5. Wojna powietrzna; 6. Zakończenie wojny; 7. Neutralność w wojnie. Materiały do poznania prawa międzynarodowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-721-2
R.1 Zagadnienia ogólne; 1. Pojęcie prawa międzynarodowego; 2. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego; 3. Stosunki międzynarodowe, czyli obrót międzynarodowy; 4. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego; 5. Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego; 6. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Stosowanie prawa międzynarodowego wewnątrz państwa. R.2 Rozwój prawa międzynarodowego; 1. Uwagi wstępne; 2. Początki prawa międzynarodowego; 3. Ukształtowanie systemu prawa międzynarodowego w okresie kapitalizmu; 4. Okres współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych. R.3 Źródła prawa międzynarodowego; 1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego; 2. Umowa międzynarodowa; 3. Zwyczaj; 4. Uchwały prawotwórcze (normatywne) organizacji międzynarodowych; 5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego R.4 Podmioty prawa 1. Państwo; 2. Państwo w stosunkach międzynarodowych; 4. Rodzaje państw; 5. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa; 6. Uznanie międzynarodowe. R.5 Stosunki, zdarzenia i akty (czynności) prawno-międzynarodowe; 1. Stosunki prawno-międzynarodowe; 2. Zdarzenia prawno-międzynarodowe; 3. Akty (czynności) prawno międzynarodowe; 4. Akty jednostronne państw. R.6 Odpowiedzialność międzynarodowa; 1. Uwagi ogólne; 2. Odpowiedzialność państwa; 3. Odpowiedzialność jednostek. R.7 Terytorium; 1. Uwagi ogólne; 2. Terytorium państwo we; 3. Zwierzchnictwo terytorialne; 4. Szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego; 5. Nabycie terytorium państwowego; 6. Granice; 7. Rzeki; 8. Obszary pod biegunowe. R.8 Międzynarodowe prawo morza; 1. Uwagi ogólne; 2. Ob szary morskie; 3. Statki morskie; 4. Morskie wody wewnętrzne; 5. Wody archipelagowe; 6. Morze terytorialne; 7. Morska strefa przyległa; 8. Strefa wyłącznego rybołówstwa; 9. Szelf kontynentalny; 10. Strefa ekonomiczna; 11. Morze pełne; 12. Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej; 13. Cieśniny i kanały morskie; 14. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich i ochrony środowiska morskiego. R.9 Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne; 1. Uwag i ogólne; 2. Przestrzeń powietrzna; 3. Międzynarodowa żegluga powietrzna; 3. Prawo kosmiczne. R.10 Ludność państwa; 1. Uwagi ogólne; 2. Obywatelstwo; międzynarodowego; 1. Uwagi wstępnego; 2. Prawo międzynarodowe w 3. Traktowanie cudzoziemców; 4. Międzynarodowy ruch osobowy; 5. Ekstradycja i azyl; 6. Ochrona grup ludzi i praw człowieka R.11 Prawo dyplomatyczne i konsularne; 1. Uwagi ogólne; 2. Stosunki i służba dyplomatyczna; 3. Stosunki i służba konsularna. R.12 Organizacje międzynarodowe; 1. Uwagi ogólne; 2. Organizacja Narodów Zjednoczonych; 3. Organizacje wyspecjalizowane; 4. Organizacje regionalne; 5. Organizacje wojskowe; 6.Rada Europy. R.13 umowy i organizacje gospodarcze; 1. Uwagi ogólne; 2. Dwustronne umowy gospodarcze; 3. Organizacje gospodarcze. R.14 Wspólnoty europejskie; 1. Uwagi ogólne; 2.Europejska Wspólnota Węgla i Stali; 3. Wspólnota Europejska; 4. Europejska Wspólnota Energii Atomowej; 5. Unia Europejska; 6. Podstawy prawne Wspólnot europejskich; 7. Instytucje Wspólnot Europejskich. R.15 Załatwianie sporów międzynarodowych; 1. Uwagi ogólne; 2. Rokowania (negocjacje); 3. Dobre usługi i pośrednictwo (mediacja); 4.Komisje śledcze; 5. Koncyliacja; 6. Postępowanie przed organami Narodów Zjednoczonych; 7. Arbitraż (sądownictwo polubowne); 8. Sądownictwo międzynarodowe. R.16 Prawo przeciwwojenne; 1. Uwagi ogólne; 2.Zakaz agresji; 3. Definicja agresji; 4.Bezpieczeństwo zbiorowe; 5.Rozbrojenie i ograniczenie zbrojeń. R.17 Prawo konfliktów zbrojnych; 1. Uwagi ogólne; 2.Poczatek wojny; 3. Wojna lądowa; 4. Wojna morska; 5. Wojna powietrzna; 6. Zakończenie wojny; 7. Neutralność w wojnie. Materiały do poznania prawa międzynarodowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-085-9
R.1 Zagadnienia ogólne; 1. Pojęcie prawa międzynarodowego; 2. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego; 3. Stosunki międzynarodowe, czyli obrót międzynarodowy; 4. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego; 5. Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego; 6. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Stosowanie prawa międzynarodowego wewnątrz państwa. R.2 Rozwój prawa międzynarodowego; 1. Uwagi wstępne; 2. Początki prawa międzynarodowego; 3. Ukształtowanie systemu prawa międzynarodowego w okresie kapitalizmu; 4. Okres współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych. R.3 Źródła prawa międzynarodowego; 1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego; 2. Umowa międzynarodowa; 3. Zwyczaj; 4. Uchwały prawotwórcze (normatywne) organizacji międzynarodowych; 5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego R.4 Podmioty prawa 1. Państwo; 2. Państwo w stosunkach międzynarodowych; 4. Rodzaje państw; 5. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa; 6. Uznanie międzynarodowe. R.5 Stosunki, zdarzenia i akty (czynności) prawno-międzynarodowe; 1. Stosunki prawno-międzynarodowe; 2. Zdarzenia prawno-międzynarodowe; 3. Akty (czynności) prawno międzynarodowe; 4. Akty jednostronne państw. R.6 Odpowiedzialność międzynarodowa; 1. Uwagi ogólne; 2. Odpowiedzialność państwa; 3. Odpowiedzialność jednostek. R.7 Terytorium; 1. Uwagi ogólne; 2. Terytorium państwo we; 3. Zwierzchnictwo terytorialne; 4. Szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego; 5. Nabycie terytorium państwowego; 6. Granice; 7. Rzeki; 8. Obszary pod biegunowe. R.8 Międzynarodowe prawo morza; 1. Uwagi ogólne; 2. Ob szary morskie; 3. Statki morskie; 4. Morskie wody wewnętrzne; 5. Wody archipelagowe; 6. Morze terytorialne; 7. Morska strefa przyległa; 8. Strefa wyłącznego rybołówstwa; 9. Szelf kontynentalny; 10. Strefa ekonomiczna; 11. Morze pełne; 12. Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej; 13. Cieśniny i kanały morskie; 14. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich i ochrony środowiska morskiego. R.9 Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne; 1. Uwag i ogólne; 2. Przestrzeń powietrzna; 3. Międzynarodowa żegluga powietrzna; 3. Prawo kosmiczne. R.10 Ludność państwa; 1. Uwagi ogólne; 2. Obywatelstwo; międzynarodowego; 1. Uwagi wstępnego; 2. Prawo międzynarodowe w 3. Traktowanie cudzoziemców; 4. Międzynarodowy ruch osobowy; 5. Ekstradycja i azyl; 6. Ochrona grup ludzi i praw człowieka R.11 Prawo dyplomatyczne i konsularne; 1. Uwagi ogólne; 2. Stosunki i służba dyplomatyczna; 3. Stosunki i służba konsularna. R.12 Organizacje międzynarodowe; 1. Uwagi ogólne; 2. Organizacja Narodów Zjednoczonych; 3. Organizacje wyspecjalizowane; 4. Organizacje regionalne; 5. Organizacje wojskowe; 6.Rada Europy. R.13 umowy i organizacje gospodarcze; 1. Uwagi ogólne; 2. Dwustronne umowy gospodarcze; 3. Organizacje gospodarcze. R.14 Wspólnoty europejskie; 1. Uwagi ogólne; 2.Europejska Wspólnota Węgla i Stali; 3. Wspólnota Europejska; 4. Europejska Wspólnota Energii Atomowej; 5. Unia Europejska; 6. Podstawy prawne Wspólnot europejskich; 7. Instytucje Wspólnot Europejskich. R.15 Załatwianie sporów międzynarodowych; 1. Uwagi ogólne; 2. Rokowania (negocjacje); 3. Dobre usługi i pośrednictwo (mediacja); 4.Komisje śledcze; 5. Koncyliacja; 6. Postępowanie przed organami Narodów Zjednoczonych; 7. Arbitraż (sądownictwo polubowne); 8. Sądownictwo międzynarodowe. R.16 Prawo przeciwwojenne; 1. Uwagi ogólne; 2.Zakaz agresji; 3. Definicja agresji; 4.Bezpieczeństwo zbiorowe; 5.Rozbrojenie i ograniczenie zbrojeń. R.17 Prawo konfliktów zbrojnych; 1. Uwagi ogólne; 2.Poczatek wojny; 3. Wojna lądowa; 4. Wojna morska; 5. Wojna powietrzna; 6. Zakończenie wojny; 7. Neutralność w wojnie. Materiały do poznania prawa międzynarodowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-584-7
R.1 Zagadnienia ogólne; 1. Pojęcie prawa międzynarodowego; 2. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego; 3. Stosunki międzynarodowe, czyli obrót międzynarodowy; 4. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego; 5. Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego; 6. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Stosowanie prawa międzynarodowego wewnątrz państwa. R.2 Rozwój prawa międzynarodowego; 1. Uwagi wstępne; 2. Początki prawa międzynarodowego; 3. Ukształtowanie systemu prawa międzynarodowego w okresie kapitalizmu; 4. Okres współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych. R.3 Źródła prawa międzynarodowego; 1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego; 2. Umowa międzynarodowa; 3. Zwyczaj; 4. Uchwały prawotwórcze (normatywne) organizacji międzynarodowych; 5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego R.4 Podmioty prawa 1. Państwo; 2. Państwo w stosunkach międzynarodowych; 4. Rodzaje państw; 5. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa; 6. Uznanie międzynarodowe. R.5 Stosunki, zdarzenia i akty (czynności) prawno-międzynarodowe; 1. Stosunki prawno-międzynarodowe; 2. Zdarzenia prawno-międzynarodowe; 3. Akty (czynności) prawno międzynarodowe; 4. Akty jednostronne państw. R.6 Odpowiedzialność międzynarodowa; 1. Uwagi ogólne; 2. Odpowiedzialność państwa; 3. Odpowiedzialność jednostek. R.7 Terytorium; 1. Uwagi ogólne; 2. Terytorium państwo we; 3. Zwierzchnictwo terytorialne; 4. Szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego; 5. Nabycie terytorium państwowego; 6. Granice; 7. Rzeki; 8. Obszary pod biegunowe. R.8 Międzynarodowe prawo morza; 1. Uwagi ogólne; 2. Ob szary morskie; 3. Statki morskie; 4. Morskie wody wewnętrzne; 5. Wody archipelagowe; 6. Morze terytorialne; 7. Morska strefa przyległa; 8. Strefa wyłącznego rybołówstwa; 9. Szelf kontynentalny; 10. Strefa ekonomiczna; 11. Morze pełne; 12. Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej; 13. Cieśniny i kanały morskie; 14. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich i ochrony środowiska morskiego. R.9 Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne; 1. Uwag i ogólne; 2. Przestrzeń powietrzna; 3. Międzynarodowa żegluga powietrzna; 3. Prawo kosmiczne. R.10 Ludność państwa; 1. Uwagi ogólne; 2. Obywatelstwo; międzynarodowego; 1. Uwagi wstępnego; 2. Prawo międzynarodowe w 3. Traktowanie cudzoziemców; 4. Międzynarodowy ruch osobowy; 5. Ekstradycja i azyl; 6. Ochrona grup ludzi i praw człowieka R.11 Prawo dyplomatyczne i konsularne; 1. Uwagi ogólne; 2. Stosunki i służba dyplomatyczna; 3. Stosunki i służba konsularna. R.12 Organizacje międzynarodowe; 1. Uwagi ogólne; 2. Organizacja Narodów Zjednoczonych; 3. Organizacje wyspecjalizowane; 4. Organizacje regionalne; 5. Organizacje wojskowe; 6.Rada Europy. R.13 umowy i organizacje gospodarcze; 1. Uwagi ogólne; 2. Dwustronne umowy gospodarcze; 3. Organizacje gospodarcze. R.14 Załatwianie sporów międzynarodowych; 1. Uwagi ogólne; 2. Rokowania (negocjacje); 3. Dobre usługi i pośrednictwo (mediacja); 4.Komisje śledcze; 5. Koncyliacja; 6. Postępowanie przed organami Narodów Zjednoczonych; 7. Arbitraż (sądownictwo polubowne); 8. Sądownictwo międzynarodowe. R.15 Prawo przeciwwojenne; 1. Uwagi ogólne; 2.Zakaz agresji; 3. Definicja agresji; 4.Bezpieczeństwo zbiorowe; 5.Rozbrojenie i ograniczenie zbrojeń. R.16 Prawo konfliktów zbrojnych; 1. Uwagi ogólne; 2.Poczatek wojny; 3. Wojna lądowa; 4. Wojna morska; 5. Wojna powietrzna; 6. Zakończenie wojny; 7. Neutralność w wojnie. Materiały do poznania prawa międzynarodowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki. - Wyd. 16 Stan prawny na 1.06.2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2015. - 392 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-8202-1
1. Zagadnienia ogólne; 2. Rozwój prawa międzynarodowego; 3. Źródła prawa międzynarodowego; 4. Podmioty prawa międzynarodowego; 5. Stosunki, zdarzenia i akty (czynności) prawno międzynarodowe; 6. Odpowiedzialność międzynarodowa; 7. Terytorium; 7. Międzynarodowe prawo morza; 9. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne; 10. Ludność państwa; 11. Prawo dyplomatyczne i konsularne; 12. Organizacje międzynarodowe; 13. Umowy i organizacje gospodarcze; 14. Załatwianie sporów międzynarodowych; 15. Prawo przeciwwojenne; 16. Prawo konfliktów zbrojnych; Materiały do poznania prawa międzynarodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again