Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(10)
Author
Baliński Kazimierz
(1)
Golec Nikodem
(1)
Jankowska Kira
(1)
Kasapi Andrew
(1)
Kliber Paweł
(1)
Lipiec Remigiusz
(1)
Marciniak Zenon
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Steiner Robert
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Wiśniewska Ewelina
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Instrumenty pochodne
(9)
Rynek finansowy
(6)
Ryzyko
(5)
Kredyt
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Ryzyko finansowe
(2)
Banki
(1)
Ceny
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Finanse
(1)
Giełda
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Instrumenty pochodne kredytowe
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kursy walutowe
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-11-8
1.Od opcji klasycznych do niestandardowych, 2.Opcje uwarunkowane (path-dependent options), 3.Opcje korelacyjne (correlation options), 4.Pozostałe grupy opcji egzotycznych, 5.Kontrakty opcyjne w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Giełdowe instrumenty pochodne / Ewelina Wiśniewska. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 182 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-60089-76-7
1. Charakterystyka rynku terminowego oraz jego instrumentów, 2. Giełdowy rynek finansowych instrumentów pochodnych, 3. Rola instrumentó pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, 4. Tendencje zmian światowego giełdowego rynku instrumentów pochodnych, 5. Perspektywy rozwoju giełdowego rynku finansowych instrumnetów pochodnych w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-932138-1-8
1. Instrumenty pochodne na współczesnych rynkach finansowych; 2. Rola instrumentów pochodnych w kryzysie światowego systemu finansowego lat 2007-2009. Wybrane zagadnienia; 3. Kredytowe instrumenty pochodne w dobie kryzysu finansowego; 4. Transakcje swap w globalnych przepływach finansowych; 5. Hipoteczne instrumenty pochodne na tle kryzysu kredytów subprime w USA; 6. Derywat rynku nieruchomości; 7. Produkty ustrukturyzowane we współczesnym zarządzaniu aktywami; 8. Zmienność wyceny derywatów na rynkach finansowych; 9. Zastosowanie na rynkach finansowych catastrophic derivatives i pogodowych instrumentów pochodnych; 10. Niepowodzenia w wykorzystaniu instrumentów pochodnych na rynkach finansowych; 11. Podstawy inwestowania w opcje i ich wykorzystanie we współczesnej gospodarce; 12. Opcje rzeczywiste (rzeczowe, realne) jako metody oceny efektywności inwestycji w warunkach niepewności (ryzyka).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse i inwestycje)
ISBN: 83-88597-62-0
R.1 Ch-ka rynku kredytowych instrumentów pochodnych; R.2 Rodzaje kredytowych instrumentów pochodnych; R.3 Zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych; R.4 Skrypty dłużne indeksowane do zdarzeń kredytowych; R.5 Ryzyko związane z kredytowymi instrumentami pochodnymi; R.6 Zabezpieczone zobowiązania obligacyjne; R.7 Wymagany kapitał regulacyjny dla kredytowych instrumentów pochodnych; R.8 Wycena kredytowych instrumentów pochodnych; R.9 Zastosowania swapów kredytowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-136-7
1. Elementy matematyki finansowej w czasie dyskretnym 2. Zabezpieczenie kwantylowe instrumentu pochodnego 3. Badania empiryczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pochodne instrumenty finansowe : apsekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. - Warszawa : Difin, 2004. - 389 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-473-9
1.Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji, 2.Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz mozliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem, 3.Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych, 4.Opodatkowanie instrumentów pochodnych, 5.Regulacja pochodnych instrumentów finansowych - aspekt teoretyczno-prawny, 6.Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość bankowa : podręcznik / Kira Jankowska, Kazimierz Baliński. - Warszawa : Difin, 2003. - 255 s. : tabele, rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-369-4
R.1 Wiadomości ogólne: Bank przedsiębiorstwo szczególne; Zadania rachunkowości bankowej; Podstawy prawne rachunkowości bankowej; Zasady rachunkowości bankowej. R.2 Organizacja rachunkowości w bankach: Zasady ewidencji operacji bankowych; Istota planu kont; Wzorcowy Plan Kont Banków; Konta pozabilansowe i konta techniczne; Związek planu kont z prezentacją aktywów i pasywów banku. R.3 Rozliczenia pieniężne klientów i banku: Obrót gotówkowy w banku; Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banku; Rachunki bankowe banków i ich klientów; Rachunki terminowe - ewidencja depozytów pieniężnych; Rozrachunki wewnątrz sieci bankowej. R.4 Kredyty: Ogólne wiadomości o ewidencji kredytów; Kredyt w rachunku bieżącym; Kredyt w rachunku kredytowym; Kredyt dyskontowy; Należności pod presją; Należności zagrożone i rezerwy celowe. R.5 Papiery wartościowe: Klasyfikacja papierów wartościowych; Umiejscowienie operacji papierami wartościowymi w WPKB; Struktura i zasady funkcjonowania kont Zespołu4. Papiery wartościowe. R.6 Aktywa trwałe i fundusze własne: Aktywa trwałe; Fundusze własne. R.7 Ryzyka bankowe w rachunkowości: Instrumenty finansowe; Zmiany wartości składników bilansowych; Rachunkowość zabezpieczeń; Kształtowania poziomu współczynnika wypłacalności przez ryzyka bankowe. R.8 Przychody. Koszty. Wynik finansowy: Uwagi ogólne; Zasady grupowania kosztów i przychodów; Koszty i przy chody z operacji z podmiotami finansowymi, niefinansowymi i sektorem budżetowym; Przychody i koszty operacji papierami wartościowymi i niektórych operacji finansowych; Koszty działania banku i przychody uboczne; Koszty i przychody dot. tworzenia i rozwiązywania rezerw; Wynik finansowy i jego podział. R.9 Sprawozdawczość finansowa: Potrzeby informacyjne; Podstawy sprawozdawczości; Rodzaje sprawozdań finansowych; Wykorzystanie sprawozdawczości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki finansowe / Andrzej Sławiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 212, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1634-3
1.Rynki finansowe, 2.Ceny instrumentów finansowych, 3.ryzyko, 4.Instrumenty pochodne, 5.Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, 6.Wahania koniunktury, 7.Polityka pieniężna, 8.Czynniki wpływające na stopy procentoiwe i kursy walut, 9.Psychologia rynków finansowych, 10.Kryzysy finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Praktyków Zarządzania)
ISBN: 83-88597-57-4
Wartość pieniądza w czasie, Stopa zerokuponowa i krzywa dochodowości, Rynki pieniężne, Stopa forward-forward, kontrakt fra oraz kontrakt futures, Rynki obligacji oraz repo, Rynek swapów, Rynek walutowy, Opcje, Zarządzanie ryzykiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7225-126-6
R.I Wartość : 1. Czynniki determinujące wartość, 2. Wartość przedsiębiorstw i banków. 3. Wartość odrębnych składników majątkowych. R.II Zarządzanie ryzykiem : 1. System zarządzania ryzykiem. 2. Zarządzanie ryzy kiem stopy procentowej. 3. Zarządzanie ryzykiem waluto wym. 4. Zarządzanie ryzykiem kredytowym. R.III Instru menty pochodne : 1. Ogólna charakterystyka instrumen tów pochodnych. 2. Opcje. 3. Kontrakty swap.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again