Forma i typ
Książki
(5)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Autor
Grudkowski Piotr
(1)
Jędrczak Andrzej
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Matuszak-Flejszman Alina
(1)
Pochyluk Robert
(1)
Rosik-Dulewska Czesława (1949- )
(1)
Szymański Jarosław
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Ochrona środowiska
(4)
Inżynieria środowiska
(3)
Środowisko człowieka
(3)
Odpady
(2)
Ekorozwój
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Oczyszczalnia ścieków biologiczna
(1)
Odpady organiczne
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Różnorodność biologiczna
(1)
Gatunek
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Inżynieria i technika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
5 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 456 s.; il., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15166-9
1. Wprowadzenie, 2. Przegląd przepisów prawnych ( stan na koniec 2005 r.), 3. Surowce do procesu biologicznego przetwarzania, 4. Przygotowanie odpadów do biologicznego przetwarzania, 5. Fermantacja metanowa, 6. Systematyka technologii fermentacji odpadów stałych, 7. Produkty procesu fermentacji, 8. Kompostowanie, 9. Technologie kompostowania odpadów, 10. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP), 11. Kompost - charakterystyka i wykorzystanie, 12. Zagrożenie środowiska, 13. Rozwiązania techniczne technologii fermentacji, 14. Rozwiązania technologiczne kompostowania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Elementy prawa ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Wyd.2 rozszerz. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2001. - 290,[2] s. ; 24 cm.
(Podręcznik)
R.1 Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska; R.2 Zagospodarowanie przestrzenne jako prawny instrument ochrony środowiska; R.3 Ochrona ziemi i roślin; R.4 Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; R.5 Gospodarka wodna; R.6 Ochrona walorów przyrodniczych środowiska; R.7 Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem; R.8 Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości i porządku; R.9. Stany nadzwyczajne, inne zagrożenia, urządzenia i substancje szczególnie niebezpieczne; R.10 Ochrona zwierząt; R.11 Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska; R.12 Finansowanie ochrony środowiska; R.13 Niektóre rodzaje odpowiedzialności z tytułu naruszenia wymagań ochrony środowiska; R.14 Zadanie niektórych organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska; R.15 Dostęp do informacji o środowisku i udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-914252-1-5
R.I Znaczenie ochrony środowiska w życiu człowieka: Rola środowiska w życiu człowieka i jego powiązania gospodarką; Ochrona środowiska w świetle wybranych dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych; Regulacje prawne dot. ochrony środowiska w wybranych państwach. R.II Ekonomiczne przesłanki i warunki realizacji przedsięwzięć ekorozwojowych: Degradacja środowiska naturalnego; Ekorozwój a ochrona środowiska; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. R.III System zarządzania środowiskowego: Systemowe podejście do ochrony środowiska; Zarządzanie środowiskiem; Porównanie wymagań ISO 14001 i EMAS; Przesłanki i korzyści z wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. R.IV Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001: Wstępny przegląd środowiskowy; Polityka środowiskowa; Planowanie SZŚ; Wdrażanie i funkcjonowanie; Sprawdzanie i działanie korygujące; Przegląd wykonywany przez kierownictwo. R.V Efektywność wdrażania systemu zarządzania środowiskowego: Istota i pojęcie efektywności wdrażania SZŚ wg normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach; Czynniki wpływające na efektywność wdrażania ISO 14001. R.VI Efekty wdrażania systemu zarządzania środowiskowe go w polskich przedsiębiorstwach: Doświadczenia z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 w polskich przedsiębiorstwach; Przesłanki ubiegania się o certyfikat ISO 14001; Bariery związane z wdrażaniem SZŚ wg normy ISO 14001; Koszty związane z wdrażaniem systemu zarządzania środowiskowego; Spodziewane i osiągnięte korzyści związane z wdrożeniem SZŚ. R.VI Integracja systemów zarządzania: Przesłanki integracji systemów zarządzania; Sposoby integracji; Powiązania wymagań pomiędzy różnymi systemami zarządzania; Korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania; Problemy związane z integracją systemów zarządzania. Zakończenie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Podstawy gospodarki odpadami / Czesława Rosik-Dulewska. - Wyd. 6 uaktual. - 1 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2016. - 389 s. : rys., tab., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-18074-4
Wprowadzenie; I. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami. Klasyfikacja odpadów 1. Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej 2. Regulacje prawne w Polsce 3. Klasyfikacja odpadów II. Organizacja gospodarki odpadami 1. Sposoby ograniczania ilości odpadów 1.1. Modyfikacja urządzeń i technologii 1.2. Technologie mało- i bezodpadowe 1.3. Odzyskiwanie surowców i energii z odpadów 2. Kryteria oceny gospodarki surowcami wtórnymi 3. Ekonomiczne skutki wykorzystania surowców wtórnych 4. Niekorzystne skutki wykorzystania surowców wtórnych III. Odpady komunalne 1. Charakterystyka odpadów komunalnych stałych (OKS) 2. Właściwości technologiczne odpadów komunalnych 2.1. Cel i zakres badań właściwości technologicznych odpadów 2.2. Wskaźniki nagromadzenia 2.3. Właściwości fizyczne 2.4. Właściwości paliwowe 2.5. Właściwości nawozowe IV. System gospodarki odpadami komunalnymi 1. Gromadzenie, usuwanie i gospodarcze wykorzystanie (odzysk) 2. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych 2.1. Składowanie odpadów na składowiskach 2.2. Kompostowanie 2.3. Termiczne przekształcanie odpadów– spalanie 2.4. Termiczne przekształcanie odpadów– piroliza 2.5. Technologie kompleksowego przerobu odpadów komunalnych V. Odpady organiczne 1. Odpady przetwórstwa surowców zwierzęcych 2. Odpady przemysłu drobiarskiego 3. Odpady (ścieki) przemysłu mleczarskiego 4. Komunalne osady ściekowe 4.1. Klasyfikacja osadów ściekowych 4.2. Charakterystyka osadów ściekowych 4.3. Sposoby postępowania z osadami ściekowymi VI. Odpady przemysłowe 1. Stan gospodarki odpadami przemysłowymi 2. Mineralne surowce odpadowe 2.1. Odpady górnictwa węgla kamiennego 2.2. Odpady górnictwa rud metali nieżelaznych i surowców chemicznych 2.3. Odpady z górnictwa surowców skalnych 2.4. Stan rekultywacji składowisk odpadów górniczych 2.5. Odpady energetyczne 3. Odpady niebezpieczne 3.1. Ilość odpadów niebezpiecznych w Polsce 3.2. Charakterystyka odpadów niebezpiecznych 3.3. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi 3.4. Technologia i infrastruktura w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi VII. Monitoring i systemy informacji w gospodarce odpadami w Polsce 1. Monitoring gospodarki odpadami 1.1. Monitoring składowisk odpadów 2. Systemy informacji o odpadach 2.1. System informacji w kraju 2.2. Systemy informacji za granicą; Aneks. Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami, stan na 28 maja 2014 r.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-911107-1-0
Cz. I Wprowadzenie: Wstęp; Dlaczego warto wdrożyć system zarządzania środowiskowego?; Geneza systemu zarządzania środowiskowego; Koncepcja systemu zarządzania środowiskowego; Normy dot. zarządzania środowiskowe go. Cz. II Wymagania: Interpretacja wymagań normy ISO 14001 Cz. III Wdrażanie: Etapy wdrażania systemu zarządzania środowiskowego; Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wdrażania systemu zarządzania środowiskowego; Wstępny przegląd środowiskowy; Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego; Integracja systemów zarządzania. Cz. IV Doskonalenie: Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego; Europejski system ekozarządzania i eko-auditów - EMAS; Ocena efektywności działań środowiskowych i benchmarking - zastosowanie normy ISO 14031; Analiza cyklu życia produktu; Ekoetykietowanie wyrobów; Raporty środowiskowe; Wybrane metody stosowane w analizie i rozwiązywaniu problemów oraz w doskonaleniu procesów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej