Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Kuchmacz Jerzy
(2)
Toborek-Mazur Joanna
(2)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Gajewski Dominik
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Karmańska Anna
(1)
Piątek Edyta
(1)
Remlein Marzena
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Holdingi
(7)
Spółki kapitałowe
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rachunkowość
(2)
Bilans księgowy
(1)
Finanse
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Rachunkowość -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Sprawozdawczość
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-468-9
R.1 Istota instytucji holdingu; R.2 Holding jako podmiot prawa podatkowego i bilansowego; R.3 Opodatkowanie holdingów na zasadach ogólnych; R.4 Podatkowa grupa kapitałowa jako szczególne rozwiązanie opodatkowania holdingów; R.5 Opodatkowanie dochodów holdingów w państwach Unii Europejskiej; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Polityka bilansowa grupy kapitałowej / Edyta Piątek. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 267 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-48-4
1.Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz grupy kapitałowej, 2.Wybrane aspekty polityki bilansowej jednostki i grupy kapitałowej, 3.Instrumenty polityki bilansowej w sporządzaniu sprawozdań jednostkowych, 4.Polityka bilansowa grupy kapitałowej w kreowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 5.Wpływ wybranych instrumentów polityki bilansowej na sytuację majatkową i finansową Grupy Kapitałowej BB
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość holdingów / Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Wyd.2. - Warszawa : Difin, 1998. - 172,[1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-87173-39-8
Grupa kapitałowa jako forma powiązań między jedno- stkami gospodarczymi; Metody wyceny lokat kapitałowych Konsolodacja informacji finansowych - założenia ogólne; Konsolidacja informacji finansowych - rozwią- zanie szczegółowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-209-X
R.1 Holding jako podmiot działalności gospodarczej: Geneza i pojęcie holdingu oraz struktura powiązań w grupie kapitałowej; Przesłanki tworzenia holdingów; Ewolucja form koncentracji kapitału; Regulacje prawne w zakresie formowania holdingów w świecie i w Polsce; Klasyfikacja i rodzaje holdingów. R.2 Koncentracja kapitału a efektywne zarządzanie: Czynniki wpływające na poprawę efektywności holdingu; Rachunkowość w zarządzaniu spółką holdingową; Wpływ koncepcji opodatkowania na efektywne zarządzanie; Holding w systemach podatkowych; Jedność podatkowa w polskim systemie podatkowym; Ceny transferowe jako czynnik sprzyjający przepływom kapitału; Finansowanie wewnętrzne w grupie kapitałowej. R.3 Wycena inwestycji w aktywa finansowe i prezentacja informacji o posiadanych udziałach przez inwestora: Metody prezentacji informacji o posiadanych udziałach przez inwestora; Metoda kosztowa jako podstawowa meto da wyceny inwestycji finansowych; Metoda praw własno ści; Kryteria wyboru metody rozliczania połączeń; Metoda łączenia udziałów; Metody nabycia. R.4 Sprawozdania fiansowe jednostek powiązanych: Zjawi sko podporządkowania przedsiębiorstw; Rodzaje jedno stek powiązanych; Metoda konsolidacji pełnej; Metoda konsolidacji proporcjonalnej; Metoda praw własności; Zagraniczna jednostka zależna w skonsolidowanym sprawo zdaniu finansowym. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-209-X
R.1 Holding jako podmiot działalności gospodarczej: Geneza i pojęcie holdingu oraz struktura powiązań w grupie kapitałowej; Przesłanki tworzenia holdingów; Ewolucja form koncentracji kapitału; Regulacje prawne w zakresie formowania holdingów w świecie i w Polsce; Klasyfikacja i rodzaje holdingów. R.2 Koncentracja kapitału a efektywne zarządzanie: Czynniki wpływające na poprawę efektywności holdingu; Rachunkowość w zarządzaniu spółką holdingową; Wpływ koncepcji opodatkowania na efektywne zarządzanie; Holding w systemach podatkowych; Jedność podatkowa w polskim systemie podatkowym; Ceny transferowe jako czynnik sprzyjający przepływom kapitału; Finansowanie wewnętrzne w grupie kapitałowej. R.3 Wycena inwestycji w aktywa finansowe i prezentacja informacji o posiadanych udziałach przez inwestora: Metody prezentacji informacji o posiadanych udziałach przez inwestora; Metoda kosztowa jako podstawowa meto da wyceny inwestycji finansowych; Metoda praw własno ści; Kryteria wyboru metody rozliczania połączeń; Metoda łączenia udziałów; Metody nabycia. R.4 Sprawozdania fiansowe jednostek powiązanych: Zjawi sko podporządkowania przedsiębiorstw; Rodzaje jedno stek powiązanych; Metoda konsolidacji pełnej; Metoda konsolidacji proporcjonalnej; Metoda praw własności; Zagraniczna jednostka zależna w skonsolidowanym sprawo zdaniu finansowym. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1675-4
Część I: Sprawozdanie jednostkowe przedsiębiorstwa. 1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. 2. Bilans. 3. Rachunek zysków i strat. 4. Rachunek przepływów pieniężnych. 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 6. Informacja dodatkowa. Część II: Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych. 7. Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-29-6
1. Formy organizacyjne wielopodmiotowych organizacji gospodarczych. 2. Ocena gospodarki finansowej. 3. Ocena wyników finansowych na podstawie rachunku zysków i strat. 4. Ocena bilansu majątkowego. 5. Ocena ważniejszych obszarów gospodarki finansowej. 6. Rachunek przepływów pieniężnych. 7. Studium przypadku - ocena gospodarki finansowej grupy kapitałowej globus. 8. Źródła pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwo. 9. Źródła pozyskiwania kapitałów na rynku kapitałowym. 10. Warunki pozyskiwania kredytów i pożyczek. 11. Zarządzanie kapitałem obrotowym. 12. Ceny transferowe jako narzędzia przepływu kapitałów. 13. Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności procesów gospodarczych. 14. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych. 15. Wycena papierów wartościowych. 16. Wycena wartości przedsiębiorstwa. 17. Instrumenty pochodne. 18. Planowanie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Holdingi - rachunkowość (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again