Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Kenig-Witkowska Maria M
(2)
Benoît-Rohmer Florence
(1)
Chybalski Piotr
(1)
Janik Andrzej
(1)
Klebes Heinrich
(1)
Nowicki Marek Antoni
(1)
Rott-Pietrzyk Ewa
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Harmonizacja prawa
(6)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Unia Europejska
(2)
Całus Andrzej
(1)
Controlling
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel agencyjny
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Kanada
(1)
Konkurencja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Państwo
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada Europy
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Spółki
(1)
Umowa agencyjna
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-979-X
R.I. Wprowadzenie: 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej, 2. Umowa agencyjna w ujęciu porównawczym. R.II Harmonizacja prawa w zakresie umowy agencyjnej:1. Uwagi wstępne, 2. Prace nad harmonizacją prawa w zakresie umowy agencyjnej, 3. Reżim agenta handlowego w świetle dyrektywy nr 86/653, 4. Umowy agencyjne a prawo antymonopolowe. R.III Unifikacja prawa w zakresie umowy agencyjnej: 1. Unifikacja prawa materialnego, 2. Unifikacja prawa kolizyjnego dotyczącego agencji, 3. Wzorzec umowy agencyjnej Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. R.IV Reżim agenta handlowego w prawie polskim: 1. Dostosowanie prawa polskiego do wymagań dyrektywy Rady EWG nr 86/653, 2. Definicja umowy agencyjnej, 3. Strony umowy agencyjnej i ich kwalifikacja, 4. Postacie umowy agencyjnej, 5. Zawarcie umowy agencyjnej, 6. Prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej, 7. Wynagrodzenie agenta, 8. Agencja wyłączna, 9. Agencja del credere, 10. Zakończenie umowy agencyjnej, 11. Świadczenie wyrównawcze, 12. Ograniczenie działalności konkurencyjnej po zakończeniu umowy, 13. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy agencyjnej, 14. Ogólna ocena nowelizacji przepisów o umowie agencyjnej. R.V Załączniki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-036-3
Uwagi ogólne , Sposób uregulowania konstytucyjnych podstaw członkowstwa w Unii Europejskiej , Zakres uregulowania konstytucyjnych podstaw członkowstwa w UE , Zestawienie sposobu regulacji konstytucyjnych podstaw członkostwa w UE z zakresem tych regulacji , Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-224-4
Część Statut "konstytucyjny" Rady Europy. 1. Rada Europy - podstawy. 2. Źródła konstytucyjne. 3. Członkowie i statusy specjalne. 4. Organizacja Rady Europy. Część II: Harmonizacja prawa państw członkowskich. 1. Działalność legislacyjna Rady Europy: konwencje europejskie. 2. Inne metody harmonizacji prawa. Część III: Prawo Rady Europy w przestrzeni europejskiej. 1. W stronę współczesnej przestrzeni prawnej. 2. Rada Europy i inne organizacje międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-413-6
1.Zagadnienia wprowadzające, 2.Cele traktatowe Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, 3.Zasady traktatowe prawa środowiska Unii Europejskiej, 4.Źródła i akty prawa środowiska Unii Europejskiej, 5.Proceduty stosowania wspólnotowego prawa Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, 6.Zagadnienia harmonizacji wspólnotowego prawa środowiska Unii Europejskiej, 7.Wdrażanie wspólnotowych norm prawa środowiska Unii Europejskiej do krajowych porządków prawnych państw członkowskich, 8.Odpowiedzialność za naruszenie prawa środowiska Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-413-6
1.Zagadnienia wprowadzające, 2.Cele traktatowe Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, 3.Zasady traktatowe prawa środowiska Unii Europejskiej, 4.Źródła i akty prawa środowiska Unii Europejskiej, 5.Proceduty stosowania wspólnotowego prawa Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, 6.Zagadnienia harmonizacji wspólnotowego prawa środowiska Unii Europejskiej, 7.Wdrażanie wspólnotowych norm prawa środowiska Unii Europejskiej do krajowych porządków prawnych państw członkowskich, 8.Odpowiedzialność za naruszenie prawa środowiska Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-482-6
1. Prawotwórstwo i prawoznawstwo: Kod kultury prawnej; Znajomość treści prawa czy biegłość w metodach jego poznawania. Głos w dyskusji nad stanem prawoznawstwa; Granice ochrony osób słabszych- pomiędzy równością a dyskryminacją pozytywną; Profesor Andrzej Całus w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w okresie tworzenia prawa demokratycznego państwa prawnego; 2. Prawo międzynarodowe i europejskie: Pietrino Belli de Alba- prekursor współczesnej nauki prawa międzynarodowego; Traktat Konstytucyjny oraz Traktat z Lizbony jako kolejna próba reformy ustrojowej Unii Europejskiej; Przebieg prac nad traktatem z Lizbony- specyfika konferencji międzyrządowej z 2007 roku; W sprawie składu kolegium Komisji Europejskiej; Rzecznik generalny a rozwój ochrony praw podstawowych w ramach wspólnotowego porządku prawnego- refleksje; Zmagania sądów administracyjnych z prawem wspólnotowym (na przykładzie praw transportowych); Wody podziemne w prawie wspólnotowym w tle kodyfikowanego prawa międzynarodowego; Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości; 3. Międzynarodowa unifikacja (harmonizacja) prawa i prawo porównawcze: Globalna a europejska harmonizacja prawa kontraktów; Stopniowa unifikacja prawa umów w skali europejskiej; Materialnoprawne wskazanie regulacji prawnej na tle Konwencji Rzymskiej z 1980 r.; Stosowanie konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów w Polsce; Kodeksowa regulacja procedur zawierania umów- uwagi de lege ferenda; Ochrona majątku powierniczego. Uwagi prawnoporównawcze; Ograniczenia ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych w systemach prawnych państw europejskich; 4. Polskie prawo prywatne międzynarodowe: Kodyfikacyjne zagadnienia części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego; Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym; Statut formy umowy o arbitraż w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Wprowadzenie do problematyki; 5. Prawo spółek i przedsiębiorstw: Jeszcze w sprawie samoistnej zdolności aportowej klienteli; Spór wokół istnienia prawnego obowiązku lojalności wspólnika względem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; Odpowiedzialność członków zarządu spółki z . o. za jej zobowiązania na podstawie art. 299 k.s.h.; Drogi i bezdroża prawnej regulacji przedsiębiorczości w Polsce w latach transformacji ustrojowej i akcesji unijnej aż po dzień dzisiejszy- zarys oceny i studium przypadków; Indywidualne i kolektywne uprawnienia pracowników w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji: zagadnienia wybrane; 6. Ochrona konsumenta: O ochronie praw konsumenta- od strony przedsiębiorcy; Europejska strategia ochrony konsumenta przez informację; 7. Arbitraż: Organ zastępczej nominacji arbitrów; Poufność w arbitrażu; Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w arbitrażu w prawie polskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Authority data
Harmonizacja prawa - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again