Form of Work
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(12)
Author
Fojcik-Mastalska Eugenia
(3)
Jaworski Władysław L. (1927-2017)
(3)
Mazur Leszek
(2)
Dobosiewicz Zbigniew
(1)
Heropolitańska Izabela
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Koleśnik Jan
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Krzyżkiewicz Zbigniew (1923-2016)
(1)
Nierodka Agnieszka
(1)
Olesiak Kazimierz
(1)
Rewieński Maciej
(1)
Smykla Bernard
(1)
Zawadzki Andrzej
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zdziarski Tomasz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(13)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Gwarancje bankowe
(15)
Banki
(13)
Kredyt
(11)
Nadzór bankowy
(9)
Bankowe usługi detaliczne
(5)
Rachunek bankowy
(4)
Ryzyko bankowe
(4)
Bank centralny
(2)
Korespondencja urzędowa
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Ryzyko kredytowe
(2)
Czek
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Gospodarka
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Obrot pieniężny
(1)
Pieniądz
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Pożyczka
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Wierzytelność
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zdolność kredytowa
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Poradnik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Operacje bankowe; Zarządzanie bankiem komercyjnym; Kształtowanie operacji aktywnych i pasywnych banku komercyjnego; Aktywa i pasywa banku komercyjnego; Zarządzanie ryzykiem bankowym; Czynniki wpływające na kształtowanie wyników banku komercyjnego; Polityka i plan finansowy banku komercyjnego; Analiza wyników działalności banku komercyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Banki w Polsce : wyzwania i tendencje rozwojowe / pod red. Władysław L. Jaworski. - Warszawa : Poltext, 2001. - 339, [5] s. : rys., tabl. ; 23 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe)
ISBN: 83-88840-02-9
Cz.1 Tendencje rozwojowe: Aktualne tendencje w bankowości światowej; Wpływ zmian podaży pieniądza na produkcję i ceny; Rozliczenia pieniężne w perspektywie przy stąpienia Polski do Unii Europ. Cz.2 Zmiany instytucjonalne: Konieczność zmian instytucjonalnych w nowych warunkach działania banków w Polsce; Warunki rozwoju banków hipotecznych w Polsce; Kierunki rozwoju bankowości detalicznej w Polsce; Bankowość inwestycyjna wyzwaniem dla polskich banków; Nadzorowanie instytucji finansowych - aktualne problemy oraz prawdopodobne zmiany. Cz.3 Nowe metody zarządzania: Wybrane modele oceny ryzyka kredytowego; Nowe metody stosowane do oceny i zarządzania efektywnością banków; Systemy szacowania indywidualnego ryzyka kredytowego. Doświadczenia banków zagranicznych i polskich; Międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. Przemiany i wyzwania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość : podstawowe założenia / Władysław L. Jaworski. - Wyd. 8 zaukt. i roz. - Warszawa : Poltext, 2001. - 295, [1] s. : rys., tabl. ; 20 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
Wstęp. Nauka o przedsiębiorstwie bankowym; Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Operacje bankowe; Polityka banków komercyjnych; Kształtowanie operacji aktywnych i pasywnych banku komercyjnego; Aktywa i pasywa banku komercyjnego - wzajemne relacje; Zarządzanie ryzykiem bankowym; Planowanie finansowe w bankach komercyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1668-6
1. Kredyty w prawie bankowym, 2. Ryzyko kredytowe i jego ograniczanie przez bank, 3. Zdolność kredytowa, 4. Zabezpieczenie kredytów, 5. Koszty kredytu, 6. Złe kredyty, 7. Podstawowe typy kredytów, 8. Kredyty gospodarcze, 9. Kredyty konsumpcyjne, 10. Kredyty budowlano-mieszkaniowe (hipoteczne), 11. Operacje bankowe o charakterze zbliżonym do kredytów, 12. Gwarancje bankowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-065-9
Część I. Kredyt bankowy: R. 1. Wiadomości ogólne; R. 2 Rodzaje kredytów. Część II. Ogólne zasady dotyczące udzielania kredytów bankowych, pożyczek i gwarancji: R. 1 Czynności bankowe; Forma wniosków i zleceń składanych w bankach oraz umów zawieranych przez banki; R. 3 Strony umowy kredytu i pożyczki bankowej. Część III. Wniosek o udzielenie kredytu: R. 1 Charakter prawny wniosku kredytowego; R. 2 Treść i forma wniosku kredytowego; R. 3 Zlecenie udzielenia kredytu; R. 4 Ocena wniosku kredytowego; R. 5 Decyzja kredytowa; R. 6 Koszty kredytu; R. 7 Oszustwo kredytowe. Część IV. Zdolność kredytowa: R. 1 Ujęcie wymogu badania zdolności kredytowej w przepisach prawa; R. 2 Badanie zdolności kredytowej konsumentów; R. 3 Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorców; R. 4 Limity koncentracji wierzytelności. Część V. Umowa kredytu: R. 1 Definicja umowy kredytu; R. 2 Forma umowy kredytu; R. 3 Treść umowy kredytu; R. 4 Ograniczenia zasady swobody umów – niedozwolone postanowienia umowne; R. 5 Wykorzystanie kredytu; R. 6 Spłata kredytu; R. 7 Zmiana umowy; R. 8 Umowy ramowe; R. 9 Rozwiązanie umowy kredytu; R. 10 Odstąpienie od umowy. Część VI. Pożyczka bankowa: R. 1 Zasady dotyczące pożyczki; R. 2 Rodzaje pożyczek; R. 3 Wniosek o pożyczkę; R. 4 Wniosek o pożyczkę; R. 5 Rozwiązanie umowy; R. 6 Odstąpienie od umowy; R. 7 Odesłanie; R. 8 Umowa pożyczki a inne podobne umowy. Część VII Umowa pożyczki a inne podobne umowy: R. 1 Kredyty konsumenckie; R. 2 Kredyty studenckie; R. 3 Kredyty hipoteczne; R. 4 Kredyty udzielane przez kasy mieszkaniowe; R. 5 Kredyty z dopłatą w ramach programu Mieszkanie dla młodych; R. 6 Odwrócony kredyt hipoteczny; R. 7 Kredyty z dopłatą dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej; R. 8 Pożyczki na dofinansowanie działalności gospodarczej; R. 9 Kredyty eksportowe z dopłatą; R. 10 Dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych spółkom przemysłowego potencjału obronnego; R. 11 Kredyty z dopłatą na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów; R. 12 Kredyty bankowe na cele rolnicze; R. 13 Dopłaty do kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych; R. 14 Kredyty refinansowe udzielane bankom przez NBP. Część VIII. Bankowe gwarancje, awale i poręczenia (art. 80–84 i 88 pr. bank.): R. 1 Zagadnienia wstępne; R. 2 Gwarancje bankowe; R. 3 Poręczenie wekslowe (awal); R. 4 Poręczenie. Część IX. Inne formy finansowania przez banki działalności gospodarczej: R. 1 Faktoring; R. 2 Forfaiting wierzytelności handlowych; R. 3 Skup wierzytelności leasingowych; R. 4 Forfaiting wierzytelności leasingowych; R. 5 Dyskonto weksli; R. 6 Forfaiting wekslowy; R. 7 Akcepty bankowe. Część X. Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych: R. 1 Ogólne zasady przyjmowania zabezpieczeń przez banki; R. 2 Rodzaje prawnych zabezpieczeń; R. 3 Zabezpieczenie pożyczek; R. 4 Zabezpieczenie gwarancji bankowych. Część XI. Przekształcenia podmiotowe po stronie dłużnika po zawarciu umowy kredytu lub pożyczki: R. 1 Wprowadzenie; R. 2 Przejęcie długu; R. 3 Przystąpienie do długu; R. 4 Umowna zmiana wierzyciela; R. 5 Kumulatywne przejęcie praw i zobowiązań; R. 6 Zmiana statusu prawnego osoby fizycznej; R. 7 Przekształcenia w spółce cywilnej; R. 8 Przekształcanie spółek handlowych; R. 9 Łączenie się spółek handlowych; R. 10 Podział spółek handlowych. Część XII. Utrata bytu prawnego przezbdłużnika banku: R. 1 Śmierć kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy; R. 2 Rozwiązanie spółki cywilnej; R. 3 Rozwiązanie i likwidacja spółki osobowej; R. 4 Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; R. 5 Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej. Część XIII. Upadłość i restrukturyzacja dłużnika banku: R. 1 Upadłość dłużnika banku; R. 2 Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – tzw. upadłość konsumencka (art. 491(1)–491(24) pr. up.); R. 3 Układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (art. 491 25 –491 38 pr. up.); R. 4 Restrukturyzacja dłużnika banku; R. 5 Krajowy Rejestr Zadłużonych; R. 6 Publiczna sprzedaż wierzytelności banku. Część XIV. Dochodzenie roszczeń przez banki w przypadku niespłacenia należności w terminie ustalonym w umowie: R. 1 Postępowanie banku w przypadku niespłacenia kredytu w umownym terminie spłaty; R. 2 Dochodzenie przez bank roszczeń na drodze postępowania egzekucyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86169-48-6
1.Czynności bankowe, 2.Rachunki babkowe, 3.Przyjmowanie depozytów, 4.Udzielanie kredytów, 5.Kredyty konsumenckie, 6.Gwaranecje bankowe, akredytywy, poręczenia, 7.Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 8.Pieniądz elektroniczny, 9.Operacje czekowe i wekslowe, warranty, 10.Terminowe operacje finansowe, 11.Nabywanie wierzytelności pieniężnych. Przechowywanie przedmiotów, 12.Czynności obrotu dewizowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16053-1
1. Rodzaje ryzyka bankowego: Ryzyko i niepewność jako nieodłączne elementy prowadzenia działalności gospodarczej; Zarządzanie ryzykiem; Identyfikacja ryzyka związanego z działalnością banku komercyjnego; Metody pomiaru ryzyka niekredytowego w banku komercyjnym; Sposoby sterowania ryzykiem niekredytowym w banku komercyjnym. 2. Metody pomiaru ryzyka kredytowego: Metody pomiaru indywidualnego ryzyka kredytowego w banku komercyjnym; Metody pomiaru ryzyka kredytowego dla portfela kredytowego w banku komercyjnym; Sposoby sterowania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym;. 3. Uregulowania dotyczące rezerw celowych i odpisów aktualizujących wierzytelności w banku komercyjnym: Istota rachunkowości finansowej w świetle prawa i literatury; Zasady i funkcje rachunkowości w podmiotach działających w gospodarce rynkowej; Zasady wyceny składników sprawozdań finansowych oraz sposób ustalania wyniku finansowego w polskim prawie; Rachunkowość banku komercyjnego; Przyczyny tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów; Polskie uregulowania prawne dotyczące rezerw celowych w banku komercyjnym; Międzynarodowe uregulowania prawne dotyczące rezerw celowych. 4. Konsekwencje wyboru metody pomiaru ryzyka kredytowego: Sprawozdawczość bankowa; Obliczanie wartości rezerw celowych przy zastosowaniu różnych kryteriów pomiaru ryzyka kredytowego; Analiza wpływu metody stosowanej do obliczania rezerw celowych na wybrane wskaźniki służące do oceny działalności banków komercyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo bankowe : komentarz / red. Eugenia Fojcik-Mastalska. - Wyd.2 poszerz. Stan prawny na dn.1.06.2002r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2002. - 731,[1] s. ; 22 cm.
ISBN: 83-7334-517-5
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Tworzenie oraz organizacja banków oraz oddziałów, Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rachunki bankowe, Rozliczenie pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków, Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji wierzytelności, Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy, Emisja bankowych papierów wartościowych, Szczególne obowiązki i uprawnienia banków, Zrzeszanie i łączenie się banków, Fundusze własne i gospodarka finansowa banków, Nadzór bankowy, Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych, Nadzór skonsolidowany, Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku, Odpowiedzialność cywilna i karna, Przepisy przejściowe zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo bankowe : komentarz / Leszek Mazur. - Stan prawny na 01.05.2005 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 704 s. ; 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-686-3
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo bankowe : komentarz / red. Eugenia Fojcik-Mastalska. - Wyd.4 Stan prawny na 01.09.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 788,[4] s. ; 22 cm.
ISBN: 83-7334-517-5
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Tworzenie oraz organizacja banków oraz oddziałów, Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rachunki bankowe, Rozliczenie pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków, Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji wierzytelności, Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy, Emisja bankowych papierów wartościowych, Szczególne obowiązki i uprawnienia banków, Zrzeszanie i łączenie się banków, Fundusze własne i gospodarka finansowa banków, Nadzór bankowy, Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych, Nadzór skonsolidowany, Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku, Odpowiedzialność cywilna i karna, Przepisy przejściowe zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo bankowe : komentarz / red. Eugenia Fojcik-Mastalska. - Wyd.5 Stan prawny na 25.08.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 839, [1] s. ; 22 cm.
ISBN: 83-7334-517-5
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Tworzenie oraz organizacja banków oraz oddziałów, Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rachunki bankowe, Rozliczenie pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków, Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji wierzytelności, Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy, Emisja bankowych papierów wartościowych, Szczególne obowiązki i uprawnienia banków, Zrzeszanie i łączenie się banków, Fundusze własne i gospodarka finansowa banków, Nadzór bankowy, Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych, Nadzór skonsolidowany, Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku, Odpowiedzialność cywilna i karna, Przepisy przejściowe zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo bankowe : komentarz / Bernard Smykla. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 672, [2] s. ; 21 cm.
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-1613-9
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939). Tekst jednolity z dnia 13 maja 2002 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 665); 1. Przepisy ogólne; 2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków; Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Rachunki bankowe; 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków; 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowania; 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy; 7. Emisja bankowych papierów wartościowych; 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków; 9. Zrzeszenie, łączenie się i podział banków; 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków; 11. Nadzór bankowy; Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych; Nadzór skonsolidowany; 12. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku; 13. Odpowiedzialność cywilna i karna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-994-9
1. Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne, 2. Zabezpieczenia w rachunku adekwatności kapitałowej, 3. Zabezpieczenia w rachunku limitów koncentracji zaangażowń i limicie dużych zaangażowań, 4. Zabezpieczenia w rachunku rezerw celowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again