Form of Work
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Kotowicz-Jawor Joanna
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Kłosiński Kazimierz A
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Gospodarka
(2)
Gospodarka rynkowa
(2)
Finanse międzynarodowe
(1)
Inwestycje
(1)
Pieniądz
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Unia Europejska
(1)
6 results Filter
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma „Ekonomia XXI Wieku” wydawanego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przedstawiamy w nim artykuły podejmujące aktualne problemy współczesnej ekonomii. Rozpoczyna je tekst ukazujący sto lat historii kapitalizmu, które upłynęły pomiędzy paniką roku 1907 a wybuchem kryzysu finansowego w 2008 roku. Autor na tle analizy obu zjawisk kryzysowych podjął próbę wykazania dwóch tez, mianowicie, że istnieje daleko większe podobieństwo pomiędzy obecnym kry-zysem a kryzysem z 1907 r. niż Wielką Depresją z 1929 r. oraz że korzeni budowy tzw. kapitalizmu kolesiów (crony capitalism) należy szukać w tym, co wydarzyło się w pierwszych dwóch dekadach XX wieku. Następny artykuł traktuje o roli instrumentów pochodnych w kryzysie finansowym 2008/2009. Usystematyzowano w nim wiedzę na temat przyczyn powstania kryzysu, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrały instrumenty pochodne oparte na kredytach hipotecznych, oraz opisano współzależności między czynnikami, które doprowadziły do załamania gospodarki Stanów Zjednoczonych, a także innych gospodarek na całym świecie. Kolejny artykuł dotyczy natomiast podejścia sektorowego i horyzontalnego jako instrumentów integracji regionalnej, które są wykorzystywane w Unii Europejskiej. Autor ukazuje ich stosowanie na przykładzie sfery rynkowych usług użyteczności publicznej we Wspólnocie. Podkreśla także, iż zdaniem Komisji Europejskiej należy w znacznie większym niż dotychczas stopniu opierać się na podejściu horyzontalnym działającym w przekroju wszystkich sektorów, jako na tym, które dostarcza nowych impulsów integracji regionalnej. Istniejący brak konsensusu w tej materii wśród krajów członkowskich powoduje jednak, że kierunek dalszych działań pozostaje kwestią nadal nierozstrzygniętą. Przedmiotem zainteresowania autorów czwartego artykułu jest ewolucja aktywności innowacyjnej analizowana z perspektywy wielkości i własności przedsiębiorstwa. Zwracają oni uwagę, iż wielkość i własność kapitału w przedsiębiorstwach województwa dolnośląskiego mają istotne znaczenie w realizacji procesów kreowania i implementacji nowych technologii oraz dla inicjacji związków współpracy innowacyjnej. Z kolei piąty artykuł podejmuje fundamentalną kwestię, która w gospodarce rynkowej opartej na wiedzy jest warunkiem koniecznym do rozwoju innowacyjności, a mianowicie rozpatruje mobilność kapitału ludzkiego jako źródło międzynarodowej i wewnątrzkrajowej dyfuzji wiedzy. Jak podkreśla autorka w swoich rozważaniach, wyniki badań empirycznych prowadzonych w tym obszarze wskazują, iż zarówno mobilni badacze akademiccy, jak i wykwalifikowani pracownicy z sektora przemysłu transferują wiedzę nie tylko do kraju przyjmującego, lecz również do przedsiębiorstwa i kraju źródłowego. Dywagacje prowadzone w kolejnym artykule dotyczą zagadnienia ochrony własności intelektualnej w obszarze komunikacji wizualnej. Autorzy słusznie zaznaczają, iż możliwości ograniczenia praktyki naruszania własności intelektualnej zapewniają potencjalnie większe korzyści wynikające z postępowania etycznego, zgodnego z prawem, a przy tym efektywnego ekonomicznie. Ochrona własności intelektualnej wymaga nowych regulacji prawnych, zwłaszcza w zakresie uproszczenia procedur rejestracji i skuteczności ochrony prawa autorskiego. Autorzy ostatnich dwóch artykułów zamieszczonych w tym numerze podejmują zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości, na którym prowadzono spekulacje będące w ostatnich dwóch dekadach przyczyną wielu kryzysów w różnych regionach gospodarki światowej. Dlatego też wielowymiarowe analizy tego rynku są jednym z działań, które mogą przyczynić się do ich ograniczenia. Wobec takiego stanu rzeczy siódmy artykuł ukazujący wybrane postawy uczestników rynku w odniesieniu do braków informacyjnych na rynku nieruchomości wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Zdaniem autorów, na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż na decyzje podejmowane na rynku nieruchomości wpływają także czynniki pozaekonomiczne (w tym o charakterze behawioralnym), a siła ich wpływu (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-228-X
1.Rozwój konkurencyjności gospodarek, 2.Konkurencyjność gospodarki Republiki Federalnej Niemiec, 3.Rozwój gospodarczy a system bankowo-finansowy, 4.Tworzenie konkurencyjnej gospodarki w krajach Unii Europejskiej poprzez wspieranie rozwoju sektora małych i srednich przedsiębiorstw, 5.Harmonizacja prawa spółek w Unii Europejskiej - partycypacja pracowników w zarządzaniu i spółka europejska, 6.Oszczędności a rozwój gospodarczy, 7.Globalizacja na rynku usług finansowych, 8.Efekt Balassy-Samuelsona jako wyraz procesu konwergencji realnej. Dylematy gospodarek wchodzących do unii monetarnej, 9.Rola gospodarcza Ameryki Łacińskiej na arenie międzynarodowej po II wojnie światowej, 10.Dynamika gospodarki rynkowej, 11.Różne drogi do dobrobytu - refleksje nad indywidualizmem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
E-book
In basket
Niniejszy zbiór opracowań jest efektem ogólnopolskiej konferencji naukowej „System zamówień publicznych w Polsce”, która odbyła się w ramach cyklu spotkań „Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej” organizowanego przez Katedrę Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W spotkaniu naukowym wzięli udział znawcy problematyki zamówień publicznych z Polski, doktoranci oraz studenci. Zamysłem konferencji było dokonanie analizy obecnego stanu prawa zamówień publicznych w związku ze zmianami dokonanymi w nim w 2016 roku. Konferencja miała też dać przynajmniej częściową odpowiedź na pytanie, jak powinien wyglądać system zamówień publicznych w Polsce. Stąd spotkanie prawników i ekonomistów wskazujących na niedostatki stanu obecnego i potrzebę dokonania zmian. Wystąpienia nie ograniczyły się jedynie do wąskiej tematyki samych zamówień publicznych. Obejmowały także zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku zamówień, rolą organów władzy publicznej w kształtowaniu procesów gospodarczych oraz wpływem tej tematyki na kształtowanie się pozycji przedsiębiorców w społecznej gospodarce rynkowej. Ten dwugłos prawników i ekonomistów pozwolił na skonkludowanie wspólnych wniosków o charakterze interdyscyplinarnym, które w znakomitej większości zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu. Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że tezy zawarte w niniejszej publikacji zostaną wykorzystane w trwającym procesie kształtowania nowej ustawy dotyczącej zamówień publicznych. Powinny być też ważną pozycją prowadzonego współcześnie dyskursu naukowego, interesującą lekturą nie tylko dla przedstawicieli doktryny prawa zamówień publicznych, ale także praktyki ich stosowania. Redaktorzy Tadeusz Kocowski, Jan Gola
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12564-0
Przypomnienie paradygmatu rozwoju gospodarki niedoboru; Rozwój przedsiębiorstwa w ukształtowanej gospodarce rynkowej - ujęcia teoretyczne współczesnej myśli ekonomicznej; Formy interwencjonizmu państwa kapitalistycznego w sferze rozwoju - polityka przemysłowa; Bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej; Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw 1991 - 1996; Ewolucja funkcjonowania mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju - zachowania przedsiębiorcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1322-0
R.1 Kurs walutowy w gospodarce rynkowej: Zmiany kursu walut a reakcje uczestników rynku; Przykłady zadań wymagających oszacowania aprecjacji/deprecjacji walut. R.2 Rynek walut zagranicznych: Ch-ka rynku walutowego; Uwagi dotyczące techniki notowań kursów wymiany walut; Przekształcanie notowań kursów walut. Przykłady arbitrażu walutowego. R.3 Kontrakty walutowe futures i opcje walutowe: Cechy kontraktów futures i opcji; Wyznaczanie ceny europejskiej opcji walutowej; Problemy (sytuacje) decyzyjne związane z wykorzystaniem kontraktów futures i opcji walutowych; Przykłady zadań wymagających oszacowania rentowności kontraktów futures i opcji walutowych. R.4 Zmiany kursów walutowych na rynkach kasowych i ter minowych: Uwagi metodyczne dot. współzależności kursów walut, stóp procentowych i inflacji; Parytet siły nabywczej; Problemy związane z relacjami parytetu kursów walutowych; Przykłady zadań wymagających zastosowań relacji parytetowych. R.5 Ryzyko kursowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa: Formy ryzyka kursowego- sposoby pomiaru i kontroli; Strategie kontroli ryzyka kursowego; Dylematy działalności osłonowej (osłaniać czy nie osłaniać transakcji/operacji zagranicznych) Przykłady zadań z zakresu zarządzania ryzykiem kursowym. R.6 Ryzyko kursowe konwersji (przeliczenia) w sprawo zdaniach finansowych: Praktyka księgowa a ryzyko konwersji; Problemy metodyczne przy wycenie ryzyka konwersji; Przykłady zadań z zakresu wyceny ryzyka konwersji R.7 Ryzyko transakcyjne. Pomiar i metody osłony (hedging): Kwantyfikacja i ograniczanie ryzyka transakcyjnego; Przykłady kalkulacji ryzyka transakcyjnego i zastosowania technik osłony w rozliczeniach bieżących. R.8 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym (operacyjnym). Metody wyceny: Identyfikacja i sposoby redukcji ryzyka operacyjnego; Przykłady zadań z rozwiązaniami. R.9 Polityka krótkookresowego finansowania zagraniczne go firmy: Uwagi dot. bieżącego finansowania; Problemy decyzyjne; Przykłady zadań z zakresu polityki kredytowej. R.10 Finansowanie bieżących transakcji handlu zagranicznego: Instrumenty krótkookresowego finansowania obrotów zagranicznych; Przykłady zadań z rozwiązaniami R.11 Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa: Specyfika zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Problemy decyzyjne; Przykłady zadań z rozwiązaniami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again